intTypePromotion=3

Thực trạng xây dựng bài giảng điện tử tại trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chia sẻ: Comam1902 Comam1902 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
5
lượt xem
0
download

Thực trạng xây dựng bài giảng điện tử tại trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài sẽ phân tích thực trạng xây dựng bài giảng điện tử Trường Đại học Y Dược. Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả, khảo sát 86 giảng viên tham gia xây dựng bài giảng e –Learning năm 2016 và 2017. Sau 1 năm nghiên cứu, có sự phát triển và kế thừa số lượng giảng viên tham gia e-Learning. có 58,1% giảng viên thấy khó khăn khi xây dựng bài giảng. 93,0% giảng viên sẵn sàng tham gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng xây dựng bài giảng điện tử tại trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Hoàng Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 191(15): 183 - 187<br /> <br /> THỰC TRẠNG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ<br /> TẠI TRƯỜNG ÐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> Hoàng Hà*, Hồ Xuân Nhàn<br /> Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đào tạo trực tuyến là xu hướng phát triển của các trường đại học hiện đại ngày nay. Trong những<br /> năm qua, Trường đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên đã triển khai xây dựng bài giảng điện tử<br /> theo hình thức e-Learning, khi thực hiện còn nhiều vấn đề khó khăn cần tìm giải pháp để phát<br /> triển. Đề tài sẽ phân tích thực trạng xây dựng bài giảng điện tử Trường Đại học Y Dược. Sử dụng<br /> phương pháp nghiên cứu mô tả, khảo sát 86 giảng viên tham gia xây dựng bài giảng e –Learning<br /> năm 2016 và 2017. Sau 1 năm nghiên cứu, có sự phát triển và kế thừa số lượng giảng viên tham<br /> gia e-Learning. có 58,1% giảng viên thấy khó khăn khi xây dựng bài giảng. 93,0% giảng viên sẵn<br /> sàng tham gia. Giáo viên chưa được tập huấn chiếm 5,8%. Tạo được 101 khóa học, nhưng chưa<br /> hoàn chỉnh. Nhiều tiêu chí phát triển e-Learning còn thấp hơn rất nhiều so với ĐH mở Hà Nội,<br /> Alison Icelan, Study portal. Xây dựng học liệu điện tử tại Trường Đại học Y Dược là khả thi và đa<br /> dạng, đáp ứng được mô hình đào tạo trực tuyến. Hiện tại còn thiếu các căn cứ về hành lang pháp<br /> lý, chiến lược, quy định, quy chế, chuyên môn kỹ thuật để tạo được các khóa đào tạo trực tuyến<br /> đầy đủ.<br /> Từ khóa: Đào tạo, trực tuyến, e-Learning, giảng viên, bài giảng điện tử, Trường Đại học Y DượcĐại học Thái Nguyên<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Đào tạo trực tuyến (e-learning) là cuộc cách<br /> mạng giáo dục thay đổi phương pháp giảng<br /> dạy, từng bước hình thành nguồn học liệu mở,<br /> giúp học viên, giảng viên, cán bộ quản lý,<br /> nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi. Trên nền tảng<br /> đó, e-learning của Trường đại học Y Dược<br /> Thái Nguyên đã hoạt động được trên 10 năm.<br /> Tuy vậy, kết quả còn khiêm tốn, các báo cáo<br /> cho thấy nhà trường chưa đưa ra được các<br /> khóa học hoàn toàn trực tuyến mặc dù khối<br /> lượng học liệu khá phong phú. Có rất nhiều<br /> khó khăn, vướng mắc trong đào tạo trực tuyến<br /> chưa được giải quyết. Từ thực tế trên chúng<br /> tôi nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu:<br /> 1. Phân tích thực trạng xây dựng bài giảng<br /> điện tử của Trường Đại học Y Dược - Đại học<br /> Thái Nguyên.<br /> 2. Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực<br /> tuyến cho nhà trường.<br /> ĐỐI TƯỢNG<br /> NGHIÊN CỨU<br /> <br /> VÀ<br /> <br /> PHƯƠNG<br /> <br /> Địa điểm và đối tượng nghiên cứu<br /> *<br /> <br /> Tel: 0912 211826; Email: haykvn@gmail.com<br /> <br /> PHÁP<br /> <br /> - Địa điểm nghiên cứu: Trường Đại học Y<br /> Dược – Đại học Thái Nguyên<br /> - Đối tượng nghiên cứu: giảng viên tham gia<br /> xây dựng bài giảng e-Learning các năm 2016,<br /> 2017. Sổ sách báo cáo kết quả hoạt động eLearning giai đoạn 2007-2016 của nhà trường.<br /> - Thời gian nghiên cứu: số liệu thứ cấp từ<br /> 1/2007- 10/2016; Nghiên cứu trực tiếp từ<br /> 10/2016 – 10/2018.<br /> Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô<br /> tả. Thu thập số liệu hồi cứu và điều tra phỏng<br /> vấn. Chọn tất cả các giảng viên.<br /> Chỉ tiêu nghiên cứu<br /> - Chỉ tiêu các đặc điểm của giảng viên xây<br /> dựng bài giảng e-Learning.<br /> - Chỉ tiêu các khó khăn chủ yếu khi xây dựng<br /> bài giảng e-Learning.<br /> - Chỉ tiêu kết quả và tính chất học liệu.<br /> - Chỉ tiêu các đề xuất cho phát triển đào tao<br /> trực tuyến.<br /> Kỹ thuật thu thập số liệu<br /> - Điều tra phỏng vấn dựa trên bảng câu hỏi<br /> soạn sẵn.<br /> 183<br /> <br /> Hoàng Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Xử lý số liệu: Theo toán thống kê.<br /> KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN<br /> Phân tích đặc điểm giảng viên chuyên môn<br /> xây dựng e -Learning<br /> Bảng 1. Phân tích thông tin giảng viên xây dựng<br /> e-Learning qua 2 năm<br /> Giảng viên<br /> Thông tin<br /> GV tham gia năm 2016<br /> GV tham gia năm 2017<br /> GV tham gia cả 2 năm<br /> GV có khó khăn xây dựng<br /> học liệu<br /> GV sẵn sàng giảng trực tuyến<br /> <br /> Số<br /> lượng<br /> (n=86)<br /> 50<br /> 70<br /> 65<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> 63,9<br /> 86,0<br /> 75,6<br /> <br /> 50<br /> <br /> 58,1<br /> <br /> 80<br /> <br /> 93,0<br /> <br /> Năm 2016 các bộ môn xây dựng được 14<br /> khóa học có 50 cán bộ tham gia, chiếm<br /> 63,9%. Năm 2017 các bộ môn xây dựng được<br /> 34 khóa học có 70 người tham gia chiếm<br /> 86,0%. Trong đó cán bộ tham gia cả 2 năm là<br /> 65 chiếm 75,6%. Kết quả cho thấy có sự phát<br /> triển và kế thừa rất rõ về số lượng giảng viên<br /> tham gia e-Learning. Dù có tập trung và<br /> thường xuyên 2 năm nhưng có 58,1% giảng<br /> viên vẫn thấy khó khăn khi xây dựng bài<br /> giảng. Nhưng về ý chí của giảng viên có sẵn<br /> sàng tham gia giảng trực tuyến là rất cao,<br /> chiếm 93,0%.<br /> Bảng 2. Nhu cầu của giảng viên về tập huấn công<br /> cụ chuyên dụng<br /> GV có nhu cầu<br /> Công cụ<br /> Giảng dạy và quản lý lớp học<br /> theo hình thức Elearning<br /> Phần mềm mã nguồn mở<br /> Moodle<br /> Phần mềm xây dụng bài<br /> giảng EXE<br /> Phần mềm Camtasia Studio<br /> Phần mềm Adobe Presenter<br /> Phần mềm Articulate Studio<br /> <br /> Số<br /> lượng<br /> (n=86)<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> <br /> 84<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 79<br /> <br /> 91,9<br /> <br /> 21<br /> <br /> 24,4<br /> <br /> 66<br /> 30<br /> 67<br /> <br /> 76,7<br /> 34,8<br /> 77,9<br /> <br /> Có nhiều rất giảng viên có nhu cầu được tập<br /> huấn: lớp giảng dạy và quản lý lớp học theo<br /> hình thức E-learning là 97,6%; phần mềm mã<br /> nguồn mở Moodle là 91,9%; phần mềm<br /> Camtasia Studio là 76,7% và phần mềm<br /> Articulate Studio là 77,9%. Các nhu cầu của<br /> 184<br /> <br /> 191(15): 183 - 187<br /> <br /> giảng viên cũng là phù hợp tương đương như<br /> các trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại<br /> học Y Huế, Trường Đại học Y Hải Phòng [4].<br /> Phân tích phương diện kỹ thuật e-learning<br /> Bảng 3. Tần suất tập huấn xây dựng e-Learning<br /> cho giảng viên<br /> Giảng viên<br /> Tần suất<br /> Chưa<br /> 1 lần<br /> 2 lần<br /> 3 lần<br /> 4 lần<br /> >4 lần<br /> <br /> Số lượng<br /> (n=86)<br /> 5<br /> 26<br /> 29<br /> 14<br /> 10<br /> 2<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> 5,8<br /> 30,2<br /> 33,7<br /> 16,2<br /> 11,6<br /> 2,3<br /> <br /> Trong những năm qua nhà trường thường<br /> xuyên mở liên tục các lớp tập huấn từ cơ bản<br /> đến nâng cao, đào tạo cho các cán bộ các kiến<br /> thức và kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử eLearning. Các cán bộ tham gia xây dựng bài<br /> giảng điện tử đã được tập huấn nhiều lần, số<br /> cán bộ được tập huấn 2 lần 33,7%. 1 lần<br /> 30,2%. Tuy nhiên, có cán bộ chưa được tập<br /> huấn 5,8%.<br /> Bảng 4. Hiểu biết công cụ chuyên dụng của giảng viên<br /> Giáo viên<br /> Tên phần mềm<br /> Mã nguồn mở Moodle<br /> EXE<br /> Camtasia Studio<br /> Adobe Presenter<br /> Articulate,Studio<br /> Khác ………….<br /> <br /> Được tập<br /> huấn<br /> n<br /> %<br /> 81 94,2<br /> 40 46,5<br /> 44 51,2<br /> 20 23,3<br /> 25 29,1<br /> 5<br /> 5,8<br /> <br /> Chưa<br /> thành thạo<br /> n<br /> %<br /> 42<br /> 48,8<br /> 47<br /> 54,6<br /> 68<br /> 79,1<br /> 70<br /> 81,4<br /> 50<br /> 58,1<br /> 0<br /> 0,0<br /> <br /> Các cán bộ được tập huần phần mềm mã<br /> nguồn mở Moodle chiếm 94,2%, phần mềm<br /> Phần mềm Camtasia Studio chiếm 51,2% và<br /> các phần mềm khác là 5,8%.Chưa sử dụng<br /> thành thạo các phần mềm như: Phần mềm<br /> Camtasia Studio 79,1%. Phần mềm mã nguồn<br /> mở Moodle 48,8%. Phần mềm<br /> Adobe<br /> Presenter 81,4%. Nhiều cán bộ thực sự chưa<br /> hiểu nhiều về hình thức giảng dạy online có<br /> 97,6% số lượng cán bộ yêu cầu được tập huấn<br /> lớp giảng dạy và quản lý lớp học theo hình<br /> thức Elearning, phần mềm mã nguồn mở<br /> Moodle 91,9%, phần mềm Camtasia Studio<br /> 76,7%, phần mềm Articulate.Studio 77,9%.<br /> <br /> Hoàng Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Các phần mềm được tập huấn đầy đủ nhưng<br /> để lâu không sử dụng nên quên khá nhiều các<br /> chức năng của phần mềm, 48,8% gặp khó<br /> khăn khi sử dụng phần mềm mã nguồn mở<br /> Moodle, đây là phần mềm quản lý học liệu và<br /> giảng dạy, rất quan trọng trong việc tạo bài<br /> giảng và tổ chức giảng dạy online trên hệ<br /> thống đào tạo của nhà trường. 79,1% gặp khó<br /> khăn khi sử dụng phần mềm Camtasia<br /> Studio.... Như vậy trong thời gian tới nhà<br /> trường tiếp tục tập huấn có chiều sâu cho các<br /> cán bộ đã được tập huấn và mở rộng cho<br /> 100% các cán bộ chưa được tập huấn.<br /> Bảng 5. Số lượng giáo viên gặp khó khăn<br /> khi sử dụng thiết bị<br /> Giáo viên<br /> Tên thiết bị<br /> Máy vi tính<br /> Máy quay Camera<br /> Máy ảnh<br /> Phòng ghi âm<br /> <br /> Số lượng<br /> (n=86)<br /> 15<br /> 20<br /> 4<br /> 50<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> 17,4<br /> 23,2<br /> 4,6<br /> 52,3<br /> <br /> Tất cả các bộ môn đã được trang bị máy vi<br /> tính, nhưng một số máy tính được trang bị đã<br /> cũ, có 17,4% cán bộ gặp khó khăn khi sử<br /> dụng máy vi tính. Các công cụ khác như: máy<br /> ảnh, máy quay Camera, phòng ghi âm chuyên<br /> dụng nhà trường chưa đầu tư nên các cán bộ<br /> gặp rất khó khăn. 52,3% gặp khó khăn khi ghi<br /> âm bài giảng. Nhà trường cần đầu tư thêm<br /> thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu cho<br /> việc xây dụng bài giảng e-Learning.<br /> <br /> 191(15): 183 - 187<br /> <br /> 13 khóa học hoàn thành ở mức 40-60%; nhiều<br /> nhất là 15 khóa học hoàn thành ở mức 4060%. Với khối lượng các khóa học đã hoàn<br /> thành là một thành công rất lớn của các cán<br /> bộ của các bộ môn. Có 7 khóa học xây dựng<br /> với tỷ lệ rất thấp chỉ đạt 0-20%.<br /> Bảng 6. Kết quả và tính chất sản phẩm<br /> Tiêu chí<br /> Năm<br /> 2007 –<br /> 2017<br /> Năm 2018<br /> <br /> Tính chất học phần<br /> Học phần phối hợp<br /> Học phần toàn bộ<br /> Trọng số e-Learning 0 – 20%<br /> Trọng số e-Learning 20 – 40%<br /> Trọng số e-Learning 40 – 60%<br /> Trọng số e-Learning 60 – 80%<br /> Trọng số e-Learning 80 – 100%<br /> <br /> Số<br /> lượng<br /> 51<br /> 2<br /> 7<br /> 15<br /> 13<br /> 7<br /> 6<br /> <br /> Chất lượng của các bài giảng điện tử đều<br /> được các hội đồng đánh giá mức khá, tốt và<br /> giỏi. Tuy vậy việc đánh giá chưa toàn diện vì<br /> tiêu chí đánh giá do dự án Hà Lan xây dựng,<br /> nhiều hội đồng đánh giá nghiệm thu không có<br /> chuyên gia E-learning.<br /> <br /> Phân tích kết quả xây dựng học liệu điện tử<br /> <br /> Toàn bộ 96 học phần E-learning chưa đưa vào<br /> đào tạo cho học viên. Vì vậy chưa có phản<br /> hồi về chất lượng các bài giảng từ phía người<br /> học, các sản phẩm học liệu chưa được khai<br /> thác tạo ra chuỗi sản phẩm và đi đến kết quả<br /> đích. Bất cập này có nguyên nhân chủ yếu<br /> sau: 1) Kinh phí, mục tiêu dự án chưa rõ ràng<br /> về kết quả đích; 2) Nhà trường chưa thể chế<br /> hóa loại hình đào tạo trực tuyến.<br /> <br /> Kết quả xây dựng bài giảng điện tử 10 năm<br /> được 96 học phần. Kết quả này đứng thứ 3<br /> sau Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y<br /> Dược Hồ Chí Minh và thứ nhất trong Đại học<br /> Thái Nguyên. Tuy vậy trọng số đào tạo trực<br /> tuyến trong các học phần còn rất thấp. Tỉ lệ<br /> Elearning/ học phần truyền thống đạt như sau:<br /> 80-100% có 6 khóa học; 60-80% 7 khóa học;<br /> <br /> Để phát triển tốt đào tạo trực tuyến, chúng ta<br /> cần khắc phục những tồn tại nêu trên, ngoài ra<br /> cần nhanh chóng tiến hành thực triển khai các<br /> học phần trực tuyến mô hình mẫu trên người<br /> học. Tiếp theo tiến hành các hội thảo, khảo<br /> sát người học, khảo sát cả hệ thống từ học<br /> liệu đến quản lý hệ thống elearning để đề ra<br /> giải pháp phát triển.<br /> <br /> Bảng 7. So sánh đào tạo trực tuyến tại một số cơ sở<br /> Thông tin<br /> Cơ sở đào tạo<br /> Trường ĐH Y Dược<br /> ĐH Y Hà Nội<br /> Viện ĐH mở Hà Nội<br /> Alison Icelan<br /> Study portal<br /> <br /> Triển khai<br /> <br /> Ngành<br /> <br /> Khóa học<br /> <br /> Chứng chỉ<br /> <br /> 2007<br /> 2007<br /> 2009<br /> 2007<br /> 2007<br /> <br /> 4<br /> 4<br /> 7<br /> 9<br /> 15<br /> <br /> 47<br /> 54<br /> 150<br /> 1.000<br /> 11.000<br /> <br /> Không<br /> Không<br /> Có<br /> Có<br /> Có<br /> <br /> 185<br /> <br /> Hoàng Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Chúng tôi tến hành so sánh các thông tin cơ<br /> bản về phát triển e-Learning tại Trường Đại<br /> học Y Dược với các cơ sở đào tạo trực tuyến<br /> tại Việt Nam và Thế giới, thu được nhiều số<br /> liệu rất ý nghĩa. Các cơ sở có thời gian xuất<br /> phát ngang nhau, nhưng công ty Study Portal,<br /> Alison có đầy đủ Xuất xứ, Sứ mạng, Tự chủ<br /> và Cam kết. Công ty Study Portal, Alison<br /> Alison có khối lượng học liệu khổng lồ, mã<br /> ngành đa dạng, văn bằng, chứng chỉ có giá trị<br /> toàn cầu [1],[2],[3]. Qua đó chúng tôi thấy<br /> Trường ĐHYD cần có chiến lược phát triển<br /> CNTT-TV gắn với sứ mạng, và tầm nhìn của<br /> nhà trường. Phải có sự tham gia trực tiếp và<br /> quyết liệt từ lãnh đạo nhà trường. Muốn phát<br /> triển cần đồng bộ cả tổ chức nhân lực, chuyên<br /> môn, chuyên gia. Cần xây dựng đủ các hành<br /> lang pháp lý và định chế cho loại hình đào tạo<br /> trực tuyến, từ khâu tuyển sinh đến công nhận<br /> chứng chỉ, văn bằng, đăng ký bản quyền các<br /> chương trình đào tạo trực truyến. Nên phát<br /> triển E-Learning của ĐHYD Thái Nguyên<br /> theo mô hình riêng. Không nên chờ đợi theo<br /> ĐHY Hà Nội và theo các dự án như vừa qua,<br /> nhà trường chưa có chứng nhận trực tuyến<br /> cấp cho người học [1], [4].<br /> Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến<br /> Xây dựng khóa học trực tuyến.<br /> Nhà trường cần tập trung xây dựng các khóa<br /> học ngắn hạn đang đào tạo theo hình thức<br /> truyền thống sang hình thức trực tuyến như:<br /> khóa học Bác sỹ gia đình, phục hồi chức<br /> năng, chẩn đoán hình ảnh… Điều này giúp<br /> các giảng viên tiếp cận trực tiếp với phương<br /> pháp giảng dạy mới. Giai đoạn đầu kết thúc mỗi<br /> khóa học Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản<br /> hồi học viên, giảng viên để chỉnh sửa và rút<br /> kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đào tạo.<br /> Cơ sở vật chất.<br /> Nhà trường cần đầu tư phòng máy tính có cấu<br /> hình cao để các bộ môn tham gia xây dựng<br /> bài giảng e-Learning làm việc nhóm khi sản<br /> xuất học liệu được hiệu quả. Đặc biệt, nhà<br /> <br /> 186<br /> <br /> 191(15): 183 - 187<br /> <br /> trường cần đầu tư phòng ghi âm, ghi hình<br /> chuyên dụng hoặc cấp kinh phí cho các bộ<br /> môn thuê khoán các dịch vụ trong khi nhà<br /> trường chưa đáp ứng đủ điều kiện.<br /> Nâng cao kiến thức về e-Learning cho cán bộ.<br /> Xây dựng đội ngũ nòng cốt tạo bài giảng eLearning tại các bộ môn. Cử nhóm nòng cốt<br /> đi tập huấn nâng cao các kỹ năng xây dựng<br /> bài giảng sau đó các cán bộ này có nhiệm vụ<br /> hướng dẫn lại cho các cán bộ của bộ môn.<br /> Nhà trường tổ chức tập huấn cho các lãnh đạo<br /> khoa, bộ môn tiếp cận hình thức đào tạo eLearning, quản lý lớp học theo hình thức eLearning.<br /> KẾT LUẬN<br /> Xây dựng học liệu điện tử tại Trường Đại học<br /> Y Dược là khả thi và đa dạng, đáp ứng được<br /> mô hình đào tạo trực tuyến. Hiện tại còn thiếu<br /> các căn cứ về sứ mệnh, chiến lược, định chế,<br /> chuyên môn kỹ thuật để tạo được các khóa<br /> đào tạo trực tuyến đầy đủ.<br /> Kiến nghị<br /> 1. Cần tăng cường tập huấn, hội thảo, sơ kết,<br /> tổng kết, khảo sát công tác phát triển Elearning để xây dựng giải pháp hiệu quả.<br /> 2. Đầu tư thiết bị như máy ảnh, phòng thu âm,<br /> camera, đặc biệt là máy tính có cấu hình cao<br /> để xây dựng học liệu Video và hình ảnh.<br /> 3. Xây dựng các khóa học Online hoàn thiện<br /> và đưa vào giảng dạy sau đó khảo sát người<br /> dạy và người học để đánh giá hiệu quả thực tế<br /> của việc dạy và học bằng hình thức Elearning.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1.Trường Đại học Y Dược. Trang đào tạo trực<br /> tuyến: http://elearning.tump.edu.vn/<br /> 2. Trung tâm Đào tạo trực tuyến, Viện Đại học<br /> Mở. http://elc.ehou.edu.vn/to-chuc-va-hoat-dong/<br /> 3.<br /> Đào<br /> tạo<br /> trực<br /> tuyến<br /> Alison<br /> https://alison.com/programmes<br /> 4. Bộ Y tế. Dự án Chương trình Phát triển nguồn<br /> nhân lực y tế (HPET).<br /> <br /> Hoàng Hà và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 191(15): 183 - 187<br /> <br /> ABSTRACT<br /> THE SITUATION OF E-LEARNING IN UNIVERSITY OF MEDICINE AND<br /> PHARMACY IN THAI NGUYEN UNIVERSITY<br /> Hoang Ha*, Ho Xuan Nhan<br /> University of Medicine and Pharmacy - TNU<br /> <br /> Online training, was the development trend of today's modern universities. Online training and<br /> development at the College of Medicine and Pharmacy has many problems to be solved. Analyze<br /> the current situation of building electronic lecture at Thai Nguyen University of Medicine and<br /> Pharmacy. Descriptive study, survey of 86 trainers involved in e-Learning development, 10-year<br /> retrospective data. There is development and succession of lecturers participating in e-Learning.<br /> 58.1% of lecturers find it difficult to builded lectures. 93.0% of trainers were willing to participate.<br /> Teachers who had not been trained account for 5.8%. Created 101 courses, but not yet completed.<br /> Many criteria for e-Learning development were much lower than Hanoi Open University, Alison<br /> Icelan, Study portal. The development of e-learning materials at the College of Medicine and<br /> Pharmacy was feasible and diverse, meeting the online training model. At present there was a lack<br /> of bases for mission, strategy, institution, technical expertise to create full online training courses.<br /> Key words: Training, online, e-Learning, lecturers, Education, College of Medicine and<br /> Pharmacy - Thai Nguyen University.<br /> <br /> Ngày nhận bài: 04/12/2018; Ngày hoàn thiện: 19/12/2018; Ngày duyệt đăng: 28/12/2018<br /> *<br /> <br /> Tel: 0912 211826; Email: haykvn@gmail.com<br /> <br /> 187<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản