Tiếng việt 1 - Bài 37, 38

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
81
lượt xem
13
download

Tiếng việt 1 - Bài 37, 38

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức : Học sinh đọc và viết được chắc chắn các vần kết thúc bằng –i , -y 2.Kĩ năng : Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ : Nghe và hiểu, kể lại theo tranh truyện kể : Cây khế -GV: -Bảng ôn. Tranh minh hoạ cho đoạn thơ ứng dụng.Tranh minh hoạ truyện kể :Cây khế -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 37, 38

  1. Bài 37 ÔN T P I.M c tiêu: 1.Ki n th c : H c sinh c và vi t ư c ch c ch n các v n k t thúc b ng –i , -y 2.Kĩ năng : c úng các t ng và o n thơ ng d ng 3.Thái : Nghe và hi u, k l i theo tranh truy n k : Cây kh II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn. Tranh minh ho cho o n thơ ng d ng.Tranh minh ho truy n k :Cây kh -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : -Vi t: ay, ây, máy bay, nh y dây ( 2 vi t, c l p vi t b ng con) - c t ng ng d ng : c i xay, ngày h i, vây cá, cây c i ( 2 em) - c câu ng d ng: Gi ra chơi, bé trai thi ch y, bé gái thi nh y dây ( 2 em) -Nh n xét bài cũ 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài -H i: Tu n qua chúng ta ã h c ư c nh ng v n gì m i? -GV g n B ng ôn ư c phóng to HS nêu Ho t ng 1 :Ôn t p: +M c tiêu:Ôn các v n ã h c +Cách ti n hành : HS lên b ng ch và cv n -Các v n ã h c: HS c các ti ng ghép t ch c t -Ghép ch và v n thành ti ng d c v i ch dòng ngang c a b ng ôn ⊕ Gi i lao Tìm và c ti ng có v n v a ôn Ho t ng 2: c t ng ng d ng: c (cá nhân - ng thanh) -MT:HS c trơn ư c t ng d ng Theo dõi qui trình -Cách ti n hành: C l p vi t trên bàn -GV ch nh s a phát âm Vi t b. con: tu i thơ -Gi i thích t : ( cá nhân - ng thanh) ôi ũa tu i thơ máy bay Ho t ng 3:Hư ng d n vi t b ng con : -MT:HS vi t úng quy trình trên b ng c (cá nhân 10 em – ng -Cách ti n hành:GV Vi t m u trên gi y ô li ( thanh) Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) - c l i bài trên b ng Quan sát tranh
  3. C ng c d n dò HS c trơn (cá nhân– ng thanh) Ti t 2: HS m sách. c cá nhân 10 1.Ho t ng 1: Luy n c em +M c tiêu: c ư c o n thơ ng d ng +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1 Vi t v t p vi t GV ch nh s a l i phát âm c a HS c o n thơ ng d ng: HS c tên câu chuy n “Gió t tay m Ru bé ng say Thay cho gió tr i Gi a trưa oi ” c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t ư c t ng d ng vào v Th o lu n nhóm và c i di n -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v lên thi tài Ho t ng 3:K chuy n: +M c tiêu: K l i ư c câu chuy n: “Cây kh ” +Cách ti n hành : -GV d n vào câu chuy n
  4. -GV k di n c m, có kèm theo tranh minh ho Tranh1: Ngư i anh l y v ra riêng, chia cho em m i m t cây kh góc vư n. Ngư i em ra làm nhà c nh cây kh và ngày ngày chăm sóc cây. Cây kh ra r t nhi u trái to và ng t. Tranh 2: M t hôm, có m t con i bàng t âu bay t i. i bàng ăn kh và h a s ưa cho ngư i em ra m t hòn o có r t nhi u vàng b c, châu báu. Tranh 3: Ngư i em theo i bàng ra m t hòn o ó và nghe l i i bàng ch nh t l y m t ít vàng b c. Tr v , ngư i em tr nên giàu có. Tranh 4: Ngư i anh sau khi nghe chuy n c a em li n b t em i cây kh l y nhà c a, ru ng vư n c a mình Tranh 5: Nhưng khác v i em, ngư i anh l y quá nhi u vàng b c. Khi bay ngang qua bi n, i bàng u i s c vì ch quá n ng. Nó xo i cánh, ngư i anh b rơi xu ng bi n. + Ý nghĩa : Không nên tham lam. 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 38 eo - ao I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n eo, ao và t chú mèo, ngôi sao 2.Kĩ năng : c ư c o n thơ ng d ng : Su i ch y rì rào… 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Gió, mây, mưa, bão, lũ. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: chú mèo, ngôi sao; Tranh o n thơ ng d ng: Su i ch y rì rào… -Tranh minh ho ph n luy n nói : Gió, mây, mưa, bão, lũ. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: ôi ũa, tu i thơ, mây bay ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c o n thơ ng d ng ng d ng: ” Gió t tay m … ( 2 em) -Nh n xét bài cũ 3.Bài m i :
  6. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i : eo, ao, – Ghi b ng Ho t ng :D y v n eo-ao Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t ư c: eo, ao ,chú mèo, Phân tích và ghép bìa cài: eo ngôi sao +Cách ti n hành : D y v n eo: Gi ng: e -Nh n di n v n : V n eo ư c t o b i: e và o Khác : o GV cm u ánh v n( cá nhân - ng H i: So sánh eo và e? thanh) -Phát âm v n: c trơn( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá : mèo, chú mèo Phân tích và ghép bìa cài: mèo ánh v n và c trơn ti ng ,t - c l i sơ : ( cá nhân - ng thanh) eo c xuôi – ngư c mèo ( cá nhân - ng thanh) chú mèo D y v n ao: ( Qui trình tương t ) c xuôi ,ngư c ( c nhân– thanh) ao ( cá nhân - ng thanh) sao
  7. ngôi sao - c l i hai sơ trên b ng ⊕ Gi i lao Theo dõi qui trình Ho t ng 2:Luy n vi t Vi t b. con: eo, ao , chú mèo, ngôi sao -MT:HS vi t úng quy trình v n t vào b ng Tìm và c ti ng có v n v a -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : h c +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, c trơn t ng d ng: lưu ý nét n i) ( cá nhân - ng thanh) Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: -MT:HS c trơn ư c t ng d ng -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t cái kéo trái ào leo trèo chào c c (cá nhân 10 em – ng - c l i bài trên b ng thanh) C ng c d n dò Nh n xét tranh. c(cnhân– Ti t 2: thanh) Ho t ng 1: Luy n c +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách . c cá nhân 10 +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1 em GV ch nh s a l i phát âm c a HS Vi t v t p vi t c o n thơ ng d ng:
  8. “ Su i ch y rì rào Gió reo lao xao Quan sát tranh và tr l i Bé ng i th i sáo” c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t ư c v n và t ng d ng vào v -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : “Gió, mây, mưa, bão, lũ”. +Cách ti n hành : H i:-Trên ư ng i h c v , g p mưa em làm gì? -Khi nào em thích có gió? -Trư c khi mưa to, em thư ng th y nh ng gì trên b u tr i? -Ngoài ra, ngư i ta còn dùng cách nào it ch này sang ch khác? 4: C ng c , d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
Đồng bộ tài khoản