Thực hành 2: Một số ví dụ thực hành về ASP

Chia sẻ: Do Ngoc Quy Quy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
128
lượt xem
67
download

Thực hành 2: Một số ví dụ thực hành về ASP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ví dụ 1: Đọc dữ liệu đã được submit. Yêu cầu: Tạo một trang html có tên là DataEntry.html. Trang này có 2 textbox lần lượt có tên là Hoten và NamSinh để cho người dùng nhập vào họ tên và Năm sinh. Trong trang có một nút dạng Submit. Khi người dùng nhấn nút này thì Thông tin sẽ được gửi đến trang Display.asp để xử lý. – Trang Display.asp sẽ hiển thị họ tên và năm sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành 2: Một số ví dụ thực hành về ASP

 1. Một số ví dụ thực hành về ASP Ví dụ 1: Đọc dữ liệu đã Submit Ví dụ 2: Xử lý dữ liệu đã Submit Ví dụ 3: Hiển thị dữ liệu trong DB Ví dụ 4: Thao tác dữ liệu trong DB 1 10/03/10 cuonglh@it-hut.edu.vn
 2. Ví dụ 1: Đọc dữ liệu đã được submit  Yêu cầu: – Tạo một trang html có tên là DataEntry.html – Trang này có 2 textbox lần lượt có tên là Hoten và NamSinh để cho người dùng nhập vào họ tên và Năm sinh. – Trong trang có một nút dạng Submit. Khi người dùng nhấn nút này thì Thông tin sẽ được gửi đến trang Display.asp để xử lý. – Trang Display.asp sẽ hiển thị họ tên và năm sinh 2 10/03/10 cuonglh@it-hut.edu.vn
 3. Nội dung của file DataEntry.htm
 4. Nội dung của file Display.asp Du lieu nhan ve do nguoi dung gui den. 4 10/03/10 cuonglh@it-hut.edu.vn
 5. Ví dụ 2: Xử lý dữ liệu đã submit  Yêu cầu: – Như ví dụ trước nhưng không hiển thị năm sinh mà tính toán sau đó hiển thị Tuổi của người đó. – 2 file tương ứng có tên là DataEntry2.htm và Display2.asp 5 10/03/10 cuonglh@it-hut.edu.vn
 6. Nội dung của file DataEntry2.htm
 7. Nội dung của file Display2.asp Du lieu nhan ve do nguoi dung gui den. 7 10/03/10 cuonglh@it-hut.edu.vn
 8. Ví dụ 3: Hiển thị dữ liệu trong bảng Access  Yêu cầu: Hiển thị dữ liệu trong một bảng CSDL  CSDL có tên là :Users.mdb  Bảng CSDL có tên là tblUsers 8 10/03/10 cuonglh@it-hut.edu.vn
 9. Nội dung của file UserDetail.ASP Danh sach cac ho thue bao dien thoai
 10. Tiếp... Response.Write("") do while not RS.EOF Response.Write("") Response.Write("" & Rs!HoVaTen & "") Response.Write("" & Rs!SoThuebao & "") Response.Write("" & Rs!Tinh_Thanh & "") Response.Write("") Rs.MoveNext Loop Response.Write("") %> 10 10/03/10 cuonglh@it-hut.edu.vn
 11. Bài tập thực hành Bài tập 1: Xây dựng trang ASP tính tổng của 2 số do người dùng submit đi. Bài tập 2: Xây dựng trang ASP thực hiện phép +, -, *, / giữa hai số do người dùng submit đi. Bài tập 3: Xây dựng trang ASP hiển thị bảng Employees trong CSDL Norwind Bài tập 4: Xây dựng trang ASP tra cứu danh bạ điện thoại 11 10/03/10 cuonglh@it-hut.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản