Thông tư số 94/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Thông tư số 94/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 94/1999/TT-BTC về việc sử dụng nguồn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuỷ lợi phí và các nguồn khác để thực hiện kiên cố hoá kênh mương do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 94/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 94/1999/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C S D NG NGU N THU THU S D NG T NÔNG NGHI P, THU L I PHÍ VÀ CÁC NGU N KHÁC TH C HI N KIÊN C HOÁ KÊNH MƯƠNG Căn c Ngh quy t s 18/1998/QH 10 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 4 v d toán ngân sách nhà nư c năm 1999. Căn c Ngh quy t s 08/1999/NQ-CP ngày 9/7/1999 c a Chính ph v gi i pháp i u hành th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 1999; B Tài chính hư ng d n vi c s d ng ngu n thu thu s d ng t nông nghi p, thu l i phí và các ngu n thu khác th c hi n kiên c hoá kênh mương như sau: 1/ Ngu n th c hi n kiên c hoá kênh mương g m: - Thu s d ng t nông nghi p: Theo cơ ch hi n hành ư c l i 100% u tư phát tri n nông nghi p, nông thôn. Vì v y, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (g i chung là t nh) ph i t p trung toàn b ngu n thu này cho m c tiêu phát tri n nông nghi p và nông thôn, trong ó dành t i thi u 40% cho m c tiêu kiên c hoá kênh mương nh m th c hi n d t i m trong 2 năm - 3 năm t i. i v i nh ng a phương có ngu n thu thu s d ng t nông nghi p th p ho c kh năng kiên c hoá kênh mương còn khó khăn thì m c thu s d ng t nông nghi p giành cho m c tiêu kiên c hoá kênh mương có th cao hơn ho c th p hơn m c quy nh trên. - Thu l i phí: + i v i các a phương (ch y u ng b ng Nam b ) thu l i phí là kho n óng góp n p vào ngân sách nhà nư c phát tri n thu l i, ư c s d ng như thu s d ng t nông nghi p cho m c tiêu kiên c hoá kênh mương. + i v i các a phương s thu l i phí qu n lý qua các công ty qu n lý, khai thác công trình thu nông (g i t t là doanh nghi p thu nông) ư c s d ng trang tr i các chi phí s n xu t kinh doanh: ti n lương, ph c p cho cán b công nhân viên; ti n i n, xăng d u ph c v công tác tư i tiêu nư c và s a ch a h th ng kênh mương. Các a phương c n ch o các ngành liên quan ch n ch nh công tác qu n lý c a các công ty m b o thu thu l i phí, t p trung x lý d t i m các kho n n , dành ngu n kinh phí ch ng s a ch a kênh mương theo hư ng kiên c hoá. - Ngu n huy ng óng góp c a nhân dân kiên c hoá kênh mương, nh t là kênh mương liên thôn, n i ng.
  2. - V n tín d ng ưu ãi u tư: Trư ng h p ngân sách a phương g p khó khăn, Nhà nư c s dành m t kho n v n tín d ng ưu ãi cho ngân sách c p t nh vay Ny nhanh ti n th c hi n kiên c hoá kênh mương; Ngân sách c p t nh c n ch ng b trí tr n g c ti n vay trong m t s năm t ngu n thu s d ng t nông nghi p và các ngu n khác (ngân sách Trung ương chi h tr lãi su t ti n vay). - Các ngu n khác: vi n tr tr c ti p, ngu n v n s nghi p kinh t (n u có), .... Toàn b các ngu n trên ph i ưa vào d toán thu, chi ngân sách a phương; Riêng i v i ngu n thu thu s d ng t nông nghi p, vi c qu n lý s d ng ngu n thu này ph i m b o úng m c ích. 2/ N i dung chi th c hi n kiên c hoá kênh mương Toàn b các ngu n thu theo quy nh t i i m 1 c a Thông tư này ư c s d ng cho các n i dung: - u tư xây d ng kênh mương m i theo hư ng kiên c hoá. - Kiên c hoá kênh mương hi n có, k c vi c kiên c hóa p gi nư c, các c ng i u ti t nư c, b bao ho c h th ng ư ng ng c p nư c tư i phù h p v i i u ki n m i vùng theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - H tr v t tư (xi măng, s t, thép, ...) cho các xã kiên c hoá kênh mương liên thôn, n i ng, còn dân óng góp ngày công lao ng. - Chi khác ph c v chương trình kiên c hoá kênh mương. 3/ Công tác qu n lý - th c hi n t t ch trương kiên c hoá kênh mương, các a phương c n ch o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các ngành liên quan ti n hành ngay vi c kh o sát, i u tra th c tr ng h th ng kênh mương hi n có; Nhu c u u tư các kênh mương m i, t ó l p quy ho ch t ng th và các d án u tư trình U ban nhân dân t nh quy t nh. Vi c l a ch n và quy t nh phương án u tư trư c h t ph i chú ý n nh ng vùng tr ng i m v i chi phí th p nhưng t o ư c năng l c tư i tiêu cao. - Phân c p nhi m v chi u tư: Vi c phân c p nhi m v chi u tư xây d ng cơ b n th c hi n theo phân c p chung c a t nh và có th phân c p theo hư ng: + i v i công trình liên huy n, liên xã: t nh tr c ti p u tư, k c i v i công trình thu nông do các công ty thu nông qu n lý. + i v i công trình n i ng, liên thôn: phân c p cho c p xã.
  3. - Công tác qu n lý: Th c hi n theo các quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n qu n lý tài chính ngân sách hi n hành c a Nhà nư c. Trong ó chú ý m t s n i dung: + L p d toán: Trên cơ s quy ho ch t ng th và ngu n v n cho phép, t nh quy t nh các d án và m c u tư c th hàng năm theo quy nh hi n hành. i v i các công trình thu l i n i ng do các xã th c hi n khi l p d án c n xác nh rõ ph n v n Nhà nư c h tr và huy ng t i xã (g m c ngày công lao ng). Riêng năm 1999 c n rà soát l i ngu n thu s d ng t nông nghi p ã b trí có k ho ch i u ch nh và b trí kho ng 50% - 60% ph n v n còn l i cho kiên c hoá kênh mương. i v i m t s t nh có i u ki n c thù theo quy nh t i i m 1 c a Thông tư này thì m c có th cao hơn ho c th p hơn m c quy nh chung. + Ch p hành d toán: th c hi n t t ch trương kiên c hoá kênh mương trong 2 năm - 3 năm t nh c n giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các cơ quan liên quan giúp U ban nhân dân t nh ch o, có k ho ch tri n khai k p th i. Cơ quan Tài chính (S Tài chính - V t giá, C c u tư và phát tri n) có trách nhi m theo dõi m b o c p phát v n k p th i cho các công trình theo quy nh hi n hành. + Quy t toán: Vi c quy t toán chi ngân sách, quy t toán công trình th c hi n theo các quy nh hi n hành. Hàng quý và k t thúc năm a phương có báo cáo tình hình c p phát v n và k t qu th c hi n kiên c hoá kênh mương v B Tài chính (T ng c c u tư và phát tri n, V Ngân sách nhà nư c). Trong ó c n phân tích ánh giá m t s ch tiêu ch y u v kinh t ã t ư c như: s Km kênh mương, s Km b bao, s c ng i u ti t nư c, s Km ư ng ng c p, tư i nư c ư c kiên c hoá ã th c hi n, di n tích t canh tác ư c cung c p nư c s n xu t, thoát lũ, hi u qu kiên c hoá kênh mương,.... Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày ký. ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c và ch o các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản