intTypePromotion=3

Thông tư số 81/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư số 81/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 81/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 81/2005/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 81/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C CHUY N GIAO QUY N I DI N CH S H U V N NHÀ NƯ C U TƯ T I CÁC DOANH NGHI P V T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C Th c hi n Quy t nh s 151/2005/Q -TTg ngày 20/06/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c; Quy t nh s 152/2005/Q -TTg ngày 20/06/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c; Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác, B Tài chính hư ng d n vi c chuy n giao quy n i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c như sau: 1. i tư ng áp d ng: Thông tư này hư ng d n vi c chuy n giao quy n i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p khác t các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph (dư i ây g i t t là B , ngành), U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là UBND c p t nh) v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c (dư i ây g i t t là T ng công ty). 2. Ph m vi chuy n giao: Quy n i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p khác, bao g m: + Quy n i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các công ty trách nhi m h u h n (TNHH) nhà nư c 1 thành viên ư c chuy n i t công ty nhà nư c c l p. + Quy n i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các công ty TNHH có 2 thành viên tr lên ư c chuy n i t công ty nhà nư c c l p. + Quy n i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các công ty c ph n ư c chuy n i t công ty nhà nư c c l p ho c m i thành l p. + Các trư ng h p khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 3. Nguyên t c chuy n giao: - Ch chuy n giao quy n i di n ch s h u v n nhà nư c t i doanh nghi p khác. Vi c t ch c qu n lý, ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p khác và vi c th c hi n
 2. ch c năng qu n lý ngành c a các B , ngành, UBND c p t nh i v i ho t ng c a doanh nghi p khác th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành. - Vi c chuy n giao ư c th c hi n gi a B Tài chính, các B , ngành, UBND c p t nh và T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. - Vi c t ch c chuy n giao th c hi n khi có y các h sơ, tài li u theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n t i Thông tư này. 4. N i dung chuy n giao: a/ Giá tr v n nhà nư c u tư t i doanh nghi p (trong ó chi ti t: giá tr v n nhà nư c và t l v n nhà nư c trên v n i u l t i th i i m xác nh s li u bàn giao); danh sách các doanh nghi p có v n u tư c a nhà nư c chuy n giao v T ng công ty (trong ó chi ti t: lo i hình doanh nghi p, ngành ngh kinh doanh chính, ngày thành l p, a ch tr s c a doanh nghi p). M u báo cáo theo Ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. b/ Tình hình tài chính và ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p có v n u tư c a nhà nư c chuy n giao v T ng công ty (trong ó báo cáo chi ti t: t ng tài s n, n ph i thu, n ph i tr , v n ch s h u, k t qu kinh doanh…). M u báo cáo theo Ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. c/ Các t n t i v tài chính (n u có). 5. H sơ chuy n giao: a/ N i dung h sơ chuy n giao: H sơ chuy n giao ư c l p theo t ng doanh nghi p có v n u tư c a nhà nư c, bao g m: - Quy t nh thành l p công ty, ho c quy t nh chuy n i doanh nghi p nhà nư c. - C phi u ho c gi y ch ng nh n c ông ( i v i công ty c ph n); gi y ch ng nh n góp v n ( i v i công ty TNHH có hai thành viên tr lên). - B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. - Danh sách Ch t ch H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty, Giám c ho c T ng giám c công ty. - Báo cáo tình hình tài chính và ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p (Ph l c s 2). b/ G i h sơ: H sơ chuy n giao ư c l p thành 3 b g i các bên có liên quan, trong ó: - 01 b g i cho B , ngành ho c UBND c p t nh. - 01 b g i B Tài chính.
 3. - 01 b g i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. 6. Phương th c chuy n giao: a/ Th i i m xác nh s li u chuy n giao: 31/12/2005. b/ Căn c xác nh s li u chuy n giao là báo cáo tài chính c a các doanh nghi p (báo cáo tài chính l p theo quy nh c a pháp lu t v tài chính k toán hi n hành). Trư ng h p sau khi bàn giao, n u s li u có thay i, T ng công ty i u ch nh l i s li u nh n chuy n giao chính th c và báo cáo B Tài chính. c/ H sơ chuy n giao theo quy nh t i i m 5 Thông tư này. d/ T ch c chuy n giao: - B Tài chính ch trì t ch c chuy n giao quy n i di n ch s h u v n nhà nư c t i các doanh nghi p khác t các B , ngành, UBND c p t nh cho T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. - Bên giao: B trư ng, th trư ng cơ quan ngang b , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND c p t nh ho c ngư i ư c y quy n. - Bên nh n: Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c ho c ngư i ư c y quy n. / Vi c chuy n giao quy n i di n ch s h u v n nhà nư c t i các doanh nghi p khác t các B , ngành, UBND c p t nh v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c ư c l p thành biên b n theo m u kèm theo Thông tư này (Ph l c s 3). 7. Th i i m t ch c chuy n giao: a/ i v i các DNNN ã hoàn thành vi c chuy n i s h u ho c hình th c ho t ng trư c ngày 31/12/2005: - Th i i m hoàn thành h sơ theo quy nh t i i m 5 Thông tư này trư c ngày 15/4/2006. Trư ng h p h sơ chưa y theo quy nh, trong th i h n t i a 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ, B Tài chính có trách nhi m thông báo cho các B , ngành, UBND c p t nh b sung. - Sau khi nh n ư c h sơ y theo quy nh, B Tài chính thông báo cho các B , ngành, UBND c p t nh và T ng công ty v ngày, a i m t ch c chuy n giao. - Th i i m chuy n giao b t u th c hi n t ngày 1/5/2006 n ngày 15/6/2006. b/ i v i các DNNN chuy n i s h u ho c hình th c ho t ng t ngày 1-1-2006 tr i: Vi c chuy n giao th c hi n ng th i v i ti n trình chuy n i doanh nghi p. K t ngày quy t nh phê duy t phương án chuy n i doanh nghi p có hi u l c thi hành, các B , ngành, UBND c p t nh g i công văn thông báo cho T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c tri n khai vi c ti p nh n quy n i di n ch s h u ph n v n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p theo quy nh.
 4. Căn c vào k t qu bán c ph n ( i v i trư ng h p DNNN c ph n hoá), báo cáo tài chính c a doanh nghi p t i th i i m chuy n i ư c c p có thNm quy n phê duy t ( i v i trư ng h p chuy n DNNN thành công ty TNHH nhà nư c m t thành viên) các B , ngành, UBND c p t nh ra quy t nh chuy n giao quy n i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. 8. Trong th i gian chưa chuy n giao quy n i di n ch s h u ph n v n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c: - Các B , ngành t m th i chưa chuy n giao quy n i di n ch s h u ph n v n nhà nư c các công ty nhà nư c c l p do B , ngành quy t nh thành l p ư c c ph n hoá toàn b doanh nghi p v B Tài chính (theo quy nh t i Ngh nh s 199/2004/Q -TTg ngày 3-12-2004 c a Th tư ng Chính ph v/v ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác) th c hi n chuy n giao cho T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c theo hư ng d n t i Thông tư này. - Các B , ngành, UBND c p t nh ti p t c th c hi n quy n i di n ch s h u ph n v n nhà nư c u tư t i doanh nghi p cho n khi hoàn thành vi c chuy n giao quy n i di n ch s h u ph n v n nhà nư c u tư t i doanh nghi p v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. - K t ngày Quy t nh s 151/2005/Q -TTg ngày 20/06/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c có hi u l c thi hành, trong th i gian chưa chuy n giao quy n i di n ch s h u ph n v n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c, n u có phát sinh thay i v v n nhà nư c t i doanh nghi p khác ho c do thay i hình th c s p x p doanh nghi p như sáp nh p, h p nh t ho c chuy n i s h u... ngh các B , ngành, UBND c p t nh thông báo cho B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 9. T ch c th c hi n: a/ Các B , ngành, UBND c p t nh có trách nhi m: - Ch o ngư i i di n ph n v n nhà nư c t i các doanh nghi p x lý các t n ng liên quan n quy n i di n ch s h u trư c khi chuy n giao và l p h sơ chuy n giao theo quy nh l i Thông tư này. - ThNm nh, t ng h p danh sách doanh nghi p, giá tr v n nhà nư c (theo Ph l c s 1) và g i B Tài chính trư c ngày 30/4/2006. - Th c hi n công tác chuy n giao theo quy nh t i Thông tư này. - Ph i h p cùng B Tài chính, T ng công ty ti p t c x lý các v n t n ng chưa ư c gi i quy t liên quan n quy n i di n ch s h u ph n v n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p phát sinh trư c th i i m t ch c chuy n giao. b/ B Tài chính có trách nhi m:
