Phiếu car

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
91
lượt xem
19
download

Phiếu car

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phiếu car

  1. P HIEÁ U CAR Yeâu caàu haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa (CAR) Soá:……………………. 1. Phaùt haønh ñeán:…….......……………..Bôûi:…………………………..Ngaøy:…………………….do:…… …………………………… Ñaùnh giaù noäi boä/Beân ngoaøi:….……. Khieáu naïi cuûa khaùch haøng:……………………………….. Xem xeùt vaø phaân tích veà:…..………. Caûi tieán veà:…………………………………………………………. 2- Taøi lieäu lieân quan: 3- Moâ taû söï khoâng phuø hôïp/söï khoâng phuø hôïp tieàm taøng/caûi tieán: - - Ngöôøi ñeà nghò: 4- Phaân tích nguyeân nhaân: 5- Haønh ñoäng khaéc phuïc/haønh ñoäng phoøng ngöøa: Ngöôøi duyeät: ……………………..... ………………….. Ngöôøi thöïc hieän: ..........................................…………………… Ngaøy:………..........…………………………………………..Ngaøy phaûi hoaøn thaønh:…….....................…………………………. 6- Giaùm saùt: Thoûa maõn Khoâng thoûa maõn CAR môùi soá:………………… Ghi chuù: `Trang: 1
  2. Ngöôøi giaùm saùt: ………………………………………………………………. Ngaøy:…………………………………………..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản