Tiếng việt 1 - Bài 41, 42

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
7
download

Tiếng việt 1 - Bài 41, 42

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần iêu,yêu và từ diều sáo, yêu quý 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bé tự giới thiệu. -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: diều sáo, yêu quý. Tranh câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu… -Tranh minh hoạ phần luyện nói: Bé tự giới thiệu. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 41, 42

  1. Bài 41 iêu - yêu I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n iêu,yêu và t di u sáo, yêu quý 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Tu hú kêu, báo hi u mùa v i thi u ã v . 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Bé t gi i thi u. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: di u sáo, yêu quý. Tranh câu ng d ng: Tu hú kêu, báo hi u… -Tranh minh ho ph n luy n nói: Bé t gi i thi u. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: líu lo, ch u khó, cây nêu, kêu g i ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c bài ng d ng: Cây bư i, cây táo nhà bà u sai trĩu qu .( 2em) -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: iêu,yêu Phát âm ( 2 em - ng thanh) – Ghi b ng Phân tích và ghép bìa cài: iêu Ho t ng 1 :D y v n iêu -yêu +M c tiêu: nh n bi t ư c: iêu,yêu ,di u sáo, yêu quý Gi ng: k t thúc b ng êu +Cách ti n hành :D y v n iêu: Khác : iêu có thêm i ph n u -Nh n di n v n : V n iêu ư c t o b i: i,ê và u ánh v n ( cá nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh iêu và êu? Phân tích và ghép bìa cài: di u -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : di u, di u sáo ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : c xuôi – ngư c iêu ( cá nhân - ng thanh) di u di u sáo c xuôi – ngư c ( cá nhân - D y v n yêu: ( Qui trình tương t ) ng thanh) yêu ( cá nhân - ng thanh)
  3. yêu Theo dõi qui trình yêu quý Vi t b. con: iêu,yêu ,di u sáo, - c l i hai sơ trên b ng yêu quý ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t Tìm và c ti ng có v n v a h c -MT:HS vi t úng quy trình v n t trên b ng con c trơn t ng d ng: -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : ( cá nhân - ng thanh) +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: -MT:HS c ư c các t ng d ng c (cá nhân 10 em – ng -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t thanh) bu i chi u yêu c u Nh n xét tranh. c (c nhân– hi u bài già y u thanh) - c l i bài trên b ng HS m sách . c cá nhân 10 em C ng c d n dò Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c Vi t v t p vi t +M c tiêu: c ư c câu ng d ng +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS Quan sát tranh và tr l i
  4. c câu ng d ng: “Tu hú kêu, báo hi u mùa v i thi u ã v ” c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2;Luy n vi t: -MT:HS vi t úng v n t vào v -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Bé t gi i thi u”. +Cách ti n hành : H i:-B n nào trong tranh ang t gi i thi u? -Em năm nay lên m y? -Em ang h c l p m y? Cô giáo nào ang d y em? -Nhà em âu? Nhà em có m y anh ch em? -Em thích h c môn nào nh t? -Em bi t hát và v không? Em có th hát cho c l p nghe? 4: C ng c d n dò
  5. RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
  6. Bài 42 ưu - ươu I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n ưu, ươu và trái l u, hươu sao. 2.Kĩ năng c ư c câu ng d ng : Bu i trưa, C u ch y theo m ra b su i. Nó th y hươu, nai ã y r i. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : H , báo, g u, hươu, nai, sao. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: trái l u, hươu sao. Tranh câu ng d ng: Bu i trưa, C u… -Tranh minh ho ph n luy n nói: H , báo, g u, hươu, nai, sao. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: bu i chi u, hi u bài, yêu c u, già y u ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c bài ng d ng: Tu hú kêu, báo hi u mùa v i thi u ã v .( 2em) -Nh n xét bài cũ
  7. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: ưu, ươu – Ghi b ng Phát âm ( 2 em - ng thanh) Ho t ng 1 :D y v n ưu -ươu Phân tích và ghép bìa cài: ưu +M c tiêu: nh n bi t ư c: ưu, ươu và trái l u, hươu sao +Cách ti n hành :D y v n ưu: Gi ng: k t thúc b ng u -Nh n di n v n : V n ưu ư c t o b i: ư và u Khác : ưu b t u b ng ư GV cm u ánh v n ( c nhân - ng H i: So sánh ưu và iu? thanh) -Phát âm v n: c trơn ( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá : l u, trái l u Phân tích và ghép bìa cài: l u - c l i sơ : ánh v n và c trơn ti ng ,t ưu ( cá nhân - ng thanh) l u c xuôi – ngư c trái l u ( cá nhân - ng thanh) D y v n ươu: ( Qui trình tương t ) ươu c xuôi – ngư c ( cá nhân - hươu ng thanh) hươu sao ( cá nhân - ng thanh)
  8. - c l i hai sơ trên b ng ⊕ Gi i lao Theo dõi qui trình Ho t ng 2:Luy n vi t: Vi t b. con: ưu, ươu ,trái l u, -MT:HS vi t úng quy trình trên b ng con hươu sao -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu Tìm và c ti ng có v n v a ý nét n i) h c. c trơn t ng d ng: Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: ( cá nhân - ng thanh) -MT:HS c trơn ư c t ng d ng. -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t chú c u b u rư u mưu trí bư u c c (c nhân 10 em – thanh) - c l i bài trên b ng Nh n xét tranh. c (cnhân– thanh) C ng c d n dò HS m sách . c (10 em) Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c Vi t v t p vi t +M c tiêu: c ư c câu ng d ng +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i GV ch nh s a l i phát âm c a HS (Trong r ng, ôi khi S thú) c câu ng d ng: “Bu i trưa, C u ch y theo m ra b su i. Nó
  9. th y hươu, nai ã y r i”. c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng các v n t vào v . -Cách ti n hành:GV c HS vi t theo dòng vào v Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “H , báo, g u, hươu, nai, sao”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v nh ng gì? -Nh ng con v t này s ng âu? -Trong nh ng con v t này, con nào ăn c ? -Con nào thích ăn m t ong? -Con nào to xác nhưng r t hi n lành? -Em còn bi t con v t nào trong r ng n a? -Em cóbi t bài thơ hay bài hát nào v nh ng con v t này? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
Đồng bộ tài khoản