intTypePromotion=3

Thông tư số 79/2007/TT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
3
download

Thông tư số 79/2007/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 79/2007/tt-bnn', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 79/2007/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 79/2007/TT-BNN Hà N i, ngày 20 tháng 09 năm 2007 THÔNG TƯ S A I, B SUNG M T S N I DUNG C A THÔNG TƯ S 01/2007/TT- BNN NGÀY 15/01/2007 HƯÓNG D N TH C HI N D ÁN H TR PHÁT TRI N S N XU T THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N 2006 - 2010 Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10/01/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 và Thông tư liên t ch s 676/2006/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT hư ng d n th c hi n Quy t nh này; Sau khi th ng nh t v i U ban Dân t c và các B , ngành có liên quan v vi c gi i quy t nh ng vư ng m c c a a phương trong quá trình tri n khai th c hi n, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n s a i, b sung m t s n i dung Thông tư s 01/2007/TT - BNN ngày 15/01/2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn như sau: 1. S a i, b sung kho n 2, Ph n II như sau: 2. D án h tr th c hi n các n i dung sau: 2.1. H tr các ho t ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư và khuy n công - Tuyên truy n các ti n b khoa h c, k thu t, thông tin th trư ng, giá c ; in n, phát hành và ph bi n t i các h dân m t s quy trình k thu t s n xu t cây tr ng, v t nuôi, b o qu n, ch bi n nông, lâm s n...; - B i dư ng, t p hu n, truy n ngh nâng cao ki n th c, k năng, qu n lý kinh t trong lĩnh v c nông nghi p, nông thôn; - T ch c thăm quan, kh o sát h c t p kinh nghi m s n xu t trong và ngoài a phương; - Xây d ng mô hình trình di n v ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t, công ngh trong s n xu t nông, lâm, ngư nghi p. 2.2. H tr xây d ng và ph bi n nhân r ng mô hình s n xu t
  2. - Mô hình chuy n giao ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t: tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n, ch bi n nông, lâm, thu s n; - Mô hình s n xu t g n v i ch bi n, b o qu n và tiêu th s n phNm nông, lâm, thu s n; - Mô hình chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, nông thôn. 2.3. H tr gi ng cây tr ng, v t nuôi, v t tư s n xu t (áp d ng v i các h nghèo) - Gi ng v t nuôi: i gia súc, ti u gia súc, gia c m và thu s n; gi ng cây tr ng: cây lương th c, cây công nghi p, cây lâm nghi p, cây ăn qu và cây dư c li u...có năng su t, ch t lư ng phù h p v i i u ki n c a a phương; - Phân hoá h c, thu c thú y, thu c b o v th c v t và các v t tư khác. 2.4. H tr mua s m trang thi t b máy móc, công c s n xu t và ch bi n, b o qu n s n ph m - Máy, thi t b ph c v b o qu n, ch bi n s n phNm nông, lâm, ngư nghi p. - Công c , máy móc ph c v s n xu t nông, lâm, ngư nghi p. Các a phương không nh t thi t ph i u tư th c hi n t t c các n i dung trên trong m t năm, cùng m t a bàn; mà có th l a ch n trong ó nh ng n i dung thi t th c nh t, phù h p v i nh hư ng chung c a huy n v phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, thu s n và c thù c a a bàn, nhu c u c a ng bào. T l h tr do UBND t nh quy nh phù h p v i i u ki n và tình hình th c t c a a phương. Riêng m c h tr gi ng, v t tư ch y u cho s n xu t th p nh t ph i b ng 90% giá tr gi ng, v t tư t i th i i m th c hi n (căn c vào thông báo c a S Tài chính - V t giá). 2. S a i, b sung i m 3.1, kho n 3, Ph n II như sau: 3.1. Ch u tư (các ph n có quy nh liên quan n ch d án c a Thông tư 01 u ư c thay th b ng ch u tư): Xã là ch u tư, trư ng h p do năng l c cán b xã không m ương ư c thì UBND huy n tr c ti p làm ch u tư. 3. S a i, b sung tiêu kho n 4 và n i dung i m 4.1 c a kho n 4, Ph n II như sau: 4. Quy trình l p, th m nh, phê duy t k ho ch u tư 4.1. Ngu n v n và th t c tri n khai D án ư c th c hi n b ng các ngu n v n: V n s nghi p, v n u tư phát tri n c a Chương trình 135 và các ngu n v n l ng ghép khác do ch t ch UBND t nh quy t nh. a. Ngu n v n s nghi p h tr th c hi n các n i dung: H tr các ho t ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư và khuy n công; H tr gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, v t tư s n xu t và H tr xây d ng và ph bi n nhân r ng mô hình s n xu t.
