intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết minh kỹ thuật và hướng dẫn vận hành tủ điện điều khiển thiết bị hút lọc bụi tĩnh điện

Chia sẻ: Dweferhyj Gerhrtdjhtyd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

368
lượt xem
124
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống điều khiển điện thiết bị hút lọc bụi theo công nghệ lọc tĩnh điện này là một hệ thống điều khiển tự động, ứng thiết bị điều khiển tiên tiến như thiết bị điều khiển khả trình PLC, máy vi tính, màn hình công nghiệp, các thiết bị đo lường, điều khiển với độ chính xác và tin cậy cao. Hệ thống điều khiển điện bao gồm các bộ phận chính sau: Hệ thống điều khiển nguồn cao áp một chiều. Hệ thống điều khiển các động cơ rung các cực phóng và cực lắng. Hệ thống diều khiển giám sát từ máy vi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh kỹ thuật và hướng dẫn vận hành tủ điện điều khiển thiết bị hút lọc bụi tĩnh điện

 1. THUYẾT MINH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ HÚT LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN
 2. thuyÕt minh kü thuËt vµ h−íng dÉn vËn hµnh tñ ®iÖn ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ hót läc bôi tÜnh ®iÖn 1. Giíi thiÖu chung HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn thiÕt bÞ hót läc bôi theo c«ng nghÖ läc tÜnh ®iÖn nµy lµ mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng, øng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tiªn tiÕn nh− thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC, m¸y vi tÝnh, mµn h×nh c«ng nghiÖp, c¸c thiÕt bÞ ®o l−êng, ®iÒu khiÓn víi ®é chÝnh x¸c vµ tin cËy cao. HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn bao gåm c¸c bé phËn chÝnh sau: − HÖ thèng ®iÒu khiÓn nguån cao ¸p mét chiÒu. − HÖ thèng ®iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ rung c¸c cùc phãng vµ cùc l¾ng. − HÖ thèng diÒu khiÓn gi¸m s¸t tõ m¸y vi tÝnh. − HÖ thèng ®Ìn b¸o ®éng trong c¸c tr−êng hîp x¶y ra sù cè. 2- M« h×nh ®iÒu khiÓn hÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn §éng c¬ HÖ thèng Bé 0-10VDC rung gâ ®Ìn, ®iÒu khiÓn ®iÖn cùc b¸o ®éng Thyristor Mµn h×nh c«ng nghiÖp TD200 ANALOG CPU S7-200 MODULE M¸y tÝnh B¸o ®éng 4 - 20mA : PC/ PPI §ång hå ®o Nót Ên, C«ng mV - kV t¸c, r¬le nhiÖt (Grado 918) Ph¶n håi dßng, ¸p BiÕn ¸p chØnh l−u cao ¸p
 3. HÖ thèng ®−îc ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t th«ng qua hÖ thèng PLC S7-200 ghÐp nèi víi m¸y vi tÝnh b»ng c¸p lËp tr×nh PC/PPI. C¸c th«ng sè tõ mµn h×nh c«ng nghiÖp TD - 200 còng nh− tõ c¸c nót Ên, c«ng t¾c vµ ph¶n håi dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p ®−îc xö lý trong PLC vµ c¸c ®Çu ra cña nã lµ c¸c lÖnh lµm viÖc cho c¸c ®éng c¬ rung cùc l¾ng, cùc gai, còng nh− gãc më Thyristor ®Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cao ¸p. ChÕ ®é lµm viÖc cña hÖ thèng, t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ , c¸c th«ng sè vÒ dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p ®−îc gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn trªn mµn h×nh m¸y vi tÝnh. C¸c th«ng sè vÒ dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p cña tr−êng cao ¸p ®−îc ®−a vÒ ®Çu vµo cña bé ®iÒu khiÓn sè Grado 918. ë ®Çu ra cña bé ®iÒu khiÓn Grado 918 sÏ cã tÝn hiÖu t−¬ng øng tû lÖ tõ 4 – 20mA ®−a vÒ modul analog EM 235. §Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh cho dßng cao ¸p trong m« h×nh cã mét m¹ch vßng kÝn víi kh©u ph¶n håi ¸p vÒ ®Çu vµo cña m« ®un analog EM 235 cña PLC, ®Çu ra cña nã th«ng qua bé ®iÒu khiÓn Thyristor ®Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cao ¸p ®Çu ra. C¸c thiÕt bÞ chÝnh trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn: - M¸y biÕn ¸p chØnh l−u cao ¸p. - §éng c¬ M2 ®Ó thùc hiÖn viÖc rung gâ ®iÖn cùc phãng. - §éng c¬ M2 ®Ó thùc hiÖn viÖc rung gâ ®iÖn cùc l¾ng. - Tñ ®iÖn ®iÒu khiÓn bao gåm: + ¸p t« m¸t tæng AB1. + C«ng t¾c t¬ K1, ®ãng c¾t nguån cho bé ®iÒu khiÓn thyristor. + R¬ le nhiÖt F1 ®Ó b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn s¬ cÊp. + BiÕn dßng Ti 75/5 vµ ampekÕ A ®Ó ®o vµ chØ thÞ dßng ®iÖn s¬ cÊp. + Bé ®iÒu khiÓn thyristor ®Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cÊp cho cuén s¬ cÊp M¸y biÕn ¸p. + Cuén kh¸ng chÆn L1. + TriÕt ¸p VR ®Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p s¬ cÊp trong chÕ ®é ®iÒu khiÓn b»ng tay. + ¸p t« m¸t AB2, c«ng t¾c t¬ K2, r¬ le nhiÖt F2 ®Ó ®iÒu khiÓn ®éng c¬ rung gâ ®iÖn cùc phãng. + ¸p t« m¸t AB3, c«ng t¾c t¬ K3, r¬ le nhiÖt F3 ®Ó ®iÒu khiÓn ®éng c¬ rung gâ ®iÖn cùc l¾ng. + Nót dõng khÈn A0 ®Ó c¾t nguån hÖ thèng trong tr−êng hîp bÞ sù cè. + Nót Ên A1 ®Ó c¾t nguån ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng. + Nót Ên A2 ®Ó ®ãng nguån ®iÒu khiÓn hÖ thèng. + Nót Ên A3, A4 ®Ó ®ãng, c¾t nguån cho bé ®iÒu khiÓn thyristor.
