intTypePromotion=1

Tiếng Nhật dành cho mọi người part 2

Chia sẻ: Anh Heomap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
251
lượt xem
104
download

Tiếng Nhật dành cho mọi người part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiếng nhật dành cho mọi người part 2', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Nhật dành cho mọi người part 2

  1. Õn :0 (í“ :1/3) Ƭ¼ÙÃû ƒA a ƒC i ƒE u ƒG e ƒI o ƒJ ka ƒL ki ƒN ku ƒP ke ƒR ko ƒT sa ƒV shi ƒX su ƒZ se ƒ\ so ƒ^ ta ƒ` chi ƒc tsu ƒe te ƒg to ƒi na ƒj ni ƒk nu ƒl ne ƒm no ƒn ha ƒq hi ƒt fu ƒw he ƒz ho ƒ} ma ƒ~ mi ƒ€ mu ƒ• me ƒ‚ mo ƒ„ ya ƒ† yu ƒˆ yo ƒ‰ ra ƒŠ ri ƒ‹ ru ƒŒ re ƒ• ro ƒ• wa ƒ’ o ƒ“ n (ƽ¼ÙÃû ) •áÒô (Ƭ¼ÙÃû ) ‚ª ga ‚¬ gi ‚® gu ‚° ge ‚² go ƒK ga ƒM gi ƒO gu ƒQ ge ƒS go ‚´ za ‚¶ ji ‚¸ zu ‚º ze ‚¼ zo ƒU za ƒW ji ƒY zu ƒ[ ze ƒ] zo ‚¾ da ‚À ji ‚à zu ‚Å de ‚Ç do ƒ_ da ƒa ji ƒd zu ƒf de ƒh do ‚Î ba ‚Ñ bi ‚Ô bu ‚× be ‚Ú bo ƒo ba ƒr bi ƒu bu ƒx be ƒ{ bo ‚Ï pa ‚Ò pi ‚Õ pu ‚Ø pe ‚Û po ƒp pa ƒs pi ƒv pu ƒy pe ƒ| po
  2. Õn :0 (í“ :2/3) (ƽ¼ÙÃû ) ÞÖÒô (Ƭ¼ÙÃû ) ‚«á kya ‚«ã kyu ‚«å kyo ƒL kya ƒL… kyu ƒL‡ kyo ‚µá sha ‚µã shu ‚µå sho ƒV sha ƒV… shu ƒV‡ sho ‚¿á cha ‚¿ã chu ‚¿å cho ƒ` cha ƒ`… chu ƒ`‡ cho ‚Éá nya ‚Éã nyu ‚Éå nyo ƒj nya ƒj… nyu ƒj‡ nyo ‚Ðá hya ‚Ðã hyu ‚Ðå hyo ƒq hya ƒq… hyu ƒq‡ hyo ‚Ýá mya ‚Ýã myu ‚Ýå myo ƒ~ mya ƒ~… myu ƒ~‡ myo ‚èá rya ‚èã ryu ‚èå ryo ƒŠ rya ƒŠ… ryu ƒŠ‡ ryo ‚¬á gya ‚¬ã gyu ‚¬å gyo ƒM gya ƒM… gyu ƒM‡ gyo ‚¶á ja ‚¶ã ju ‚¶å jo ƒW ja ƒW… ju ƒW‡ jo ‚Àá ja ‚Àã ju ‚Àå jo ƒa ja ƒa… ju ƒa‡ jo ‚Ñá bya ‚Ñã byu ‚Ñå byo ƒr bya ƒr… byu ƒr‡ byo ‚Òá pya ‚Òã pyu ‚Òå pyo ƒs pya ƒs… pyu ƒs‡ pyo
  3. :0 (í“ :3/3)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2