Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT về việc Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên" do Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT

  1. B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ******** S : 32/2005/LPQT Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Thư ti p nh n H tr k thu t chu n b D án "Phòng ch ng HIV/AIDS trong thanh niên" do Ngân hàng Phát tri n Châu á (ADB) tài tr có hi u l c t ngày 27 tháng 01 năm 2005./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh NGÂN HÀNG PHÁT TRI N CHÂU Á (ADB) CƠ QUAN Đ I DI N T I VI T NAM Ngày 04 tháng 01 năm 2005 Kính g i: Ông Nguy n Quang Huy V trư ng V H p tác Qu c t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 47-49 Lý Thái T , Hà N i, Vi t Nam Fax: 844-8250612 N i dung: H tr K thu t đ chu n b cho D án HIV/AIDS trong thanh niên (TA 4542-VIE). Chúng tôi r t vui m ng xin thông báo v i ông r ng ngày 09 tháng 12 năm 2004, Ngân hàng Phát tri n Châu á đã thông qua h tr k thu t cho Chính ph Vi t Nam v i m t kho n kinh phí 400,000 USD đ chu n b xây d ng D án HIV/AIDS trong thanh niên. H tr k thu t đư c tài tr và đư c th c hi n theo (i) Văn b n ghi nh v H tr k thu t gi a phía Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n Châu á vào ngày 19/11/2004, và (ii) K ho ch chu n b đư c mô t t i đo n 17 đ n 22 và Ph l c 2 c a báo cáo h tr k thu t (TA report) kèm theo Ph l c 1. Như đã đư c nêu trong báo cáo h tr k thu t, y ban Dân s , Gia đình và Tr em s là cơ quan đi u hành h tr k thu t. H tr k thu t s đư c tài tr b ng v n vi n tr không hoàn l i. N u nh ng s s p x p này đư c phía ông và y ban Dân s , Gia đình và Tr em ch p nh n. Đ ngh làm thành 3 b n phía Chính ph và y ban Dân s , Gia đình và Tr em ký phê duy t vào ph n đ tr ng t i trang 2 c a thư này. M t b n ông gi ; m t b n g i cho y ban Dân s , Gia đình và Tr em; và b n g c xin g i l i cho ADB. Trân tr ng c m ơn, John R. Cooney đã ký
  2. Ban xã h i V Mê Kông G i kèm: a/s cc: Giám đ c, MKOC Trư ng cơ quan đ i di n t i Vi t Nam Bà Lia Studdert, chuyên gia xã h i V Mê Kông Kh ng đ nh b i: Đ i di n Chính ph Tên: Phùng Kh c K Ch c v : Phó Th ng đ c Ngày: 27/01/2005 Đ i di n y ban Dân s , Gia đình và Tr em Tên: Nguy n Thi n Trư ng Ch c v : Phó Ch nhi m Ngày: 21/01/2005
Đồng bộ tài khoản