  3. Th t c tri n khai g m: K ho ch và d toán chi ti t do ch u tư l p, ư c UBND huy n phê duy t. b. Ngu n v n u tư phát tri n h tr th c hi n n i dung mua s m trang thi t b máy móc, công c s n xu t, ch bi n, b o qu n s n phNm sau thu ho ch. Th t c tri n khai g m: Báo cáo kinh t - k thu t, d toán chi ti t, Văn b n l a ch n nhà th u cung c p thi t b máy móc và h p ng gi a ch u tư và nhà th u ư c UBND huy n phê duy t. Báo cáo kinh t - k thu t do ch u tư l p ho c l a ch n ơn v tư v n (n u ch u tư không t xây d ng ư c), g m các n i dung: s c n thi t ph i u tư, các lo i máy móc, thi t b , công c c n h tr , ch u tư, a i m, quy mô, th i gian th c hi n, hi u qu u tư và d toán chi ti t kinh phí th c hi n. Căn c vào nhu c u k ho ch s d ng v n hàng năm t cơ s , cơ quan ch qu n hư ng d n cơ c u ngu n v n th c hi n các n i dung cho phù h p v i th c t c a a phương và nh hư ng chung c a Nhà nư c. Cơ c u c th do ch t ch UBND t nh quy t nh. tránh tình tr ng chia bình quân, dàn tr i v n và thúc Ny các h tham gia vào vi c chuy n i cơ c u s n xu t, hư ng t i th trư ng có hi u qu thì các ch u tư, khi xây d ng phương án s n xu t hàng năm nên nh hư ng h tr vào 1 s s n phNm ch y u, có l i th phù h p v i chương trình s n xu t hàng hoá c a huy n (nhưng ph i trên cơ s bàn b c, th ng nh t c a các h dân thu c i tư ng hư ng l i trong thôn b n ó). V hoá ơn thanh toán: Do c thù c a s n xu t nông nghi p và i tư ng hư ng th c a d án h tr phát tri n s n xu t, nay th ng nh t quy nh: T năm 2008, i v i v t tư, gi ng...n u mua c a các công ty, ho c h kinh doanh thì b t bu c ph i có hoá ơn h p l . Trư ng h p mua bán trong dân (gi a các h nông dân v i nhau) thì ph i có gi y biên nh n mua bán c a h , có xác nh n c a trư ng thôn và ch t ch UBND xã và n m trong khung giá do UBND t nh phê duy t là i u ki n thanh toán. Kinh phí l p, th m nh, qu n lý, ch o d án giao cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn căn c vào các quy nh hi n hành, xây d ng nh m c phù h p (cho t ng n i dung h tr ), trình UBND t nh quy t nh. 4. S a i, b sung i m 2.2, kho n 2, Ph n III như sau: 2.2. Giao cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là cơ quan ch trì, tham mưu cho UBND t nh ban hành các chính sách và tr c ti p ch o th c hi n D án h tr phát tri n s n xu t thu c chương trình 135 giai o n 2006 - 2010. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m th c hi n m t s nhi m v ch y u sau: - Xây d ng m c h tr cho các ch ng lo i cây tr ng, v t nuôi, máy móc, công c ph c v s n xu t b o qu n, ch bi n nông lâm s n và t l h tr tương ng cho i tư ng 135 chung trên a bàn t nh và riêng cho các vùng c thù, trình ch t ch UBND t nh phê duy t làm căn c cho các ch u tư xây d ng d toán chi ti t Hàng năm có i u ch nh cho phù h p v i nh ng bi n ng c a th trư ng. - Xây d ng m c h tr chi phí th c hi n nhi m v l p, thNm nh, qu n lý, ch o th c hi n d án cho phù h p trình UBND t nh quy t nh làm căn c tính toán, phân b kinh phí trong k ho ch hàng năm.
  4. - Xây d ng quy trình tri n khai th c hi n, quy nh các th t c ph i có c a t ng bư c công vi c; các m u, bi u (bi u k ho ch, m u báo cáo kinh t - k thu t …) t khi b t u kh o sát, l p d án, t ch c th c hi n n nghi m thu, thanh quy t toán và bàn giao t p hu n cho các ch u tư th c hi n. - Hư ng d n các huy n, xã l p k ho ch u tư, t ng h p k ho ch u tư, xây d ng k ho ch phân b v n chi ti t cho các ch u tư báo cáo Ban Ch o chương trình 135 c a t nh, trình UBND t nh phê duy t. - Ki m tra, giám sát th c hi n D án h tr phát tri n s n xu t trên a bàn t nh; - Ch o, t ng k t, ph bi n và nhân r ng mô hình s n xu t trên a bàn. - T ng h p k t qu th c hi n, báo cáo nh kỳ 3 tháng, 6 tháng và 1 năm v cơ quan thư ng tr c Chương trình135 c a t nh và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Giao cho Chi c c H p tác xã và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan tham mưu giúp S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n các nhi m v ư c phân công. 5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, các quy nh t i Thông tư 01/2007/TT-BNN ngày 15/01/2007 trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có nh ng v n chưa phù h p, ngh các a phương ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, s a i b sung hoàn thi n./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP. tr c thu c TW; - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; H Xuân Hùng - H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Toà án ND t i cao; - Vi n ki m sát ND t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - S Nông nghi p và PTNT các t nh, TP tr c thu c TW; - Chi c c HTX và PTNT các t nh, TP; - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu VT, HTX.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản