Tiếng việt 1 - Bài 19, 20

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
5
download

Tiếng việt 1 - Bài 19, 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ s và r ; tiếng sẻ và rễ 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : Bé tô cho rõ chữ và số. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Rổ, rá. -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : sẻ, rễ; Câu ứng dụng : Bé tô cho rõ chữ và số. -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Rổ, rá. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 19, 20

  1. Bài 19 s - r I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch s và r ; ti ng s và r 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Bé tô cho rõ ch và s . 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : R , rá. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : s , r ; Câu ng d ng : Bé tô cho rõ ch và s . -Tranh minh ho ph n luy n nói : R , rá. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : x, ch. xe, chó; th x , xa xa, chì , ch cá. - c câu ng d ng : Xe ô tô ch cá v th xă. -Nh n xét bài cũ.
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay h c âm s, r. Ho t ng 1 : D y ch ghi âm s-r +M c tiêu: nh n bi t ư c âm s và âm r +Cách ti n hành : D y ch ghi âm s: Th o lu n và tr l i: -Nh n di n ch : Ch s g m : nét xiên ph i, nét Gi ng : nét cong th t, nét cong h trái. Khác : s có thêm nét xiên và nét H i : So sánh s v i x? th t. (Cá nhân- ng thanh) -Phát âm và ánh v n : s, s . Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn - c l i sơ ↓↑ s . D y ch ghi âm r: Gi ng : nét xiên ph i, nét th t -Nh n di n ch : Ch r g m nét xiên ph i, nét th t Khác : k t thúc r là nét móc và nét móc ngư c. ngư c, còn s là nét cong h trái. H i : So sánh r và s? (C nhân- thanh) Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn ti ng r . -Phát âm và ánh v n : r và ti ng r Vi t b ng con : s,r, s , r . - c l i sơ ↓↑ - c l i c 2sơ . c cá nhân, nhóm, bàn, l p
  3. Ho t ng 2 :Luy n vi t : -MT:HS vi t úng quy trình r-s ,s -r -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3 :Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) -MT:HS c ư ct ng d ng. Th o lu n và tr l i : bé tô ch , -Cách ti n hành:HS c GV k t h p ga ng t s su su, ch s , r rá, cá rô. c th m và phân tích : rõ, s - c l i toàn bài trên b ng c câu ng d ng (C nhân- C ng c d n dò thanh) Ti t 2: c SGK(C nhân- thanh) Ho t ng 1:Luy n c +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng Tô v t p vi t : s, r, s , r +Cách ti n hành : - c l i bài ti t 1 Th o lu n và tr l i - c câu ng d ng : +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Tìm ti ng có âm m i h c ( g ch chân : rõ, s ) +Hư ng d n c câu ng d ng : Bé tô cho rõ ch và s . c SGK: Ho t ng 2 :Luy n vi t:
  4. -MT:HS vi t úng r-s,s -r -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v Ho t ng 3 :Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : R , rá +Cách ti n hành : H i: -R dùng làm gì,rá dùng làm gì? -R , rá khác nhau như th nào? -Ngoài r , rá còn có lo i nào khác an b ng mây tre. N u không có mây tre, r làm b ng gì? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
  5. Bài 20 k - kh I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch k và kh; ti ng k và kh 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Ch kha k v cho bé hà và bé lê 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : ù ù, vù vù, ro ro, tu tu. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : k , kh ; Câu ng d ng : Ch kha k v cho bé hà và bé lê -Tranh minh ho ph n luy n nói : ù ù, vù vù, ro ro, tu tu. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : r, s, su su, ch s , r rá, cá rô. - c câu ng d ng : Bé tô cho rõ ch và s . -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  6. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay h c âm k, kh. Ho t ng 1 : D y ch ghi âm k,kh +M c tiêu: nh n bi t ư c âm k và âm kh +Cách ti n hành : D y ch ghi âm k: Th o lu n và tr l i: -Nh n di n ch : Ch k g m : nét khuy t trên, nét Gi ng : nét khuy t trên th t, nét móc ngư c. Khác : k có thêm nét th t H i : So sánh k v i h? (Cá nhân- ng thanh) Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn -Phát âm và ánh v n : k, k k . - c l i sơ ↓↑ D y ch ghi âm kh Gi ng : ch k -Nh n di n ch : Ch kh là ch ghép t hai con Khác : kh có thêm h ch : k, h (C nhân- thanh) H i : So sánh kh và k? Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn -Phát âm và ánh v n : kh và ti ng kh ti ng kh . - c l i sơ ↓↑ Vi t b ng con : k, kh, k , kh - c l i 2 sơ . Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t ung quy trình k-kh,k -kh c cá nhân, nhóm, bàn, l p
  7. -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: -MT:HS c ư c các t ng d ng. -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) k h , kì c , khe á, cá kho. Th o lu n và tr l i : ch ang k - c l i sơ 1,sơ 2. v - c l i toàn bài trên b ng c th m và phân tích : kha, k C ng c d n dò c câu ng d ng (C nhân- Ti t 2: thanh) Ho t ng 1: Luy n c c SGK(C nhân- thanh) +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng Tô v t p vi t : k, kh, k , kh . +Cách ti n hành : - c l i bài ti t 1 - c câu ng d ng : +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? Th o lu n và tr l i +Tìm ti ng có âm m i h c ( g ch chân : kha, k ) +Hư ng d n c câu ng d ng : ch kha k v Ti ng s m cho bé hà và bé lê. Ti ng sáo di u c SGK: Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:Vi t úng k-kh,k -kh vào v .
  8. -Cách ti n hành:GV hư ng d n HS vi t theo dòng vào v . Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : ù ù, vo vo, ro ro, tu tu +Cách ti n hành : H i:-Con v t, các v t có ti ng kêu th nào? -Em còn bi t ti ng kêu c a các v t, con v t nào khác không? -Có ti ng kêu nào mà khi nghe th y, ngư i ta ph i ch y vào nhà không? -Có ti ng kêu nào khi nghe th y ngư i ta r t vui? -Em th b t chư c ti ng kêu c a các v t trên? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
Đồng bộ tài khoản