Thông tư số 81/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư số 81/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 81/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện khoản biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 81/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 81/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 81/2002/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 09 NĂM 2002 HƯ NG D N KI M SOÁT CHI I V I CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C TH C HI N KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÍNH; ƠN VN TH C HI N CH TÀI CHÍNH ÁP D NG CHO ƠN VN S NGHI P CÓ THU Th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu; B Tài chính hư ng d n vi c ki m soát chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c như sau: I / NH NG QUY NNH CHUNG: 1/ i tư ng áp d ng: th c hi n theo quy nh t i Thông tư Liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08/02/2002 c a B Tài chính và Ban T ch c Cán b Chính ph ; Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/03/2002 c a B Tài chính; các văn b n pháp quy khác hư ng d n th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph và Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph . 2/ B Tài chính, S Tài chính V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Phòng Tài chính qu n, huy n, th xã thu c t nh, thành ph (sau ây g i chung là cơ quan tài chính) có trách nhi m tham gia v i cơ quan ch qu n trong vi c xem xét, phê duy t phương án khoán chi i v i cơ quan hành chính; thNm nh d toán i v i ơn v s nghi p có thu, ki m tra vi c s d ng kinh phí, duy t quy t toán c a các ơn v và t ng h p quy t toán ngân sách nhà nư c. 3/ Quy ch chi tiêu n i b và quy ch tr lương do cơ quan hành chính th c hi n thí i m khoán chi xây d ng theo quy nh t i i m 3 m c III Thông tư Liên t ch s 17/2002/TTLB-BTC-BTCCBCP ngày 08/02/2002 c a B Tài chính và Ban T ch c Cán b Chính ph ; nh m c, tiêu chuNn và ch chi tiêu n i b do ơn v s nghi p th c hi n cơ ch t ch tài chính xây d ng theo quy nh t i m c III và m c IV Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/03/2002 c a B Tài chính là cơ s pháp lý th c hi n ki m soát chi. Tr nh m c, tiêu chuNn, ch sau ây ph i th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c : ch chi th c hi n các tài khoa h c c p nhà nư c, c p B , ngành; chương trình m c tiêu qu c gia; chi th c hi n nhi m v t hàng c a nhà nư c; chi v n i ng th c hi n các d án có v n nư c ngoài; chi u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b , tài s n c nh(ô tô, máy móc, thi t
  2. b ,...), s a ch a l n tài s n, chi th c hi n các d án u tư, chi s d ng i n tho i và chi th c hi n các nhi m v t xu t ư c c p có thNm quy n giao. 4/ Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m soát các h sơ, ch ng t , i u ki n chi và th c hi n c p phát, thanh toán k p th i các kho n chi ngân sách nhà nư c theo úng quy nh. Tham gia v i cơ quan tài chính, cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n trong vi c ki m tra tình hình s d ng ngân sách nhà nư c và xác nh n s th c chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c c a các ơn v . Kho b c Nhà nư c có quy n t m ình ch , t ch i thanh toán, chi tr và thông báo cho ơn v s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c bi t, ng g i cơ quan tài chính ng c p gi i quy t trong các trư ng h p sau: - Chi không úng m c ích, i tư ng theo d toán ư c duy t. - Chi không úng ch , tiêu chuNn, nh m c chi ư c c p có thNm quy n quy nh. - Không các i u ki n chi theo quy nh t i Thông tư này. 5/ ơn v s d ng ngân sách ph i m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c; ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c trong quá trình qu n lý và s d ng ngân sách nhà nư c; có trách nhi m s d ng kinh phí úng m c ích, hi u qu và ch u hoàn toàn trách nhi m v quy t nh chi tiêu c a mình. 6/ Các kho n thu b ng ngo i t , Kho b c Nhà nư c quy i ra ng Vi t Nam theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c công b . Các kho n chi b ng ngo i t , hi n v t, ngày công lao ng ư c quy i và h ch toán chi b ng ng Vi t Nam theo t giá ngo i t , giá hi n v t, ngày công lao ng do cơ quan có thNm quy n quy nh. 7/ Trong quá trình qu n lý, c p phát, quy t toán chi ngân sách nhà nư c, các kho n chi sai ph i thu h i gi m chi, căn c vào quy t nh c a cơ quan tài chính, ho c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c thu h i gi m chi ngân sách nhà nư c. II/ KI M SOÁT, C P PHÁT, THANH TOÁN I V I CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C TH C HI N KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÍNH: 1/ i v i các kho n kinh phí th c hi n khoán: Căn c vào quy đ nh t i Thông tư Liên t ch s 17/2002/TTLB-BTC-BTCCBCP ngày 08/02/2002 c a B Tài chính và Ban T ch c Cán b Chính ph và Đ án th c hi n thí đi m khoán đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t, cơ quan th c hi n thí đi m khoán xây d ng quy ch chi tiêu n i b và quy ch tr lương đ h i ngh cán b công ch c cơ quan quy t đ nh, g i cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c đ ng c p đ làm căn c c p phát, thanh toán. 1.1- i u ki n c p phát thanh toán: Kho b c Nhà nư c th c hi n c p phát, thanh toán kinh phí cho các ơn v khoán chi khi có các i u ki n sau:
  3. - Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n cho phép ơn v th c hi n khoán biên ch , kinh phí qu n lý hành chính và ngu n kinh phí ư c giao khoán. - D toán chi c a ơn v ã ư c duy t trong ph m vi kinh phí ư c khoán theo m c l c ngân sách nhà nư c. - Còn kinh phí thanh toán. - ã ư c Th trư ng ơn v ho c ngư i ư c u quy n chuNn chi. - Có h sơ ch ng t liên quan n t ng kho n chi. Tuỳ theo tính ch t c a t ng kho n chi, các h sơ ch ng t thanh toán bao g m: + i v i các kho n chi lương và ph c p lương là b n ăng ký biên ch , qu lương ư c cơ quan có thNm quy n duy t, phương án chi tr ti n lương c a ơn v , danh sách nh ng ngư i hư ng lương, b ng tăng gi m biên ch , qu ti n lương. + i v i nh ng kho n chi mua s m v t tư, trang thi t b , phương ti n s a ch a nh h sơ ch ng t bao g m: d toán mua s m, s a ch a nh ư c duy t, quy t nh phê duy t k t qu u th u (trư ng h p ph i th c hi n u th u), h p ng mua bán hàng hoá d ch v , phi u báo giá c a ơn v cung c p hàng hoá, d ch v , các h sơ ch ng t khác có liên quan như séc, u nhi m chi... + i v i các kho n chi thư ng xuyên khác là b ng kê ch ng t thanh toán có ch ký c a Th trư ng ho c ngư i ư c u quy n, K toán trư ng. 1.2- Ki m soát, thanh toán: Khi có nhu c u thanh toán, ơn v th c hi n khoán chi g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch các h sơ , tài li u ch ng t thanh toán có liên quan sau: - L nh chuNn chi - Gi y rút h n m c kinh phí kèm theo b ng kê chi ti t các kho n chi theo m c l c ngân sách ( i v i các kho n chi ã xác nh ư c n i dung chi) làm căn c cho Kho b c Nhà nư c h ch toán chi ngân sách nhà nư c. Do kinh phí ư c c p vào m c 134 (chi khác) nhưng theo quy nh hi n hành khi rút h n m c kinh phí ph i t m c 134 chi ti t ra các m c chi c a m c l c ngân sách nhà nư c. Vì v y i v i nh ng kho n chi chưa xác nh ư c n i dung chi thì Kho b c Nhà nư c t m th i h ch toán vào m c 134 và yêu c u ơn v ph i xác nh rõ m c chi ngân sách nhà nư c cho t ng kho n chi trư c khi th c hi n thanh toán l n sau. 1.3- C p phát, thanh toán i v i m t s kho n chi ch y u: - Chi ti n lương, ti n công: + i v i lương c p b c và ch c v : Kho b c Nhà nư c căn c vào m c 100,101,102 trong d toán phân b theo m c l c ngân sách nhà nư c thanh toán cho ơn v .
  4. + i v i các ph n lương tăng thêm: Kho b c Nhà nư c căn c vào phương án s d ng ngu n kinh phí ti t ki m ư c c p có thNm quy n phê duy t phù h p v i quy nh t i i m 7 m c II Thông tư liên t ch 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08/02/2002 c a B Tài chính và Ban T ch c Cán b Chính ph ki m tra và th c hi n thanh toán cho ơn v . - Chi phí hành chính, nghi p v chuyên môn: trên cơ s s kinh phí ư c khoán, Kho b c Nhà nư c th c hi n thanh toán theo ngh c a Th trư ng ơn v . - Chi mua s m v t tư, s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh th c hi n theo quy nh hi n hành. - i v i nh ng kho n chi khác: Kho b c Nhà nư c th c hi n thanh toán theo ngh c a Ch tài kho n. Ch tài kho n ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh chi tiêu c a mình. 2/ i v i các kho n không th c hi n khoán chi theo i u 5 Quy t nh 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph : căn c vào d toán kinh phí c a cơ quan ã ư c duy t, Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát, thanh toán i v i nh ng kho n chi này cho ơn v theo quy nh hi n hành v ki m soát chi thư ng xuyên và chi u tư XDCB. 3/ i v i vi c s d ng các kho n kinh phí ti t ki m: Kho b c Nhà nư c th c hi n thanh toán cho ơn v theo quy ch s d ng kinh phí ti t ki m do ơn v xây d ng phù h p n i dung ư c qui nh t i i m 7 m c II Thông tư liên t ch s 17/2002/TTLT/BTC-BTCCBCP ngày 08/02/2002 c a B Tài chính và Ban T ch c Cán b Chính ph . 4/ X lý h n m c kinh phí cu i năm: - i v i kinh phí khoán: h n m c cu i năm và tài kho n ti n g i, n u không chi h t ơn v ư c phép chuy n năm sau s d ng. Kho b c Nhà nư c x lý như sau: + i v i h n m c kinh phí: n cu i ngày 31/12 hàng năm h n m c kinh phí không chi h t ph i h y b . ng th i căn c vào gi y ngh c a ơn v , Kho b c Nhà nư c th c hi n ph c h i h n m c kinh phí i v i s kinh phí b h y b cho ơn v . + i v i s dư trên tài kho n ti n g i: Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n sang năm sau cho ơn v theo quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT- BTC ngày 18/07/1998 c a B Tài chính. - i v i kinh phí không th c hi n khoán: h n m c kinh phí trong năm chưa chi h t không ư c chuy n sang năm sau. H n m c thu c ngân sách c p nào ph i hoàn tr y cho ngân sách c p ó. 5/ Quy t toán: ơn v khoán chi quy t toán kinh phí theo úng các m c chi c a m c l c ngân sách nhà nư c; xác nh n th c chi theo m c l c ngân sách c a Kho b c Nhà nư c nơi m
  5. tài kho n giao d ch là cơ s ơn v quy t toán g i cơ quan qu n lý c p trên và cơ quan tài chính ng c p. III/ KI M SOÁT, C P PHÁT, THANH TOÁN I V I ƠN VN TH C HI N CƠ CH TÀI CHÍNH ƠN VN S NGHI P CÓ THU: 1- M và s d ng tài kho n: - Kho b c Nhà nư c hư ng d n các ơn v s nghi p có thu m 2 tài kho n: + Tài kho n h n m c kinh phí nh n kinh phí ngân sách nhà nư c c p. + Tài kho n ti n g i th c hi n thu, chi các kho n phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c nhưng ơn v ư c phép gi l i chi theo qui nh. - i v i các kho n thu, chi c a ho t ng s n xu t, cung ng d ch v ơn v ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho c ngân hàng. - Nghiêm c m vi c chuy n các kho n ti n thu c ngu n ngân sách nhà nư c vào tài kho n ti n g i t i ngân hàng. Vi c chuy n kinh phí h n m c t tài kho n h n m c vào tài kho n ti n g i ( i v i m t s trư ng h p c bi t) ph i ư c Th trư ng cơ quan tài chính ng c p cho phép b ng văn b n. 2- i u ki n c p phát thanh toán: Kho b c Nhà nư c ch th c hi n c p phát, thanh toán cho ơn v khi có các i u ki n sau: 2.1- ã có trong d toán ư c cơ quan có thNm quy n duy t - i v i năm u tiên, ơn v phân b d toán ã ư c B ch qu n duy t ( i v i ơn v s nghi p TW), Ch t ch UBND các c p duy t ( i v i ơn v s nghi p a phương) chi ti t theo m c l c ngân sách nhà nư c và m t s n i dung chi ch y u g i cơ quan qu n lý c p trên, cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. Hai năm ti p theo là d toán do ơn v l p. - Trư ng h p các kho n chi t xu t ngoài d toán ư c duy t nhưng không th trì hoãn ư c như kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n... Kho b c Nhà nư c căn c vào quy t nh c a cơ quan có thNm quy n c p phát, thanh toán cho ơn v . ơn v có trách nhi m b sung d toán trong vòng 1 tháng k t ngày phát sinh kho n chi ó. - i v i các kho n chi ho t ng thư ng xuyên, n u u năm ơn v chưa có d toán ư c duy t; trên cơ s ngh c a ơn v Kho b c Nhà nư c xem xét t m ng cho ơn v bình quân b ng 01 tháng chi ho t ng thư ng xuyên c a năm trư c ó. 2.2- úng ch , tiêu chuNn, nh m c chi do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh.
  6. - i v i nh ng kho n chi ph i tuân th tiêu chuNn, nh m c, ch chung c a nhà nư c (quy nh t i i m 3 m c I c a Thông tư này) thì m c chi không vư t quá tiêu chuNn, nh m c, ch quy nh. - i v i nh ng kho n chi phí qu n lý hành chính (công tác phí, h i ngh phí, i n tho i, công v phí...), chi ho t ng thư ng xuyên, chi lương và các kho n chi khác, m c chi do Th trư ng ơn v quy t nh trong ph m vi ngu n kinh phí ư c s d ng, phù h p v i quy ch chi tiêu n i b và quy ch tr lương c a ơn v ã ư c h i ngh cán b công ch c cơ quan quy t nh. 2.3- ã ư c Th trư ng ơn v ho c ngư i ư c u quy n chuNn chi. 2.4- Tài kho n ti n g i, h n m c kinh phí c a ơn v còn s dư. 3- Ki m soát, thanh toán i v i m t s kho n chi ch y u: 3.1/ Ki m soát chi ti n lương và ti n công: - Lương c p b c và ch c v : Kho b c Nhà nư c căn c vào m c100,101,102 trong d toán phân b theo m c l c ngân sách nhà nư c ki m soát và thanh toán cho ơn v . - i v i ph n lương tăng thêm t ngu n thu s nghi p c a ơn v và ngu n kinh phí ti t ki m chi thư ng xuyên, Kho b c Nhà nư c căn c vào phương án chi tr ti n lương ư c duy t thanh toán cho ơn v , m b o t ng qu lương ư c duy t không vư t quá 3 l n so v i m c ti n lương t i thi u chung do nhà nư c quy nh ( i v i ơn v t m b o m t ph n chi phí) và không vư t quá 3,5 l n ( i v i ơn v m b o toàn b kinh phí). 3.2/ i v i các kho n chi mua s m v t tư, s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh th c hi n theo quy nh hi n hành. 3.3/ i v i nh ng kho n chi qu n lý hành chính, nghi p v chuyên môn và nh ng kho n chi khác: trong ph m vi ngu n kinh phí c a ơn v , Kho b c Nhà nư c th c hi n chi theo ngh c a Ch tài kho n. Ch tài kho n ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh chi tiêu c a mình. 3.4/ i v i viêc trích l p và s d ng các qu c a ơn v , Kho b c Nhà nư c th c hi n theo các quy nh t i i u 17 và i u 18 Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. 4- C p phát kinh phí ngân sách nhà nư c: i v i ph n kinh phí ngân sách nhà nư c m b o ho t ng thư ng xuyên ( ơn v m b o m t ph n kinh phí), cơ quan tài chính c p b ng h n m c kinh phí vào m c 134 (chi khác). Kho b c Nhà nư c th c hi n c p phát cho ơn v và h ch toán theo m c l c ngân sách nhà nư c (n u ã xác nh ư c n i dung chi). Trư ng h p chưa xác nh ư c n i dung chi, Kho b c Nhà nư c th c hi n thanh toán cho ơn v và t m th i h ch toán vào m c 134, ng th i yêu c u ơn v xác nh rõ m c chi h ch toán th c chi theo m c l c ngân sách nhà nư c trư c khi th c hi n thanh toán l n sau.
  7. 5 - Ghi thu- ghi chi ngân sách nhà nư c: i v i các kho n thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, kh u hao tài s n c nh, thanh lý tài s n c nh và các kho n thu khác thu c ngân sách nhà nư c l i cho ơn v chi theo quy nh, nh kỳ hàng quý ơn v ph i l p báo cáo chi ti t các kho n th c thu, th c chi theo m c l c ngân sách nhà nư c g i cơ quan tài chính th c hi n ghi thu ngân sách nhà nư c và ghi chi cho ơn v . Căn c ch ng t ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c do cơ quan tài chính chuy n n, Kho b c Nhà nư c th c hi n h ch toán thu, chi ngân sách nhà nư c. 6- X lý chuy n kinh phí cu i năm : i v i nh ng kho n kinh phí ngân sách nhà nư c c p m b o ho t ng thư ng xuyên, các kho n thu s nghi p cu i năm không s d ng h t ơn v ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng. Căn c vào ngh c a ơn v , Kho b c Nhà nư c th c hi n chuy n h n m c kinh phí và s dư tài kho n ti n g i cho ơn v như ã hư ng d n i m 4 m c II i v i ơn v th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính c a Thông tư này. IV/ T CH C TH C HI N 1/ Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2/ Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các c p, Th trư ng các cơ quan hành chính nhà nư c th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính, ơn v th c hi n ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu, cơ quan Tài chính, Kho b c Nhà nư c có trách nhi m t ch c hư ng d n, th c hi n Thông tư này. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản