Tiếng việt 1 - Bài 33, 34

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
118
lượt xem
21
download

Tiếng việt 1 - Bài 33, 34

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần ôi, ơi và từ : trái ổi, bơi lội 2.Kĩ năng :Học sinh đọc và viết được : vần ôi, ơi và từ : trái ổi, bơi lội Đọc được câu ứng dụng : Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Lễ hội -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: trái ổi, bơi lội; Câu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 33, 34

  1. Bài 33 ôi - ơi I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n ôi, ơi và t : trái i, bơi l i 2.Kĩ năng :H c sinh c và vi t ư c : v n ôi, ơi và t : trái i, bơi l i c ư c câu ng d ng : Bé trai, bé gái i chơi ph v i b m . 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : L h i II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: trái i, bơi l i; Câu ng d ng: Bé trai, bé gái i chơi ph … -Tranh minh ho ph n luy n nói : L h i -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: ngà voi, cái còi, gà mái, bài v ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c o n thơ ng d ng: Chú Bói Cá nghĩa gì th ? ( 2 em) Chú nghĩa v b a trưa. -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i : v n ôi, ơi – Ghi b ng Ho t ng 1 :D y v n ôi-ơi +M c tiêu: nh n bi t ư c :ôi, ơi và trái i, bơi l i Phát âm ( 2 em - ng thanh) +Cách ti n hành :D y v n ôi: Phân tích vàghép bìa cài: ôi -Nh n di n v n : V n ôi ư c t o b i: ô và i Gi ng: k t thúc b ng i GV cm u Khác : ôi b t u b ng ô H i: So sánh ôi và oi? ánh v n( cá nhân - ng -Phát âm v n: thanh) - c ti ng khoá và t khoá : i, trái i c trơn( cá nhân - ng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: i - c l i sơ : ánh v n và c trơn ti ng ,t ôi ( cá nhân - ng thanh) i c xuôi – ngư c ( cá nhân - trái i ng thanh) D y v n ai: ( Qui trình tương t ) ơi c xuôi – ngư c ( cá nhân - bơi ng thanh) bơi l i ( cá nhân - ng thanh)
  3. - c l i hai sơ trên b ng Theo dõi qui trình ⊕ Gi i lao Vi t b. con: ôi, ơi ,trái i, bơi l i Ho t ng 2:Luy n vi t -MT:HS vi t úng quy trình v n t trên b ng Tìm và c ti ng có v n v a -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : h c. c trơn t ng d ng: +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ( cá nhân - ng thanh) ý nét n i) Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: -MT:HS c ư c các t ng d ng -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t c (c nhân 10 em – thanh) cái ch i ngói m i Nh n xét tranh th i còi chơi c (cá nhân – ng thanh) - c l i bài trên b ng HS m sách . c (10 em) C ng c d n dò Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c Vi t v t p vi t +M c tiêu: c ư c câu ng d ng +Cách ti n hành : Quan sát tranh và tr l i c l i bài ti t 1 (c treo, ngư i ăn m c p, hát GV ch nh s a l i phát âm c a HS ca, các trò vui,…) c câu ng d ng:
  4. Bé trai, bé gái i chơi ph v i b m . c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t ư c v n t vào v -Cách ti n hành:gV c HS vi t vào v Ho t ng 3:Luy n nói: + M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “L h i”. +Cách ti n hành : H i:-T i sao em bi t tranh v v l h i? -Quê em có nh ng l h i nào? Vào mùa nào? -Trong l h i thư ng có nh ng gì? -Qua ti vi, ho c nghe k em thích l h i nào nh t? 4: C ng c ,d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 34 ui - ưi I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n ui, ưi và t : i núi, g i thư 2.Kĩ năng :H c sinh c và vi t ư c : ui, ưi và t : i núi, g i thư c ư c câu ng d ng : Dì Na v a g i thư v . C nhà vui quá. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : i núi II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: i núi, g i thư; Câu ng d ng: Dì Na v a g i thư v . C nhà ... -Tranh minh ho ph n luy n nói : i núi -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: cái ch i, th i còi, ngói m i, chơi ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c câu ng d ng: Bé trai, bé gái i chơi ph v i b m ( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i : v n ui, ưi – Ghi b ng Ho t ng 1 :D y v n ui -ưi +M c tiêu: nh n bi t ư c : ui, ưi , i núi, g i thư +Cách ti n hành :D y v n ui: Phát âm ( 2 em – ng thanh) -Nh n di n v n : V n ui ư c t o b i: u và i Phân tích v n ui.Ghép bìa cài: GV cm u ui H i: So sánh ui và oi? Gi ng: k t thúc b ng i -Phát âm v n: Khác : ui b t u b ng u - c ti ng khoá và t khoá : núi, i núi ánh v n( cnhân – thanh) - c l i sơ : c trơn( cá nhân – ng thanh) ui Phân tích và ghép bìa cài: núi núi ánh v n và c trơn ti ng ,t i núi D y v n ưi: ( Qui trình tương t ) c xuôi – ngư c ( cá nhân – ưi ng thanh) g i g i thư Theo dõi qui trình
  7. - c l i hai sơ trên b ng Vi t b. con: ui, ưi , i núi, ⊕ Gi i lao g i thư Ho t ng 2:Luy n vi t -MT:HS vi t úng quy trình trên b ng con Tìm và c ti ng có v n v a h c -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : c trơn t ng d ng: +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) (cá nhân – ng thanh) Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: -MT:HS c trơn ư c t ng d ng -Cách ti n hành:HS d c GV k t h p gi ng t . cái túi g i quà c (c nhân 10 em – thanh) vui v ng i mùi Nh n xét tranh - c l i bài trên b ng c (cá nhân – ng thanh) C ng c d n dò HS m sách . c (10 em) Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c +M c tiêu: c ư c câu ng d ng +Cách ti n hành : Vi t v t p vi t c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS Quan sát tranh và tr l i c câu ng d ng:
  8. Dì Na v a g i thư v . C nhà vui quá. c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng v n t vào v -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v . Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung: “ i núi”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v gì? - i núi thư ng có âu? Em bi t tên vùng nào có i núi? -Trên i núi thư ng có gì? - i khác núi như th nào? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
Đồng bộ tài khoản