Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thư kiếm ân cừu lục - tập 1

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:169

288
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 1: Núi hoang hào kiệt trừ ưng cẩu.Dọc đường tỷ kiếm gặp anh hùng Tháng sáu năm Càn Long thứ mười tám đời nhà Thanh, trong nội viện phủ tổng binh huyện Phù Phong tỉnh Thiểm Tây, một cô bé mười bốn tuổi tung tăng vừa đi vừa nhảy về phía thư phòng của thầy giáo. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thư kiếm ân cừu lục - tập 1

 1. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 1) 1 MUÅC LUÅC HÖÌI 1 NUÁI HOANG HAÂO KIÏÅT TRÛÂ ÛNG CÊÍU DOÅC ÀÛÚÂNG TYÃ KIÏËM GÙÅP ANH HUÂNG ............................................................................. 2 HÖÌI 2 KHAÁCH ÀIÏËM KHUYA TUÁ TAÂI THÖÍI SAÁO THIÏËT ÀAÃM TRANG HIÏÅP SÔ NAÁU MÒNH .......................................................................... 57 HÖÌI 3 LAÁNH NAÅN ANH HUÂNG LÊM KHÖÍ CAÃNH TÒM THUÂ HAÂO KIÏÅT ÀAÁNH LÊÌM NHAU .......................................................................... 109 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 HÖÌI 1 NUÁI HOANG HAÂO KIÏÅT TRÛÂ ÛNG CÊÍU DOÅC ÀÛÚÂNG TYÃ KIÏËM GÙÅP ANH HUÂNG Thaáng saáu nùm Caân Long thûá mûúâi taám àúâi nhaâ Thanh, trong nöåi viïån phuã töíng binh huyïån Phuâ Phong tónh Thiïím Têy, möåt cö beá mûúâi böën tuöíi tung tùng vûâa ài vûâa nhaãy vïì phña thû phoâng cuãa thêìy giaáo. Saáng nay, thêìy àaä giaãng xong àoaån viïët vïì trêån Xñch Bñch trong saách Tû Trõ Thöng Giaám, laåi kïí thïm mêëy truyïån vïì Gia Caát Lûúång trïu tûác Chu Du. Leä ra thò sau giúâ ngoå khöng coân baâi vúã gò nûäa, nhûng cö beá àang hûáng thuá muöën nghe thêìy kïí tiïëp truyïån Tam Quöëc Chñ. Luác naây àang laâ muâa heâ noáng nûåc, tûá bïì im phùng phùæc, khöng möåt chuát gioá. Cö beá ài àïën phña ngoaâi thû phoâng, súå thêìy nguã trûa chûa dêåy nïn khöng daám goä cûãa ngay. Cö nheå nhaâng voâng ra cûãa söí, lêëy cêy trêm voâng trïn toác xuöëng, khoeát möåt löî nhoã trïn cûãa söí daán giêëy, aáp mùæt vaâo àoá maâ nhòn. Cö beá thêëy thêìy giaáo àang ngöìi xïëp bùçng trïn ghïë, mùåt húi móm cûúâi. Thêìy nheå vêîy tay phaãi, möåt tiïëng “taåch” nheå nhaâng vang lïn nhû coá möåt vêåt gò àoá bùæn dñnh lïn vaách. Cö beá nhòn vïì hûúáng phaát ra êm thanh, thêëy trïn tûúâng àöëi diïån coá mêëy chuåc con ruöìi xanh àang nùçm yïn khöng àöång àêåy. Cö ngaåc nhiïn, chùm chuá nhòn kyä, laåi thêëy trïn lûng möîi con ruöìi àïìu ghim möåt muäi kim chêm rêët maãnh, maãnh nhû súåi toác. Kim cûåc kyâ nhoã, khoaãng caách laåi xa nhû thïë, àaáng leä khoá maâ nhòn roä àûúåc, nhûng bêy giúâ àaä laâ giúâ muâi, aánh saáng mùåt trúâi roåi chïnh chïëch tûâ cûãa söí vaâo, nïn nhûäng muäi kim chêm bùçng vaâng àoá phaãn chiïëu aánh saáng lêëp laánh. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 1) 3 Àaám ruöìi trong thû phoâng vêîn bay qua bay laåi, phaát ra nhûäng tiïëng vo ve khoá chõu. Tay cuãa thêìy giaáo laåi vêîy möåt caái, nghe möåt tiïëng “taåch”, möåt con ruöìi nûäa ghim lïn vaách. Cö beá caãm thêëy troâ chúi naây thuá võ vö kïí, beân chaåy vaâo cûãa lúán, vûâa àêíy cûãa vaâo vûâa kïu thêåt to: “Thêìy úi! Thêìy daåy con chúi vúái!” Cö beá naây tïn laâ Lyá Nguyïn Chó, laâ con gaái duy nhêët cuãa quan töíng binh Lyá Khaã Tuá. Lyá töíng bònh sinh con trong thúâi gian laâm tham tûúáng úã biïn aãi phña têy, nïn àùåt tïn nhû thïë àïí kyã niïåm núi coá doâng Nguyïn Giang, moåc nhiïìu cêy baåch chó. Coân thêìy giaáo Luåc Cao Chó laâ möåt bêåc tuác nho chûâng nùm böën nùm lùm tuöíi. Thûúâng ngaây hai thêìy troâ baân luêån cöí kim rêët húåp yá nhau. Chiïìu nay Luåc Cao Chó khöng chõu nöíi àaám ruöìi xanh quêëy rêìy, beân phoáng kim chêm ghim chïët mêëy chuåc con, naâo ngúâ bõ cö beá hoåc troâ lêëp ngoaâi cûãa söí nhòn tröåm àûúåc. Öng àaä nhòn thêëy gûúng mùåt traái xoan thanh tuá höìng haâo cuãa Lyá Nguyïn Chó ra veã rêët hûng phêën, nhûng vêîn giaã vúâ thaãn nhiïn noái: “Sao con khöng ài chúi vúái àaám baån gaái ài? Laåi muöën nghe tiïëp chuyïån Gia Caát Lûúång ba lêìn trïu tûác Chu Du hay sao?” Lyá Nguyïn Chó naâi nó: “Thêìy úi! Thêìy daåy cho con chúi troâ naây ài.” “Troâ chúi gò?” “Troâ chúi duâng kim chêm phoáng chïët ruöìi àoá.” Cö beá vûâa noái xong àaä khiïng möåt caái ghïë túái chöî vaách tûúâng, nhaãy phùæt lïn àûáng nhòn. Nhòn tó mó möåt höìi, cö beân ruát kim chêm trïn mònh luä ruöìi xuöëng, lêëy giêëy lau chuâi saåch seä, traã laåi cho thêìy giaáo röìi noái: “Thûa thêìy! Con biïët röìi, àêy khöng phaãi troâ chúi gò àêu, maâ laâ möåt loaåi voä cöng rêët cao minh. Thêìy phaãi daåy cho con thöi.” Cö cuäng thûúâng theo cha ra voä trûúâng luyïån pheáp cûúäi ngûåa bùæn cung, biïët qua chuát ñt voä nghïå. Luåc Cao Chó móm cûúâi: “Nïëu con muöën hoåc voä cöng, thò trong voâng mêëy trùm dùåm quanh thaânh Phuâ Phong naây, coân ai gioãi voä hún gia gia cuãa con àêu?” http://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Lyá Nguyïn Chó caäi: “Gia gia chó biïët duâng cung tïn àïí bùæn chim ûng, chûá khöng biïët duâng kim chêm àïí bùæn ruöìi. Nïëu thêìy khöng tin, thò ài vúái con maâ hoãi gia gia, thûã xem öng êëy coá biïët hay khöng.” Luåc Cao Chó im lùång höìi lêu, biïët cö hoåc troâ naây thöng minh lanh lúåi, laåi quen àûúåc nuöng chiïìu nïn haânh àöång coá thiïëu phêìn suy nghô. Tuöíi cuãa cö chûa àuã lúán nhûng cuäng khöng coân nhoã, nïn möîi khi nhoäng nheäo thò khoá maâ àöëi phoá àûúåc. Öng àaânh gêåt àêìu baão: “Àûúåc röìi! Saáng mai con àïën àêy, thêìy seä daåy cho. Coân bêy giúâ thò con ài chúi ài, tuyïåt àöëi khöng àûúåc noái cho ai biïët chuyïån bùæn ruöìi naây. Nïëu bêët luêån laâ ai biïët àûúåc, thêìy seä khöng daåy cho con nûäa.” Quaã thêåt Lyá Nguyïn Chó khöng kïí ai nghe chuyïån naây. Cö beá haáo hûác suy nghô caã àïm, nïn múái saáng súám höm sau àaä chaåy ngay vaâo thû phoâng cuãa thêìy giaáo. Nhûng khi àêíy cûãa vaâo thò cö khöng thêëy boáng daáng thêìy àêu, chó thêëy trïn baân coá möåt túâ giêëy àûúåc chùån laåi àaâng hoaâng, beân cêìm lïn xem. Trïn túâ giêëy viïët: Àïå tûã Nguyïn Chó! Con thöng minh, lanh lúåi, hiïëu hoåc, ham hoãi. Àûúåc möåt hoåc troâ nhû thïë naây, keã laâm thêìy khöng àoâi hoãi gò hún nûäa. Nhûng mùåc duâ con coá têëm loâng röång, ta laåi khöng coá kiïën thûác nhiïìu. Ba nùm taåm truá núi naây maåo nhêån laâm thêìy, ta höí theån khöng daåy àûúåc con gò caã. Duyïn cuãa chuáng ta coá thïí àïën àêy laâ hïët, heån ngaây sau gùåp laåi. Con thöng minh ûáng biïën coá thûâa, nhûng àõnh lûåc coân chûa àuã, sau naây phaãi tu têm dûúäng taánh cho nhiïìu. Viïåc naây con phaãi nhúá kyä. Thêìy Luåc Cao Chó viïët. Lyá Nguyïn Chó àoåc xong laá thû, ngêín ra khöng biïët noái gò. Khoeá mùæt cö beá àaä ûáa lïå, trong loâng giêån döîi chó muöën la lïn: “Con bõ thêìy gaåt röìi! Con khöng chõu àêu!” Àuáng luác àoá, àöåt nhiïn cûãa phoâng múã ra, möåt ngûúâi laão àaão tiïën vaâo, bûúác chên khöng vûäng. Àoá chñnh laâ ngûúâi àaä àïí thû laåi röìi boã ài, Luåc Cao chó tiïn sinh. Sùæc mùåt öng trùæng xanh, caã ngûúâi vêëy maáu, cöë gùæng bûúác túái möåt caái ghïë, laão àaão mêëy caái röìi võn ghïë ngöìi phïåt xuöëng àêët. Lyá Nguyïn Chó kinh haäi kïu lïn: “Thêìy!” http://ebooks.vdcmedia.com
 5. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 1) 5 Luåc Cao Chó noái nhoã möåt cêu: “Àoáng cûãa laåi, àûâng lïn tiïëng!” röìi nhùæm mùæt laåi, khöng noái nùng gò nûäa. Duâ sao thò Lyá Nguyïn Chó cuäng laâ con nhaâ voä, quen sûã àao thûúng, tuy àang súå mêët höìn nhûng vêîn nghe lúâi thêìy, àoáng chùåt cûãa laåi. Luåc Cao Chó cöë hñt möåt húi röìi noái tiïëp: “Lyá Nguyïn Chó! Tònh thêìy troâ giûäa chuáng ta àaä hún ba nùm röìi, àöëi xûã vúái nhau cuäng khöng tïå. Ta cûá tûúãng duyïn phêån àaä hïët, naâo ngúâ phaãi gùåp laåi nhau ngay tûác khùæc. Chuyïån naây coá liïn quan àïën sinh maång, con coá thïí giûä kñn miïång, khöng noái ra möåt chûä hay khöng?” Noái dûát cêu, öng àûa mùæt nhòn chùm chuá cö beá. Lyá Nguyïn Chó àaáp: “Thêìy cûá dùån, con xin nghe.” “Con haäy noái vúái gia gia laâ ta mùæc bïånh, phaãi nghó ngúi nûãa thaáng.” Lyá Nguyïn Chó gêåt àêìu. Luåc Cao Chó noái tiïëp: “Con baão gia gia àûâng múâi àaåi phu, tûå ta seä lo liïåu lêëy.” Möåt höìi lêu, öng laåi baão: “Con ài ài.” Àúåi cö beá rúâi khoãi, Luåc Cao Chó múái lêëy ra mêëy loaåi thuöëc, àùæp lïn vïët thûúng trïn caánh tay traái cuãa mònh, röìi duâng vaãi buöåc chùåt laåi. Khöng ngúâ múái cöë sûác möåt chuát, trûúác mùæt öng àaä töëi sêìm laåi, miïång thöí ra möåt vuäng maáu. * * * Ngûúâi gia sû naây tïn thêåt laâ Luåc Phi Thanh, vöën laâ möåt àaåi hiïåp phaái Voä Àang. Thúâi traáng niïn öng haânh hiïåp trûúång nghôa úã vuâng Giang Nam, danh trêën giang höì, cuäng laâ möåt nhên vêåt nöíi tiïëng cuãa Àöì Long Bang. Àöì Long Bang laâ möåt höåi kñn chöëng àöëi triïìu àònh nhaâ Thanh, vaâo àêìu triïìu Ung Chñnh coá thanh thïë rêët lúán. Sau naây hai triïìu Ung Chñnh vaâ Caân Long trêën aáp dûä döåi, cuöëi cuâng àïën nùm http://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 thûá baãy àúâi Caân Long thò Àöì Long Bang phaãi giaãi taán, khi àoá Luåc Phi Thanh tröën chaåy vïì vuâng biïn cûúng naây. Triïìu àònh phaái ngûúâi ài luâng xeát caác núi. Vò hoå Luåc laâ ngûúâi cêín mêåt laåi coá voä cöng cao cûúâng nïn múái thoaát khoãi àaåi naån, nhûng vêîn bõ Thanh triïìu tiïëp tuåc àiïìu tra truy bùæt. Öng nghô àïën cêu: Àaåi êín thò êín núi triïìu àònh, trung êín thò êín núi thõ tûá, coân tiïíu êín thò êín núi hoang daä; nïn giaã danh xin vaâo trong phuã Lyá Khaã Tuá maâ daåy hoåc. Quan quên triïìu àònh chó luâng suåc nhûäng núi luåc lêm, chuâa miïëu, tiïu cuåc, voä trûúâng, chûá khöng sao ngúâ möåt öng giaáo tröng giaâ nua yïëu àuöëi nhû thïë naây laåi laâ möåt khêm phaåm voä cöng traác tuyïåt. Àïm qua, Luåc Phi Thanh biïët mònh àaä àïí löå haânh tung, khöng thïí úã laåi àêy àûúåc nûäa, beân quyïët àõnh viïët thû caáo biïåt, chuêín bõ haânh trang. Haânh lyá cuãa öng rêët àún giaãn, chó coá mêëy böå y phuåc vaâ thanh Baåch Long Kiïëm. Öng buöåc têët caã thaânh möåt bao, àúåi àïën canh hai seä ài tòm möåt núi thanh tõnh khaác. Öng ngöìi xïëp bùçng trïn giûúâng, nhùæm mùæt dûúäng thêìn. Luác xa xa àaä nghe tiïëng tröëng cêìm canh, àöåt nhiïn ngoaâi cûãa söí coá tiïëng söåt soaåt, hònh nhû coá ngûúâi àang tûâ ngoaâi tûúâng nhaãy vaâo. Luåc Phi Thanh lêåp tûác nhaãy xuöëng giûúâng, tiïån tay giùæt goån laåi vaåt aáo baâo, coân tay kia nheå nhaâng ruát cêy Baåch Long Kiïëm ra. Ngoaâi cûãa söí böîng coá ngûúâi doäng daåc lïn tiïëng: “Luåc laäo àêìu! Ngûúi cûá tûúãng laâm con ruâa úã àêy ruác àêìu suöët àúâi laâ ngûúâi ta khöng tòm àûúåc hay sao? Haäy ngoan ngoaän theo boån ta lïn kinh thaânh maâ traã mêëy moán núå.” Luåc Phi Thanh àaä biïët ngûúâi àïën àêy khöng phaãi tay vûâa, maâ cuäng khöng phaãi chó coá möåt ngûúâi. Àõch àang àûáng ngoaâi húâm sùén, khöng ra thò khöng àûúåc, maâ theo cûãa ài ra thò bõ têåp kñch ngay, nïn öng liïìn thi triïín cöng phu Bñch Höí Du Tûúâng, nheå nhaâng trûúân lïn doåc vaách, nùæm lêëy keâo nhaâ. Öng vêån khñ vêîy tay àaánh lïn möåt chûúãng, ngoái lêåp tûác vúá naát bay tûá taán, röìi theo ngoái vúä maâ nhaãy lïn maái nhaâ. Ngûúâi àang àûáng dûúái “UÁi chaâ” möåt tiïëng, phoáng vöåi möåt muäi tuå tiïîn röìi quaát lúán: “Biïët àiïìu thò àûâng chaåy!” http://ebooks.vdcmedia.com
 7. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 1) 7 Luåc Phi Thanh nghiïng mònh neá aám khñ röìi haå gioång noái: “Múâi mêëy öng baån theo ta.” Öng lêåp tûác thi triïín khinh cöng Àïì Tung Thuêåt chaåy vïì phña ngoaåi thaânh, ngoaái àêìu laåi nhòn thêëy ba boáng ngûúâi àuöíi theo. Öng chaåy möåt húi saáu baãy dùåm, ba ngûúâi phña sau vûâa àuöíi vûâa la heát: “Laäo hoå Luåc kia! Ngûúi cuäng laâ möåt nhên vêåt hûäu danh, sao laåi cùæp àñt maâ chaåy tröën nhû thïë? Chùèng àïëm xóa gò àïën mùåt muäi nûäa hay sao?” Luåc Phi Thanh khöng lyá gò àïën nhûäng lúâi chûãi búái, cûá dêîn ba ngûúâi chaåy àïën möåt ngoån àöìi úã phña têy thaânh Phuâ Phong. Öng muöën duå àõch thuã àïën núi hoang vùæng àïí traánh kinh àöång ngûúâi trong phuã, àöìng thúâi cuäng keáo hïët chuáng ra mùåt, traánh tònh traång mònh úã ngoaâi saáng coân àõch nêëp trong boáng töëi, àúä bõ àöëi phûúng aám toaán. Hún nûäa, chaåy nhû thïë cuäng coá thïí biïët àõch coá bao nhiïu ngûúâi vaâ voä cöng thïë naâo. Öng àöåt ngöåt tùng töëc, chó trong khoaãnh khùæc àaä xa thïm mûúâi trûúång. Nghe tiïëng bûúác chên chaåy theo thò biïët trong ba tïn àõch coá möåt cao thuã, coân hai tïn kia vaâo haång têìm thûúâng. Chaåy lïn túái àónh àöìi, Luåc Phi Thanh beân cùæm thanh Baåch Long Kiïëm trúã vaâo trong voã. Ba tïn àuöíi theo cuäng àaä chaåy àïën, thêëy öng dûâng laåi cuäng khöng daám àïën quaá gêìn, liïìn àûáng thaânh hònh tam giaác, möåt ngûúâi phña trûúác, hai ngûúâi húi luâi phña sau. Dûúái aánh trùng, Luåc Phi Thanh chùm chuá nhòn tïn àûáng trûúác, thêëy àoá laâ möåt ngûúâi vûâa luân vûâa öëm, tuöíi khoaãng trïn dûúái nùm mûúi, da mùåt àen nhaánh, haâng ria trïn möi giöëng nhû àuöi eán, daâi khöng hún möåt têëc. Tïn naây ra daáng nhanh nheån khoeã maånh, maâ tûúáng maåo cuäng húi quen thuöåc. Coân hai tïn phña sau thò möåt cao nghïìu, möåt mêåp maåp. Tïn luân öëm múã miïång trûúác: “Luåc laäo anh huâng! Chúáp nhoaáng àaä mûúâi taám nùm röìi, coân nhêån ra Tiïu Vùn Kyâ naây khöng?” Trong loâng Luåc Phi Thanh nhoái lïn möåt caái: quaã nhiïn laâ hùæn. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 Tiïu Vùn Kyâ laâ àïå tam ma trong Quan Àöng Luåc Ma. Mûúâi taám nùm trûúác, hùæn úã Trûåc Lïå, vö cúá giïët haåi nhiïìu ngûúâi, ruãi ro gùåp phaãi Luåc Phi Thanh ra tay caãn trúã. Lêìn àoá Luåc Phi Thanh haå thuã lûu tònh, chó àaánh hùæn möåt chûúãng chûá khöng lêëy maång. Thïë maâ Tiïu Vùn Kyâ coi àoá laâ möëi nhuåc, àaä thïì phaãi baáo thuâ. Lêìn naây Tiïu Vùn Kyâ nhêån lúâi múâi cuãa möåt nhaâ àaåi quan vuâng Giang Nam, ài vïì phña bùæc Thiïn Sún àïí tòm möåt ngûúâi quan troång. Doåc àûúâng, hùæn ngêîu nhiïn gùåp mùåt Luåc Phi Thanh, nhêån ra öng nhûng laåi khöng baáo cho quan phuã vaâ töíng binh Lyá Khaã Tuá úã àõa phûúng biïët. Hùæn chó goåi thïm hai cao thuã cuãa triïìu àònh úã Thiïím Têy, tûå àïën bùæt ngûúâi àïí traã thuâ. Luåc Phi Thanh chùæp tay àaáp: “Thò ra laâ Tiïu tam gia! Mûúâi mêëy nùm trúâi khöng gùåp, ta nhêån khöng ra nûäa. Coân hai võ naây laâ ai, Tiïu tam gia coá thïí giúái thiïåu cho biïët hay khöng?” Tiïu Vùn Kyâ cûúâi khêíy röìi hûá möåt tiïëng, chó tïn mêåp noái: “Àêy laâ La Tñn huynh àïå kïët nghôa cuãa ta, àûúåc thiïn haå xûng tuång laâ Thiïët Böëi La Haán.” Röìi hùæn chó sang tïn cao noái tiïëp: “Coân àêy laâ Ngoåc phaán quan Böëi Nhên Long, Böëi nhõ gia, haâo kiïåt vuâng Lûúäng Höì. Caác võ laâm quen ài.” La Tñn chaâo àûúåc möåt cêu: “Ngûúäng möå àaä lêu.” Coân Böëi Nhên Long chó ngûãa mùåt lïn trúâi cûúâi nhaåt. Luåc Phi Thanh noái: “Nûãa àïm maâ àûúåc ba võ bêët ngúâ àïën thùm, khöng biïët coá àiïìu chi chó giaáo?” Tiïíu Vùn Kyâ laånh luâng noái: “Luåc laäo anh huâng! Mûúâi taám nùm trûúác ta àaä àûúåc laänh giaáo möåt chûúãng, chó traách mònh hoåc nghïå chûa thöng, nhûng may maâ xûúng cöët cûáng caáp nïn chûa àïën nöîi mêët maång. Mêëy nùm gêìn àêy ta coá luyïån àûúåc mêëy chiïu quyïìn cûúác, mong öng àûâng chï bai maâ chó giaáo cho lêìn nûäa. Àoá laâ viïåc tû. Öng laåi lûâng danh thiïn haå, triïìu àònh cuäng muöën múâi öng àïën àïí hoãi thùm vaâi vuå cöng aán, nïn ba ngûúâi chuáng ta cuäng muöën nghïnh àoán àaåi giaá vïì kinh. Àoá laâ viïåc cöng.” Luåc Phi Thanh biïët roä, chuyïån àïm nay khöng duâng voä lûåc thò khöng xong àûúåc. Nhûng öng vöën laâ ngûúâi rêët thêm trêìm, mêëy nùm nay lo êu phiïìn toaái àaä nhiïìu nïn xûã sûå laåi caâng cêín troång, http://ebooks.vdcmedia.com
 9. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 1) 9 beân chùæp tay àaáp: “Tiïu tam gia! Hai ta àïìu àaä ngoaåi nguä tuêìn röìi. Nùm xûa ta àùæc töåi möåt lêìn, bêy giúâ nghiïng mònh xin löîi vêåy.” Noái xong öng beân vaái laåy rêët thaânh khêín. Böëi Nhên Long hûá möåt tiïëng, lúán tiïëng thoaá maå: “Heân maåt vö só.” Luåc Phi Thanh àaão mùæt möåt caái, laånh luâng nhòn hùæn röìi nghiïm gioång noái: “Luåc möî ài laåi giang höì àaä mêëy chuåc nùm, tuy chùèng coá tiïëng tùm, nhûng suöët àúâi chûa laâm viïåc gò àïí bùçng hûäu voä lêm phaãi coi thûúâng.” Röìi öng quay laåi noái vúái Tiïu Vùn Kyâ: “Tiïu tam gia vûâa noái, lêìn naây tòm taåi haå vò caã viïåc tû lêîn viïåc cöng. Noái vïì viïåc tû, thò nùm xûa chuáng ta àïìu tuöíi treã hiïëu thùæng, bêy giúâ nhùæc laåi thêåt khöng àaáng möåt nuå cûúâi. Tiïu tam gia muöën àoâi núå cuä thò ta àaä thaânh thêåt taå löîi röìi. Coân noái vïì viïåc cöng, thò Luåc möî khöng mùåt daây àïën nöîi ài laâm choá sùn cho triïìu àònh Maän Thanh. Caác võ muöën lêëy mêëy khuác xûúng giaâ naây àïí thùng quan phaát taâi, thò cûá qua àêy maâ lêëy.” Öng lûúát mùæt nhòn khùæp ba ngûúâi röìi hoãi: “Chùèng hay ba võ cuâng lïn, hay laâ võ naâo lïn trûúác?” Tïn mêåp La Tñn heát lïn: “Khöng phaãi noái nhiïìu!” Noái chûa dûát cêu, hùæn àaä phoáng ra möåt quyïìn àaánh thùèng túái mùåt Luåc Phi Thanh. Luåc Phi Thanh hoaân toaân khöng traánh neá, cuäng khöng chöëng àúä. Àúåi quyïìn àïën caách mùåt mònh vaâi têëc, öng múái phaát chiïu, taã chûúãng chùåt vaâo maåch mön trïn cöí tay phaãi àõch thuã. La Tñn khöng ngúâ àöëi phûúng phaãn àoân nhanh àïën thïë, phaãi luâi ba bûúác. Luåc Phi Thanh khöng àuöíi theo, nïn hùæn àõnh thêìn röìi thi triïín Nguä Haânh quyïìn tiïëp tuåc têën cöng. Tiïu Vùn Kyâ vaâ Böëi Nhên Long àûáng bïn quan saát, möîi ngûúâi àïìu coá tñnh toaán riïng. Tiïu Vùn Kyâ thò möåt loâng muöën traã thuâ, mêëy nùm nay àaä cöë luyïån cöng phu Thiïët Tyâ Baâ, baãn laänh khaác trûúác rêët nhiïìu. Nhûng nùm xûa hùæn àaä tûâng laänh giaáo Vö Cûåc Huyïìn Cöng Quyïìn cuãa Luåc Phi Thanh, biïët laâ khöng phaãi têìm thûúâng, nïn hùæn muöën àïí La Tñn vaâ Böëi Nhên Long tiïu hao sûác lûåc cuãa àöëi phûúng trûúác, röìi mònh múái ra tay àïí nùæm chùæc http://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 phêìn thùæng. Coân Böëi Nhên Long möåt loâng muöën bùæt khêm phaåm, àïí àûúåc quan tuêìn phuã tiïën cûã cho thùng cêëp. Nguä Haânh Quyïìn cuãa La Tñn chó cöng khöng thuã, chiïu naây vûâa dûát chiïu kia àaä àïën ngay, khöng chêåm trïî chuát naâo, cûá theo leä tûúng sinh tûúng khùæc cuãa kim möåc thuyã hoaã thöí maâ liïn laåc khöng dûát. Hùæn àaánh mêëy quyïìn khöng truáng, àöåt nhiïn phaát ra möåt quyïìn theo yïëu quyïët chûä Bñch trong Nguä Haânh Quyïìn. Bñch quyïìn thuöåc kim, vûâa hïët laåi nöëi sang Toaã quyïìn thuöåc thuyã. Trong Trûúâng quyïìn goåi àêy laâ thïë Xung Thiïn Phaáo, chuyïn vïì têën cöng thûúång baân. Chiïu thûác cuãa Luåc Phi Thanh nhòn thò chêåm, nhûng thûåc tïë laåi rêët nhanh, trong chúáp mùæt àaä qua laåi mûúâi mêëy chiïu. Voä cöng cuãa La Tñn leä ra khöng thïí cêìm cûå vúái öng àïën mûúâi chiïu, chó vò mêëy nùm nay Luåc Phi Thanh àaä tu têm dûúäng tñnh, hiïíu rùçng boån ngûúâi ham cöng danh lúåi löåc nhû La Tñn trong thiïn haå rêët nhiïìu, thêåt sûå khöng sao giïët xuïí, nïn trong luác ra tay àaä nhêîn nhõn rêët nhiïìu. Àïën luác La Tñn duâng àïën Bùng quyïìn, tiïëp theo laâ möåt chiïu Hoaânh quyïìn àaánh vaâo trûúác ngûåc, thò àöåt nhiïn khöng thêëy boáng daáng àöëi phûúng àêu nûäa. Hùæn vöåi vaä xoay ngûúâi laåi, thêëy Luåc Phi Thanh àaä voâng ra sau lûng mònh, beân vung tay àõnh chuåp lêëy cöí tay öng maâ àêëu sûác. Hùæn tûå cho mònh thên hònh cao to, sûác lûåc khoeã maånh, khöng súå ngaånh cöng cuãa àöëi phûúng. Naâo ngúâ Luåc Phi Thanh chó kheä phêët phú tay aáo, neá taã traánh hûäu, khöng nhûäng hùæn khöng nùæm àûúåc cöí tay öng maâ caã y phuåc cuäng khöng àuång àûúåc chuát naâo. La Tñn lo lùæng, àöåt nhiïn àöíi quyïìn thaânh cêìm naä thuã, hai tay gêëp ruát chöåp bùæt Luåc Phi Thanh. Hoå Luåc vêîn khöng phaát chiïu àaánh traã, chó xoay trúã quanh ngûúâi hùæn maâ traánh neá. Àûúåc mêëy chiïu, La Tñn thêëy coá cú höåi beân phoáng hûäu quyïìn ra, bùæt buöåc Luåc Phi Thanh phaãi neá vïì bïn traái. Hùæn lêåp tûác vung tay chuåp lêëy vai traái öng, vûâa chuåp truáng àaä mûâng rúä trong loâng, lêåp tûác vêån thïm lûåc àaåo àïí keáo àöëi phûúng laåi. Naâo ngúâ vûâa vêån lûåc, thên hònh to lúán cuãa hùæn àaä vùng ra ngoaâi hai trûúång, rúi xuöëng nghe “bõch” möåt tiïëng nùång nïì. Hùæn thêëy àuã ba mûúi saáu http://ebooks.vdcmedia.com
 11. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 1) 11 öng sao nhêëp nhaáy trûúác mùæt, chó biïët chöëng hai baân tay xuöëng àêët gûúång ngöìi dêåy, röìi cûá ngêín ra úã àoá möåt luác lêu, miïång khöng ngúát lêím bêím: “Con meå noá! Khöng hiïíu sao mònh bõ thïë naây?” Thò ra Luåc Phi Thanh vûâa sûã duång möåt cöng phu thûúång thûâa trong quyïìn thuêåt nöåi gia, goåi laâ Chiïm Y Thêåp Baát Trêåt. Nïëu cöng lûåc àuã thêm hêåu, keã àõch chó cêìn àuång vaâo aáo cuãa mònh laâ phaãi lêåp tûác vùng ngûúåc ra ngoaâi. Àêy laâ phûúng phaáp taá lûåc àaã lûåc, mûúån thïë têën cöng cuãa àöëi phûúng maâ àaánh traã. Voä cöng cuãa Luåc Phi Thanh chûa túái mûác khiïën keã àõch àuång vaâo mònh àaä teá nhaâo, nhûng vûâa röìi La Tñn duâng hïët sûác maâ nùæm vai öng, nïn múái bõ öng mûúån sûác maâ hêët vùng ài. Tiïu Vùn Kyâ chau maây quaát kheä: “La hiïìn àïå àûáng dêåy ài!” Coân Böëi Nhên Long thò im lùång khöng noái tiïëng naâo, chó bêët ngúâ lao lïn phña trûúác, xuêët chiïu Song Long Thûúng Chêu phoáng caã song quyïìn túái Luåc Phi Thanh. Nhûng thên hònh cuãa Luåc Phi Thanh chó chúáp lïn möåt caái laâ mêët huát, röìi lûng cuãa Böëi Nhên Long bõ vöì truáng möåt caái. Hùæn coân nghe phña sau voång lïn tiïëng noái: “Ngûúi phaãi luyïån thïm mûúâi nùm nûäa!” Böëi Nhên Long vöåi vaä xoay ngûúâi laåi, nhûng cuäng khöng kõp nhòn thêëy Luåc Phi Thanh. Hùæn chûa kõp thuã thïë trúã laåi àaä nghe hai tiïëng bõch bõch, truáng hai taát tai vaâo mùåt. Hai caái taát naây khaá nùång, hai maá cuãa hùæn lêåp tûác sûng vuâ. Luåc Phi Thanh gùçn gioång noái: “Tïn tiïíu böëi naây vö lïî, höm nay ta phaãi daåy cho möåt baâi hoåc.” Vò vûâa röìi Böëi Nhên Long thöët lúâi vö lïî, nïn Luåc Phi Thanh vûâa xuêët thuã àaä hiïín löå thên phaáp cûåc nhanh àïí hùæn biïët muâi lúåi haåi. Möåt caái vöî lïn lûng, hai caái taát vaâo mùåt, chó cêìn vêån thïm chuát kònh lûåc laâ xûúng cöët Böëi Nhên Long phaãi naát vuån. Nhûng hoå Luåc laâ bêåc tiïìn böëi voä lêm, khöng theâm chêëp boån tiïíu böëi naây. Tiïu Vùn Kyâ vûâa thêëy Böëi Nhên Long thêët lúåi àaä vöåi phoáng àïën nhû möåt muäi tïn, ngûúâi chûa àïën maâ chûúãng phong àaä àïën trûúác. Luåc Phi Thanh biïët tïn Quan Àöng Àïå Tam Ma naây coá voä http://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 cöng hún hùèn hai tïn kia nïn khöng daám àuâa giúän, lêåp tûác thêån troång thi triïín Vö Cûåc Huyïìn Cöng Quyïìn. Cöng phu Thiïët Tyâ Baâ cuãa Tiïu Vùn Kyâ gêìn àêy tiïën böå rêët nhiïìu. Hùæn ra chiïu Thuã Huy Nguä Huyïìn cöng túái, tröng thò nheå nhaâng vö lûåc, nhûng giûäa hû laâ thûåc, trong nhu coá cûúng, hïî chaåm vaâo ngûúâi laâ ngoán tay biïën thaânh thanh sùæt. Chiïu naây thêåt sûå àaä gom àuã súã trûúâng cuãa Thiïët Sa Chûúãng vaâ Ûng Traão Cöng. Luåc Phi Thanh thêëy cöng lûåc cuãa Tiïu Vùn Kyâ àaä thêm hêåu khaác xûa, bêët giaác cêët tiïëng khen: “Hay lùæm!” Öng beân duâng böå phaáp Höí Tung Böå chuyïín ngûúâi traánh neá, bûúác lïn möåt bûúác àïën dûúái caánh tay phaãi cuãa Tiïu Vùn Kyâ, duâng hûäu chûúãng quaåt vaâo dûúái naách phaãi hùæn. Tiïu Vùn Kyâ gêëp ruát àaão ngûúâi traánh àoân, taã chûúãng baão vïå thên mònh, tay phaãi xuêët chiïu Àao Thûúng Tïì Minh, ngoán troã vaâ ngoán giûäa àöìng thúâi àiïím vïì Luåc Phi Thanh. Qua laåi chûâng baãy taám chiïu, Luåc Phi Thanh laång ngûúâi möåt caái, ruân xuöëng phoáng chûúãng àaánh truáng vaâo trûúác ngûåc àöëi phûúng. Nhûng öng naãy loâng tûâ thiïån, khöng núä phïë boã mêëy chuåc nùm cöng lûåc cuãa Tiïu Vùn Kyâ, nïn phaát chûúãng naây chó duâng nùm phêìn cöng lûåc, muöën àõch thuã tûå biïët thua maâ ruát lui. Luåc Phi Thanh haå thuã lûu tònh, nïn chûúãng kònh rêët yïëu, thïë ài cuäng chêåm. Dô nhiïn Tiïu Vùn Kyâ biïët roä àöëi phûúng tha mònh, nhûng hùæn laåi thûâa cú àaánh leán. Trong luác Luåc Phi Thanh cûúâi ha haã, tay chûa ruát laåi nïn trûúác ngûåc löå sú húã, Tiïu Vùn Kyâ àöåt nhiïn duâng taã chûúãng phoáng chiïu Lûu Tuyïìn Haå Sún, nùm ngoán tay chuåm laåi bêëu truáng vaâo ngûåc traái Luåc Phi Thanh. Trong luác bêët ngúâ, Luåc Phi Thanh khöng sao traánh àûúåc, truáng phaãi möåt chiïu Thiïët Tyâ Baâ. Nhûng duâ sao thò öng vêîn laâ danh gia phaái Voä Àang, truáng àoân maâ khöng loaån, beân gaác cheáo song chûúãng phong toaã trûúác ngûåc àïí giaãm thïë têën cöng cuãa Tiïu Vùn Kyâ, luâi àûúåc möåt bûúác, àöìng thúâi àiïìu dûúäng thêìn khñ, khöng daám giêån giûä. Öng biïët mònh àaä troång thûúng, nïëu nöíi cún noáng giêån thò àïm nay chùæc chùæn mêët maång trïn chöën hoang sún naây. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 1) 13 Tiïu Vùn Kyâ àaä àùæc thuã khi naâo chõu boã qua, quyïët khöng cho àöëi phûúng coá thúâi gian nghó ngúi àiïìu tûác. Hùæn lêåp tûác ra chiïu Ngên Bònh Saå Phaá röìi Thiïët Kyå Àöåt Xuêët, nhûäng chiïu thûác lúåi haåi nhêët cuãa Thiïët Tyâ Baâ. Luåc Phi Thanh hûâ möåt tiïëng, ruát thanh Baåch Long Kiïëm ra, soaåt soaåt cöng liïìn ba chiïu. Tiïu Vùn Kyâ cuöëng quyát nhaãy traánh, röët cuöåc cuäng neá àûúåc hïët. Hùæn hoaãng höët la lïn: “Anh em lïn hïët ài! Laäo giaâ naây muöën liïìu maång röìi.” Böëi Nhên Long khöng noái nûãa lúâi, vung ngay àöi Ngö Cêu Kiïìm chia trïn dûúái têën cöng, tay traái àêm vaâo yïët hêìu coân tay phaãi nhùæm vaâo vuâng tim Luåc Phi Thanh. Ngö Cêu Kiïëm tuy goåi laâ kiïëm maâ thûåc sûå laâ hai caái moác cêu, nhûng trïn moác coá thïm muäi kiïëm. Ngoaâi nhûäng thïë moác, giêåt, khoaá cuãa cêu phaáp ra, noá coân thi triïín àûúåc nhûäng chiïu thûác vïì song kiïëm. Ngö Cêu Kiïëm khöng thuöåc mûúâi taám moán binh khñ chuêín, cûåc kyâ êm hiïím vaâ rêët khoá luyïån. Ngûúâi múái luyïån rêët dïî sú xuêët, nïëu khöng bõ moác cêu hoùåc miïëng che tay tûå àaã thûúng mònh, thò cuäng bõ vûúáng vñu cöí tay khoá maâ xuêët chiïu àûúåc. Nhûng khi àaä luyïån thaânh, thò moán binh khñ naây thêåt laâ lúåi haåi. Luåc Phi Thanh vûâa nhòn thêëy àöi Ngö Cêu Kiïëm àaä phaãi lûu têm àïí yá, thi triïín mêëy chiïu Haånh Hoa Xuên Vuä, Tam Hoaân Êm Nguyïåt trong Nhu Vên kiïëm thuêåt têën cöng liïn tiïëp. Luác àoá La Tñn löi cêy Thêët Tiïët Cûúng Tiïn ra, xöng vaâo cuâng luác giaáp cöng. Luåc Phi Thanh khöng daám àïí lûúäi kiïëm cuãa mònh chaåm vaâo cêy Cûúng Tiïn trêìm troång, beân àaão kiïëm rêët linh hoaåt, húát truáng caánh tay La Tñn. Tïn mêåp naây la lïn möåt tiïëng, nhaãy ra ngoaâi voâng chiïën. Tiïu Vùn Kyâ moác Thiïët Baâi ra, goä àaánh “keng” möåt tiïëng, röìi àêåp túái gaáy cuãa Luåc Phi Thanh. Tiïu Vùn Kyâ hoåc voä úã Haân gia vuâng Laåc Dûúng. Tûâ àúâi Haân Nguä Nûúng, mön Thiïët Tyâ Baâ cuãa Haân gia àaä danh trêën giang höì. Binh khñ naây laâ möåt cêy Tyâ Baâ àûúåc reân bùçng theáp tinh luyïån, baãn röång maâ hai bïn meáp laåi rêët sùæc beán, luác cöng thò duâng nhû buáa, luác thuã thò duâng nhû thuêîn àïí che àúä. Trong ruöåt cêy Tyâ Baâ coá chöî http://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 tröëng, giêëu mûúâi hai muäi Tyâ Baâ Àinh. Quaã laâ ba trong möåt, lúåi haåi khoá lûúâng. Tiïu Vùn Kyâ chï Tyâ Baâ laâ àöì duâng cuãa nûä nhên nïn khöng sûã duång, súå bõ bùçng hûäu giang höì löi ra trïu gheåo nhûäng cêu khoá nghe. Vò thïë hùæn àaä saáng chïë ra möåt miïëng thiïët baâi, hònh thûác tuy coá khaác, nhûng caách thûác sûã duång thò giöëng hïåt cêy Tyâ Baâ cuãa sû mön truyïìn laåi. Luåc Phi Thanh nghe tiïëng gioá sau gaáy, beân lêåp tûác nghiïng àêìu sang traái cho thiïët baâi àaánh vaâo khoaãng khöng. Öng xoay tay laåi, trûúâng kiïëm phoáng ra, Nhu Vên kiïëm thuêåt thi triïín liïn miïn khöng dûát. Tiïu Vùn Kyâ hoaânh ngang thiïët baâi chöëng àúä, Baåch Long Kiïëm laåi thuêån theo thïë cuãa thiïët baâi maâ àêm túái. Trong voä thuêåt, bêët kïí laâ quyïìn cûúác hay binh khñ, nïëu muöën biïën chiïu thò thûúâng phaãi thu höìi chiïu trûúác röìi múái phaát ra chiïu sau àûúåc. Nhûng Nhu Vên kiïëm thuêåt kyâ diïåu úã chöî bêët luêån àöëi phûúng chöëng àúä neá traánh chiïu trûúác nhû thïë naâo, chiïu sau vêîn coá thïí thuêån thïë xuêët ra, giöëng nhû tú trúâi mïìm maåi khöng bao giúâ àûát, nhû mêy xuên tröi maäi khöng dûâng. Böëi Nhên Long vaâ La Tñn nhòn thêëy Tiïu Vùn Kyâ bõ eáp àïën loaån caã tay chên, beân nhanh choáng têåp kñch sau lûng Luåc Phi Thanh. Thïë laâ ba ngûúâi, böën moán vuä khñ: möåt baâi, möåt tiïn, möåt cùåp ngö cêu vêy öng vaâo giûäa. Luác naây trûúác ngûåc Luåc Phi Thanh àaä ngêëm ngêìm àau, nöåi thûúng bùæt àêìu phaát taác. Tuy rùçng Nhu Vên kiïëm thuêåt lúåi haåi, nhûng vûâa eáp àûúåc ngûúâi naây thò hai ngûúâi kia lêåp tûác xöng túái, khöng thïí khöng thu chiïu vïì chöëng àúä. Öng thêìm nghô: “Khöng ngúâ Luåc Phi Thanh ta möåt àúâi anh huâng, höm nay laåi mêët maång dûúái tay luä chuöåt naây.” Nghô túái chöî mònh vò nhên hêåu maâ bõ aám toaán, bêët giaác öng khöng neán nöíi cún giêån. Nhûng caâng tûác giêån laåi caâng dïî gùåp nguy, öng beân cöë trêìm tônh laåi àïí suy nghô, cho rùçng höm nay duâ thua trêån nhûng phaãi cöë thoaát àaåi naån trûúác àaä, dûúäng thûúng xong röìi seä traã thuâ cuäng chûa muöån. Luåc Phi Thanh àaä àõnh têm nhû thïë, khöng mong giïët hïët keã àõch ngay luác naây, lêåp tûác têm bònh khñ hoaâ trúã laåi. Àöëi vúái voä cöng http://ebooks.vdcmedia.com
 15. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 1) 15 nöåi gia thò têm thêìn caâng öín àõnh, chiïu thûác caâng vûäng maånh. Baåch Long Kiïëm phaát ra nhûäng chiïu tuyïåt diïåu, che kñn thên mònh khùæp caã böën phûúng taám hûúáng, bêët luêån àöëi phûúng ba ngûúâi thïë naâo cuäng khöng sao têën cöng vaâo àûúåc. La Tñn kïu lïn: “Tiïu tam ca! Chuáng ta cûá bao vêy maäi thïë naây, thò duâ àaánh khöng thùæng cuäng khiïën laäo phaãi mïåt moãi maâ chïët.” Tiïu Vùn Kyâ khen: “Àuáng vêåy. Laát nûäa cho La huynh àïå cùæt caái àêìu giaâ àoá maâ ài lêåp cöng.” Böëi Nhên Long cuäng lïn tiïëng: “Thanh kiïëm cuãa laäo töët lùæm. Tiïu tam gia! Cho ta thanh kiïëm àoá coá àûúåc hay khöng?” Ba tïn naây vûâa tung vûâa hûáng, coi Luåc Phi Thanh nhû ngûúâi àaä chïët röìi, roä raâng laâ muöën khñch öng nöíi giêån. Luåc Phi Thanh phoáng luön hai chiïu kiïëm vïì phña La Tñn, bùæt hùæn phaãi vöåi vaä neá traánh, löå ra möåt khoaãng tröëng. Öng vung Baåch Long Kiïëm sûã chiïu Maän Thiïn Hoa Vuä, quay möåt voâng röång lúán baão vïå thên mònh, àöìng thúâi voåt ài möåt caái, nhaãy ra ngoaâi voâng àêëu. La Tñn giêån dûä quaát lïn: “Khöng xong! Laäo naây muöën chuöìn röìi.” Luåc Phi Thanh triïín khai khinh cöng Àïì Tung Thuêåt chaåy nhû bay xuöëng nuái, thoaát khoãi voâng vêy, biïët chùæc ba tïn naây khinh cöng khöng bùçng mònh, khöng thïí àuöíi kõp àûúåc. Nhûng Tiïu Vùn Kyâ êën vaâo nuát trïn thiïët baâi, ba muäi Tyâ Baâ Àinh bùæn ra, bay vuâ vuâ túái sau lûng Luåc Phi Thanh. Öng vêîy kiïëm gaåt àûúåc hai muäi phña trïn, hai chên nhaãy lïn traánh muäi thûá ba àaánh vaâo haå baân. Trïn Tyâ Baâ Àinh coá rêët nhiïìu moác ngûúåc, àaä ghim vaâo thõt thò giöëng nhû bùæt rïî bïn trong. Nïëu duâng sûác ruát ra thò phaãi mêët möåt miïëng thõt lúán, nïëu àûa tay ra chuåp laåi caâng coá haåi. Luåc Phi Thanh neá àûúåc hïët aám khñ, àang chaåy nhanh xuöëng nuái thò chên böîng loaång choaång möåt caái, àöìng thúâi trûúác ngûåc àau nhoái lïn, húi thúã khoá khùn, trûúác mùæt töëi sêìm laåi. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Ba tïn hoå Tiïu, hoå La, hoå Böëi thêëy öng laão àaão, biïët ngay nöåi thûúng àaä phaát taác, beân caã mûâng chaåy túái. Luåc Phi Thanh phaãi vung kiïëm ngùn àúä, thïë laâ böën ngûúâi laåi àêëu tiïëp mûúâi mêëy chiïu. Luåc Phi Thanh thêëy möîi khi mònh duâng sûác bïn tay phaãi thò ngûåc traái laåi àau nhoái, beân chuyïín kiïëm sang tay traái, àêm túái Tiïu Vùn Kyâ. Öng sûã duång kiïëm bùçng tay traái, chiïu thûác ngûúåc hùèn vúái lïì löëi thöng thûúâng nïn Tiïu Vùn Kyâ thêåt sûå bêët ngúâ, phaãi lui mêëy bûúác. Luåc Phi Thanh chúáp lêëy cú höåi töët, tay traái liïìn xuêët chiïu Baåch Höìng Quaán Nhêåt àêm vaâo Böëi Nhên Long. Hoå Böëi nhêån biïët chiïu naây, beân neá sang bïn phaãi. Khöng ngúâ kiïëm sûã duång ngûúåc tay nïn phûúng võ ngûúåc theo, cuäng hûúáng vïì bïn phaãi truy túái. Böëi Nhên Long kinh haäi khöng kõp neá traánh, trong luác gêëp ruát phaãi nhaâo xuöëng àêët, lùn ngûúâi mêëy voâng ra ngoaâi, thoaát àûúåc chiïu àoá. Luåc Phi Thanh àang luác àuöíi theo, böîng nghe tiïëng gioá löång lïn sau gaáy. Thò ra La Tñn àaä sûã chiïu Thaái Sún AÁp Àónh vung cûúng tiïn àaánh xuöëng. Hai chên cuãa Luåc Phi Thanh khöng àöång àêåy, chó ngaã thûúång baân sang traái, tay phaãi vung ra phña trûúác nhanh nhû àiïån chúáp, àiïím truáng vaâo U Mön huyïåt cuãa La Tñn. Cêy cûúng tiïn vêîn àêåp maånh xuöëng, nhûng La Tñn àaä bõ àiïím truáng huyïåt àaåo, lêåp tûác buãn ruãn toaân thên, nùm ngoán tay loãng ra. Cûúng tiïn cûá theo àaâ àêåp xuöëng taãng àaá kïë bïn, röìi bùæn ngûúåc lïn, vùng lûãa tung toeá. Ngay luác àoá ba muäi Tyâ Baâ Àinh cuãa Tiïu Vùn Kyâ laåi bùæn túái sau lûng. Luåc Phi Thanh nghe tiïëng aám khñ rñt lïn rêët gêëp, biïët mònh khöng sao nhaãy traánh kõp nûäa, beân tiïån tay keáo thên hònh mêåp maåp àang buãn ruãn cuãa La Tñn qua chöëng àúä. Tïn mêåp naây truáng hai muäi Tyâ Baâ Àinh vaâo ngûåc, möåt muäi vaâo buång, chó la àûúåc möåt tiïëng röìi mêët maång ngay. Tiïu Vùn Kyâ nhòn thêëy huynh àïå chïët vò aám khñ cuãa mònh, laåi àiïn cuöìng tung thiïët baâi àêåp túái Luåc Phi Thanh. Àöi ngö cêu cuãa Böëi Nhên Long cuäng tham gia cöng kñch. Trûúâng kiïëm cuãa Luåc Phi Thanh vûâa àêm ra, Böëi Nhên Long thêëy thïë kiïëm lúåi haåi beân neá sang bïn traái, nhûng thiïët baâi cuãa http://ebooks.vdcmedia.com
 17. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 1) 17 Tiïu Vùn Kyâ àaä àaánh túái núi. Luåc Phi Thanh biïët mònh quay laåi chöëng àúä thò Böëi Nhên Long laåi thûâa thïë àaánh tiïëp. Cûá thïë keáo daâi thò khöng lúåi, vò tuy rùçng keã àõch àaä ñt ài möåt ngûúâi, nhûng vïët thûúng cuãa mònh möîi luác möåt àau hún. Öng quyïët àõnh khöng quay laåi àúä, chó khom ngûúâi ra trûúác àïí giaãm búát àaâ túái cuãa thiïët baâi, nhûng khöng neá àûúåc hoaân toaân. Meáp beán nhû dao cuãa thiïët baâi àaä vaåch möåt àûúâng lïn vai traái cuãa öng. Tiïu Vùn Kyâ coân chûa kõp mûâng, möåt luöìng saáng trùæng àaä chúáp lïn, Baåch Long Kiïëm bay vuâ vuâ túái Böëi Nhên Long. Tïn naây kinh haäi àûa Ngö Cêu Kiïëm ra gaåt, tuy gaåt truáng nhûng Luåc Phi Thanh àaä duâng hïët mûúâi phêìn cöng lûåc, thuã phaáp Khai Bi Thuã sûác nùång ngaân cên, lûåc cuãa Ngö Cêu khöng sao àúä nöíi. Thanh Baåch Long kiïëm àaä cùæm vaâo trûúác ngûåc cuãa Böëi Nhên Long röìi tröí ra sau lûng, ghim chùåt xaác hùæn xuöëng àêët. Trong chúáp nhoaáng àoá, Luåc Phi Thanh àöåt nhiïn quay ngûúâi laåi. Tiïu Vùn Kyâ chûa kõp thu Thiïët Baâi vïì àaä caãm thêëy àau nhoái trûúác mùåt, röìi hai mùæt böîng töëi sêìm. Thò ra luác Luåc Phi Thanh bõ thiïët baâi queát truáng vai, öng vûâa neám trûúâng kiïëm ra vûâa xoay ngûúåc tay laåi, phoáng möåt nhuám Phuâ Dung kim chêm vaâo mùåt Tiïu Vùn Kyâ. Khoaãng caách rêët gêìn, xuêët thuã rêët nhanh, kim chêm rêët nhiïìu, dô nhiïn Tiïu Vùn Kyâ khöng sao neá àûúåc, cùåp mùæt bõ muâ ngay lêåp tûác. Hai baân tay cuãa hùæn coân àang quú caâo lïn mùåt, Luåc Phi Thanh àaä thûâa cú tiïën lïn möåt bûúác, vung caã song quyïìn àaánh vaâo chöî nhûúåc, àêëm chïët hùæn ngay lêåp tûác. Thïë laâ Luåc Phi Thanh thi triïín hïët tuyïåt kyä bònh sinh, duâng Àiïím Huyïåt Thuã, Khai Bi Thuã, Phuâ Dung kim chêm... chó chöëc laát àaä giïët hïët ba tïn àõch. Trïn nuái hoang gioá laånh nöíi lïn rêët maånh, trùng taân àaä loá ra khoãi àaám mêy, chiïëu lïn ba thi thïí ngöín ngang trïn àûúâng àaá. ÚÃ caánh rûâng xa xa àaä vùèng àïën tiïëng quaå kïu àïm. Gêìn mûúâi nùm nay Luåc Phi Thanh chûa giïët ngûúâi naâo, thïë maâ lêìn naây bõ eáp phaãi ra tay haå saát àïën ba àõch thuã. Öng khöng neán nöíi phaãi kheä lùæc àêìu, röìi xeá tay aáo cuãa mònh bùng laåi vïët thûúng trïn tay traái, àûáng http://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 àiïìu hoaâ húi thúã möåt chuát. Sau àoá öng ruát thanh kiïëm trúã lïn lau chuâi saåch seä, tra vaâo trong voã, laåi nhöí hïët kim chêm trïn mùåt Tiïu Vùn Kyâ ra, vò súå àïí laåi manh möëi àiïìu tra. Cuöëi cuâng öng gùæng sûác quùng hïët ba thi thïí xuöëng khoãi hoang sún. * * * Luác àoá Luåc Phi Thanh kiïåt lûåc, caã ngûúâi vêëy maáu, biïët rùçng bêy giúâ maâ vaâo khaách saån seä bõ nghi ngúâ, beân quyïët àõnh quay vïì nhaâ hoå Lyá àïí thay àöíi y phuåc, tùæm rûãa saåch seä röìi múái boã ài. Khöng ngúâ múái saáng súám Lyá Nguyïn Chó àaä àïën thû phoâng, nïn thêìy troâ múái gùåp nhau. Àúåi Lyá Nguyïn Chó bûúác ra ngoaâi, Luåc Phi Thanh múái ngaä xuöëng giûúâng, ngûåc phaát àau dûä döåi röìi ngêët hùèn ài. Khöng biïët sau bao lêu, öng múái mú höì caãm thêëy coá ngûúâi lùæc maånh mònh, röìi nghe thêëy tiïëng kïu: “Thêìy! Thêìy úi!” Öng tûâ tûâ múã mùæt ra, nhòn thêëy Lyá nguyïn Chó àûáng bïn giûúâng, khuön mùåt àêìy veã kinh haäi. Caånh cö beá coân möåt võ àaåi phu. Àiïìu dûúäng hai thaáng, nhúâ coá nöåi lûåc thêm hêåu, laåi thïm Lyá Nguyïn Chó baão cha múâi danh y, mua thuöëc töët, nïn nöåi thûúng cuãa öng laânh hùèn. Trong hai thaáng naây, Lyá Nguyïn Chó àaä chùm soác cho thêìy mònh thêåt laâ têån têm têån lûåc. Möåt höm Luåc Phi Thanh baão thû àöìng ra khoãi phoâng, röìi noái vúái Lyá Nguyïn Chó: “Nguyïn Chó! Thêìy laâ ngûúâi nhû thïë naâo, chùæc laâ con chûa roä lùæm, nhûng khöng phaãi laâ hoaân toaân khöng biïët. Lêìn naây thêìy gùåp àaåi naån, may nhúâ con chùm soác têån têm. Àaåi trûúång phu ên oaán phên minh, ta khöng thïí phuãi tay rúâi khoãi àêy àûúåc nûäa, phaãi truyïìn cöng phu phoáng kim chêm àoá cho con vêåy.” Lyá Nguyïn Chó caã mûâng, lêåp tûác quò xuöëng cung kñnh khêëu àêìu taám caái. Khi naâng bùæt àêìu hoåc saách thaánh hiïìn vúái Luåc Phi Thanh cuäng àaä tûâng baái sû, lêìn naây laâ lêìn thûá hai. Luåc Phi Thanh móm cûúâi nhêån lïî röìi noái: “Con beá naây thöng minh, ngöå tñnh rêët cao, hoåc voä cöng baãn phaái chùæc chùæn seä tiïëp thu http://ebooks.vdcmedia.com
 19. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 1) 19 rêët nhanh. Chó coá àiïìu...” Noái àïën àêy, Luåc Phi Thanh böîng dûng im lùång. Lyá Nguyïn chó vöåi vaä thûa: “Sû phuå! Con nhêët àõnh seä vêng lúâi sû phuå.” Luåc Phi Thanh baão: “Noái thêåt, ta khöng àöìng yá vúái nhûäng viïåc laâm cuãa phuå thên con. Sau naây con lúán lïn thaânh ngûúâi, mong rùçng con biïët phên biïåt thõ phi töët xêëu. Con baái ta laâm sû phuå thò phaãi giûä nghiïm nhûäng giúái àiïìu cuãa sû mön, coá laâm àûúåc hay khöng?” “Àïå tûã khöng daám caäi sû phuå àiïìu gò.” “Nïëu sau naây con sûã duång voä cöng cuãa ta truyïìn cho àïí laâm àiïìu xùçng bêåy, thò ta lêëy maång con dïî nhû trúã baân tay.” Luåc Phi Thanh noái cêu naây bùçng gioång nghiïm khùæc vö cuâng. Lyá Nguyïn Chó hoaãng súå àïën mûác khöng daám lïn tiïëng, höìi lêu múái móm cûúâi àaáp: “Sû phuå! Con maâ ngoan ngoaän thò laâm sao sû phuå núä giïët con.” Bùæt àêìu tûâ höm àoá, Luåc Phi Thanh daåy cho naâng voä cöng nhêåp mön cuãa phaái Voä Àang laâ phûúng phaáp àiïìu thêìn luyïån khñ. Bùæt àêìu tûâ Thêåp Àoaån Cêím, röìi túái Tam Thêåp Nhõ Thïë Trûúâng Quyïìn, vûâa reân luyïån sûác lûåc vûâa luyïån têåp quyïìn cûúác. Sau möåt nùm, Vö Cûåc Huyïìn Cöng Quyïìn àaä coá àöi chuát hoaã hêìu, öng múái daåy naâng luyïån mùæt luyïån tai, luyïån bùæn àaån troân vaâ tuå tiïîn, nhûäng cöng phu cú baãn vïì aám khñ. Hai nùm tröi qua nhanh choáng, Lyá Nguyïn Chó vûâa siïng nùng vûâa thöng minh nïn tiïën böå cûåc nhanh. Luác naây, Lyá Khaã Tuá àaä àûúåc thuyïn chuyïín laâm töíng binh trêën An Têy tónh Cam Tuác. An Têy giaáp vúái sa maåc caã phña bùæc lêîn phña têy, laâ möåt troång trêën úã vuâng quan ngoaåi. Laåi thïm hai nùm nûäa, Luåc Phi Thanh daåy cho naâng Nhu Vên kiïëm thuêåt vaâ Phuâ Dung kim chêm. Thïë laâ trong nùm nùm naây, Lyá Nguyïn Chó àaä hoåc àêìy àuã vïì kim chêm, kiïëm thuêåt, khinh cöng, quyïìn cûúác, chó keám vïì hoaã hêìu vaâ kinh nghiïåm lêm àõch maâ thöi. Naâng rêët tön troång lúâi dùån cuãa sû phuå, hoaân toaân http://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 khöng àïí löå chuát naâo vïì viïåc luyïån têåp voä cöng vúái Luåc Phi Thanh. Ngaây naâo naâng cuäng tûå luyïån úã hêåu viïn, nhûng may úã chöî tûâ nhoã naâng àaä thñch hoåc voä cöng, nïn ngûúâi khaác khöng nghi ngúâ gò. Àaám túá gaái thò nhòn khöng hiïíu àûúåc àaåi tiïíu thû àang luyïån mön gò, coân boån túá trai dô nhiïn khöng daám nhòn lêu. Lyá Khaã Tuá tinh minh mêîn caán, laåi may mùæn vïì chuyïån thùng quan tiïën chûác. Nùm Caân Long thûá hai mûúi ba, hoå Lyá lêåp cöng trong chiïën dõch bònh àõnh Y Lï, àûúåc ban thaánh chó thùng laâm Àïì Àöëc Thuyã Luåc cuãa tónh Triïët Giang, quaãn haåt nùm thõ trêën, nùm doanh traåi, cuâng mêëy thuyã traåi úã vuâng Thuã Hiïåp, Thaái Höì, Haãi Ninh. Lyá Nguyïn Chó tûâ nhoã àïën lúán chó úã vuâng biïn cûúng têy bùæc, bêy giúâ àûúåc àïën nhûäng núi thùæng caãnh úã Giang Nam, àûúng nhiïn phêën khúãi khöng sao noái hïët. Naâng naâi nó Luåc Phi Thanh ài cuâng, Luåc Phi Thanh thò rúâi khoãi Giang Nam àaä lêu, cho rùçng bêy giúâ coá thïí quay vïì, nïn cuäng vui veã àöìng yá. Lyá Khaã Tuá möåt mònh ài nhêån chûác trûúác, àïí laåi hai chuåc tïn thên binh vaâ möåt viïn tham tûúáng höå töëng gia quyïën theo sau. Tham tûúáng naây tïn laâ Tùng Àöì Nam, tuöíi khoaãng böën mûúi, rêu ngùæn boá haâm, tinh thêìn phong àöå, thên thïí khöi vô. Y gioãi vïì Luåc Húåp Thûúng, chó dûåa vaâo baãn laänh chên chñnh maâ thùng chûác, rêët àûúåc Lyá Khaã Tuá tñn nhiïåm. Àoaân ngûúâi àem theo mûúâi mêëy xe haânh lyá. Lyá phu nhên dô nhiïn ngöìi kiïåu, coân Lyá Nguyïn Chó nïëu phaãi ngöìi kiïåu suöët ngaây thò bûåc böåi khöng sao chõu nöíi. Nhûng tiïíu thû nhaâ quan maâ cûúäi ngûåa phúi mùåt ra ngoaâi thò tröng chùèng ra gò, nïn naâng caãi trang mùåc y phuåc nam nhên, tröng khaá tuêën tuá phong lûu, nïn ai noái gò thò noái cuäng khöng chõu mùåc y phuåc nûä nhên nûäa. Lyá phu nhên àaânh móm cûúâi than thúã: “Thöi thò àïí noá ùn mùåc nhû thïë vêåy.” Möåt buöíi hoaâng hön, mùåt trúâi àaä ngaã vïì têy, Luåc Phi Thanh cûúäi ngûåa ài cuöëi àoaân ngûúâi, àûa mùæt nhòn quanh tûá phña. Maân àïm dêìn buöng, trïn con àûúâng vuâng biïn aãi ngoaâi àoaân ngûåa cuãa hoå ra chó coân nhûäng baäi caát vaâng vaâ mêëy ngoån coã yïëu úát, trïn trúâi http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2