 5. - Hư ng d n, tri n khai vi c chuy n giao theo quy nh t i Thông tư này. - Ch trì t ch c chuy n giao. - Ph i h p v i các B , ngành, UBND c p t nh gi i quy t các v n t n t i phát sinh trong quá trình th c hi n theo thNm quy n ho c báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng v n vư t thNm quy n quy t nh. c/ Trách nhi m c a ngư i i di n ph n v n nhà nư c t i các doanh nghi p: Báo cáo tình hình tài chính và ho t ng kinh doanh doanh nghi p có v n u tư c a nhà nư c (theo Ph l c s 2) và l p h sơ chuy n giao theo hư ng d n t i Thông tư này. d/ Trách nhi m c a T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c: Ti p nh n, th c hi n quy n và nghĩa v i di n ch s h u v n nhà nư c t i các doanh nghi p k t th i i m nh n chuy n giao. 10. i u kho n thi hành: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u s a i b sung cho phù h p. Nơi nh n: KT.B TRƯ NG - Văn phòng TW ng, - Văn phòng Qu c h i, TH TRƯ NG - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Chính ph , - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n ki m sát nhân dân t i cao, - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW, - Ban ch o M&PTDN, Lê Th Băng Tâm - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp), - Công báo, - B trư ng, các Th trư ng B Tài chính; - Các ơn v thu c B , - S Tài chính các a phương, - Lưu: VT, C c TCDN. PH L C S 1 BÁO CÁO CHI TI T GIÁ TRN V N NHÀ NƯ C U TƯ VÀ DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ C A NHÀ NƯ C CHUY N GIAO V T NG CÔNG TY T&KD V N NHÀ NƯ C. (Kèm theo Thông tư hư ng d n s 81/2005/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2005 c a B Tài chính) Tên công ty Giá tr v n nhà V n i u Ngành Ngày a Ghi nư c chuy n giao l c a ngh thành ch chú công ty kinh l p tr (31/12/2005) (31/12/05) doanh s chính chính V n T l v n
 6. NN NN/v n i ul ( ng) (%) I-Công ty TNHH nhà nư c 1 thành viên 1. Công ty A 2. Công ty B ….. C ng II-Công ty TNHH có 2 thành viên tr lên 1. Công ty A 2. Công ty B ….. C ng III- Công ty c ph n 1. Công ty A 2. Công ty B ..... C ng IV-Các doanh nghi p khác (n ucó) 1. Công ty A 2. Công ty B ..... C ng T ng s
 7. Ngày ..... tháng ..... năm 2006 B , ngành, UBND c p t nh (Ký tên, óng d u) PH L C S 2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HO T NG KINH DOANH C A DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ C A NHÀ NƯ C CHUY N GIAO V T NG CÔNG TY T&KD V N NHÀ NƯ C (Kèm theo Thông tư hư ng d n s 81 /2005/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2005 c a B Tài chính) 1. Tên doanh nghi p:..................... 2. a ch , i n tho i, FAX: ............... 3. Gi y ăng ký kinh doanh s ...........ngày..........tháng.........năm............. 4. Ngành ngh kinh doanh chính: ............................................... 5. V n i u l : .................. tri u ng. Trong ó:V n Nhà nư c: ..................tri u ng S c ph n nhà nư c n m gi :...c ph n ( i v i công ty c ph n) 6. M t s ch tiêu tài chính: ơn v tính:tri u ng Ch tiêu Mã s S u S cu i Năm năm 2005 2005 I. T ng tài s n 1. Tài s n ng n h n 100 – BC KT + Ti n và các kho n tương ương ti n 110 –BC KT + Các kho n u tư tài chính ng n h n 120 – BC KT + Các kho n ph i thu 130 – BC KT Trong ó: N ph i thu khó òi + Hàng t n kho 140 – BC KT + Tài s n ng n h n khác 150 – BC KT 2.Tài s n dài h n 200 – BC KT + Các kho n ph i thu dài h n 210 – BC KT + Tài s n c nh 220 – BC KT - Tài s n c nh h u hình - Tài s n c nh thuê tài chính 221 – BC KT - Tài s n c nh vô hình
 8. - Chi phí xây d ng cơ b n d dang 224 – BC KT 227 – BC KT 230 – BC KT +B t ng s n u tư 240 – BC KT + Các kho n u tư tài chính dài h n 250 – BC KT + Tài s n dài h n khác 260 – BC KT II. Ngu n v n 1. N ph i tr 300 – BC KT + N ng n h n 310 – BC KT Trong ó: N quá h n + N dài h n 320 – BC KT 2. Ngu n v n ch s h u 400 – BC KT +V n u tư c a ch s h u 411 – BC KT + Th ng dư v n c ph n 412-BC KT + C phi u ngân qu 413 – BC KT + Qu u tư phát tri n 416 – BC KT + L i nhu n chưa phân ph i 419 – BC KT Ch tiêu Mã s Năm Năm 2004 2005 III. K t qu kinh doanh 1. T ng doanh thu 10-BCKQKD - Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v - Doanh thu ho t ng tài chính 21- BCKQKD - Thu nh p khác 31- BCKQKD 2. T ng chi phí 3. T ng l i nhu n trư c thu 50- BCKQKD 4. L i nhu n sau thu thu nh p DN 60 – BCKQKD 5. L i nhu n ư c chia trên v n Nhà nư c Ch tiêu n th i i m 31/12/2005
 9. IV. Các ch tiêu khác 1. S ti n chuy n như ng ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p: + T ng s phát sinh ph i n p +S ã n p. + S còn ph i n p 2. L i nhu n, c t c ư c chia trên v n Nhà nư c: + T ng s phát sinh +S ã n p. + S còn ph i n p 3. S ti n nhà nư c ph i thu h i c a ngư i lao ng mua c ph n tr ch m: + T ng s phát sinh ph i thu +S ã thu + S còn ph i thu 4. Giá tr c ph n nhà nư c c p cho ngư i lao ng hư ng c t c. Trong ó: S ã thu h i: 7. Ph n phân tích ánh giá và ki n ngh : ( trong ó nêu rõ các t n t i v tài chính và xu t hư ng x lý). Xác nh n c a Công ty Ngày ..... tháng ..... năm 2006 ( Áp d ng i v i công ty c ph n và công Ngư i i di n ph n v n nhà nư c ty TNHH có 2 thành viên tr lên) t i doanh nghi p ( i v i công ty TNHH 1 thành viên là Ch t ch H QT ho c Ch t ch công ty) PH L C 3 M U BIÊN B N CHUY N GIAO (Kèm theo Thông tư hư ng d n s 81/2005/BTC-TT ngày 19 tháng 9 năm 2005 c a B Tài chính)
 10. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N CHUY N GIAO CHUY N GIAO QUY N I DI N CH S H U V N NHÀ NƯ C UT T I CÁC DOANH NGHI P KHÁC T ...(b , ngành, UBND c p t nh)V T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C - Căn c Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác; - Căn c Quy t nh s 151/2005/Q -TTg ngày 20/06/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c; - Căn c Quy t nh s 152/2005/Q -TTg ngày 20/06/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c; Căn c Thông tư s 81/2005/TT-BTC c a B Tài chính ngày 19/9/2005 hư ng d n vi c chuy n giao quy n i di n ch s h u v n nhà nư c u tư t i các công ty v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c; Hôm nay, ngày ……tháng …… năm 2006, t i……. t ch c vi c chuy n giao chuy n giao quy n i di n ch s h u ph n v n u t c a nhà nư c t i công ty ............ t (B , ngành, UBND c p t nh) v t ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c theo Quy t nh s 151/2005/Q -TTg ngày 20/06/2005 c a Th tư ng Chính ph , c th như sau: A.THÀNH PH N CHUY N GIAO I/ Bên giao: (B trư ng, th trư ng cơ quan ngang b , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c ngư i ư c y quy n). II/ Bên nh n: (Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c ho c ngư i ư c y quy n) III/ Ch trì t ch c chuy n giao: B Tài chính ( C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p ho c ngư i ư c u quy n) B.N I DUNG CHUY N GIAO I. S li u chuy n giao: 1. T ng s v n nhà nư c u tư t i các doanh nghi p khác chuy n giao v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c: ………….. ng. Trong ó: + V n nhà nư c u tư t i các công ty TNHH nhà nư c 1 thành viên:…. ng + V n nhà nư c u tư t i các công ty TNHH có 2 thành viên tr lên: … ng + V n nhà nư c u tư t i các công ty c ph n: … ng.
 11. + V n nhà nư c u tư t i các công ty khác (n u có): … ng. 2. T ng s doanh nghi p có v n u tư c a nhà nư c chuy n giao v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c: ………doanh nghi p. Trong ó: + Công ty TNHH nhà nư c 1 thành viên: …. doanh nghi p + Công ty TNHH có 2 thành viên tr lên: … doanh nghi p. + Công ty c ph n: … doanh nghi p. + Công ty khác (n u có): … doanh nghi p. 3. Chi ti t giá tr v n nhà nư c u tư và doanh nghi p có v n u tư c a nhà nư c chuy n giao v T ng công ty (Ph l c 1 kèm theo). II/ H sơ tài li u kèm theo: + S h sơ chuy n giao v n t i các công ty TNHH nhà nư c 1 thành viên. + S h sơ chuy n giao v n t i các công ty TNHH có 2 thành viên tr lên. + S h sơ chuy n giao v n t i các công ty c ph n. III/ Các v n còn t n t i trong quá trình chuy n giao (n u có) IV/ Biên b n này ư c các bên th ng nh t và ư c l p thành 03 b n có giá tr như nhau g i các bên có liên quan (các h sơ chuy n giao ư c kèm theo biên b n này): 1/ 01 b n cho bên giao, 01 b n cho bên nh n 2/ 01 b n g i B Tài chính theo dõi. BÊN CHUY N GIAO BÊN NH N CHUY N GIAO (B , ngành, UBND t nh, (T ng công ty u tư và thành ph tr c thu c TW) Kinh doanh v n nhà nư c) B TÀI CHÍNH (C c Tài chính doanh nghi p)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản