Thông tư số 9-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
5
download

Thông tư số 9-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 9-BYT/TT về việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 9-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 9-BYT/TT Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 1997 THÔNG TƯ C A B Y T S 9-BYT/TT NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯ NG D N VI C L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU KHEN THƯ NG QU H TR Ư C TRÍCH T NGU N THU M T PH N VI N PHÍ B Y t ã có Thông tư s 10/BYT-TT ngày 9/5/1996 hư ng d n vi c l p, qu n lý và s d ng qu khen thư ng, qu h tr ư c trích t ngu n thu m t ph n vi n phí c a các b nh vi n. Qua g n m t năm th c hi n Thông tư trên, có m t s v n c n ph i hư ng d n c th hơn v ngu n trích l p qu và qu n lý, s d ng qu khen thư ng, qu h tr trích t ngu n thu m t ph n vi c phí. Do v y B Y t hư ng d n l i vi c l p, qu n lý và s d ng qu khen thư ng, qu h tr ư c trích t ngu n thu m t ph n vi n phí như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG: 1. Theo quy nh t i m c 2 ph n V Thông tư liên B Y t - Tài chính - Lao ng TBXH - Ban v t giá Chính ph , các cơ s khám ch a b nh, các B , ngành và S Y t ư c trích 30% kho n thu m t ph n vi n phí, k c ti n vi n phí do cơ quan BHYT thanh toán cho ngư i b nh có th BHYT (sau ây g i chung là vi n phí) l p qu khen thư ng và qu h tr . - Qu khen thư ng ư c l p các cơ s khám ch a b nh khen thư ng cán b công nhân viên có tinh th n trách nhi m cao, hoàn thành t t nhi m v chuyên môn và ph c v ngư i b nh t n tình. - Qu h tr ư c l p các B , ngành và S Y t (sau ây g i chung là cơ quan ch qu n) i u hoà, h tr cho các cơ s khám ch a b nh không có i u ki n thu m t ph n vi n phí và khen thư ng cho các ơn v , t p th và cá nhân có thành tích trong công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. 2. Ngu n l p qu khen thư ng và qu h tr ư c trích t ngu n thu m t ph n vi n phí. 3. Cơ quan ch qu n căn c vào khung t l trích l p t ng qu quy nh t i m c 2 ph n V Thông tư liên B s 14/TT-LB ngày 30/9/1995, quy nh c th t l ph n trăm (%) chuy n v cơ quan ch qu n l p qu h tr và t l ph n trăm (%) l i l p qu khen thư ng cho t ng cơ s khám ch a b nh. - B Y t quy nh i v i các cơ s khám ch a b nh tr c thu c B - S Y t quy nh i v i các cơ s khám ch a b nh do a phương qu n lý.
  2. - B , ngành ch qu n quy nh i v i các cơ s khám ch a b nh tr c thu c B , ngành ó. II. TRÍCH L P, PHÂN PH I VÀ S D NG QU KHEN THƯ NG 1. Hàng quý các cơ s khám ch a b nh th c hi n vi c trích l p qu khen thư ng t ngu n thu m t ph n vi n phí; m c trích căn c vào t ng s vi n phí ã thu ư c trong quý và t l ph n trăm (%) ư c phép trích do cơ quan ch qu n quy nh. 2. Qu khen thư ng trích l p t ngu n thu m t ph n vi n phí theo quy nh t i i m 1 trên, ư c s d ng như sau: - 70% giành khen thư ng cho cán b công nhân viên ơn v , d a vào ngày công và m c hoàn thành nhi m v chuyên môn, tinh th n thái ph c v ngư i b nh ánh giá x p h ng và tr thư ng theo các m c A, B, C. - 20% giành cho Giám c ơn v khen thư ng nh ng t p th và cá nhân có thành tích c bi t xu t s c, có tinh th n trách nhi m cao, t n tình ph c v ngư i b nh. - 10% chi cho phong trào thi ua c a ơn v , kho n này cu i năm n u chi không h t s chuy n b sung chi thư ng cho cán b công nhân viên c a ơn v trong các ngày l t t. Theo các t l phân chia như trên, Giám c ơn v xây d ng quy ch khen thư ng c a ơn v mình, quy ch ph i ư c h i ngh công nhân viên ch c thông qua, quy ch xét thư ng là cơ s pháp lý ngư i lao ng c a ơn v ki m tra, giám sát vi c th c hi n xét thư ng c a Giám c; Quy ch xét thư ng c a t ng ơn v ph i ư c xây d ng theo các n i dung ch y u như sau: + Tinh th n, thái ph c v ngư i b nh t t. + Th c hi n nghiêm túc các ch chuyên môn b nh vi n v i ch t lư ng t t, ngày công cao. + Có ý th c t ch c k lu t t t. III. TRÍCH L P VÀ S D NG QU H TR CÁC CƠ QUAN CH QU N: Qu h tr l p các cơ quan ch qu n ư c hình thành t ngu n thu m t ph n vi n phí do các cơ s khám ch a b nh chuy n n p lên theo quy nh c a cơ quan ch qu n. 1. Hàng quý cùng v i vi c trích l p qu khen thư ng các cơ s khám ch a b nh ph i tính toán và chuy n n p cho cơ quan ch qu n m t t l ph n trăm (%) vi n phí thu ư c theo quy nh cơ quan ch qu n thành l p qu h tr : - Các cơ s khám ch a b nh tr c thu c B Y t chuy n n p v B Y t . - Các cơ s khám ch a b nh do a phương qu n lý chuy n n p v S Y t .
  3. - Các cơ s khám ch a b nh tr c thu c các B , ngành chuy n n p v các B , ngành. 2. T l và cách tính m c c th các cơ s khám ch a b nh ph i chuy n n p cho cơ quan ch qu n l p qu h tr ư c xác nh như sau: a. T l ph n trăm (%) mà cơ s khám ch a b nh ph i chuy n n p v cơ quan ch qu n b ng 30% tr i t l ph n trăm (%) mà cơ s khám ch a b nh ư c phép trích l p qu khen thư ng do cơ quan ch qu n quy nh. b. M c c th mà cơ s khám ch a b nh ph i chuy n n p v cơ quan ch qu n b ng t ng s vi n phí th c thu nhân v i t l ph n trăm (%) mà cơ s khám ch a b nh ph i chuy n n p v cơ quan ch qu n theo cách tính t i i m a nêu trên. Ví d : b nh vi n A theo báo cáo quy t toán, t ng s ti n vi n phí b nh vi n ã thu ư c 200.000.000 ; Theo quy nh c a cơ quan ch qu n b nh vi n A ư c phép trích 25% l p qu khen thư ng và s d ng t i b nh vi n thì b nh vi n A ph i chuy n n p v cơ quan ch qu n l p qu h tr như sau: - T l ph n trăm (%) mà b nh vi n A ph i n p: 30% - 25% = 5% - T ng s ti n ph i n p: 200.000.000 x 5% = 10.000.000 . 3. Qu h tr do các b nh vi n chuy n n p v cơ quan ch qu n ư c s d ng như sau: - 80% i u hoà h tr cho các ơn v trong ngành y t không có i u ki n thu m t ph n vi n phí ho c th c s khó khăn c n thi t ph i có s h tr kinh phí c a c p trên. Các ơn v nh n ư c kinh phí h tr ph i qu n lý s d ng và xét thư ng như quy nh t i m c 2 ph n II c a Thông tư này. - 20% dành cho B trư ng, Giám c S Y t khen thư ng, h tr nh ng ơn v , t p th và cá nhân có thành tích trong công tác qu n lý, chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. IV. T CH C TH C HI N 1. Vi c s d ng chi tiêu qu khen thư ng và qu h tr ph i ư c ki m tra, giám sát ch t ch , ph i m s sách theo dõi y , chính xác, k p th i, các kho n chi khen thư ng và h tr ư c h ch toán theo quy nh c a ch k toán HCSN do B Trư ng B Tài chính ban hành t i Quy t nh s 999 TC/Q /C KT ngày 02/11/1996 và Quy t nh s 144/BYT-Q ngày 31/1/1997 c a B Trư ng B Y t . 2. Hàng qu các cơ s khám ch a b nh tr c thu c ph i báo cáo cơ quan ch qu n tình hình th c hi n thu vi n phí, trích và s d ng qu khen thư ng, trích n p cơ quan ch qu n l p qu h tr ; hàng năm các B , ngành, S Y t ph i t ng h p tình hình thu vi n phí, trích l p s d ng qu khen thư ng và qu phúc l i c a các ơn v tr c thu c báo cáo B Y t .
  4. 3. V trư ng V Tài chính k toán có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay cho Thông tư s 10/BYT-TT ngày 9/8/1996, trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, các ơn v , a phương ph n ánh k p th i v B Y t (V TCKT) nghiên c u s a i b sung cho phù h p. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản