THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

Chia sẻ: Thien Son Thien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
637
lượt xem
207
download

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biện pháp tổ chức thi công Công trình thuỷ điện Yan tann sien – tỉnh Lâm Đồng bao gồm thi công các hạng mục: Kênh chuyển nước, đập chính, cống dẫn nước, kênh dẫn nước, bể áp lực, đường ống áp lực, nhà máy thuỷ điện và trạm Oru.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

  1. ThuyÕt minh BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Yan tann sien – tØnh L©m §ång bao gåm thi c«ng c¸c h¹ng môc: Kªnh chuyÓn níc, ®Ëp chÝnh, cèng dÉn níc, kªnh dÉn níc, bÓ ¸p lùc, ®êng èng ¸p lùc, nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ tr¹m Oru. 1) C¬ së ®Ó lËp biÖn ph¸p Tæ chøc thi c«ng: + TCXDVN 269:2002 “ Cäc- ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm b»ng t¶i träng tÜnh Ðp däc trôc” + TCVN 4447: 1987 “C«ng t¸c ®Êt- Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu”. + TCVN 4453 : 1995 KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. + QPTL-D6-78 Quy ph¹m kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu BT vµ BTCT c¸c c«ng tr×nh thuû lîi. + TCVN 5592:1991 Bª t«ng nÆng- yªu cÇu b¶o dìng Èm tù nhiªn. + 12 TCVN 4085: 1985 KÕt cÊu g¹ch ®¸. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. + 29 TCVN 5674 : 1992 C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng. Thi c«ng vµ nghiÖm thu. + §iÒu kiÖn kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh thñy ®iÖn Yan tann sien. + TCVN 5308-91 Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng. + TCVN 4086 -95 An toµn ®iÖn trong x©y dùng. + C¸c TCXDVN vµ quy ph¹m x©y dùng liªn quan. + N¨ng lùc cña nhµ thÇu.
  2. 2) C«ng t¸c chuÈn bÞ: - Tríc khi thi c«ng, nhµ thÇu ph¶i x©y dùng l¸n tr¹i, c¸c h¹ng môc phô trî (c¬ së cèp pha cèt thÐp, kho b·i tËp kÕt vËt t, vËt liÖu, tr¹m trén), c¸c h¹ng môc phôc vô thi c«ng kh¸c nh ®êng thi c«ng, mÆt b»ng tËp kÕt xe m¸y thiÕt bÞ, ®êng ®iÖn phôc vô thi c«ng. - ChuÈn bÞ vËt liÖu: C¸c vËt liÖu chÝnh nh Xi m¨ng, c¸t , ®¸, s¾t thÐp. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ nh©n lùc, bè trÝ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ thi c«ng trªn c«ng trêng. - ChuÈn bÞ vµ huy ®éng ®Çy ®ñ xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng (« t« vËn chuyÓn vËt liÖu, cÇn trôc, m¸y b¬m níc, m¸y hµn, m¸y ®Çm...vv) ®Ó triÓn khai thi c«ng. - C«ng t¸c giao nhËn, b¶o qu¶n tim mèc c«ng tr×nh: Tríc khi tiÕn hµnh thi c«ng nhµ m¸y nhµ thÇu x©y dùng liªn hÖ trùc tiÕp víi Chñ ®Çu t ®Ó nhËn c¸c tµi liÖu trong phßng vµ t¹i thùc ®Þa víi c¸c néi dung sau: C¸c hÖ thèng mèc khèng chÕ ; C¸c ®iÓm tim, tuyÕn c«ng tr×nh ®· ®îc thèng kª trong b¶n vÏ thiÕt kÕ cÇn thiÕt ®o vÏ ®Þa h×nh; Thèng kª c¸c mèc tam gi¸c thuû c«ng khèng chÕ toµn bé khu vùc c«ng tr×nh dïng trong viÖc ®o vµ kiÓm tra tim mèc c«ng tr×nh; C¸c mèc chuÈn trong khu vùc c«ng tr×nh dïng ®Ó x¸c ®Þnh vµ kiÓm tra cao ®é cña c¸c bé phËn c«ng tr×nh trong khu vùc x©y dùng; Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n, b¶o qu¶n hÖ thèng tim mèc ®· ® îc bµn giao suèt trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng, Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm bµn giao l¹i hÖ thèng tim mèc chÝnh cho Chñ ®Çu t. - C«ng t¸c tiªu níc hè mãng: Níc hè mãng bao gåm níc ma, níc ngÇm, níc tõ c¸c ho¹t ®éng thi c«ng th¶i ra. ViÖc tho¸t níc hè mãng ®îc tu©n theo nguyªn t¾c chung: §µo r·nh tho¸t níc xung quanh hè mãng c«ng tr×nh, níc ®îc thu vÒ hè thu, sau ®ã ®îc b¬m ra s«ng khái khu vùc b»ng hÖ thèng m¸y b¬m cã c«ng suÊt tõ 30-:-50 m3/h. Ngoµi ra b¬m c¸c hè níc côc bé b»ng c¸c lo¹i b¬m nhá, cã c«ng suÊt tõ 10-:-20 m3/h. ViÖc tho¸t níc hè mãng kh«ng ®îc lµm ¶nh hëng tíi c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng cèt thÐp.
  3. 3) C¸c giai ®o¹n vµ tr×nh tù tæ chøc thi c«ng. C¸c giai ®o¹n thi Tr×nh tù thi c«ng c«ng ChuÈn bÞ c«ng t¸c hè mãng nhµ m¸y, tr¹m ph©n phèi, kªnh x¶. Mïa kiÖt N¨m §µo hè mãng Nhµ m¸y,tr¹m ph©n phèi, kªnh x¶. 201 §µo xong hè mãng nhµ m¸y kªnh x¶, tr¹m ph©n phèi. 0 Mïa lò Thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y kªnh x¶. TiÕp tôc thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y kªnh x¶, vµ thi c«ng bª t«ng tr¹m ph©n phèi. Mïa kiÖt KÕt thóc thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y.Hoµn thiÖn nhµ m¸y. N¨m Hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh. 201 Mïa lò Ph¸t ®iÖn. 1 3) Bè trÝ xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng. - L¾p ®Æt 01 tr¹m trén bª t«ng tù ®éng, c«ng suÊt 16 -:-35 m3/giê ®Ó s¶n xuÊt vµ cÊp v÷a cho c«ng trêng. VÞ trÝ tr¹m trén ®Æt gÇn ®Ëp chÝnh.
  4. - L¾p ®Æt 01 tr¹m n¹p bª t«ng thñ c«ng t¹i khu vùc nhµ m¸y ®Ó phèi hîp thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y. Tr¹m n¹p ®- îc lµm b»ng kÕt cÊu thÐp h×nh, n¹p cèt liÖu b»ng thñ c«ng vµo xe chum tù trén, vËn chuyÓn ®Õn c¸c khèi ®æ. - §µo mãng c«ng tr×nh sö dông tæ hîp m¸y ®µo b¸nh xÝch 1,6 m3, « t« tù ®æ 12 tÊn, ñi 110 CV. - §µo ®¸ hè mãng c«ng tr×nh sö dông tæ hîp m¸y khoan ®êng kÝnh d76-:-105mm (khoan næ lín) vµ ®êng kÝnh ®Õn 42 mm (khoan næ nhá), ®Ó l¹i líp ®¸ b¶o vÖ nÒn mãng dµy 0,3m. §µo ph¸, ®ôc, cËy líp b¶o vÖ nÒn mãng dµy 0,3m do khoan næ m×n chõa l¹i b»ng bóa chÌn, m¸y xóc, xµ beng, bóa t¹. - Thi c«ng bª t«ng cèt thÐp nhµ m¸y sö dông cÇn trôc tù hµnh søc n©ng 16 tÊn, tÇm víi 10-:- 14 m; bª t«ng dïng bª t«ng tr¹m trén hoÆc phèi hîp bª t«ng tr¹m n¹p. 4) C«ng t¸c ®µo hè mãng. 4.1 Thi c«ng hè mãng nhµ m¸y kªnh x¶ vµ tr¹m Oru. - Lµm ®êng thi c«ng vµo hè mãng. KÕt cÊu ®êng gièng nh ®êng vµo c¸c mè nÐo tuyÕn èng ¸p lùc. - TiÕn hµnh bãc phñ b»ng m¸y ñi 110 CV, cù ly
  5. - Tõ ®êng thi c«ng tiÕn hµnh c«ng t¸c tËp kÕt vËt liÖu, thiÕt bÞ ®Ó thi c«ng. - Thi c«ng cèp pha, cèt thÐp vµ ®æ bª t«ng b»ng cÇn trôc tù hµnh søc n©ng 16 tÊn, di chuyÓn xung quanh nhµ m¸y trªn cao ®é 694,4 m. - Sö dông cèp pha 2x4 kÕt hîp cèp pha mi ni. - Bª t«ng sö dông b»ng bª t«ng tr¹m trén tù ®éng 16 -:-35 m3/giê. Trong ®iÒu kiÖn cã thÓ, bª t«ng tr¹m n¹p thñ c«ng. Cù ly vËn chuyÓn v÷a bª t«ng ®îc chñ ®Çu t thanh to¸n theo thùc tÕ hiÖn trêng. - §æ bª t«ng b»ng cÇn trôc b¸nh xÝch 16 tÊn. T¹i nh÷ng vÞ trÝ nh gÇm buång xo¾n, èng hót… cã thÓ ®æ bª t«ng b»ng m¸y b¬m. 5.5 Tr×nh tù thi c«ng: • ChuÈn bÞ nÒn: Khi chuẩn bị nền để đổ bê tông phải tuân theo các quy đ ịnh trong tiêu chu ẩn thi công và nghi ệm thu các công tác về nền (TCXD 79-80) và các quy định cụ thể của hồ sơ BVTC. • Xử lý nền nền đá: những chỗ đá xấu phong hóa h ơn so với tài li ệu thi ết k ế thì ph ải đào b ỏ đi, dùng búa chèn c ậy b ỏ đá long rời, xử lý các khe nứt. Rửa sạch nền bằng nước áp l ực và th ổi khô b ằng khí nén. N ếu đáy móng đào quá cao trình thiết kế phải bù lại bằng bê tông M100. • M« t¶ ®Þa chÊt nÒn vµ mêi héi ®ång nghiÖm thu tríc khi ®æ bª t«ng lãt nÒn. • Thi c«ng BTCT b¶n ®¸y, têng: C¨n cø c¸c b¶n vÏ thi c«ng vµ s¬ ®å ph©n khèi ®æ do c¬ quan thiÕt kÕ lËp, tiÕn hµnh GCLD cèp pha, cèt thÐp vµ ®æ bª t«ng. Thi c«ng BTCT trô pin, trô biªn: PhÇn cong cña c¸c trô pin, trô biªn tiÕn hµnh gia c«ng c¸c lo¹i cèp pha cong phi tiªu chuÈn, phï hîp víi kÝch th íc h×nh häc cña thiÕt kÕ. PhÇn têng th¼ng ®îc sö dông cèp pha tÊm lín kÝch thíc 2x4m vµ c¸c lo¹i cèp pha mi ni. C¸c tÊm cèp pha ®îc l¾p ®Æt vµo khèi ®æ b»ng cÇn trôc, cè ®Þnh b»ng hÖ t¨ng ®¬ gi»ng nÐo lµ thÐp gãc L50x5. Bª t«ng ®îc ®æ thµnh c¸c tÇng theo s¬ ®å ph©n khèi ®æ, chiÒu cao tÇng thêng 2,5-3,0 m. T¹i c¸c vÞ trÝ khe
  6. r·nh van nÕu ®¬n vÞ l¾p m¸y l¾p ®Æt tríc thiÕt bÞ r·nh van ®¶m b¶o tiÕn ®é, kh«ng g©y ¶nh hëng tíi c«ng t¸c bª t«ng cña nhµ thÇu th× nhµ thÇu ®æ bª t«ng r·nh van ®ång thêi víi bª t«ng c¸c trô pin, trô biªn. Tr êng hîp ®¬n vÞ l¾p m¸y kh«ng l¾p ®îc kÞp thêi th× ph¶i ®Ó héc chê thi c«ng. Sau khi ®¬n vÞ l¾p m¸y l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu r·nh van míi tiÕn hµnh c«ng t¸c GCLD cèt thÐp, cèp pha vµ ®æ bª t«ng chÌn. Bª t«ng chÌn sö dông cèt liÖu nhá vµ m¸c cao h¬n bª t«ng kÕt cÊu, ®é sôt lín. Cã thÓ sö dung m¸y b¬m bª t«ng ®Ó ®æ bª t«ng chÌn, lóc ®ã ®é sôt OK=10-12. ViÖc phèi hîp víi ®¬n vÞ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng t¹i ®©y cã vai trß quyÕt ®Þnh tiÕn ®é thi c«ng cña nhµ thÇu. • Thi c«ng c¸c khèi trÇn, sµn: Dïng cèp pha mi ni 0,5 x1,5m vµ hÖ gi¸o chèng, c¸c dÇm ®ì lµm b»ng thÐp U,I 100-:- 120. • Bª t«ng ®îc ®a vµo khèi ®æ cÇn trôc hoÆc b»ng m¸ng tuú tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong khèi ®æ, t¹i nh÷ng vÞ trÝ xa, hoÆc chiÒu cao r¬i tù do cña hçn hîp v÷a bª t«ng lín h¬n 1,5m th× ph¶i tiÕn hµnh l¾p m¸ng nghiªng hoÆc èng vßi voi. NÕu dïng m¸ng nghiªng th× chiÒu réng cña m¸ng kh«ng ®îc nhá h¬n 3-3,5 lÇn ®êng kÝnh h¹t cèt liÖu lín nhÊt. M¸ng ph¶i ®¶m b¶o nh½n, ®é dèc m¸ng ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng kh«ng bÞ t¾c hoÆc ph©n tÇng. ChiÒu dµy líp ®æ bª t«ng trung b×nh tõ 30- 40 cm phô thuéc vµo kÕt cÊu tõng khèi ®æ. §Çm bª t«ng sö dông ®Çm UB47, UB102, Mikasa hoÆc m¸y ®Çm x¨ng t¹i nh÷ng vÞ trÝ thi c«ng kh«ng cã ®iÖn líi..vv. C«ng t¸c ®Çm ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng kh«ng bÞ rç, ph©n tÇng. Bíc di chuyÓn cña m¸y ®Çm kh«ng ®îc vît qu¸ 1,5 lÇn b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm, dïi ®Çm ph¶i c¾m s©u vµo líp bª t«ng ®æ tr íc 5-10 cm. Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng ph¶i thêng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t sù æn ®Þnh cña cèp pha. NÕu cã hiÖn tîng cèp pha bÞ biÕn d¹ng ph¶i dõng ngay c«ng t¸c ®æ bª t«ng ®Ó xö lý. Sau khi xö lý xong míi ® îc tiÕp tôc ®æ díi sù gi¸m s¸t cña kü thuËt hiÖn trêng vµ TVGS (kü thuËt A). Trong qu¸ tr×nh thi c«ng nÕu gÆp ma ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng ®Ó níc ma r¬i vµo bª t«ng. Trong trêng hîp ph¶i ngõng ®æ bª t«ng, th× tríc khi thi c«ng tiÕp ph¶i cã sù kiÓm tra vµ ®ång ý cña t vÊn gi¸m s¸t hiÖn trêng.
  7. • B¶o dìng bª t«ng: Sau khi kÕt thóc c«ng t¸c ®æ bª t«ng ph¶i tiÕn hµnh b¶o dìng Èm bª t«ng. Trong thêi kú b¶o dìng Èm ph¶i tr¸nh c¸c t¸c ®éng c¬ häc vµ c¸c t¸c ®éng kh¸c ¶nh hëng ®Õn sù ninh kÕt vµ chÊt lîng cña bª t«ng. Bª t«ng ®îc b¶o dìng Èm b»ng níc kÕt hîp che ch¾n b»ng bao t¶i ®ay ®Ó cho bÒ mÆt lu«n lu«n ®- îc Èm m¸t. 6) BiÖn ph¸p an toµn. 1) Trªn c«ng trêng thi c«ng ph¶i ®Çy ®ñ c¸c biÓn b¸o an toµn VSL§ ®Ó t¹i vÞ trÝ cã nguy c¬ mÊt ATL§ vµ mäi ngêi dÔ nhËn biÕt ®Ó mäi ngêi thùc hiÖn ®óng néi dung chØ dÉn. 2) Cã biÖn ph¸p che ch¾n vËt liÖu s¾t thÐp, que hµn tr¸nh r¬i tõ trªn cao xuèng khu vùc lµm viÖc phÝa díi. 3) Cã c¸c lan can, hµng rµo b¶o vÖ b»ng thÐp gãc, thÐp trßn ®Ó khi lµm viÖc, ®i l¹i ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ ph¬ng tiÖn. 4) Lªn xuèng khèi ®æ ph¶i cã thang. Thang ph¶i ®¶m b¶o ®é ch¾c ch¾n, æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. 5) Khi lµm viÖc trªn cao>=1,5 m so víi mÆt ®Êt hoÆc mÆt sµn ph¶i cã sµn c«ng t¸c, lan can an toµn. NÕu ®é cao>=2 m ph¶i ®eo d©y an toµn. 6) N¬i lµm viÖc ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cho c«ng nh©n thi c«ng. 7) C«ng t¸c thi c«ng tuyÖt ®èi tu©n thñ c¸c quy ph¹m, tiªu chuÈn x©y dùng, c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng hiÖn hµnh cña nhµ níc vµ c¸c chØ dÉn ®îc nªu trong biÖn ph¸p an toµn trong hå s¬ dù thÇu.
Đồng bộ tài khoản