Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
269
lượt xem
89
download

Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục này quy định cách thức đảm bảo rằng hàng hóa được xếp dỡ - lưu kho - bao gối - bảo quản và giao hàng đúng quy định nhằm tránh hiện tượng sử dụng sai, làm hỏng, làm suy giảm về chất lượng và mất mát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm

  1. THUÛ TUÏC BAÛO TOAØN & GIAO SAÛN PHAÅM 1. Muïc ñích: Thuû tuïc naøy qui ñònh caùch thöùc ñaûm baûo raèng haøng hoaù ñöôïc xeáp dôõ - löu kho - bao goùi - baûo quaûn vaø giao haøng ñuùng quy ñònh nhaèm traùnh hieän töôïng söû duïng sai, laøm hoûng, laøm suy giaûm veà chaát löôïng vaø maát maùt. 2. Phaïm vi: Thuû tuïc naøy aùp duïng cho moïi saûn phaåm do Coâng ty mua vaø cung caáp. 3.Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ trong thuû tuïc naøy ñöôïc aùp duïng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ISO 9000:2000. 3.2 Nguyeân Vaät Lieäu, Vaät Tö (NVL) Caùc loaïi saûn phaåm do Coâng ty mua vaøo phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát saûn phaåm. 3.3 Thaønh Phaåm (TP): Saûn phaåm do Coâng ty saûn xuaát vaø cung öùng cho khaùch haøng
  2. 4. Noäi dung: Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Yeâu caàu baûo toaøn & giao saûn phaåm Nhaân vieân kho HDCV xuaát nhaäp thaønh Nhaän thaønh phaåm phaåm, phieáu nhaäp kho Nhaân vieân kho Thuû kho Baûng löu kho Laäp chöùng töø, giaûi thích Nhaân vieân kho HDCV löu kho, sô ñoà saép Saép xeáp, löu kho xeáp, löu kho Thuû kho Nhaân vieân kho HDCV xuaát nhaäp thaønh Giao haøng phaåm, phieáu xuaát haøng Thuû kho Hoaù ñôn xuaát haøng Laäp chöùng töø 1. Nhaän thoâng tin giao haøng: Khi haøng chuaån bò hoaøn thaønh, Xöôûng Hoaøn thaønh seõ coù thoâng tin veà ñôn haøng, - soá löôïng… cho Kho thaønh phaåm.
  3. Kho thaønh phaåm chuaån bò nôi ñeå haøng hoaù. - 2. Laäp chöùng töø nhaän haøng: Khi Xöôûng Hoaøn thaønh giao haøng vaø kho thaønh phaåm laøm phieáu nhaäp giöõa beân - giao vaø beân nhaän kyù teân vaø sau ñoù chuyeån leân Ban Toång Giaùm Ñoác kyù; chuyeån moät baûn sang Phoøng Keá toaùn löu moät baûn vaø Kho thaønh phaåm löu moät baûn, Xöôûng Hoaøn thaønh löu moät baûn. 3. Saép xeáp löu kho: Tröôùc khi nhaäp haøng, khu thaønh phaåm coù traùch nhieäm saép xeáp maët baèng saïch seõ - vaø ngaên naép goïn gaøng. Höôùng daãn ngöôøi xeáp haøng, xeáp haøng ñuùng vò trí. - Laäp sô ñoà khu vöïc xeáp haøng ñoái vôùi töøng ñôn haøng cuï theå haøng tuaàn vaø khi nhaäp - theâm haøng thaønh phaåm cuûa maõ haøng môùi. Haøng hoaù cuûa moãi maõ haøng phaûi coù tem ghi roõ maõ haøng, maøu, size. - Haøng hoaù trong quaù trình xeáp dôõ, di chuyeån phaûi nheï nhaønh traùnh va chaïm, ñoå vôõ - meùo thuøng cartons. Khoâng xeáp haøng hoaù ôû ngoaøi trôøi. - Caùc khu vöïc deã coù nöôùc möa haét khi möa lôùn phaûi ñeå haøng hoaù treân palet. - 4. Giao haøng: Tröôùc khi xuaát haøng Kho thaønh phaåm kieåm tra töøng ñôn haøng theo maõ vaø Phoøng - XNK laøm leänh chuyeån sang Phoøng Keá toaùn laøm phieáu xuaát. Thuû kho phaûi baûo ñaûm raèng nhöõng haøng hoaù coù khoái löôïng lôùn vaø naëng phaûi ñöôïc - söû duïng phöông phaùp, duïng cuï thích hôïp nhaèm traùnh khoâng bò laøm hö haïi trong quaù trình vaän chuyeån. Khi ñaõ ñöôïc chæ roõ trong hôïp ñoàng hay ñôn ñaët haøng thì vieäc giao chuyeån haøng - ñeán vò trí cuûa khaùch haøng ñöôïc thöïc hieän theo caùch thöùc ñaõ thoaû thuaän. Nhaän vaø kieåm tra phieáu xuaát ñuùng vôùi soá löôïng do Phoøng Keá hoaïch ñöa xuoáng. - Keát hôïp baûo veä Coâng ty kieåm tra haøng treân xe hoaëc treân container tröôùc khi ra - khoûi coång Coâng ty. 5. Laäp chöùng töø:
  4. Löu hoà sô giao haøng vaøo file caån thaän. - Baùo caùo keát quaû giao haøng Cho Phoøng XNK, KH. - 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå Tay Chaát Löôïng - 6. Phuï luïc:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản