intTypePromotion=1

Thủ tục kê khai giá cước vận tải bằng ôtô, mã số hồ sơ T-BPC- 014136-TT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
97
lượt xem
6
download

Thủ tục kê khai giá cước vận tải bằng ôtô, mã số hồ sơ T-BPC- 014136-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục kê khai giá cước vận tải bằng ôtô, mã số hồ sơ t-bpc- 014136-tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục kê khai giá cước vận tải bằng ôtô, mã số hồ sơ T-BPC- 014136-TT

  1. Thủ tục kê khai giá cước vận tải bằng ôtô, mã số hồ sơ T-BPC- 014136-TT a) Trình tự thực hiện: - B1: Đơn vị kê khai lập văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ kê khai giá cước gửi Sở Tài chính. - B2: Sở Tài chính xác nhận gửi cho đơn vị qua đường b ưu điện b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. - c)Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành ph ần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản đề nghị của công ty, doanh nghiệp. + Hồ sơ kê khai giá cước vận tải, bao gồm: bảng kh ê khai giá cước, bảng niêm yết giá cước, thuyết minh chi phí vận tải và giá cước kê khai - Số lượng hồ sơ: 04(bộ) d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền đư ợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
  2. - Cơ quan phối hợp (nếu có): g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn b ản xác nhận h) Lệ phí (nếu có): i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Mẫu phương án giá. - Biễu mẫu kê khai giá - Mẫu thông tin niêm yết giá bắt buộc. k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Thông tư liên tịch số 86/2007 /TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải về hư ớng dẫn mẫu vé xe khách, kê khai giá cước, niêm yết giá cư ớc và kiểm tra thực hiện giá cư ớc vận tải bằng ô tô Thông tư số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Liên Bộ Tài chính – Giao thông Vận tải h ướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá d ịch vụ hỗ trợ vận tải dường bộ.
  3. Các mẫu đơn, mẫu tờ khai: PHỤ LỤC SỐ 1: MẪU PHƯƠNG ÁN GIÁ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHƯƠNG ÁN GIÁ Tên dịch vụ: …………………………………………………………………………… Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ: ……………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. Số điện thoại: …………………………………………………………………………. Số Fax: ………………………………………………………………………………… Tháng …. năm ….
  4. Phụ lục 1a CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….., ngày … tháng … năm 20… Số: …../…. V/v giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô (tên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, Kính gửi: quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô) Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; … (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá ) đã lập phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô (có phương án giá kèm theo). Đề nghị …. (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét, quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô theo quy định hiện hành của pháp luật./. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - N hư trên; - Lưu;
  5. Phụ lục 1b CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….., ngày … tháng … năm 20… PHƯƠNG ÁN GIÁ Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………………. Đơn vị cung ứng: ……………………………………………………………………………… I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ DỊCH VỤ STT Chỉ tiêu tính toán Thành Ghi chú Đơn vị tính tiền Sản lượng I II Chi phí Lương 1 BHXH, BHYT, BHTN, KFCĐ 2 Năng lượng… 3 Khấu hao cơ bản 4 Sửa chữa lớn 5 Sửa chữa thường xuyên 6 Thuế đất 7 Chi phí quản lý 8 Trả lãi vay (nếu có) 9 …
  6. Tổng chi phí Lợi nhuận dự kiến III Tổng chi phí và lợi nhuận dự kiến IV Thuế GTGT V Giá dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT) VI II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN CHI PHÍ 1. Sản lượng 2. Chi phí lương 3. BHXH, BHYT, BHTN, KFCĐ 4. Chi phí năng lượng 5. KHCB, SCL, SC thường xuyên 6. Thuế đất 7. Chi phí quản lý 8. Trả lãi vay (nếu có) ….
  7. PHỤ LỤC SỐ 2: BIỂU MẪU KÊ KHAI GIÁ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải) Phụ lục 2a Tên đơn vị kê khai giá CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….., ngày … tháng … năm ….. Số: …../…. V/v kê khai giá - Sở Tài chính; Kính gửi: - Sở Giao thông vận tải; - Cục thuế; Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; … (tên đơn vị kê khai) gửi Bảng kê khai mức (đính kèm). Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày …/…./….. Bảng kê khai giá gửi kèm theo công văn này sẽ thay thế cho Bảng kê khai giá kèm theo công văn số …./…. ngày …. tháng … năm …. (nếu có). ….. (nội dung khác có liên quan đến Bảng kê khai giá và mức giá kê khai). ….. (tên đơn vị kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - N hư trên; - Lưu; Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu kê khai của cơ quan tiếp nhận (Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được và đóng dấu công văn đến)
  8. Phụ lục 2b Tên đơn vị kê khai giá CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….., ngày … tháng … năm 20.... BẢNG KÊ KHAI GIÁ (Kèm theo công văn số ……/ ….ngày …../……/…… của ……..) 1. Tên đơn vị thực hiện kê khai giá: …………………………………………………… 2. Trụ sở (nơi đơn vị đăng ký kinh doanh): ……………………………………………… 3. Số điện thoại/Fax: ……………………………………………………………… 4. Giấy chứng nhận kinh doanh số ….. do ….. cấp ngày …. tháng …. năm …. 5. Loại hình vận tải, dịch vụ kê khai: Mỗi loại hình kinh doanh vận tải, kinh doanh dịch vụ kê khai 1 bản riêng. 6. Nội dung kê khai theo từng loại hình vận tải, loại hình dịch vụ: Mức giá Mức giá % tăng Quy cách, Tên dịch vụ Đơn vị kê khai chất hoặc STT kê khai Ghi chú cung ứng tính liền kề lượng lại giảm giá trước 6. Thời điểm áp dụng: ….. giờ ngày …. tháng …. năm …. Ghi chú: Đơn vị có thể bổ sung các chỉ tiêu khác phù hợp với từng loại hình vận tải, dịch vụ như: điều kiện áp dụng các mức giá… 8. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Nơi nhận: - Cơ quan tiếp nhận HS k ê khai; - Lưu: đơn vị.
  9. PHỤ LỤC SỐ 3: MẪU THÔNG TIN NIÊM YẾT GIÁ CƯỚC BẮT BUỘC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải) 1. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận tải khách theo tuyến cố định: 1.1. Bảng niêm yết tại nơi bán vé: BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN TẢI KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH Bến xe khởi hành: ……………. Bến đến Địa danh đến Giá cước (Tỉnh, thành phố) (đồng/HK) …................. …................ Ghi chú: giá cước đã bao gồm thuế GTGT và Bảo hiểm hành khách 1.2. Bảng niêm yết mặt ngoài thành xe: GIÁ CƯỚC Tuyến đường: ……………………………………….. Bến đi: …………….………, Bến đến …………….. GIÁ CƯỚC 1 LƯỢT: ……………đồng/HK Giá cước đã gồm thuế GTGT và Bảo hiểm hành khách 2. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt: GIÁ CƯỚC Số hiệu tuyến: ……………………………………….. GIÁ CƯỚC 1 LƯỢT: ……………đồng/HK ……………đồng/HK GIÁ VÉ THÁNG: Ghi chú: Giá cước đã bao gồm Bảo hiểm hành khách 3. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận tải khách bằng taxi: GIÁ CƯỚC - TAXI FARE
  10. (Giá cước đã bao gồm thuế GTGT) ……….………. (đồng) Đơn vị tính ……….………. (đồng) Đơn vị tính ……….………. Bảng niêm yết giá cước vận tải khách bằng xe taxi ở mặt ngoài cánh cửa xe có diện tích tối thiểu là 500cm2.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2