Thủ tục khắc phục phòng ngừa

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
103
lượt xem
41
download

Thủ tục khắc phục phòng ngừa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đảm bảo việc thực hiện tốt các yêu cầu của các hệ thống quản lý và quy định của công ty đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của các bên quan tâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục khắc phục phòng ngừa

  1. THUÛ TUÏC KHAÉC PHUÏC PHOØNG NGÖØA 1. Muïc ñích: Ñaûm baûo vieäc thöïc hieän toát caùc yeâu caàu cuûa caùc Heä thoáng quaûn lyù vaø Qui ñònh cuûa Coâng ty ñoàng thôøi ñaùp öùng toát caùc yeâu caàu cuûa caùc Beân quan taâm. 2. Phaïm vi: Taát caû caùc yeâu caàu cuûa caùc Beân quan taâm vaø toaøn theå CBCNV cuûa Coâng ty. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Theo caùc ñònh nghóa cuûa caùc boä tieâu chuaån quaûn lyù töông öùng maø coâng ty aùp duïng. 3.2 Ngöôøi phaùt hieän: Caùc beân quan taâm vaø/hoaëc caùc boä coâng nhaân vieân Coâng ty. 3.3 Moät soá töø vieát taét: Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ - Traùch nhieäm xaõ hoäi : TNXH - 4. Noäi dung: Phoøng TCHC Trang: 1
  2. LÖU ÑOÀ HAØNH ÑOÄNG KHAÉC PHUÏC Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Yeâu caàu haønh ñoäng khaéc phuïc Tröôûng caùc boä phaän Phieáu CAR Xaùc ñònh söï khoâng phuø hôïp ÑDLÑ/Tröôûng caùc Phieáu CAR Xem xeùt boä phaän Tröôûng boä phaän coù Phieáu CAR Tìm nguyeân nhaân söï khoâng phuø hôïp Tröôûng boä phaän coù Phieáu CAR Xem xeùt söï khoâng phuø hôïp Tröôûng boä phaän coù Phieáu CAR Ñeà nghò giaûi phaùp söï khoâng phuø hôïp TGÑ/ÑDLÑ Phieáu CAR Xem xeùt Tröôûng boä phaän coù Phieáu CAR, soå theo Thöïc hieän giaûi phaùp söï khoâng phuø hôïp doõi CAR Tröôûng boä phaän Phieáu CAR, soå theo Giaùm saùt phaùt hieän doõi CAR ÑDLÑ Soå theo doõi CAR Laäp hoà sô haønh ñoäng khaéc phuïc ÑDLÑ Löu Hoà sô Keát thuùc LÖU ÑOÀ HAØNH ÑOÄNG PHOØNG NGÖØA Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Phoøng TCHC Trang: 2
  3. Yeâu caàu haønh ñoäng phoøng ngöøa Xaùc ñònh söï khoâng phuø hôïp Tröôûng caùc boä phaän Phieáu CAR tieàm aån vaø nguyeân nhaân ÑDLÑ/Tröôûng caùc boä Phieáu CAR phaän Xem xeùt Tröôûng boä phaän coù Phieáu CAR nhu caàu HÑPN Ñaùnh giaù nhu caàu HÑPN Tröôûng boä phaän coù Phieáu CAR nhu caàu HÑPN Xem xeùt Tröôûng boä phaän coù Phieáu CAR nhu caàu HÑPN Ñeà nghò giaûi phaùp TGÑ/ÑDLÑ Phieáu CAR Xem xeùt Tröôûng boä phaän coù Phieáu CAR, soå theo doõi nhu caàu HÑPN CAR Thöïc hieän giaûi phaùp Tröôûng boä phaän phaùt hieän Phieáu CAR, soå theo doõi Giaùm saùt ÑDLÑ CAR ÑDLÑ Soå theo doõi CAR Laäp hoà sô haønh ñoäng phoøng ngöøa Löu Hoà sô Keát thuùc 4.2 Cam keát cuûa Coâng ty: 4.1.1 Coâng ty cam keát saün saøng ñaùp öùng yeâu caàu cuûa caùc Beân quan taâm vaø toaøn theå CBCNV cuûa Coâng ty veà söï phuø hôïp vaø/hay khoâng phuø hôïp vôùi Chính saùch, Qui ñònh cuûa Coâng ty vaø/hoaëc theo yeâu caàu cuûa caùc tieâu chuaån maø Coâng ty aùp duïng. 4.1.2 Coâng ty khoâng kyû luaät vaø/hoaëc phaân bieät ñoái xöû ñoái vôùi baát kyø CBCNV naøo cung caáp thoâng tin lieân quan ñeán vieäc theo doõi thöïc hieän caùc tieâu chuaån. Phoøng TCHC Trang: 3
  4. 4.1.3 Khi phaùt hieän baát kyø söï khoâng phuø hôïp naøo ñöôïc xaùc ñònh laø traùi vôùi Chính saùch, Qui ñònh cuûa Coâng ty vaø/hoaëc caùc tieâu chuaån maø Coâng ty aùp duïng, Coâng ty seõ thöïc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc söûa chöõa ngay ñoàng thôøi cung caáp caùc nguoàn löïc ñaày ñuû phuø hôïp theo baûn chaát vaø möùc ñoä nghieâm troïng cuûa söï khoâng phuø hôïp. 4.2 Thuû tuïc khaéc phuïc phoøng ngöøa: a> Ñoái vôùi söï khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001:2000: 4.2.1.1 Haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa ñöôïc khôûi xöôùng bôûi Tröôûng caùc Boä phaän hoaëc caáp cao hôn ñeå ngaên chaën hoaëc laøm giaûm thieåu söï taùi dieãn laäp ñi laäp laïi nhöõng vaán ñeà khoâng phuø hôïp vaø nhöõng khieáu naïi hôïp lyù cuûa khaùch haøng lieân quan ñeán saûn phaåm, dòch vuï, quaù trình, coâng vieäc, baùn thaønh phaåm nguyeân phuï lieäu. 4.2.1.2 Haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa ñöôïc khôûi xöôûng bôûi caùc Tröôûng Boä phaän hoaëc caáp cao hôn ñeå ngaên ngöøa hoaëc laøm giaûm thieåu caùc khaû naêng xaûy ra caùc vaán ñeà khoâng phuø hôïp, tieàm taøng hoaëc nhöõng yù kieán cuûa khaùch haøng coù lieân quan ñeán saûn phaåm, dòch vuï, quaù trình, coâng vieäc, baùn thaønh phaåm, nguyeân phuï lieäu thoâng qua vieäc xem xeùt, phaân tích caùc nguoàn thoâng tin thích hôïp sau: * Caùc quaù trình vaø thao taùc aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm. * Caùc söï nhaân nhöôïng, keát quaû ñaùnh giaù, hoà sô chaát löôïng. * Caùc yù kieán vaø khieáu naïi cuûa khaùch haøng. 4.2.1.3 Nhöõng ñieåm khoâng phuø hôïp phaùt hieän ra trong quaù trình ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä (theo Thuû tuïc ñaùnh giaù noäi boä) traùch nhieäm cuûa ñaùnh giaù vieân laø phaùt haønh yeâu caàu khaéc phuïc, phoøng ngöøa cuûa boä phaän ñaùnh giaù. 4.2.1.4 Caùc phieáu CAR sau khi phaùt haønh ñöôïc chuyeån ñeán boä phaän chòu traùch nhieäm thöïc hieän vaø chuyeån ñeán Ñaïi dieän laõnh ñaïo ñeå caäp nhaät vaøo phieáu theo doõi haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa, Ñaïi dieän laõnh ñaïo theo doõi söï tieán trieån ñoái vôùi haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa. 4.2.1.5 Tröôûng boä phaän chòu traùch nhieäm phaân tích nguyeân nhaân, ñöa ra bieän phaùp khaéc phuïc phoøng ngöøa, chæ ñònh nhaân vieân thöïc hieän, ngaøy phaûi hoaøn thaønh nhaèm giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaûi ñoái ñaàu ñang toàn taïi hoaëc tieàm aån. Caùc bieän phaùp ñoù ñöôïc pheâ duyeät bôûi caáp coù thaåm quyeàn theo baûng thaåm quyeàn quyeát ñònh haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa. 4.2.1.6 Ñaïi dieän laõnh ñaïo chæ ñònh nhaân vieân hoaëc ñaùnh giaù vieân giaùm saùt vieäc thöïc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa. Phoøng TCHC Trang: 4
  5. Neáu keát quaû giaùm saùt laø thoaû maõn thì ngöôøi giaùm saùt seõ ghi nhaän keát quaû vaøo - phieáu CAR vaø baùo caùo cho Ñaïi dieän laõnh ñaïo ñeå keát thuùc haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa. Neáu keát quaû giaùm saùt khoâng thoaû maõn thì ngöôøi giaù msaùt seõ ghi nhaän keát quaû vaøo - phieáu CAR vaø thoâng baùo cho Ñaïi dieän laõn hñaïo ñeå phaùt haønh CAR môùi vaø laäp laïi böôùc 4.2.1.4 ñeán 4.2.1.6 trong Thuû tuïc naøy. b> Ñoái vôùi söï khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa Heä thoáng quaûn lyù Traùch nhieäm xaõ hoäi SA 8000: 4.2.2.1 Khi phaùt hieän coù baát kyø söï khoâng phuø hôïp naøo, ngöôøi phaùt hieän ghi yù kieán cuûa mình vaøo phieáu car (bieåu maãu maõ soá: 0028) göûi ñeán ÑDLÑ giaûi quyeát. 4.2.2.2 ÑDLÑ seõ xem xeùt theo yeâu caàu cuûa ngöôøi phaùt hieän. Sau khi xem xeùt, ÑDLÑ seõ ghi yù kieán cuûa mình vaøo phieáu vaø chuyeån cho caùc Boä phaän lieân quan giaûi quyeát. 4.2.2.3 Caùc Boä phaän thoâng baùo keát quûa thöïc hieän cho ÑDLÑ, ÑDLÑ seõ kieåm tra vieäc thöïc hieän cuûa caùc Boä phaän vaø thoâng baùo laïi keát quûa cho ngöôøi phaùt hieän. 4.2.2.4 Caùc thoâng tin veà haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa ñaõ thöïc hieän ñöôïc chuyeå nñeán cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo. 4.3 Baûng thaåm quyeàn quyeát ñònh haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa cho ISO: Stt Vaán ñeà lieân quan Traùch nhieäm/thaåm quyeàn Pheâ duyeät Tìm nguyeân nhaân Thöïc hieän 1 Chaát löôïng saûn phaåm Ban Toång Giaùm Boä phaän KCS Boä phaän kyõ thuaät ñoác 2 Quaù trình saûn xuaát Ban Toång Giaùm Boä phaän saûn xuaát Boä phaän saûn xuaát ñoác 3 Kieåm tra thöû nghieäm vaø thieát Ban Toång Giaùm Boä phaän baûo trì Nhaân vieân baûo trì bò ño ñoác 4 Mua haøng Ban Toång Giaùm Tröôûng phoøng Nhaân vieân Phoøng ñoác KD KD 5 Thieát bò, Ban Toång Giaùm Boä phaän baûo trì Nhaân vieân baûo trì ñoác 6 Baûo quaûn haøng hoaù, kho baõi, Ban Toång Giaùm Kho Thuû kho giao haøng ñoác 7 Ñaøo taïo Ba Toång Giaùm Tröôûng phoøng Nhaân vieân Phoøng ñoác TCHC TCHC 4.4 Phaân loaïi söï khoâng phuø hôïp: Phoøng TCHC Trang: 5
  6. NCM laø söï khoâng phuø hôïp lôùn (Nonconformance Major) (khoâng theo yeâu caàu tieâu - chuaån, khoâng thöïc hieän theo taøi lieäu mang tính chaát heä thoáng). NCm laø söï khoâng phuø hôïp nhoû (Nonconformance minor) (ñaõ thöïc hieän theo heä - thoáng taøi lieäu nhöng chöa ñaày ñuû). OBS laø nhöõng löu yù/khuyeán caùo (Observation) (coù nhöõng löu yù ñeå coâng vieäc thöïc - hieän toát hôn). 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löông, Soå tay traùch nhieäm xaõ hoäi 6. Phuï luïc: Phieáu CAR maõ soá: 0028 Phieáu theo doõi CAR maõ soá: 0140 Phoøng TCHC Trang: 6
Đồng bộ tài khoản