Thuốc điều trị nhồi máu não: Nootropyl

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
325
lượt xem
16
download

Thuốc điều trị nhồi máu não: Nootropyl

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viên nang 400 mg: hộp 60 viên Viên bao 800 mg: hộp 45 viên Dung dịch uống 200 mg/ml : chai 125 ml + pipette có khắc vạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuốc điều trị nhồi máu não: Nootropyl

  1. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o NOOTROPYL vieân nang 400 mg : hoäp 60 vieân. vieân bao 800 mg : hoäp 45 vieân. dung dòch uoáng 200 mg/ml : chai 125 ml + pipette coù khaéc vaïch. dung dòch uoáng 1,2 g/6 ml : oáng 6 ml, hoäp 30 oáng. dung dòch tieâm 1 g/5 ml : oáng 5 ml, hoäp 12 oáng. dung dòch tieâm 3 g/15 ml : oáng 15 ml, hoäp 4 oáng. dòch truyeàn tónh maïch 12 g/60 ml : chai 60 ml. THAØNH PHAÀN cho 1 vieân Piraceùtam 400 mg (Lactose) cho 1 vieân Piraceùtam 800 mg (Lactose) cho 1 ml thuoác uoáng Piraceùtam 200 mg cho 1 oáng thuoác uoáng Piraceùtam 1200 mg cho 1 oáng thuoác tieâm 5 ml Piraceùtam 1g Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -1-
  2. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o cho 1 oáng thuoác tieâm 15 ml Piraceùtam 3g cho 1 chai truyeàn tónh maïch 60 ml Piraceùtam 12 g DÖÔÏC LÖÏC Thuoác coù hoaït tính treân söï chuyeån hoùa. Giaûm oxy huyeát do thieáu maùu cuïc boä vaø thieáu oxy : - theo kinh nghieäm khaûo saùt treân ñoäng vaät, piraceùtam laøm taêng cöôøng söï chòu ñöïng cuûa naõo ñoái vôùi söï thieáu oxy huyeát, choáng laïi caùc roái loaïn chuyeån hoùa do thieáu maùu cuïc boä ; - piraceùtam laøm taêng söï khai thaùc vaø tieâu thuï glucose moät caùch ñoäc laäp vôùi nguoàn cung caáp oxygeøne, thuaän lôïi cho ñöôøng chuyeån hoùa pentose vaø duy trì söï toång hôïp naêng löôïng ôû naõo (ATP) ; - piraceùtam laøm taêng toác ñoä hoài phuïc sau chöùng giaûm oxy huyeát baèng caùch laøm taêng nhanh toác ñoä quay cuûa caùc phosphate voâ cô vaø baèng caùch laøm giaûm söï tích tuï glucose vaø acide lactique ; - Treân ñieän naõo ñoà, piraceùtam laøm taêng nhanh söï bình thöôøng hoùa sau chöùng giaûm oxy huyeát thieáu oxy. Giaûm oxy huyeát do ngoä ñoäc, do thuoác : - kinh nghieäm cho thaáy raèng piraceùtam laøm giaûm caùc roái loaïn treân ñieän naõo ñoà, taêng khaû naêng soáng soùt treân ñoäng vaät ñöôïc cho duøng barbiturate vôùi lieàu gaây ngoä ñoäc ; - do coù taùc ñoäng chuyeân bieät treân söï chuyeån hoùa ôû naõo, baèng caùch laøm giaûm söï tieâu thuï oxygeøne, piraceùtam cho pheùp duy trì söï taïo thaønh ATP, hoaït ñoäng cuûa G6PD, maø khoâng laøm taêng söï hình thaønh caùc lactate. Ngoaøi ra, piraceùtam coù taùc ñoäng treân raát nhieàu chaát daãn truyeàn thaàn kinh (aceùtylcholine, noradreùnaline, dopamine...), nhôø ñoù caûi thieän caùc hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán trí nhôù. Piraceùtam coøn coù taùc ñoäng treân caùc hoaït ñoäng vi tuaàn hoaøn vaø laøm giaûm söï keát taäp tieåu caàu. DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -2-
  3. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o - Sau khi uoáng, thuoác ñöôïc haáp nhu nhanh vaø hoaøn toaøn. Noàng ñoä toái ña ñaït ñöôïc trong maùu sau 45 phuùt vaø töø 2 ñeán 8 giôø trong dòch naõo tuûy. Söï haáp thu thuoác vaãn oån ñònh sau khi uoáng thuoác nhieàu ngaøy. - Thôøi gian baùn huûy töø 4 ñeán 5 giôø trong maùu vaø töø 6 ñeán 8 giôø trong dòch naõo tuûy (keùo daøi hôn trong tröôøng hôïp bò suy thaän). - Ñoäng hoïc cuûa söï phaân phoái thuoác ôû naõo vaø tieåu naõo cho thaáy raèng neáu söï haáp thu taïi nhöõng nôi naøy chaäm laïi thì piraceùtam löu laïi laâu hôn so vôùi trong maùu. - Thôøi gian baùn huûy laâu hôn ôû ngöôøi suy thaän, do ñoù caàn giaûm lieàu ôû nhöõng beänh nhaân naøy. Piraceùtam qua ñöôïc caùc maøng loïc cuûa caùc maùy thaåm taùch thaän. ÔÛ beänh nhaân bò suy thaän hoaøn toaøn vaø khoâng hoài phuïc, thôøi gian baùn huûy töø 48 ñeán 50 giôø. - Thuoác qua ñöôïc haøng raøo nhau thai. - Ñaøo thaûi : haàu heát thuoác ñöôïc ñaøo thaûi qua thaän, trong voøng 30 giôø. Thanh thaûi ôû thaän cuûa ngöôøi lôùn laø 86 ml/phuùt. CHÆ ÑÒNH Daïng uoáng : - Caûi thieän trieäu chöùng choùng maët. - Ñöôïc ñeà nghò ñeå caûi thieän moät vaøi trieäu chöùng suy giaûm trí tueä beänh lyù ôû ngöôøi giaø (roái loaïn söï taäp trung, trí nhôù...). - Ñöôïc ñeà nghò trong ñieàu trò sau côn nhoài maùu naõo. - ÔÛ treû em : ñieàu trò hoã trôï chöùng khoù ñoïc. Daïng tieâm : - Ñöôïc ñeà nghò trong ñieàu trò côn nhoài maùu naõo. CHOÁNG CHÆ ÑÒNH Suy thaän naëng. Neáu khoâng laøm thaåm taùch, khoâng neân duøng caùc lieàu cao gaàn nhau. CHUÙ YÙ ÑEÀ PHOØNG vaø THAÄN TROÏNG LUÙC DUØNG ÔÛ beänh nhaân suy thaän, coù laøm thaåm taùch hay khoâng : - lieàu duøng ñöôïc ñieàu chænh do thuoác ñöôïc ñaøo thaûi hoaøn toaøn qua thaän vaø do ñaëc tính thaám qua ñöôïc caùc duïng cuï thaåm taùch ; Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -3-
  4. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o - caàn thaän troïng duøng caùc lieàu caùch xa vaø giaûm lieàu khi söï thanh thaûi creùatinine thaáp hôn 60 ml/phuùt (thôøi gian baùn huûy cuûa Nootropyl taêng gaáp ñoâi) vaø ñaëc bieät neáu söï thanh thaûi naøy thaáp hôn 30 ml/phuùt (thôøi gian baùn huûy : 25-42 giôø) ; - do khoâng kieåm tra ñöôïc noàng ñoä cuûa piraceùtam trong huyeát töông, neân thaän troïng duøng caùc lieàu caùch xa hoaëc giaûm lieàu döïa treân caùc giaù trò thanh thaûi creùatinine. LUÙC COÙ THAI ÔÛ ñoäng vaät, caùc nghieân cöùu khoâng cho thaáy thuoác coù taùc ñoäng gaây quaùi thai. ÔÛ ngöôøi, do coøn thieáu soá lieäu, nguy cô naøy khoâng ñöôïc bieát. TAÙC DUÏNG NGOAÏI YÙ Caùc taùc duïng phuï nhö cau coù, deã kích ñoäng, roái loaïn giaác nguû coù theå xaûy ra sau khi duøng lieàu cao vôùi tæ leä khoâng döôùi 5%. Caùc taùc duïng phuï khaùc treân heä tieâu hoùa nhö buoàn noân, oùi, tieâu chaûy vaø ñau bao töû cuõng ñöôïc ghi nhaän vôùi tæ leä döôùi 2%. LIEÀU LÖÔÏNG vaø CAÙCH DUØNG Daïng thuoác nöôùc khi uoáng coù theå ñöôïc pha loaõng vôùi moät ít nöôùc. Ngöôøi lôùn : * Roái loaïn khaû naêng nhaän thöùc vaø choùng maët : Vieân 800 mg : lieàu thoâng thöôøng moãi laàn 1 vieân, 3 laàn/ngaøy. Vieân 400 mg : lieàu thoâng thöôøng moãi laàn 2 vieân, 3 laàn/ngaøy. Dung dòch uoáng vôùi pipette coù khaéc vaïch : lieàu thoâng thöôøng moãi laàn 800 mg, 3 laàn/ngaøy, khi uoáng coù theå pha loaõng vôùi moät ít nöôùc. Dung dòch uoáng 1,2 g chöùa trong oáng thuoác : lieàu thoâng thöôøng moãi laàn 1 oáng, 2 laàn/ngaøy, khi uoáng coù theå pha loaõng vôùi moät ít nöôùc. Caùc lieàu naøy coù theå taêng leân trong vaøi tröôøng hôïp. * Ñieàu trò côn nhoài maùu naõo : Dung dòch uoáng vôùi pipette coù khaéc vaïch : lieàu thoâng thöôøng moãi laàn 1 g,3 laàn/ngaøy, khi uoáng coù theå pha loaõng vôùi moät ít nöôùc. Daïng tieâm 1 g : lieàu thoâng thöôøng moãi laàn 1 oáng, 3 laàn/ngaøy, tieâm tónh maïch, tieâm truyeàn hoaëc tieâm baép. Lieàu coù theå taêng ñeán 12 g/ngaøy trong tröôøng hôïp naëng. Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -4-
  5. Thuèc ®iÒu trÞ nhåi m¸u n·o Treû em : * Chöùng khoù ñoïc : duøng daïng dung dòch uoáng chöùa trong chai. Lieàu trung bình laø 50 mg/kg/ngaøy (chaúng haïn ôû treû naëng 30 kg, moãi laàn uoáng 500 mg, 3 laàn/ngaøy), khi uoáng coù theå pha loaõng vôùi moät ít nöôùc. QUAÙ LIEÀU Thuoác khoâng gaây ñoäc tính, do ñoù khoâng caàn duøng ñeán caùc bieän phaùp chuyeân bieät khi bò quaù lieàu. Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DH34 - Häc viÖn qu©n y -5-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản