Thông tư số 97/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
77
lượt xem
12
download

Thông tư số 97/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 97/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, chi trả, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 97/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2004 THÔNG TƯ B TÀI CHÍNH S 97/2004/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2004 HƯ NG D N CH QU N LÝ, CHI TR , THANH TOÁN CÁC KHO N CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B NG NGO I T QUA KHO B C NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 c a Qu c h i và Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/06/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/06/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. B Tài chính hư ng d n ch qu n lý chi tr m t s kho n chi b ng ngo i t c a các ơn v d toán thu c ngân sách Trung ương t i Kho b c Nhà nư c như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Nh ng kho n chi b ng ngo i t ư c th c hi n theo hình th c l nh chi ti n bao g m: - Chi tr n nư c ngoài. - Vi n tr cho các t ch c qu c t và nư c ngoài theo Quy t nh c a Chính ph . - Kinh phí cho các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. - óng góp cho các T ch c qu c t c thù (ADB,WB, IMF,v.v...). - Chi nghi p v , nh p thi t b , v t tư cho nhi m v thư ng xuyên và d tr c a B Công an, B Qu c phòng. - Chi tr c p và ào t o i v i lưu h c sinh Vi t Nam h c nư c ngoài theo quy t nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o (bao g m tr c p, h c phí, vé máy bay, sinh ho t phí c a lưu h c sinh). - Chi oàn ra c a các nhi m v chi ư c c p b ng l nh chi ti n (theo Quy t nh s 42/2004/Q -BTC ngày 22/4/2004 c a B trư ng B Tài chính).
  2. - Các kho n chi khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính (qu c phòng, an ninh, c p v n u tư xây d ng cơ b n cho m t s d án thu c Ngân sách Nhà nư c ). 2. Nh ng kho n chi b ng ngo i t ư c th c hi n theo d toán năm (hình th c rút d toán) tính b ng ng Vi t Nam bao g m: - Chi cho các oàn i công tác nư c ngoài (tr các oàn ra ư c c p b ng l nh chi ti n nêu t i i m 1 M c I) - Chi óng niên li m t ch c qu c t c a các B , ngành. - Chi mua tin, thanh toán cư c phát sóng. - Các kho n chi khác theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính. 3. Qui nh trách nhi m c a ơn v d toán thu c ngân sách Trung ương: a. Căn c vào d toán ngân sách ư c Chính ph giao hàng năm, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i là các ơn v d toán) phân b d toán theo nhóm m c qui nh hi n hành, thuy t minh chi ti t nh ng nhi m v chi b ng ngo i t g i B Tài chính làm căn c c p phát. b. Các ơn v d toán ch u trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán các nhi m v chi b ng ngo i t theo ch hi n hành. c. Các ơn v d toán thu c Ngân sách Trung ương m tài kho n d toán t i S Giao d ch Kho b c Nhà nư c n u có nhu c u chi b ng ngo i t nêu t i i m 2 M c I Thông tư này. II. QUY NNH C TH 1. L p d toán chi ngo i t : - D toán chi ngo i t là m t b ph n d toán ngân sách Nhà nư c, các kho n chi b ng ngo i t ư c l p d toán chung trong d toán h ng năm c a các ơn v . - D toán chi ngo i t ư c tính b ng ô la M qui i ra ng Vi t Nam theo t giá k ho ch do B Tài chính qui nh. - Các kho n chi b ng ngo i t c n ư c l p chi ti t theo các bi u M u s 1; M u s 08- TT 59 ( ính kèm Thông tư này) . 2. Phân b d toán ngân sách năm: Căn c quy t nh giao d toán ngân sách năm c a Th tư ng Chính ph , các ơn v d toán c p I phân b và giao d toán cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c theo các nhóm m c ngân sách qui nh hi n hành. 3. Ki m soát, thanh toán, quy t toán các kho n chi ngo i t :
  3. 3.1. i v i các kho n chi b ng ngo i t nêu t i i m 1 M c I Thông tư này, B Tài chính l p l nh chi ti n trong ó ghi rõ s chi ngo i t và quy ra ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính qui nh g i S Giao d ch Kho b c Nhà nư c. Căn c l nh chi ti n c a B Tài chính, Kho b c Nhà nư c th c hi n h ch toán chi Ngân sách Trung ương b ng ng Vi t Nam; ng th i, trích Quĩ Ngo i t t p trung c a Ngân sách Nhà nư c c p thanh toán cho các kho n chi b ng ngo i t theo n i dung ã ghi trong l nh chi ti n và thông tri duy t y d toán (theo Bi u m u s 02 và 03 ính kèm Thông tư này) a. Quy t toán ngo i t oàn ra c a các nhi m v chi b ng l nh chi ti n theo Quy t nh s 42/2004/Q -BTC ngày 22 tháng 4 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính ư c th c hi n như sau: Trong th i gian 15 ngày sau khi oàn v , ơn v s d ng Ngân sách Trung ương có trách nhi m g i quy t toán chi ngo i t oàn ra cho cơ quan tài chính. Căn c h sơ quy t toán oàn ra ã ư c cơ quan tài chính duy t quy t toán chi ngo i t (theo bi u M u s 02-a ính kèm Thông tư này), ơn v ư c phép bù tr th a thi u gi a các oàn ra, c th như sau: - N u ti n th a (s ti n th a nhi u hơn s ti n thi u), ơn v n p vào Qu ngo i t t p trung c a Nhà nư c. Căn c ch ng t n p ngo i t , gi y báo có c a Ngân hàng Ngo i thương v s ti n n p trên, cơ quan tài chính (V tài chính chuyên ngành) có Thông báo quy t toán ngh Kho b c Nhà nư c th c hi n h ch toán gi m chi ngân sách nhà nư c c a ơn v d toán theo Chương - Lo i - Kho n - M c - Ti u m c tương ng v i s ngo i t ơn v ã n p b ng ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh (theo bi u M u s 02-b ính kèm Thông tư này). - N u ti n thi u (s ti n thi u nhi u hơn s ti n th a), cơ quan tài chính c p b sung b ng l nh chi ti n g i S Giao d ch Kho b c Nhà nư c th c hi n chi tr . b) n cu i năm (31/12) ơn v d toán và cơ quan tài chính l p biên b n i chi u s li u làm căn c duy t quy t toán năm. 3.2. i v i các nhi m v chi ngo i t nêu t i i m 2 M c I th c hi n theo d toán năm tính b ng ng Vi t Nam, Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c ki m soát chi Ngân sách Nhà nư c, trư ng h p n u chi ngo i t Kho b c Nhà nư c thì trích Qu Ngo i t t p trung c a Ngân sách Nhà nư c chi tr thanh toán cho ơn v ng th i h ch toán b ng ng Vi t Nam tương ng v i s ngo i t ó, theo t giá h ch toán do B Tài chính qui nh và tr d n vào d toán năm, c th như sau: 3.2.1.Chi tr ngo i t cho các oàn i công tác nư c ngoài: a. Các ơn v d toán ch u trách nhi m qu n lý kinh phí oàn ra t khâu l p d toán, t m ng và duy t quy t toán i v i t ng oàn và cá nhân. b. Căn c vào các qui nh c a Thông tư s 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi Ngân sách Nhà nư c qua Kho
  4. b c Nhà nư c; quy nh hi n hành c a B Tài chính v ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài; căn c vào tình hình th c t c a oàn ra, vi c c p phát chia thành 2 bư c sau: - C p t m ng: căn c vào d toán chi ngân sách nhà nư c b ng ngo i t (tính theo ng Vi t Nam) ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n duy t và gi y rút d toán ngân sách b ng ngo i t (ghi rõ t m ng) c a ơn v s d ng Ngân sách Nhà nư c (theo Ph l c s 06- TT 79 ính kèm Thông tư này) Kho b c Nhà nư c làm th t c trích Qu Ngo i t t p trung c a Ngân sách Nhà nư c t m ng cho ơn v ; ng th i, h ch toán t m ng chi Ngân sách Trung ương b ng ti n Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh. Khi th c hi n c p t m ng cho ơn v , Kho b c Nhà nư c th c hi n tr ngay vào d toán năm c a ơn v . - C p thanh toán: trong th i gian 15 ngày sau khi oàn v , ơn v s d ng ngân sách trung ương có trách nhi m g i quy t toán chi ngo i t oàn ra cho Kho b c Nhà nư c thanh toán t m ng. Căn c h sơ quy t toán oàn ra ã ư c cơ quan ch qu n duy t quy t toán chi ngo i t và gi y ngh thanh toán t m ng c a ơn v (theo Ph l c s 07-TT 79 ính kèm Thông tư này), Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n t c p t m ng sang c p thanh toán t m ng; ng th i, thanh toán s ngo i t ã t m ng theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh. Quá trình thanh toán t m ng ư c bù tr th a, thi u gi a các oàn trong cùng m t ơn v . Sau khi ã bù tr gi a các oàn, n u còn chênh l ch, thì x lý như sau: + Trư ng h p s t m ng nh hơn s ư c quy t toán, ơn v ph i l p gi y rút d toán ngân sách b ng ngo i t g i Kho b c Nhà nư c ư c c p b sung ngo i t và tr vào d toán Ngân sách Nhà nư c ư c duy t; + Trư ng h p s t m ng l n hơn s ư c quy t toán, ơn v có trách nhi m hoàn tr Qu Ngo i t t p trung c a Ngân sách Nhà nư c s chênh l ch. Khi ơn v hoàn tr , Kho b c Nhà nư c h ch toán ph c h i tài kho n d toán khi th c hi n h ch toán gi m chi cho ơn v . c. ơn v d toán có trách nhi m quy t toán chi ngo i t tương ng ti n ng Vi t Nam cùng v i quy t toán quí, năm c a ơn v . 3.2.2. Chi tr ngo i t thanh toán óng niên li m, mua tin, cư c phát sóng: a. i v i các kho n chi óng niên li m cho các t ch c qu c t (m c 157); mua tin (m c 119) c a các B , ngành: căn c d toán chi ngo i t kèm theo ch ng t thanh toán có liên quan (h p ng thanh toán, gi y báo òi ti n c a các t ch c qu c t ) và gi y rút d toán Ngân sách Nhà nư c b ng ngo i t , Kho b c Nhà nư c th c hi n trích qu ngo i t c a Ngân sách Nhà nư c chi tr và thanh toán tr c ti p cho ngư i ư c hư ng; ng th i, h ch toán chi ngân sách trung ương b ng ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh tr vào d toán ngân sách nhà nư c c a ơn v ;
  5. b. i v i kho n chi cư c phát sóng, truy n tin (m c 111) ph c v cho các oàn c p cao c a ng, Chính ph , Qu c h i i công tác nư c ngoài ư c th c hi n như vi c chi tr ngo i t cho oàn i công tác nư c ngoài. 3.3. Chi mua ngo i t c a ngân hàng: mua ngo i t c a ngân hàng ư c th c hi n trong trư ng h p Qu Ngo i t t p trung c a Ngân sách Nhà nư c không ngo i t áp ng cho các nhu c u thanh toán, chi tr c a Ngân sách Nhà nư c ho c cho các ơn v d toán có nhu c u chi b ng ngo i t , nhưng th c hi n giao d ch t i các Kho b c Nhà nư c a phương. Căn c d toán Ngân sách Nhà nư c ư c phân b , gi y rút d toán Ngân sách Nhà nư c (t m ng ho c thanh toán) c a ơn v s d ng Ngân sách Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c c p t m ng ho c c p thanh toán cho ơn v s d ng ngân sách b ng ng Vi t Nam theo t giá bán ngo i t c a ngân hàng (nơi ơn v mua ngo i t ) công b t i th i i m chi ngo i t ơn v tr c ti p mua ngo i t c a ngân hàng. 3.4. Trư ng h p có chênh l ch t giá (t giá th c t cao hơn t giá khi thông báo k ho ch) thì ơn v d toán ư c ngân sách m b o c p s ngo i t ã ư c b trí trong d toán năm c a ơn v . 4. Quy t toán chi ngo i t : ơn v d toán t ng h p chi ngo i t chung trong báo cáo quy t toán hàng năm c a ơn v . Cơ quan tài chính có trách nhi m thNm nh báo cáo quy t toán chi ngo i t c a các ơn v d toán theo qui nh hi n hành c a B Tài chính. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các n i dung quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n t niên ngân sách năm 2004; thay th Thông tư s 40/2001/TT-BTC ngày 5/6/2001 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các ơn v ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) M us 1
  6. B ......... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc D TOÁN CHI NSNN NĂM 200 THEO M C L C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C a B , ngành.................... Chương .............................. (kèm theo Công văn s .............. ngày............. tháng.............. năm... c a B , ngành) (Bi u này ăng ký v i B Tài chính sau khi có Quy t nh c a B trư ng B Tài chính giao d toán năm ) ơn v : VN, USD STT Lo i - M c D toán năm Trong ó phân b : Kho n chi ( VN) ng Chi b ng ngo i t VN ng Qui VN USD 1 2 3 4=5+6a 5 6a 6b 100 ...... 111 Y+X Y X X1 ....... 115 X X X1 ....... 119 Y+X Y X X1 ...... 145 Y+X Y X X1 ....... 157 X X X1 ........ T ng c ng:
  7. Th trư ng ơn v d toán Ký và óng d u Ghi chú: - C t s 2: Ghi chương ,lo i, kho n ( ví d lo i 11, lo i 14, lo i 13, lo i ......) - C t s 3: Nêu chi ti t t ng m c chi c a t ng lo i, kho n - C t s 4: T ng s c a t ng m c chi bao g m chi b ng ti n Vi t nam và ng Vi t Nam qui i t ngo i t - C t 5: chi b ng ng VN - C t 6a, 6b : d toán b ng ng Vi t nam (c t 6a ), s th c hi n chi b ng ngo i t (c t 6b). Ph l c s 06 ( TT 79) GI Y RÚT D TOÁN NGÂN SÁCH Niên :........... B NG NGO I T S :.................... T m ng Th c chi (Khung nào không s d ng thì g ch chéox) ơn v lĩnh ti n:................................... Mã s VSDNS:.......................... S tài kho n:............................................................................................... T i KBNN:.................................................................................................. N i dung chi:............................................................................................... N i dung thanh Mã C L K M TM S ti n b ng S ti n toán ngu n ngo i t quy ra VN (T giá:.........) Ti n m t: Phí Ngân hàng:
  8. Ti n chuy n kho n: S tài kho n: Tên tài kho n: T i Ngân hàng: C ng: S ngư i t ghi b ng ch :........................................................................... S ti n Vi t Nam ghi b ng ch : ................................................................. PH N KHO B C NHÀ NƯ C DUY T CHI Kính g i: NGÂN HÀNG NGO I THƯƠNG VI T NAM Kho b c Nhà nư c TW ngh Ngân hàng Ngo i thương VN trích tài kho n s ................................................................................................. c a KBNN TW S ti n b ng ngo i t :.................................................................................. Ghi b ng ch :.............................................................................................. Chi ti t S ti n b ng ngo i t S ti n quy ra VN Ti n m t: Phí Ngân hàng: Ti n chuy n kho n: S tài kho n: Tên tài kho n: T i Ngân hàng: C ng N i dung chi: ƠN VN TR TI N KHO B C NHÀ NƯ C TW ghi s ngày.../..../... Ngày.... tháng... năm.... K toán trư ng Ch tài kho n K toán K toán trư ng Ch tài kho n
  9. Ph l c 07 (TT79) GI Y NGHN THANH TOÁN T M NG Niên :........... B NG NGO I T S :.................... ơn v :............................................................... Mã s VSDNS.................... Tài kho n s :..................................................... T i KBNN:............................ Căn c : - Gi y rút Ngân sách TW b ng ngo i t s .......... ngày........../........../ - .......................................................................................................... ngh Kho b c Nhà nư c......... thanh toán s ti n ã t m ng theo chi ti t sau: Chương........... Lo i........ Kho n......... M c.......... Ti u m c........... Lo i S ã t m ng S ãn p S ngh S duy t thanh Ngo i t thanh toán toán (VN ) T giá:......./USD T giá:............./USD (VN ) Ngo i VN Ngo i VN t t T ng s T ng s ti n ngh thanh toán ghi b ng ch :.................................................. ........................................................................................................................... K toán trư ng Ngày...... tháng..... năm........ Ch tài kho n PH N DÀNH CHO KHO B C NHÀ NƯ C GHI N TK.............. Có TK.............. ng ý thanh toán s ti n t m ng là:................................. S ti n ghi b ng ch :........................................................... .............................................................................................. K toán K toán trư ng Ngày...... tháng.... năm...... Giám c KBNN
Đồng bộ tài khoản