 4. + Nót Ên A5, A6 ®Ó ®iÒu khiÓn ®éng c¬ rung gâ cùc phãng trong chÕ ®é ®iÒu khiÓn b»ng tay. + Nót Ên A7, A8 ®Ó®iÒu khiÓn ®éng c¬ rung gâ cùc l¾ng trong chÕ ®é ®iÒu khiÓn b»ng tay. + ChuyÓn m¹ch A_M ®Ó lùa chän chÕ ®é ®iÒu khiÓn Tù ®éng – Tay. + Bé ®iÒu khiÓn sè DIC1 ®Ó ®o, hiÓn thÞ vµ biÕn ®æi tÝn hiÖu ph¶n håi ®iÖn ¸p phÝa thø cÊp. + Bé ®iÒu khiÓn sè DIC2 ®Ó ®o, hiÓn thÞ vµ biÕn ®æi tÝn hiÖu ph¶n håi dßng ®iÖn phÝa thø cÊp. + Mµn h×nh c«ng nghiÖp TD200 ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: * §Æt c¸c th«ng sè thêi gian lµm viÖc cña rung cùc l¾ng, cùc gai cho tõng tr−êng còng nh− thêi gian nghØ gi÷a hai lÇn lµm viÖc. * §Æt th«ng sè ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn thø cÊp khi lµm viÖc, ®ång thêi hiÖn gi¸ trÞ tøc thêi cña dßng cao ¸p. * §Æt c¸c th«ng sè b¶o vÖ tr−êng cao ¸p. * ChØ ra sù cè x¶y ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ë tõng tr−êng còng nh− khi dßng cao ¸p qu¸ cao. + Analog Module ®Ó thu nhËn c¸c tÝn hiÖu ph¶n håi dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p thø cÊp, ph¶n håi nhiÖt ®é. + CPU S7-Siemens ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng lµm viÖc theo ch−¬ng tr×nh. + C¸c r¬ le ®iÒu khiÓn trung gian. + C¸c ®Ìn b¸o chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ, c¸c ®Ìn b¸o sù cè... - M¸y vi tÝnh ®Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña hÖ thèng.
 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A A LA LB LC LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 B0..B4 R¬le ®iÒu khiÓn trung gian K1..K3 Khëi ®éng tõ ®/k cao ¸p&c¸c ®éng c¬ rung gâ TD200 Mµn h×nh c«ng nghiÖp B B A V DIC1 DIC2 AB2 AB3 EM235 Analog modul S7 - SIEMENS CPU Bé ®iÒu khiÓn PLC S7 - SIEMENS L01 L02 F1 ... F4 VR A2 A4 A6 A8 TD200 DIC2 Bé ®o, hiÓn thÞ,b/® ph¶n håi dßng ®iÖn thø cÊp DIC1 Bé ®o, hiÓn thÞ, b/® ph¶n håi ®iÖn ¸p thø cÊp A0 A1 A3 A5 A7 M - A C C B2 B3 B4 K1 K2 K3 B0 LA5 §Ìn b¸o ®éng nhiÖt ®é cao LA4 §Ìn b¸o ®éng ¸p suÊt cao F2 F3 F1 LA3 §Ìn b¸o ®éng dßng ®iÖn thø cÊp cao AB1 LA2 §Ìn b¸o ®éng ®iÖn ¸p thø cÊp cao D D LA1 §Ìn b¸o ®éng ®éng c¬ rung gâ bÞ sù cè a/ S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ trªn tñ ®iÒu khiÓn LA..LC §Ìn b¸o pha CPU EM235 3. H−íng dÉn vËn hµnh tñ ®iÖn ®iÒu khiÓn VR TriÕt ¸p ®iÒu chØnh cao ¸p ë chÕ ®é "Tay" M-A C«ng t¾c chÕ ®é "Tay - 0 - Tù ®éng" E E A8 Nót ngõng rung gâ cùc l¾ng A7 Nót ®iÒu khiÓn rung gâ cùc l¾ng Bé ®iÒu khiÓn A6 Nót ngõng rung gâ cùc phãng TI A5 Nót ®iÒu khiÓn rung gâ cùc phãng thyristor F F A4 Nót cÊp nguån ®iÒu khiÓn cao ¸p A3 Nót c¾t nguån ®iÒu khiÓn cao ¸p A2 Nót cÊp nguån ®iÒu khiÓn A1 Nót c¾t nguån ®iÒu khiÓn G G A0 Nót dõng tæng Ký hiÖu Tªn gäi - chøc n¨ng Cuén kh¸ng B¶ng kª thiÕt bÞ trong tñ ®iÒu khiÓn H H Desig. Drawn Excu. Contract: Project: ViÖn M¸y vµ Dông cô c«ng nghiÖp Customer: LäC BôI TÜNH §IÖN ( IMI - Holding ) KC 06-07 CN Name S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ trong tñ 46 - L¸ng h¹ - Hµ néi - ViÖt nam I I Sign. Diagr.No: Sheet.No: Sheet: Tel: 8354481 Fax: 8344975 ®iÒu khiÓn läc bôi tÜnh ®iÖn 06 Caoap Date Trung t©m T− vÊn vµ Kü thuËt M«i tr−êng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 6. b/ C¸c b−íc vËn hµnh: B−íc 1: §Æt c«ng t¾c chÕ ®é ë vÞ trÝ “0”, xoay triÕt ¸p VR ng−îc chiÒu kim ®ång hå vÒ vÞ trÝ “Min”, bËt aptomat tæng AB1 -> C¸c ®Ìn b¸o pha LA, LB, LC s¸ng. B−íc 2: Ên nót A2 ®Ó cÊp nguån ®iÒu khiÓn -> c¸c bé ®iÒu khiÓn DIC1, DIC2 chØ thÞ ®iÖn ¸p thø cÊp vµ dßng ®iÖn thø cÊp, PLC ho¹t ®éng, mµn h×nh TD200 chØ thÞ c¸c th«ng sè ®iÖn ¸p ®Æt vµ ®iÖn ¸p ®o tõ ®iÖn tr−êng cao ¸p. B−íc 3: §Æt c¸c tham sè trªn mµn h×nh TD200 SIEMENS TD 200 DienapU21do= kV DienapU21lv= kV F5 F6 F7 F8 F1 F2 F3 F4 Shift ESC Enter - Ên “F1” ®Ó ®Æt c¸c tham sè rung gâ ®iÖn cùc l¾ng vµ ®iÖn cùc phãng cña tr−êng 1, dïng phÝm “^” hoÆc “v” ®Ó thay ®æi gi¸ trÞ råi Ên “Enter” ®Ó x¸c nhËn. + §Æt chu kú rung gâ cùc phãng “ChukyRungCucphong(s)” *) §Æt thêi gian ròng gâ cùc phãng ‘1Run=’: 0-> 32000. *) §Æt thêi gian nghØ gi÷a c¸c lÇn rung ‘1Pau=’ : 0->32000. + §Æt chu kú rung gâ cùc l¾ng “ChukyRungCuclang (s)” *) §Æt thêi gian ròng gâ cùc l¾ng ‘1Run=’: 0-> 32000. *) §Æt thêi gian nghØ gi÷a c¸c lÇn rung ‘1Pau=’ : 0->32000. - Ên “Shift + F1” ®Ó ®Æt tham sè lµm viÖc hÖ cao ¸p tr−êng 1, dïng phÝm “^” hoÆc “v” ®Ó thay ®æi gi¸ trÞ råi Ên “Enter” ®Ó x¸c nhËn. + §iÖn ¸p cao ¸p ®o ®−îc ‘DienapU21do=’: 0->60kV. + §Æt ®iÖn ¸p lµm viÖc cho tr−êng 1’DienapU21lv=’: 0-> 60kV. - Ên “Shift + F4” ®Ó ®Æt tham sè b¶o vÖ hÖ cao ¸p cho c¸c ®iÖn tr−êng, dïng phÝm “^” hoÆc “v” ®Ó thay ®æi gi¸ trÞ råi Ên “Enter” ®Ó x¸c nhËn.
 7. + Chän tr−êng cÇn ®Æt tham sè b¶o vÖ ‘Dat tham so bao ve he Caoap truong:’ 0- >3, Ên “Enter” ®Ó x¸c nhËn, chän “0” ®Ó tho¸t. *) §Æt tham sè b¶o vÖ sù cè ®iÖn ¸p cao : ‘U21Max=’ : 0->60 kV. *) §Æt tham sè b¶o vÖ sù cè ®iÖn ¸p thÊp : ‘U21Min=’ : 0->60 kV. *) §Æt tham sè b¶o vÖ sù cè qu¸ dßng ®iÖn : ‘I21Max=’ : 0-> 350 mA. *) §Æt tham sè b¶o vÖ sù cè phãng hå quang: > §iÖn ¸p g©y phãng hå quang : ‘U21Hoquang=’: 0->60 kV. > Dßng ®iÖn g©y phãng hå quang : ‘I21Hoquang=’ :0->350 mA. Ghi chó: c¸c gi¸ trÞ nµy ®−îc l−u tr÷ trong bé nhí cña PLC, trong tr−êng hîp kh«ng cÇn thay ®æi gi¸ trÞ c¸c tham sè trªn th× cã thÓ bá qua b−íc nµy. B−íc 4: Dïng c«ng t¾c “ M – A” ®Ó chän chÕ ®é ®iÒu khiÓn “Tay – Tù ®éng”. - ChÕ ®é ®iÒu khiÓn b»ng tay: + Dïng c¸c nót Ên A5, A6, A7, A8 ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ rung gâ ®iÖn cùc. + Dïng c¸c nót Ên A3, A4 ®Ó ®ãng c¾t nguån ®iÒu khiÓn cao ¸p. + Xoay tõ tõ nót VR theo chiÒu kim ®ång hå ®Ó t¨ng dÇn ®iÖn ¸p cao ¸p hoÆc ng−îc l¹i. Lóc nµy trªn mµn h×nh DIC1, DIC2, TD200 c¸c gi¸ trÞ ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn cao ¸p sÏ thay ®æi theo thùc tÕ. + Chó ý theo dâi c¸c tham sè, vµ c¸c tÝn hiÖu ®Ìn b¸o ®Ó cã ph¶n øng phï hîp. - ChÕ ®é ®iÒu khiÓn tù ®éng: Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng nh− rung gâ c¸c ®iÖn cùc, æn ®Þnh ®iÖn ¸p thø cÊp, c¸c ph¶n øng trong c¸c tr−êng hîp x¶y ra sù cè ®−îc thùc hiÖn tù ®éng theo c¸c tham sè ®· cµi ®Æt ë “B−íc 3”.
 8. BCN VMVDCCN Bé c«ng nghiÖp ViÖn M¸y vµ Dông cô c«ng nghiÖp 46 - L¸ng H¹ - §èng §a – Hµ néi B¸o c¸o tãm t¾t PhÇn: Läc bôi tÜnh ®iÖn Th.S TrÇn Hång Lam Hµ néi 11/2004
 9. PhÇn I: tãm t¾t nhiÖm vô, c«ng viÖc cña ®Ò tµi 1. Môc ®Ých cña ®Ò tµi: S¶n xuÊt xi m¨ng ph¸t sinh ra nhiÒu bôi nÕu kh«ng thu håi th× khi ph¸t t¸n ra bªn ngoµi kh«ng nh÷ng g©y hiÓm ho¹ cho m«i tr−êng mµ cßn g©y l·ng phÝ. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy c¸c nhµ m¸y xi m¨ng ph¶i nhËp c¸c bé läc bôi tÜnh ®iÖn cã gi¸ thµnh rÊt cao lµm t¨ng chi phÝ cho mçi tÊn s¶n phÈm.V× vËy viÖc nghiªn cøu, thiÕt kÕ thiÕt bÞ läc bôi, ®Æc biÖt lµ läc bôi tÜnh ®iÖn, trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt xi m¨ng ®Ó s¶n xuÊt trong n−íc lµ rÊt cÇn thiÕt. Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ nh»m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò bøc xóc ®ã. 2. Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vµ thùc hiÖn ®Ò tµi: Trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vÒ c«ng nghÖ läc bôi tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, kh¶o s¸t thùc tÕ viÖc l¾p ®Æt, vËn hµnh Läc bôi tÜnh ®iÖn t¹i trªn 7 c«ng ty xi m¨ng ë trong n−íc còng nh− kh¶o s¸t kü kh¶ n¨ng thiÕt kÕ chÕ t¹o läc bôi tÜnh ®iÖn ë ViÖt nam, nhãm ®Ò tµi ®· thùc hiÖn c¸c néi dung sau: - LËp b¶ng thèng kª so s¸nh c¸c lo¹i läc bôi tÜnh ®iÖn, c«ng nghÖ vµ c¸c ®Æc tÝnh, th«ng sè kü thuËt cña chóng. Trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch kÕt cÊu, c«ng nghÖ chÕ t¹o vµ l¾p r¸p cña c¸c bé phËn chñ yÕu nh− ®iÖn cùc l¾ng, ®iÖn cùc phãng, bé rung gâ bôi vµ ®Æc biÖt lµ bé ®iÒu khiÓn. §¸nh gi¸ ph©n tÝch quy tr×nh c«ng nghÖ vµ cÊu t¹o thiÕt bÞ. - Lùa chän th«ng sè kü thuËt dù kiÕn thiÕt kÕ; Thu thËp tiªu chuÈn thiÕt kÕ, ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n - TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ kü thuËt phÇn c¬ khÝ vµ phÇn ®iÖn ®iÒu khiÓn. - Ph©n tÝch kh¶ n¨ng vµ ®Ò ra ph−¬ng ¸n chÕ t¹o thiÕt bÞ trong n−íc. - LËp quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o, kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm, quy tr×nh l¾p dùng vµ kh¶o nghiÖm. §Æc biÖt c¸c bé phËn chñ yÕu (critical parts): c¸c ®iÖn cùc l¾ng, ®iÖn cùc phãng, hÖ rung gâ bôi theo c«ng nghÖ cña h·ng Lodge Cottrell. - Nhãm ®Ò tµi ®· kh¶o nghiÖm bé ®iÒu khiÓn tù ®éng do nhãm chÕ t¹o t¹i hiÖn tr−êng C«ng ty Xi m¨ng L¹ng S¬n. 3. KÕt qu¶: C¸c tµi liÖu, b¸o c¸o thiÕt kÕ, b¶n vÏ thiÕt kÕ ®· t¹o ra: B¸o c¸o kh¶o s¸t thùc tÕ vµ ph©n tÝch sè liÖu B¸o c¸o vÒ tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n thiÕt bÞ - thiÕt kÕ kü thuËt läc bôi tÜnh ®iÖn 4
 10. Bé b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ khÝ ®Ó chÕ t¹o 01 thiÕt bÞ läc bôi tÜnh ®iÖn gåm 3 tr−êng Bé b¶n vÏ thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn cña thiÕt bÞ läc bôi tÜnh ®iÖn 3 tr−êng B¸o c¸o ph©n tÝch vÒ kh¶ n¨ng chÕ t¹o thiÕt bÞ trong n−íc B¸o c¸o qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o, kiÓm tra chÊt l−îng, l¾p dùng vµ kh¶o nghiÖm, ch¹y thö thiÕt bÞ X©y dùng ®−îc phÇn mÒm ®iÒu khiÓn PLC cho 1 tr−êng cña läc bôi tÜnh ®iÖn X©y dùng ®−îc phÇn mÒm theo dâi vµ thu thËp c¸c th«ng sè cña läc bôi tÜnh ®iÖn trªn m¸y tÝnh ChÕ t¹o thö nghiÖm ®−îc 01 bé nguån chØnh l−u cao ¸p vµ 01 tñ ®iÒu khiÓn cho 1 tr−êng cña läc bôi tÜnh ®iÖn KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm cho thÊy bé ®iÒu khiÓn läc bôi tÜnh ®iÖn do nhãm ®Ò tµi thiÕt kÕ chÕ t¹o ®· ®¹t kÕt qu¶ theo môc tiªu ®Ò tµi ®· ®Ò ra. 4. KÕt luËn: §Ò tµi nghiªn cøu cã thÓ triÓn khai øng dông ®Ó thiÕt kÐ, chÕ t¹o hÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng ë trong n−íc thay thÕ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®ang ph¶i nhËp ngo¹i. 5
 11. PhÇn II: Tãm t¾t c¸c néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi Ch−¬ng 1: Kh¶o s¸t , thu thËp vµ ph©n tÝch sè liÖu vÒ mét sè hÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn ë viÖt nam Sau khi s−u tÇm , nghiªn cøu c¸c tµi liÖu kü thuËt vÒ thiÕt kÕ vµ kiÓu lo¹i cña c¸c hÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn phæ biÕn trªn thÕ giíi, nhãm ®Ò tµi ®· trùc tiÕp tham quan, kh¶o s¸t vµ thu thËp sè liÖu vÒ c¸c hÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn hiÖn ®ang ®−îc sö dông ë mét sè nhµ m¸y xi m¨ng ë ViÖt nam. Dùa trªn nh÷ng th«ng sè kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ läc bôi tÜnh ®iÖn nµy, nhãm ®· chän ra kiÓu lo¹i läc bôi tÜnh ®iÖn vµ c¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn kü thuËt,c«ng nghÖ, vËn hµnh vµ ®iÒu kiÖn m«i tr−êng ë ViÖt nam. Th«ng sè cña mét sè hÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn tiªu biÓu nh− sau: Läc bôi tÜnh ®iÖn cho M¸y nghiÒn than ChØ tiªu §¬n vÞ Sè liÖu Nm3/h m3/h Sè liÖu qu¸ tr×nh L−u l−îng khÝ th¶i 79.000/ 107300 0 §/K danh nghÜa NhiÖt ®é khÝ vµo C 95 mmH2O - 80 ¸p suÊt t¹i ®Çu vµo §é Èm % 6,1 g/ Nm3 Nång ®é bôi 42 mg/Nm3 dry Nång ®é bôi ra (max 50) 30 Kg/m3 TØ träng khÝ 1,26 Nm3/h m3/h Sè liÖu qu¸ tr×nh L−u l−îng khÝ th¶i 82.950/ 113.000 0 §/K thiÕt kÕ NhiÖt ®é khÝ vµo C 95 mmH2O - 120 ¸p suÊt t¹i ®Çu vµo §é Èm % 5 ®Õn 8 g/ Nm3 Nång ®é bôi Max 75 mg/Nm3 dry Nång ®é bôi ra (max 50) 50 Kg/m3 TØ träng khÝ V di chuyÓn dßng DN/TK cm/s 7,65/ 7,79 Th«ng sè chung Nguån gèc xuÊt xø LODGE COTRELL/FLS KiÓu M400 LCS Sè tr−êng 3 6
 12. Sè ®−êng khÝ (gi÷a 2 ®iÖn cùc 15 cïng dÊu) ChiÒu réng 1 ®−êng khÝ mm 400 m2 DiÖn tÝch ®iÖn cùc l¾ng TK/TT 2.839/ 3.492 Sè bé nguån cao ¸p/ N¬i ®Æt 3/ nãc §iÖn ¸p kV 110 C−êng ®é dßng ®iÖn mA 400 Sè bé dÉn ®éng TB rung gâ bôi kW 3 x 0,25 KiÓu ®iÖn cùc phãng Thanh dÑt cã r¨ng c−a §é dµy ®iÖn cùc l¾ng mm 1,2 §é dµy tÊm vá th©n mm 5 Tæn thÊt ¸p gi÷a ®Çu vµo, ra mm H2O 30 m2 B¶o «n -DiÖn tÝch 1.210 -ChiÒu dµy mm 100 Thu håi bôi XÝch Bé 2 Van th¸o bôi C¸i 6 Khèi l−îng Khèi l−îng toµn bé Kg 174.000 Läc bôi tÜnh ®iÖn cho M¸y nghiÒn xi m¨ng ChØ tiªu §¬n vÞ Sè liÖu Nm3/h m3/h Sè liÖu qu¸ tr×nh L−u l−îng khÝ th¶i DN/TK 44.440/ 86.700 Nm3/h m3/h L−u l−îng khÝ th¶i DN/TK 32.560/ 60.000 0 NhiÖt ®é khÝ vµo DN/TK C 92/ 100 mmH2O -200/-300 ¸p suÊt t¹i ®Çu vµo DN/TK §é Èm % 10 g/ Nm3 Nång ®é bôi 45 mg/Nm3 dry Nång ®é bôi ra (max 50) 50 HiÖu suÊt % 99,99 Kg/m3 TØ träng khÝ 1,28 Nm3/h m3/h L−u l−îng khÝ th¶i 82.950/ 113.000 V di chuyÓn h¹t bôi cm/s 11,12 V dßng khÝ m/s 0,62 Th«ng sè chung Nguån gèc xuÊt xø LODGE COTRELL/FLS 7
 13. KiÓu M400 LCS Sè tr−êng 3 Sè ®−êng khÝ (gi÷a 2 ®iÖn cùc 10 cïng dÊu) ChiÒu réng 1 ®−êng khÝ mm 400 m2 DiÖn tÝch ®iÖn cùc l¾ng TK/TT 1.893/2.328 Sè bé nguån cao ¸p/ N¬i ®Æt 3/ nãc §iÖn ¸p kV 110 C−êng ®é dßng ®iÖn mA 200 Sè bé dÉn ®éng TB rung gâ bôi kW 3 x 0,25 KiÓu ®iÖn cùc phãng Thanh dÑt cã r¨ng c−a §é dµy ®iÖn cùc l¾ng mm 1,2 §é dµy tÊm vá th©n mm 5 Tæn thÊt ¸p gi÷a ®Çu vµo, ra mm H2O 30 m2 B¶o «n -DdiÖn tÝch 900 -ChiÒu dµy mm 100 Thu håi bôi VÝt t¶i Bé 1 Van th¸o bôi Van xoay Khèi l−îng Khèi l−îng toµn bé Kg 113.000 8
 14. C¸c hÖ thèng läc bôi ®iÖn cña c¸c dù ¸n xi m¨ng DiÖn Sè Sè Nång ®é Nång ®é §iÖn ¸p Tèc ®é NhiÖt chÞu Qu¹t C«ng ty xi m¨ng vµ L−u l−îng tÝch läc tr−êng tr−êng bôi vµo bôi ra lµm viÖc l¾ng ®ùng EP m3/h LB§ sö dông m2 / (g/Nm3) (mg/Nm3) (0C/2h) ®iÖn c¬ Kv (m/s) (Kw) Lß Schmidt Th¹ch 2 Hoµng FL Cooler Than 474.000 (1160C) Lß 7.088 3 1 70/55 50 111 1,15-1,25 400 sau c¶i t¹o BØm S¬n Lurgi 396.000 (3450C) Cooler 7.088 3 1 30 50 111 1,03 400 73.000 (800C) Than 2 1 80 50 111 0,95 200 Lß 369.000 8.410 3 1 100 50 111 1,27 300 Hoµng Mai Cooler 288.000 9.846 3 1 29 50 111 1,27 400 Lurgi Than 96.000 2.897 2 1 36 50 111 0,82 XM 182.360 4.575 3 1 130 50 111 0,80 160 Lß 450.000 3 2 67 30 0,8 400 Lurgi Nghi S¬n Cooler 320.000 3 1 20 30 11 0,8 400 466.000 (1500C) Lß 7.938 3 1 80 50 111 0,93 2.500 Lodge Cottrell Bót S¬n 480.000 (2050C) Cooler 9.072 3 1 25 50 111 0,99 110.000 (1000C) Than 2.700 3 1 80 50 111 0,59 450 86.000 (960C) XM 1.638 3 1 300 50 111 0,77 160 576.000 (1500C) Lß 12.740 4 1 900 50 110 2.000 Chinfon Cooler 612.000 (2400C) 8.352 3 1 20 50 80 370 9
 15. Ch−¬ng 2: Tæng quan vÒ bôi vµ läc bôi tÜnh ®iÖn 2.1 TÝnh chÊt cña bôi ®Ó cã thÓ thiÕt kÕ ®−îc thiÕt bÞ läc bôi tÜnh ®iÖn cã hiÖu suÊt cao th× viÖc t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ c¸c tÝnh chÊt c¬, lý ho¸ cña chñng lo¹i bôi cÇn läc lµ rÊt quan träng. Vµ nã còng cã ¶nh h−áng rÊt lín ®Õn viÖc lùa chän kiÓu lo¹i còng nh− c¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh cña läc bôi tÜnh ®iÖn sÏ thiÕt kÕ . D−íi ®©y lµ mét sè tÝnh chÊt c¬ lý cña bôi cã ¶nh h−ëng lín ®Õn ho¹t ®éng cña läc bôi tÜnh ®iÖn: Khèi l−îng riªng cña bôi KÝch th−íc h¹t bôi TÝnh b¸m dÝnh cña bôi Kh¶ n¨ng g©y mµi mßn cña bôi Kh¶ n¨ng hót Èm vµ hoµ tan cña bôi §iÖn trë suÊt cña líp bôi Trong c¸c tÝnh chÊt trªn th× ®iÖn trë suÊt cña bôi lµ yÕu tè cã ¶nh huëng lín nhÊt. §iÖn trë suÊt cña bôi cã thÓ chia thµnh 3 nhãm gi¸ trÞ nh− sau: ρ < 104Ω.cm: Khi l¾ng vµo c¸c ®iÖn cùc, c¸c h¹t bôi bÞ mÊt ®iÖn tÝch ngay nªn cã thÓ bÞ - cuèn ®i lÇn n÷a theo khÝ. ρ = 104 ÷ 1010Ω.cm: Läc bôi tÜnh ®iÖn khö tèt nhÊt, v× l¾ng vµo ®iÖn cùc, c¸c h¹t kh«ng - bÞ mÊt tÜnh ®iÖn ngay nªn cã ®ñ thêi gian t¹o thµnh líp. ρ ≥ 104 ÷ 1010Ω.cm: Läc bôi tÜnh ®iÖn khö rÊt khã. Bôi thuéc nhãm nµy khi l¾ng vµo - ®iÖn cùc sÏ t¹o thµnh líp bôi xèp c¸ch ®iÖn. Khi c−êng ®é ®iÖn tr−êng t¨ng lªn ®Õn gi¸ trÞ tíi h¹n nµo ®ã sÏ x¶y ra phãng ®iÖn qua líp bôi xèp ®Ó t¹o thµnh r·nh nhá chøa ®Çy c¸c ion d−¬ng. TiÕp theo sÏ lµ hiÖn t−îng phãng ®iÖn vÇng quang ng−îc lµm gi¶m hiÖu suÊt cña läc bôi tÜnh ®iÖn. HiÖn nay, ®Ó läc bôi trong khÝ th¶i ë c¸c nhµ m¸y th«ng th−êng ng−êi ta hay sö dông läc bôi tÜnh ®iÖn v× tÝnh ®a n¨ng vµ hiÖu suÊt cao cña nã. Mét sè −u ®iÓm næi bËt cña läc bôi tÜnh ®iÖn nh− sau: HiÖu suÊt tíi h¬n 99,9% Läc ®−îc c¸c h¹t bôi siªu nhá tõ nång ®é bôi ban ®Çu tíi h¬n 50g/m3. Cã thÓ lµm viÖc trong vïng cã nhiÖt ®é tíi 4500C ChÞu ®−îc m«i tr−êng ¨n mßn, víi ¸p suÊt d−¬ng hoÆc ch©n kh«ng (¸p suÊt ©m). 10
 16. Chi phÝ vËn hµnh thÊp, trë lùc nhá (kh«ng lín h¬n 250Pa) Tiªu hao n¨ng l−îng ®Ó läc 1.000m3 khÝ chØ mÊt 0,1 ÷ 0,5 Kwh 2.2 Ph©n lo¹i läc bôi Läc bôi tÜnh ®iÖn cã thÓ ®−îc ph©n lo¹i theo c«ng nghÖ t¸ch bôi ra khái bÒ mÆt l¾ng, thµnh 2 lo¹i c¬ b¶n: i. Läc bôi tÜnh ®iÖn −ít: ®−îc sö dông ®Ó khö bôi d¹ng vËt liÖu r¾n vµ ®−îc röa khái bÒ mÆt l¾ng b»ng n−íc. NhiÖt ®é cña dßng khÝ chøa bôi cÇn b»ng hoÆc xÊp xØ nhiÖt ®é ®äng s−¬ng cña nã khi vµo läc bôi tÜnh ®iÖn. Ngoµi ra, läc bôi −ít ®−îc sö dông ®Ó thu c¸c h¹t láng d¹ng s−¬ng hoÆc giät Èm tõ dßng khÝ. Trong c¸c tr−êng hîp nµy cã thÓ kh«ng cÇn ®Õn viÖc röa bÒ mÆt l¾ng mµ c¸c h¹t d¹ng láng tù tÝch tô vµ ch¶y xuèng d−íi. ii. Läc bôi tÜnh ®iÖn kh«: còng ®−îc sö dông ®Ó khö c¸c bôi d¹ng r¾n nh−ng líp bôi ®−îc t¸ch ra khái bÒ mÆt l¾ng b»ng c¸ch rung gâ. Dßng khÝ vµo läc bôi tÜnh ®iÖn kh« ph¶i cã nhiÖt ®é cao h¬n h¼n ®iÓm ®äng s−¬ng ®Ó tr¸nh ®äng n−íc trªn bÒ mÆt l¾ng vµ tr¸nh «xy ho¸ cho c¸c ®iÖn cùc. Ngoµi ra, tuú theo c¸ch ®−a dßng khÝ vµo vïng tÝch cùc cña läc bôi tÜnh ®iÖn mµ ng−êi ta còng cã thÓ ph©n biÖt thµnh: Läc bôi tÜnh ®iÖn ®øng: dßng khÝ ®i vµo vïng tÝch cùc cña läc bôi theo chiÒu ®øng. Lo¹i läc bôi tÜnh ®iÖn nµy th−êng chØ cã mét tr−êng v× lµm nhiÒu tr−êng sÏ rÊt phøc t¹p vµ v× thÕ hiÖu suÊt nã th−êng thÊp. Läc bôi tÜnh ®iÖn ngang: dßng khÝ ®i vµo vïng tÝch cùc cña läc bôi theo chiÒu ngang. Lo¹i nµy ®−îc øng dông rÊt phæ biÕn v× nh÷ng −u viÖt cña nã. Cã thÓ thiÕt kÕ chÕ t¹o nhiÒu tr−êng vµ hiÖu suÊt cao. Do vËy chñ tr−¬ng thiÕt kÕ läc bôi tÜnh ®iÖn ngang, nhiÒu tr−êng, d¹ng läc bôi tÜnh ®iÖn kh« lµ h−íng nghiªn cøu chÝnh. H×nh d¸ng vµ c¸c bé phËn cña mét thiÕt bÞ läc bôi tÜnh ®iÖn kh«, kiÓu ngang ®iÓn h×nh ®−îc thÓ hiÖn nh− h×nh vÏ d−íi ®©y: 11
 17. H1. ThiÕt bÞ läc bôi tÜnh ®iÖn 2.3 Nguyªn lý lµm viÖc cña läc bôi tÜnh ®iÖn: H2. Nguyªn lý lµm viÖc cña läc bôi tÜnh ®iÖn 12
 18. Dßng khÝ cã bôi ®i qua khe gi÷a c¸c ®iÖn cùc l¾ng (d¹ng h×nh tÊm) vµ gi÷a c¸c cùc phãng cã d¹ng h×nh trßn, ch÷ nhËt, vu«ng,vµ cã thÓ cã gai nhän,®−îc ®ì b»ng sø c¸ch ®iÖn cao ¸p. Cùc phãng ®−îc nèi víi ®iÖn cùc ©m víi ®iÖn ¸p kho¶ng 30 ÷ 120kV. Cùc l¾ng ®−îc nèi víi ®iÖn cùc d−¬ng vµ nèi ®Êt. H3. Sù ion ho¸ chÊt khÝ xung quanh ®iÖn cùc D−íi t¸c dông cña lùc ®iÖn tr−êng, xung quanh cùc phãng xuÊt hiÖn vÇng quang (corona), lµm xuÊt hiÖn hiÖn t−îng ion ho¸ chÊt khÝ vµ lµm cho c¸c h¹t bôi bÞ nhiÔm ®iÖn. C¸c h¹t bôi nµy sÏ bÞ hót vÒ c¸c ®iÖn cùc tr¸i dÊu. HÇu hÕt c¸c h¹t bôi bÞ nhiÔm ®iÖn ©m nªn nã sÏ bÞ hót vÒ cùc l¾ng. Chõng nµo sè l−îng h¹t bôi b¸m ®ñ dµy trªn cùc l¾ng, hÖ thèng bóa gâ sÏ gâ vµo cùc l¾ng t¹o ra dao ®éng vµ lµm c¸c h¹t bôi r¬i xuèng thïng boongke. H×nh ¶nh cña vÇng quang (corona) t¹o thµnh xung quanh ®iÖn cùc phãng cã gai nh− h×nh ¶nh d−íi ®©y: 13
 19. H4. H×nh ¶nh cña vÇng quang (corona) t¹o thµnh xung quanh ®iÖn cùc phãng cã gai 2.4 C¸c bé phËn c¬ b¶n cña läc bôi tÜnh ®iÖn: 2.4.1 HÖ thèng ®iÖn cùc l¾ng HÖ thèng ®iÖn cùc l¾ng th−êng cã hai d¹ng: d¹ng tÊm vµ d¹ng èng. D¹ng tÊm ®−îc sö dông c¶ trong läc bôi tÜnh ®iÖn ®øng vµ läc bôi tÜnh ®iÖn ngang, cßn d¹ng èng chØ sö dông trong läc bôi tÜnh ®iÖn ®øng. Yªu cÇu chung cho c¸c ®iÖn cùc l¾ng: + BÒ mÆt h−íng vÒ ®iÖn cùc phãng ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng cã låi, nh« nhän + Khèi l−îng nhá nhÊt cã thÓ nh−ng vÉn ®¶m b¶o ®ñ cøng v÷ng vµ gi÷ ®−îc h×nh d¹ng bÒ mÆt cho tr−íc + ChÞu rung gâ tèt ®Ó t¸ch bôi, chÞu ®−îc lùc xung do bóa gâ trong c¶ ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é ®−îc t¨ng lªn. Ngµy nay ®iÖn cùc l¾ng d¹ng tÊm cã biªn d¹ng hë ®−îc sö dông réng r·i v× nh÷ng −u viÖt cña nã: §¶m b¶o ®é cøng v÷ng lín nhÊt víi chi phÝ vËt liÖu nhá nhÊt. Gi¶m tèi ®a l−îng bôi cuèn theo khÝ lÇn thø 2 v× cã phÇn che thuû khÝ ®éng lùc häc. Cã thÓ sö dông víi vËn tèc dßng khÝ lín tíi 1,7 m/s vµ chiÒu dµy cña tÊm chØ cÇn trong kho¶ng 0,8 ÷ 1,5 mm. H×nh d¸ng bªn ngoµi cña mét ®iÖn cùc l¾ng d¹ng tÊm, biªn d¹ng hë nh− sau: H5. HÖ thèng ®iÖn cùc l¾ng d¹ng tÊm 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2