Thông tư số 82/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
55
lượt xem
4
download

Thông tư số 82/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 82/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 82/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 82/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 82/2002/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2002 HƯ NG D N S A I, B SUNG M T S N I DUNG C A THÔNG TƯ S 122/2000/TT-BTC NGÀY 29/12/2000 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 79/2000/N -CP NGÀY 29/12/2000 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG (GTGT) Căn c Lu t thu GTGT s 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Căn c Ngh quy t s 116/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 10/9/2002 v vi c s a i, b sung thu su t thu GTGT i v i m t s s n ph m bê tông công nghi p; Căn c Ngh nh s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT; Căn c Ngh nh s 76/2002/N -CP ngày 13/9/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT, B Tài chính hư ng d n b sung s a i m t s i m trong Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hư ng d n thi hành Ngh nh s 79/2000/N - CP (nêu trên) như sau: I/ V I TƯ NG KHÔNG CHNU THU GTGT: Thay th o n g ch u dòng th 2 t i i m 20, m c II, ph n A Thông tư s 122/2000/TT-BTC: "- Hàng hóa, d ch v bán cho i tư ng mi n tr ngo i giao theo Pháp l nh mi n tr ngo i giao... c a cơ quan i di n c a Vi t Nam làm căn c kê khai và quy t toán thu " b ng o n g ch u dòng th 2 m i như sau: "- Hàng hoá nh p khNu c a t ch c, cá nhân thu c i tư ng mi n tr ngo i giao theo Pháp l nh mi n tr ngo i giao ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr thu GTGT theo quy nh hi n hành. Trư ng h p mua hàng hóa, d ch v t i Vi t Nam có thu GTGT s ư c hoàn thu theo hư ng d n t i i m 1, m c V Thông tư này." II/ V GIÁ TÍNH THU I V I DNCH V IN Thay th i m 17, m c I, ph n B Thông tư s 122/2000/TT-BTC b ng i m 17 m i như sau: "17. i v i d ch v in, giá tính thu là ti n công in. Trư ng h p cơ s in th c hi n các H p ng in, giá thanh toán bao g m c ti n công in và ti n gi y in thì giá tính thu bao g m c ti n gi y."
 2. III/ V THU SU T THU GTGT: 1/ Thay th i m 1 m c II ph n B Thông tư s 122/2000/TT-BTC b ng i m 1 m i như sau: "1- Thu su t 0% áp d ng i v i: 1.1 Hàng hoá xu t khNu bao g m c hàng gia công xu t khNu, hàng s n xu t ch u thu tiêu th c bi t xu t khNu, s n phNm ph n m m máy tính xu t khNu. Xu t khNu bao g m xu t khNu ra nư c ngoài, bán cho doanh nghi p khu ch xu t và các trư ng h p khác theo quy nh c a Chính ph . Các trư ng h p ưa hàng hóa ra nư c ngoài bán, gi i thi u s n phNm t i h i ch , tri n lãm n u có căn c xác nh là hàng hoá xu t khNu cũng ư c áp d ng thu su t 0%. Hàng hoá xu t khNu ư c áp d ng thu su t 0% ph i có các h sơ, ch ng t ch ng minh là hàng th c t ã xu t khNu, c th sau ây: - H p ng bán hàng hoá ho c h p ng gia công, s n xu t hàng xu t khNu ký v i nư c ngoài, h p ng u thác xu t khNu i v i trư ng h p u thác xu t khNu. - Hóa ơn GTGT bán hàng ho c xu t tr hàng gia công cho nư c ngoài, doanh nghi p ch xu t và cho các i tư ng khác ư c xác nh như xu t khNu theo quy nh c a Chính ph . - Hàng hóa xu t khNu cho thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p ch xu t ph i thanh toán qua Ngân hàng. Ch ng t thanh toán v i thương nhân nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. - T khai h i quan v hàng xu t khNu có xác nh n hàng ã xu t khNu c a cơ quan h i quan. Trư ng h p u thác xu t khNu thì ph i có t khai h i quan v hàng hoá xu t khNu c a bên nh n u thác, n u là b n sao ph i có ơn v nh n u thác xu t khNu ký, óng d u. 1.2 S a ch a máy móc, thi t b , phương ti n v n t i, cung ng d ch v ph n m m cho nư c ngoài, cho doanh nghi p ch xu t; d ch v xu t khNu lao ng; xây d ng, l p t công trình nư c ngoài và c a doanh nghi p ch xu t. Các trư ng h p ư c áp d ng thu su t thu GTGT 0% trên ây ph i có i u ki n và h sơ sau: - H p ng s a ch a máy móc, thi t b , phương ti n v n t i, xây d ng, l p t, d ch v xu t khNu lao ng, cung ng d ch v ph n m m ký v i nư c ngoài ho c doanh nghi p ch xu t; - Hoá ơn GTGT thanh toán d ch v ư c áp d ng thu su t 0%;
 3. - S a ch a máy móc, thi t b , phương ti n v n t i, cung ng d ch v ph n m m cho nư c ngoài ho c doanh nghi p ch xu t; d ch v xu t khNu lao ng; xây d ng, l p t công trình nư c ngoài và c a doanh nghi p ch xu t ph i thanh toán qua Ngân hàng. Ch ng t thanh toán v i thương nhân nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 1.3 M t s trư ng h p hàng hoá ư c coi như xu t khNu áp d ng thu su t thu GTGT 0%: a/ Hàng hoá gia công xu t khNu chuy n ti p theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài: Trư ng h p này áp d ng i v i hàng gia công xu t khNu c a cơ s tr c ti p gia công theo h p ng gia công cơ s ã ký v i bên nư c ngoài (g i là cơ s giao hàng), nhưng hàng gia công chưa ư c xu t khNu ra nư c ngoài mà ư c giao chuy n ti p cho cơ s khác trong nư c (g i là cơ s nh n hàng) theo ch nh c a bên nư c ngoài ti p t c gia công thành s n phNm hoàn ch nh theo h p ng gia công ã ký v i nư c ngoài, ti n gia công do bên nư c ngoài tr c ti p thanh toán. Khi xu t hàng gia công chuy n ti p cho cơ s khác theo ch nh c a phía nư c ngoài, cơ s giao hàng l p hoá ơn GTGT ghi thu su t 0%. Hàng hoá gia công xu t khNu ph i có h sơ, ch ng t sau: - H p ng gia công xu t khNu và các ph ki n h p ng (n u có) ký v i nư c ngoài, trong ó ghi rõ cơ s nh n hàng t i Vi t Nam. - Hoá ơn GTGT ghi rõ giá gia công và s lư ng hàng gia công tr nư c ngoài (theo giá quy nh trong h p ng ký v i nư c ngoài) và tên cơ s nh n hàng theo ch nh c a phía nư c ngoài; - Phi u chuy n giao s n phNm gia công chuy n ti p (g i t t là Phi u chuy n ti p) có xác nh n c a bên giao, bên nh n s n phNm gia công chuy n ti p và xác nh n c a H i quan qu n lý h p ng gia công c a bên giao, bên nh n. - Hàng hóa gia công cho thương nhân nư c ngoài ph i thanh toán qua Ngân hàng. Ch ng t thanh toán v i thương nhân nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. V th t c giao nh n s n phNm gia công chuy n ti p và Phi u chuy n ti p th c hi n theo quy nh c a T ng c c H i quan. Ví d : Công ty A ký h p ng gia công v i nư c ngoài 200.000 ôi gi y xu t khNu. Giá gia công là 800 tri u ng. H p ng ghi rõ giao gi y cho Công ty B t i Vi t nam s n xu t ra gi y hoàn ch nh. Trư ng h p này Công ty A thu c i tư ng gia công hàng xu t khNu chuy n ti p. Khi l p ch ng t chuy n giao s n phNm gi y cho Công ty B, Công ty A ghi rõ s
 4. lư ng, ch ng lo i, quy cách s n phNm ã giao, toàn b doanh thu gia công gi y 800 tri u ng nh n ư c tính thu GTGT là 0%. b/ Hàng hoá gia công xu t khNu thông qua cơ s tr c ti p ký h p ng gia công v i nư c ngoài: i u ki n hàng hoá gia công xu t khNu thông qua cơ s tr c ti p ký h p ng gia công v i nư c ngoài ư c áp d ng thu su t 0%: - Giá gia công trên h p ng gia công ký v i nư c ngoài ph i b ng giá gia công quy nh trong h p ng ký gi a cơ s tr c ti p gia công và cơ s tr c ti p ký h p ng gia công v i nư c ngoài. - Cơ s tr c ti p ký h p ng gia công v i nư c ngoài ch hư ng hoa h ng trên ti n gia công. - Hàng hóa gia công cho thương nhân nư c ngoài ph i thanh toán qua Ngân hàng. Ch ng t thanh toán v i thương nhân nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. - Khi xu t hàng gia công cho cơ s tr c ti p ký h p ng gia công v i nư c ngoài, cơ s tr c ti p gia công hàng xu t khNu l p hoá ơn GTGT thanh toán ti n công gia công, ghi thu su t 0%. Trong trư ng h p này cơ s gia công hàng hoá xu t khNu ph i có h sơ, ch ng t sau làm căn c áp d ng thu su t 0%: + H p ng gia công hàng hoá ký v i nư c ngoài c a ơn v tr c ti p ký h p ng gia công v i nư c ngoài (b n sao) do cơ s ký và óng d u; + H p ng gia công xu t khNu ký v i cơ s tr c ti p ký h p ng gia công hàng xu t khNu v i nư c ngoài. + T khai hàng hoá xu t khNu c a cơ s tr c ti p ký h p ng gia công v i nư c ngoài có xác nh n c a H i quan v s lư ng, m t hàng gia công th c t ã xu t khNu (b n sao). Trư ng h p t khai H i quan ghi chung hàng hoá xu t khNu c a nhi u cơ s gia công thì cơ s tr c ti p ký h p ng gia công v i nư c ngoài ph i sao g i t khai H i quan kèm theo xác nh n b ng kê c th v s lư ng, lo i hàng gia công xu t khNu u thác c a ơn v gia công. Bên nh n u thác ph i ký, óng d u vào b ng kê, b n sao t khai H i quan và ch u trách nhi m v s li u trên b ng kê; + Biên b n thanh lý h p ng gia công u thác xu t khNu (trư ng h p ã k t thúc h p ng) ho c Biên b n i chi u công n nh kỳ có ghi rõ s lư ng s n phNm gia công xu t khNu ã giao, s lư ng th c xu t khNu, ti n gia công ph i thanh toán, ã thanh toán; ghi rõ s , ngày c a ch ng t thanh toán v i thương nhân nư c ngoài (ch ng t thanh toán c a cơ s tr c ti p ký h p ng gia công v i thương nhân nư c ngoài), hình th c thanh toán qua ngân hàng. Các h sơ trên n u là b n sao ph i có xác nh n sao y b n chính, ch ký c a giám c và óng d u c a doanh nghi p lưu gi b n chính.
 5. Ví d : Công ty X ký h p ng gia công hàng may m c v i nư c ngoài may 100.000 b qu n áo v i ti n công là 200 tri u ng, nhưng Công ty X ký h p ng này thông qua m t Công ty xu t nh p khNu Y xu t tr hàng gia công cho nư c ngoài v i hoa h ng b ng 5% trên ti n công. Trư ng h p này Công ty X thu c i tư ng gia công hàng xu t khNu. Khi l p hoá ơn xu t hàng giao cho Công ty Y, Công ty X ư c ghi thu su t 0%, toàn b doanh thu gia công hàng xu t khNu 200 tri u nh n ư c tính thu GTGT là 0%. Ti n hoa h ng xu t khNu Công ty Y ph i tính thu GTGT theo quy nh. 1.4 Trư ng h p xu t khNu hàng hóa, d ch v tr n nư c ngoài cho Chính ph ; hàng hóa, d ch v xu t khNu thanh toán b ng hàng thì ch ng t thanh toán th c hi n theo hư ng d n riêng c a B Tài chính. 2/ Thay th i m 2.14, m c II, ph n B Thông tư s 122/2000/TT-BTC b ng i m 2.14 m i như sau: "2.14 t, á, cát, s i (không bao g m các s n phNm ư c làm t t, á, cát, s i như á x , á p lát, ganitô); S n phNm bê tông công nghi p: d m c u bê tông, d m và khung nhà bê tông, c c bê tông, c t i n bê tông, ng c ng tròn bê tông và h p bê tông các lo i, panel và các lo i c u ki n bê tông c t thép úc s n phi tiêu chuNn, bê tông thương phNm;" IV/ KH U TR THU GTGT: 1/ Thay th i m 1.2b, m c III, ph n B Thông tư s 122/2000/TT-BTC b ng i m 1.2b m i như sau: "b/ Thu GTGT u vào b ng (=) t ng s thu GTGT ghi trên hoá ơn GTGT mua hàng hóa, d ch v (bao g m c tài s n c nh) dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT, s thu GTGT ghi trên ch ng t n p thu c a hàng hoá nh p khNu (ho c n p thay cho phía nư c ngoài theo quy nh t i i m 3 M c II Ph n C Thông tư s 122/2000/TT-BTC và s thu GTGT u vào ư c kh u tr theo t l 1% trên giá mua i v i: - Hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu GTGT mua c a cơ s kinh doanh n p thu GTGT theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng có hoá ơn bán hàng theo m u s 02/GTTT-3LL ho c m u s 02/GTTT-2LN ban hành kèm theo Quy t nh s 885/1998/Q -BTC ngày 16/7/1998 c a B trư ng B Tài chính (g i t t là hoá ơn bán hàng); - Hàng hoá là nông s n, lâm s n, thu s n chưa qua ch bi n mua c a cơ s s n xu t không ch u thu GTGT khâu s n xu t s d ng hoá ơn GTGT quy nh t i i m 5.1 M c IV Ph n B Thông tư s 122/2000/TT-BTC; - Hàng hoá ch u thu TT B cơ s kinh doanh thương m i mua c a cơ s s n xu t bán ra có hoá ơn bán hàng (k c trư ng h p mua c a i lý bán hàng ch u thu tiêu th c bi t theo úng giá c a cơ s s n xu t, hư ng hoa h ng);
 6. - Ti n b i thư ng kinh doanh b o hi m c a nghi p v b o hi m thu c i tư ng ch u thu GTGT (tính trên giá tr b i thư ng b o hi m) thu c trách nhi m b i thư ng c a cơ s kinh doanh b o hi m; - Hàng hoá mua vào (có B ng kê) là nông, lâm, thu s n chưa qua ch bi n; t, á, cát, s i, các ph li u mua c a ngư i bán không có hoá ơn. Riêng i v i cơ s s n xu t s n phNm là nông s n, lâm s n, thu s n chưa qua ch bi n không ch u thu GTGT, n u cơ s dùng các s n phNm này ti p t c s n xu t, ch bi n ra các hàng hoá khác thu c di n ch u thu GTGT thì giá ư c tính kh u tr theo t l quy nh là giá thành s n xu t c a các m t hàng nông s n, lâm s n, thu s n. T l (%) kh u tr trên ây áp d ng cho các hóa ơn, ch ng t mua hàng hóa, d ch v t 1/10/2002 và áp d ng th ng nh t cho c trư ng h p kinh doanh trong nư c và xu t khNu. - Trư ng h p hàng hóa, d ch v mua vào là lo i ư c dùng ch ng t c thù (k c hóa ơn mua hàng d tr qu c gia c a cơ quan d tr qu c gia) ghi giá thanh toán là giá ã có thu GTGT thì cơ s ư c căn c vào giá ã có thu và phương pháp tính nêu t i i m 14 M c I Ph n B Thông tư s 122/2000/TT-BTC xác nh giá không có thu và thu GTGT u vào ư c kh u tr . Ví d : Trong kỳ, Công ty A thanh toán d ch v u vào ư c tính kh u tr là lo i c thù: T ng giá thanh toán 110 tri u ng (giá có thu GTGT), d ch v này ch u thu là 10%, s thu GTGT u vào ư c kh u tr tính như sau: 110 tri u x 10% = 10 tri u ng 1+10% Giá chưa có thu là 100 tri u ng, thu GTGT là 10 tri u ng". 2/ S a i các ch s t l 3%, t l 2% thành t l 1% t i i m 1.3, m c III, ph n B Thông tư s 122/2000/TT-BTC. V/ HOÀN THU GTGT: 1/ B sung thêm i m 7 vào m c I, ph n D Thông tư s 122/2000/TT-BTC như sau: "7- i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao theo Pháp l nh v ưu ãi mi n tr ngo i giao mua hàng hóa, d ch v t i Vi t Nam ư c hoàn l i s thu GTGT ã tr ghi trên hóa ơn GTGT. Cơ s kinh doanh t i Vi t Nam bán hàng hóa, d ch v cho các i tư ng này khi l p hóa ơn GTGT v n ph i tính thu GTGT. i tư ng, hàng hóa, d ch v , th t c h sơ ư c hư ng ưu ãi mi n tr thu GTGT hư ng d n t i i m này và M c I Thông tư này theo hư ng d n riêng c a B Tài chính." 2/ B sung thêm i m 8 vào m c I, ph n D Thông tư s 122/2000/TT-BTC như sau: "8- Phân lo i i tư ng hoàn thu :
 7. a/ i tư ng áp d ng ki m tra, thanh tra trư c khi hoàn thu : - Cơ s kinh doanh m i thành l p có th i gian kinh doanh dư i 1 năm, ngh hoàn thu l n u; - Cơ s kinh doanh ã có các hành vi vi ph m gian l n v thu GTGT theo hư ng d n t i M c VI Thông tư này; - Cơ s kinh doanh xu t khNu hàng hóa là nông s n, lâm s n, thu h i s n chưa qua ch bi n theo ư ng biên gi i t li n; - Cơ s kinh doanh chia tách, gi i th , phá s n. b/ i tư ng áp d ng hoàn thu trư c ki m tra sau: là các i tư ng không thu c i tư ng quy nh t i i m 8.a trên ây. c/ Các trư ng h p ã g i h sơ ngh hoàn thu y úng quy nh nhưng ang trong giai o n b iêù tra, kh i t v các hành vi gian l n v thu GTGT theo quy t nh c a các cơ quan ch c năng thì t m th i d ng vi c xem xét gi i quy t vi c hoàn thu n khi có quy t nh x lý. Trư ng h p cơ s kinh doanh có hành vi gian l n v thu GTGT, thu c i tư ng áp d ng ki m tra trư c khi hoàn thu sau th i gian 12 tháng n u ã ch p hành t t các quy nh c a Lu t thu , ch qu n lý s d ng hóa ơn, ch ng t s ư c áp d ng hoàn thu trư c ki m tra sau. Cơ quan Thu xem xét c th t ng trư ng h p này." 3/ Thay th i m 1, m c II, ph n D Thông tư s 122/2000/TT-BTC b ng i m 1 m i như sau: "1- H sơ hoàn thu GTGT i v i trư ng h p nêu t i i m 1, 2, M c I, Ph n D Thông tư s 122/2000/TT-BTC g m: - Công văn ngh hoàn thu GTGT nêu rõ lý do hoàn thu , s thu ngh hoàn, th i gian hoàn (theo m u s 10/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 122/2000/TT- BTC). - B ng kê khai t ng h p s thu phát sinh u ra, s thu u vào ư c kh u tr , s thu ã n p (n u có), s thu u vào l n hơn s thu u ra ngh hoàn l i. - B ng kê hàng hóa, d ch v mua vào, bán ra trong kỳ liên quan n vi c xác nh thu GTGT u vào, u ra (m u s 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 122/2000/TT-BTC và Thông tư này). - Trư ng h p hoàn thu theo quy nh t i i m 1.b, M c I, Ph n D Thông tư s 122/2000/TT-BTC (bao g m c hàng hóa, d ch v xu t khNu, ho t ng xây d ng, l p t công trình nư c ngoài và c a doanh nghi p ch xu t) thì ph i có b ng kê các h sơ có ch ký và óng d u c a cơ s . B ng kê ghi rõ: + S , ngày t khai xu t khNu c a hàng hóa xu t khNu (trư ng h p u thác xu t khNu ph i ghi s , ngày t khai xu t khNu c a cơ s nh n u thác);
 8. + S , ngày h p ng xu t khNu ho c s , ngày h p ng u thác xu t khNu iv i trư ng h p u thác xu t khNu; + S , ngày ch ng t thanh toán ti n hàng hóa xu t khNu, d ch v xu t khNu, ho t ng xây d ng, l p t công trình nư c ngoài và c a doanh nghi p ch xu t qua Ngân hàng, ghi rõ hình th c và ng ti n thanh toán; + S , ngày Biên b n thanh lý H p ng u thác xu t khNu (H p ng u thác gia công xu t khNu) gi a bên u thác xu t khNu và bên nh n u thác; s lư ng, giá tr , ch ng lo i hàng hóa u thác xu t khNu; s , ngày t khai xu t khNu c a cơ s nh n u thác xu t khNu ( i v i trư ng h p u thác xu t khNu và trư ng h p hư ng d n t i i m 1.3b, m c II, ph n B Thông tư s 122/2000/TT-BTC); + Xu t khNu hàng hóa theo ư ng biên gi i t li n, ư ng bi n, ư ng hàng không; tên nư c nh p khNu. Trư ng h p vi c kê khai thu hàng tháng ã y và chính xác, phù h p v i B ng kê khai t ng h p, cơ s không ph i n p B ng kê hàng hóa, d ch v mua vào, bán ra các tháng ngh hoàn thu . Trư ng h p có i u ch nh thu GTGT u vào ư c kh u tr , thu GTGT u ra c a các tháng trong th i gian hoàn thu thì cơ s ph i kê khai s thu GTGT u vào ư c kh u tr , thu GTGT u ra phát sinh t ng tháng trong th i gian hoàn thu , s thu i u ch nh ph i gi i trình rõ lý do." 4/ Thay th i m 2, m c IV, ph n D Thông tư s 122/2000/TT-BTC b ng i m 2 m i như sau: "2- Trách nhi m c a cơ quan Thu trong vi c hoàn thu : a/ Th c hi n vi c ti p nh n h sơ hoàn thu c a các i tư ng n p thu . B ph n ti p nh n ghi rõ ngày ti p nh n và chuy n k p th i t i b ph n qu n lý x lý. b/ Th c hi n vi c ki m tra h sơ t i cơ quan Thu , phân lo i i tư ng hoàn thu : Ki m tra h sơ ngh hoàn thu theo n i dung: xác nh trư ng h p ư c hoàn thu , th t c, h sơ theo hư ng d n t i m c I, m c II, ph n D Thông tư s 122/2000/TT- BTC và i m 1, i m 3 m c V Thông tư này. Trư ng h p cơ s kinh doanh không thu c i tư ng ư c hoàn thu : trong th i h n 7 ngày (k t khi nh n ư c h sơ) cơ quan Thu ph i thông báo b ng văn b n và g i tr h sơ cho cơ s kinh doanh. Trư ng h p cơ s kinh doanh thu c i tư ng ư c hoàn thu nhưng h sơ chưa y , úng quy nh: trong th i h n 7 ngày (k t khi nh n ư c h sơ) cơ quan Thu ph i thông báo b ng văn b n yêu c u cơ s kinh doanh b sung h sơ y theo quy nh ho c l p l i h sơ g i cho cơ quan Thu . c/ Ki m tra s li u, xác nh s thu ư c hoàn: i v i nh ng i tư ng áp d ng hoàn thu trư c ki m tra sau, cơ quan thu th c hi n:
 9. - Ki m tra s li u ngh hoàn thu v i s li u trên b ng kê khai t ng h p s thu GTGT u ra, căn c phân b thu GTGT u vào ư c kh u tr , s thu GTGT u vào phát sinh ư c kh u tr ; i chi u v i s li u t i t khai thu GTGT, B ng kê hóa ơn hàng hóa d ch v mua vào bán ra, quy t toán thu GTGT (n u có) liên quan. Trư ng h p s li u i tư ng hoàn thu kê khai không úng, chưa rõ thì cơ quan Thu yêu c u cơ s gi i trình kèm theo tài li u có liên quan. - Xác nh s thu ư c hoàn. Trong quá trình ki m tra s li u, xác nh s thu ư c hoàn t i cơ quan Thu n u phát hi n h sơ có d u hi u nghi v n, i tư ng hoàn thu vi ph m quy nh c a Lu t thu , cơ quan Thu th c hi n ki m tra, thanh tra hoàn thu t i cơ s trư c khi hoàn thu . d/ Ra Quy t nh hoàn thu : Sau khi ki m tra, xác nh úng s thu ư c hoàn (c trư ng h p i tư ng áp d ng ki m tra, thanh tra t i cơ s trư c khi hoàn ã có k t lu n thu c i tư ng ư c hoàn thu ), cơ quan Thu ra Quy t nh hoàn thu cho i tư ng theo m u s 14/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 122/2000/TT-BTC." / Th i h n gi i quy t hoàn thu : - i v i i tư ng áp d ng hoàn thu trư c ki m tra sau: Th i h n gi i quy t hoàn thu t i a là 15 ngày (03 ngày i v i trư ng h p hoàn thu theo quy nh t i i m 5, i m 6 M c I, Ph n D Thông tư s 122/2000/TT-BTC) k t ngày nh n ư c y h sơ theo quy nh. - i v i i tư ng áp d ng ki m tra, thanh tra t i cơ s trư c khi hoàn thu : Th i h n gi i quy t hoàn thu t i a là 60 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ theo quy nh." VI/ V X LÝ VI PH M B sung vào cu i i m 3, m c I, Ph n E Thông tư s 122/2000/TT-BTC như sau: "3-... - Trư ng h p qua ki m tra, thanh tra phát hi n cơ s kinh doanh có hành vi gian l n trong kê khai n p thu , hoàn thu v i s ti n thu GTGT gian l n t 5 tri u ng tr lên thì cơ s kinh doanh b x lý như sau: + Không ư c kh u tr , hoàn thu i v i s thu GTGT kê khai gian l n; + B x lý vi ph m v hành vi gian l n thu theo quy nh hi n hành; + Không ư c cơ quan Thu gi i quy t hoàn thu i v i s thu ngh hoàn ghi trong h sơ xin hoàn thu c a cơ s ; trư ng h p ã ư c cơ quan thu gi i quy t hoàn thu thì cơ quan Thu ph i thu h i s thu GTGT ã hoàn;
 10. + S thu GTGT c a h sơ ngh hoàn thu sau khi ã lo i tr s thu GTGT kê khai gian l n, cơ s kinh doanh ph i k t chuy n sang kỳ kê khai n p thu sau bù tr vào s thu GTGT ph i n p. + Không ư c xem xét hoàn thu trong th i gian 12 tháng k t khi cơ quan Thu phát hi n cơ s kinh doanh có hành vi gian l n thu . H t th i h n 12 tháng, n u cơ s kinh doanh ã kh c ph c h u qu , có ý th c ch p hành t t các quy nh c a Lu t thu thì cơ quan thu s xem xét gi i quy t hoàn thu cho s thu GTGT u vào chưa ư c bù tr h t. Trư ng h p cơ quan Thu ki m tra, thanh tra nh kỳ t i cơ s kinh doanh phát hi n cơ s kinh doanh có hành vi gian l n v thu nêu trên cũng b x lý theo quy nh t i i m này. - Các hành vi sau ây ư c coi là hành vi gian l n trong kê khai n p thu , hoàn thu : + S d ng hoá ơn, ch ng t không h p pháp, bao g m hoá ơn in gi ; hoá ơn kh ng (không bán hàng hoá, d ch v ); hoá ơn giao cho ngư i mua (liên 2) ghi khác v i hoá ơn lưu t i cơ s kinh doanh (liên 1); hoá ơn ghi giá tr cao hơn giá tr th c t c a hàng hoá, d ch v bán ra; hoá ơn ã qua tNy xoá; l p kh ng b ng kê hàng hoá mua vào thu c i tư ng ư c kh u tr thu GTGT theo t l %; l p gi ch ng t n p thu GTGT khâu nh p khNu gian l n trong kê khai n p thu , hoàn thu GTGT; + Bán hàng hóa, d ch v không l p hóa ơn, không kê khai n p thu GTGT; + S d ng hóa ơn c a cơ s kinh doanh khác bán hàng hóa, d ch v nhưng không kê khai thu GTGT; + Hàng hóa bán trong nư c nhưng kê khai là xu t khNu hư ng thu su t 0%; + Kê khai thu GTGT u vào c a hàng hóa, d ch v không dùng cho ho t ng SXKD ho c dùng cho ho t ng SXKD hàng hóa, d ch v thu c i tư ng không ch u thu GTGT kh u tr thu ; + Các hành vi gian l n khác nh m chi m o t ti n thu c a Ngân sách Nhà nư c." VII/ B NG KÊ HÓA ƠN, CH NG T C A HÀNG HÓA, DNCH V MUA VÀO, BÁN RA Thay th B ng kê m u s 02/GTGT, 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 122/2000/TT-BTC b ng B ng kê m u s 02/GTGT, 03/GTGT m i kèm theo Thông tư này. M u B ng kê ban hành kèm theo Thông tư này áp d ng cho kê khai thu GTGT tháng 10/2002 tr i. VIII/ T CH C TH C HI N. Thông tư này có hi u l c t 1/10/2002. Vi c áp d ng m c thu su t thu GTGT 5% i v i s n phNm bê tông công nghi p theo hư ng d n t i i m 6, m c III Thông tư này ư c th c hi n t ngày 15/9/2002,
 11. không i u ch nh l i m c thu su t thu GTGT i v i các trư ng h p ã bán, l p hóa ơn GTGT cho s n phNm bê tông công nghi p theo m c thu su t thu GTGT 10% t ngày 15/9/2002. Các trư ng h p ã hoàn thu trư c ngày 1/10/2002 thì th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 122/2000/TT-BTC (nêu trên). Các quy nh trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính hư ng d n b sung. Trương Chí Trung ( ã ký) M U S : 02/GTGT B NG KÊ HOÁ ƠN, CH NG T HÀNG HOÁ, DNCH V BÁN RA (KÈM THEO T KHAI THU GTGT) (Dùng cho cơ s tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu kê khai hàng tháng) (Tháng..... năm 200....) Mã s : Tên cơ s kinh doanh:......................................... a ch :............................................................... Hoá ơn, ch ng t bán Tên Mã s M t Doanh Thu Thu Ghi ngư i hàng s su t GTGT chú mua thu ngư i bán chưa mua có thu Ký S Ngày, hi u hoá tháng, hoá ơn năm phát ơn hành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T ng c ng Ngư i l p bi u Ngày... tháng... năm...
 12. (Ký, ghi rõ h tên) K toán trư ng (Ký, h tên) Cách ghi: + B ng kê bán hàng m t ng tháng, ghi theo trình t th i gian. + Căn c vào B ng kê chi ti t, cơ s t ng h p, l p t khai thu hàng tháng. + C t (5) mã s thu c a ngư i mua : trư ng h p ngư i mua không có mã s thu thì g ch ngang (-) + i v i trư ng h p bán l hàng hoá có giá tr th p dư i m c quy nh ph i l p hoá ơn và ngư i mua không yêu c u c p hoá ơn: hàng ngày cơ s kinh doanh căn c vào báo cáo bán hàng l p hoá ơn GTGT theo t ng nhóm hàng hoá có cùng thu su t cho ph n doanh thu bán l , cơ s kinh doanh căn c vào nhóm các m t hàng ghi trên hoá ơn ghi c t (6). M U S : 03/GTGT B NG KÊ HOÁ ƠN, CH NG T HÀNG HOÁ, DNCH V MUA VÀO (Dùng cho cơ s kê khai kh u tr thu hàng tháng)Tháng..... năm 200.... Mã s : Tên cơ s kinh doanh:.............................................. a ch :..................................................................... Hoá ơn, ch ng t mua Tên Mã M t Doanh Thu Thu Ghi ngư i s hàng s su t GTGT chú bán thu mua ngư i chưa có bán thu Ký S Ngày, hi u hoá tháng, hoá ơn năm phát ơn hành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T ng c ng Ngư i l p bi u Ngày... tháng... năm...
 13. (Ký, ghi rõ h tên) K toán trư ng (Ký, h tên) Cách ghi: + L p B ng kê t ng tháng, ghi theo th t ch ng t mua hàng hoá, d ch v . i v i hàng hoá nh p khNu ã n p thu GTGT thì ghi s ch ng t , ngày, tháng c a biên lai, ch ng t n p thu vào c t "Ghi chú". + Trư ng h p cơ s v a kinh doanh hàng hóa thu c i tư ng ch u thu GTGT và hàng hóa thu c i tư ng không ch u thu GTGT, căn c vào thu GTGT t ng h p trên b ng kê c a hàng hóa, d ch v mua vào Cơ s t tính toán phân b thu GTGT u vào c a hàng hoá, d ch v dùng cho ho t ng SXKD hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT ư c tính kh u tr theo quy nh i n vào B ng kê khai thu hàng tháng.
Đồng bộ tài khoản