Thông tư số 84/2005/TT-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
1
download

Thông tư số 84/2005/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 84/2005/TT-BNN về việc hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 84/2005/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 84/2005/TT-BNN Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N T CH C L I CHĂN NUÔI THU C M PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M (H5N1) Thu c m ch các v t nuôi bao g m v t, ngan, ng ng. n nay, các nhà khoa h c ã xác nh ư c m t s thu c m mang vi rút H5N1 nhưng ít có bi u hi n tri u ch ng lâm sàng. Vì v y, thu c m tr thành ngu n lưu gi và truy n b nh, h t s c nguy hi m. nư c ta, t d ch cúm gia c m (H5N1) năm 2005 ch y u x y ra trên àn v t ho c do àn v t làm lây lan. kh ng ch có hi u qu hơn n a d ch cúm gia c m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n, m t s bi n pháp t ch c l i chăn nuôi thu c m nh m phòng ch ng d ch cúm gia c m như sau: I. BI N PHÁP KI M SOÁT CHĂN NUÔI THU C M 1. Ki m soát p tr ng - i v i p n tr ng gi ng: Kéo dài vi c th c hi n t m ng ng p tr ng s n xu t con gi ng, nuôi m i v t, ngan, ng ng và chim cút quy nh t i văn b n s 321/BNN-NN ngày 4/2/2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Thông báo s 1844/BNN-VP ngày 29/4/2005 v ý ki n k t lu n c a B trư ng Trư ng ban ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m cho n ngày 28/02/2007; - i v i p tr ng l n: Các ch lò p tr ng l n ph i ăng ký v i y ban nhân dân huy n và ch u s giám sát c a cơ quan thú y s t i v s lư ng tr ng m i t p. 2. X lý tiêu hu àn thu c m thương ph m: - Tiêu hu không h tr các àn t p n trái phép; - Tiêu hu nh ng àn phát hi n nhi m vi rút cúm H5N1; - Tiêu hu t nguy n theo xu t c a ngư i chăn nuôi. 3. i m i phương th c chăn nuôi C n nuôi trên kênh, r ch, sông, ngòi, nơi có dòng nư c ch y (k c nuôi nh t); - C m chăn nuôi th rông, ch y ng.
  2. - Th c hi n nuôi nh t, nuôi trên n n, sàn, ho c nuôi nh t trong vư n, ao có hàng rào ngăn cách; - Khuy n khích chăn nuôi t p trung, khép kín, công nghi p và bán công nghi p; - Gi m chăn nuôi nh l ; 4. i v i àn gi ng - Các tr i gi ng c a Trung ương: ch p n thay th các àn gi ng g c, gi ng quý hi m ư c C c Chăn nuôi duy t; - Các tr i gi ng a phương: ch p n thay th àn gi ng g c, gi ng b n a, gi ng quý hi m ư c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn duy t; - Th c hi n nghiêm túc quy trình v sinh, kh trùng, tiêu c, tiêm phòng và xét nghi m thư ng xuyên theo quy nh c a cơ quan thú y. N u phát hi n trong àn có cá th nhi m vi rút H5N1, ph i tiêu h y như quy nh. 5. Gi t m , tiêu th s n ph m ph i có các i u ki n dư i ây: - àn v t ã ư c tiêm phòng 2 mũi v c xin cúm gia c m và sau khi tiêm mũi th 2 ít nh t 14 ngày (ph i có gi y ch ng nh n tiêm phòng); - àn v t chưa tiêm phòng vùng không có d ch, kho m nh, nuôi nh t t p trung, có k t qu xét nghi m âm tính vi rút H5N1; - Gi t m t i lò m ư c chính quy n a phương cho phép; - S n phNm tiêu th có d u ki m d ch c a cơ quan thú y, có bao gói, nhãn th hi n: ngày gi gi t m , nơi gi t m , i u ki n b o qu n; - Tr ng tiêu th ph i rõ ngu n g c, có ki m d ch c a cơ quan thú y ư c xông kh trùng b ng Formalin ho c ngâm Chloramin B. II. T CH C TH C HI N: 1. Cơ quan thú y C c Thú y hư ng d n và ch o giám sát, xét nghi m, ki m d ch, ki m soát gi t m , hư ng d n x lý tiêu hu các àn thu c m nhi m b nh ho c mang trùng. 2. Cơ quan qu n lý chăn nuôi - C c Chăn nuôi hư ng d n, ch o và ki m tra vi c t ch c l i chăn nuôi thu c m c a các a phương theo các quy nh c a Thông tư này; - Phòng chăn nuôi, phòng nông nghi p thu c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n và t ch c ch o vi c th c hi n i m i chăn nuôi th y c m.
  3. 3. Các c p chính quy n a) Công tác ch o và ki m tra y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các c p th c hi n nghiêm túc nh ng quy nh trong Thông tư này; c bi t t p trung ch o các n i dung sau: - Ki m tra ch t ch các lò p, ti n hành ăng ký các lò p tr ng th y c m - Ki m tra các h chăn nuôi th y c m, kiên quy t không cho chăn th t do, ch y ng; x lý tiêu hu các àn nhi m b nh; - Quy ho ch vùng chăn nuôi t p trung theo phương th c nuôi nh t c a a phương. Có chính sách khuy n khích các h chăn nuôi th y c m chuy n sang chăn nuôi v t nuôi khác ho c chuy n i sang ngành ngh khác. b) Khen thư ng và x ph t - Khen thư ng các t ch c, cá nhân th c hi n t t các quy nh trong Thông tư này; - Kiên quy t x lý các t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh trong Thông tư này theo Ngh nh s 129/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y. Trong quá trình th c hi n n u có v n phát sinh ho c vư ng m c ngh k p th i ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản