THỰC HÀNH MÁY TÍNH CASIO

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
192
lượt xem
32
download

THỰC HÀNH MÁY TÍNH CASIO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Về kiến thức: - Nắm vững công thức tổ hợp,chỉnh hợp,hoán vị,giải phương trình (nếu cần)-công thức tính xác suất của một biến cố –các phép toán của biến cố 2.Về kĩ năng: -Thành thạo các kiến thức trên, biết sử dụng máy tính casio fx 570MS,500MS để tính chỉnh hợp –tổ hợp-xác suất 3.Về thái độ: - Nghiêm túc phát biểu và xây dựng bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỰC HÀNH MÁY TÍNH CASIO

  1. Ngaøy soaïn: 5/11/09 Lôùp : …11CA Tieát PPCT :…35…. THÖÏC HAØNH MAÙY TÍNH CASIO A.Muïc tiêu yeâu caàu: 1.Veà kieán thöùc: - Naém vöõng coâng thöùc toå hôïp,chænh hôïp,hoaùn vò,giaûi phöông trình (neáu caàn)-coâng thöùc tính xaùc suaát cuûa moät bieán coá –caùc pheùp toaùn cuûa bieán coá 2.Veà kó naêng: -Thaønh thaïo caùc kieán thöùc treân, bieát söû duïng maùy tính casio fx 570MS,500MS ñeå tính chænh hôïp –toå hôïp-xaùc suaát 3.Veà thaùi ñoä: - Nghieâm tuùc phaùt bieåu vaø xaây döïng baøi B.Chuaån bò: GV: giaùo aùn ,SGK,baûng phuï,maùy tính casio……; HS: SGK, thöôùc keõ, maùy tính casio ……. C.Phöông phaùp:- Neâu vaán ñeà ( Gôïi môû ) D.Tieán trình leân lôùp: 11CA SS: ……… Vắng: BA ØI  TAÄP   Û   SÖ DUÏNG   A Ù Y   M TÍNH                  CASIO tg HÑ-Thaày HÑ-Troø Noäi dung trình baøy GVHD:söû duïng maùy tính: Tính *Chuù yù: -Hsinh thöïc haønh maùy tính(1- 1. A = C 7 − C 7 + C 7 − C 7 + C 74 − C 7 0 1 2 3 5 k C aán n nCr k 4) n 2. A = C11 − C11 + C11 − C11 + C11 − C11 + C11 − C11 + C11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 k A aán n shift nPr k 3.Neáu C n = 24 vaø An = 144 thì k baèng ? n k k -Goïi hsinh leân baûng trình baøy 4. Trong caùc caâu sau ñaây, caâu naøo sai? -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù a) C16 = C16 3 13 b) C10 + C10 = C11 3 4 4 30’ -Goïi hsinh leân baûng trình baøy c) C 50 + C 5 + C 52 + C 53 + C 54 = 31 d) C11 + C11 = C12 1 5 4 5 C n − n = 90 vôùi n laø soá caïnh cuûa ña giaùc 2 -HS1: xung phong 5. Moät ña giaùc loài coù 90 ñöôøng cheùo . Soá caïnh loài n ≥ 4 cuûa ña giaùc ñoù baèng: a) 15 b)20 c) 30 d) 40 -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù 6. Laáy hai laù baøi töø boä baøi 52 laù.Soá phaàn töû cuûa khoâng gian maãu laø: -HS2: KGM: a) 1326 b)104 c) 450 d) 2652 Goïi Hsinh leân baûng trình baøy -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù Ω = { (1,2,3), (1,2,4), (1,3,4), (2,3,4)} Coù 4 taám bìa ñöôïc ñaùnh soá töø 1 ñeán Ω = {......} ⇒ n ( Ω) = 4 4.ruùt ngaãu nhieân ba taám KGM: a) Haõy moâ taû KGM ⇒ n ( Ω) = ? n(A)={(1,3,4)} n(B)={(1,2,3),(2,3,4)} b) Xaùc ñònh caùc bieán coá sau: n(A)=? A: “Toång caùc soá treân ba taám bìa baèng 8” n(B)=? • P(A)=1/4 • P(B)=2/4 B: “Caùc soá treân ba taám bìa laø ba soá töï nhieân lieân • P(A)=? tieáp” • P(B)=? c) Tính P(A),P(B) 10’ HD:ñaùnh soá caùc quaû caàu trong moãi hoäp töø 1ñeán 10 +Trong hoäp 1: quaû caàu traéng (ñaùnh HS3: trình baøy Coù hai hoäp chöùa caùc quaû caàu.Hoäp thöù soá töø 1 ñeán 6)
  2. +Trong hoäp 2: quaû caàu traéng (ñaùnh nhaát chöùa 6 quaû traéng,4 quaû ñen.Hoäp thöù hai soá töø 1 ñeán 4) chöùa 4 quaû traéng,6 quaû ñen.Töø moãi hoäp laáy ngaãu -Goïi Hsinh leân baûng trình baøy nhieân moät quaû.Kí hieäu: -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù A: “Quaû laáy töø hoäp thöù nhaát traéng” B: “Quaû laáy töø hoäp thöù hai traéng” a) Xeùt xem A vaø B coù ñoäc laäp khoâng *         CỦNG      (5’)   Ố:   C   b) Tính xaùc suaát sao cho hai quaû laáy ra cuøng --Naém vöõng coâng thöùc tính toå maøu hôïp,xaùc suaát cuûa bieán coá(caùc Tính xaùc suaát sao cho hai quaû laáy ra khaùc maøu pheùp toaùn cuûa bieán coá) - Bieát caùch aùp duïng vaøo caùc baøi toaùn aùp duïng cuûa thöïc tieån. --Bieát söû duïng maùy tính ñeå tính toå hôïp (söû duïng maùy tính boû tuùi) -Chuaån bò baøi taäp tieáp theo(oân chöôngII) Ký duyệt 7/11/09 GIAÛI CAÙC PHÖÔNG TRÌNH SAU:
  3. (n + 3)! 10(n − 1)! 2 1. − 3 = 9n 2. −4 = (n + 1)! (n + 1)! n+1 3. Ax3+ 1 + C xx+−11 = 14( x + 1) 4. 72 A1 − Ax3+ 1 = 72 x Px + 3 5. 5. = 720 6. C1 + 6C x2 + 6Cx3 = 9 x 2 − 14 x x A .Px − 5 x C x2+ 1 3 An4 24 7. = x 8. n− 4 = C x2 10 An + 1 − Cn 3 23 BAØI TAÄP BOÅ SUNG NEÁU CAÀN 7 9. Ax2C xx − 1 = 48 10. C1 + Cx2 + Cx3 = x x 2 11. 2 Ax2 + 50 = A22x 12. Ax3 + Cxx − 2 = 14 x 13. 24( Ax3+ 1 − C xx − 4 ) = 23 Ax4 14. Cxy+ 1 : C xy + 1 : C xy − 1 = 6 : 5 : 2 15. C1 + C x2 = 17 x x 16 Ax2 − A1 = 3 x 17 Cx5 = 17Cx4 18 x! = 2! ( x − 2)! Ký duyệt TRAÀN QUOÁC DUÕNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản