intTypePromotion=1

Tiếp cận học tập tự định hướng trong dạy học kĩ thuật tại trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
14
lượt xem
0
download

Tiếp cận học tập tự định hướng trong dạy học kĩ thuật tại trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học tự định hướng được coi là một trong những cách tiếp cận đáng giá nhất đối với giáo dục đại học trong bối cảnh ngày càng đa dạng hiểu biết. Bài viết trình bày việc phát triển cấu trúc chung của phương pháp học tập tự định hướng và phân tích đặc điểm nhận thức của sinh viên và các môn kỹ thuật, từ đó đề xuất một quá trình học tập phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp cận học tập tự định hướng trong dạy học kĩ thuật tại trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

TIÏËP CÊÅN HOÅC TÊÅP TÛÅ<br /> Y ÀÕNH<br /> HOÅC HÛÚÁNG<br /> KÔ<br /> T THUÊÅ<br /> T<br /> TAÅI TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC<br /> T HAÂNH<br /> T SÛ HÖÌ<br /> PHAÅM<br /> PHÖË<br /> CHÑKÔ<br /> MINH<br /> THU<br /> TRONG BÖËI CAÃNH HÖÅI NHÊÅP QUÖ<br /> TRÛÚNG MINH TRÑ - VOÄ THÕ XUÊN - BUÂI VÙN HÖÌNG*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 31/08/2017; ngaây sûãa chûäa: 06/09/2017; ngaây duyïåt àùng: 07/09/2017.<br /> Abstract:<br /> Self-directed learning is considered one of the most worthwhile approaches to higher education in the context of increa<br /> knowledge. With this approach, learners can develop their own study plans which are suitable for their individual conditions in<br /> diverse learning needs. The Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HUTE) has set out a goal to develop the<br /> approach for students when they learn technical subjects. The artilcle helps to develop general structure of the self-directed lear<br /> analyze cognitive characteristics of students and technical subjects, thus suggesting an appropriate learning process. This learnin<br /> applied by students in the learning process with the instruction of teachers on topics of learning in order to achieve the best lear<br /> Keywords:<br /> Self-directed learning, approach, technical teaching.<br /> <br /> H<br /> <br /> oåc têåp tûå àõnh hûúáng<br />  (HTTÀH) àaä àûúåc caác taác giaã thöëng: phên tñch tiïëp cêån HTTÀH trong hïå thöëng quaá trònh<br /> trïn thïë giúái nghiïn cûáu caách àêy khoaãng 160 nùm<br /> DH kô thuêåt, tûâ àoá, àïì xuêët quy trònh hoåc têåp phuâ húåp.<br /> vaâ àûúåc xêy dûång cú súã lñ thuyïët (LT) khoaãng 60<br /> 1. Tiïëp cêån HTTÀH<br /> nùm trû úác. HTTÀH coá nhiïìu trûúâng phaái khaác nhau, cho<br /> 1.1. HTTÀH (self-directed learning)  àûúåc duâng àïí phên<br /> àïën nay, vêîn chûa coá möåt LT thöëng nhêët vïì HTTÀH. Vò biïåt vúái hoåc têåp àõnh hûúáng cuãa <br /> giaãng viïn (GV) (teacher<br /> vêåy, LT vïì daåy hoåc (DH) theo mö hònh HTTÀH rêët cêìn directed learning ), àêy laâ möåt phûúng phaáp DH trong àoá<br /> àûúåc tiïëp tuåc nghiïn cûáu àêìy àuã vaâ thûåc tiïîn hún. HTTÀH ngûúâi hoåc tûå xaác àõnh muåc tiïu hoåc têåp, àïí vaåch ra kïë<br /> àaä trúã thaânh chuã àïì chñnh trong vùn hoåc giaáo duåc ngûúâihoaåch hoåc têåp vaâ nghiïn cûáu theo nhu cêìu hoåc têåp cuãa caá<br /> lúán. Noái chung, HTTÀH àûúåc àõnh nghôa búãi Knowles nhên.<br /> (1975) mö taã quaá trònh maâ caá nhên chuã àöång, coá hoùåc Theo Malcolm Knowles (1975), tûå àõnh hûúáng hoåc<br /> khöng coá sûå giuáp àúä cuãa ngûúâi khaác, trong viïåc chêín àoaántêåp àûúåc hiïíu laâ: xêy dûång muåc tiïu hoåc têåp, xaác àõnh<br /> nhu cêìu hoåc têåp cuãa hoå, xêy dûång muåc tiïu hoåc têåp, xaácnguöìn lûåc con ngûúâi vaâ vêåt chêët cho viïåc hoåc têåp, lûåa choån<br /> àõnh nguöìn nhên lûåc vaâ vêåt chêët àïí hoåc têåp, thûåc hiïån caácvaâ thûåc hiïån caác chiïën lûúåc hoåc têåp thñch húåp, vaâ àaánh giaá<br /> chiïën lûúåc hoåc têåp phuâ húåp vaâ àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp [1].<br /> kïët quaã hoåc têåp<br />  [1].<br /> Taåi Viïåt Nam, HTTÀH vêîn coân laâ möåt khaái niïåm múái, Ngaây nay, HTTÀH àaä àûúåc vêån duång vaâ phaát triïín trong<br /> chûa coá möåt võ trñ trong quaá trònh àaâo taåo. Vúái nhûäng ûuDH vúái nhiïìu yá tûúãng vaâ mö hònh khaác nhau, nhû: hoåc têåp tûå<br /> àiïím DH theo tiïëp cêån HTTÀH phuâ húåp vúái quan àiïím àöíi nghiïn cûáu, hoåc têåp haâm thuå, hoåc têåp qua maång internet,<br /> múái giaáo duåc, nhùçm nêng cao nùng lûåc tûå hoåc, tûå nghiïn hoåc têåp theo kïë hoaåch caá nhên.<br /> cûáu khoa hoåc cho sinh viïn (S V) trong böëi caãnh höåi nhêåp<br /> Trong quaá trònh HTTÀH, ngûúâi hoåc vaâ GV seä cuâng thaão<br /> quöëc tïë. Vò vêåy, DH theo tiïëp cêån HTTÀH cêìn àûúåc tiïëp luêån àïí àûa ra kïë hoaåch hoaåt àöång, quyïët àõnh nïn hoåc nöåi<br /> tuåc nghiïn cûáu vaâ hoaân thiïån laâ hïët sûác cêìn thiïët, nhùçmdung gò cho phuâ húåp vúái muåc tiïu trûúác mùæt, muåc tiïu lêu<br /> vêån duång vaâo thûåc tiïîn <br /> giaáo duåc <br /> taåi Viïåt Nam. Trûúâng <br /> Àaåi daâi. Muåc àñch cuãa GV laâ àaáp ûáng nhu cêìu thûåc tïë cuãa ngûúâi<br /> hoåc Sû phaåm Kô thuêåt (<br /> ÀHSPKT ) TP. Höì Chñ Minh tiïëp hoåc. Phûúng phaáp naây rêët thñch húåp àïí phaát triïín caác kô<br /> cêån HTTÀH trong DH kô thuêåt, àïí àaâo taåo nguöìn nhên lûåc nùng hoåc têåp cuãa con ngûúâi nhû: kô nùng nghiïn cûáu saáng<br /> khoa hoåc vaâ cöng nghïå chêët lûúång cao, thûåc sûå trúã thaânh taåo, kô nùng àöåc lêåp nghiïn cûáu khoa hoåc,...<br /> àêìu taâu cuãa quaá trònh phaát triïín cuöåc caách maång cöng<br /> 1.2. Cêëu truác tiïëp cêån HTTÀH. Tiïëp cêån HTTÀH trong<br /> nghiïåp lêìn thûá tû trûúác böëi caãnh höåi nhêåp quöëc tïë cuãa àêët<br /> DH kô thuêåt laâ vêån duång LT HTTÀH vaâo nghiïn cûáu, lûåa<br /> nûúác.<br /> choån vaâ sûã duång phûúng phaáp DH phuâ húåp vúái àùåc àiïím<br /> Baâi viïët sûã duång caác phûúng phaáp nghiïn cûáu khoa hoåc hoåc têåp theo àõnh hûúáng caá nhên cuãa ngûúâi hoåc, vúái muåc<br /> giaáo duåc vaâ xaä höåi sau: - Phûúng phaáp phên tñch LT: nghiïn tiïu hoåc têåp àaä àûúåc xaác àõnh trûúác. Do àoá, vïì baãn chêët, tiïëp<br /> cûáu vaâ phên tñch nöåi dung LT HTTÀH, phên tñch àùåc àiïím cêån naây coá thïí àûúåc hiïíu laâ möåt tiïëp cêån lêëy ngûúâi hoåc laâm<br /> nhêån thûác cuãa SV vaâ nöåi dung hoåc têåp kô thuêåt, tûâ àoá, phaát<br /> triïín cêëu truác tiïëp cêån HTTÀH; - Phûúng phaáp phên tñch hïå * Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm Kô thuêåt TP. Höì Chñ Minh<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 51<br /> <br /> trung têm; laâ möåt phûúng chêm cuãa quan àiïím DH theo<br /> têåp vaâ lûåa choån nöåi dung hoåc têåp phuâ húåp vúái nhu cêìu vaâ<br /> tiïëp cêån muåc tiïu, tiïëp cêån linh hoaåt; laâ möåt vêån duång cuå thïí<br /> nùng lûåc nhêån thûác; - Tñnh linh hoaåt vaâ àa daång trong töí<br /> cuãa hoåc têåp caá nhên trong möëi quan hïå taác àöång qua laåi giûäachûác DH: möîi SV coá kïë hoaåch hoåc têåp riïng vaâ nhu cêìu vïì<br /> chuã thïí cuãa quaá trònh hoåc têåp laâ SV, vúái: Muåc tiïu, Nöåi dung<br /> nöåi dung hoåc têåp khaác nhau. Nïn GV vêån duång linh hoaåt<br /> vaâ Kïë hoaåch hoåc têåp trong möi trûúâng hoåc têåp linh hoaåt. Tûâ<br /> phûúng phaáp vaâ hònh thûác töí chûác DH; - Tñnh coá kïë hoaåch<br /> nhûäng phên tñch trïn, cêëu truác cuãa tiïëp cêån HTTÀH àûúåc vaâ quy trònh cuå thïí: àïí àaåt àûúåc muåc tiïu hoåc têåp àaä àûúåc<br /> minh hoåa úã hònh 1.<br /> xaác àõnh, SV phaãi lêåp kïë hoaåch hoåc têåp chi tiïët, tûâ àoá, xêy<br /> dûång quy trònh hoåc têåp phuâ húåp àïí tòm hiïíu vaâ laâm chuã nöåi<br /> dung hoåc têåp.<br /> Muåc tiïu<br /> 2. Quy trònh DH kô thuêåt taåi Trûúâng ÀHSPKT TP.<br /> hoåc têåp<br /> Höì Chñ Minh theo tiïëp cêån HTTÀH<br /> 2.1. Àùåc àiïím nhêån thûác cuãa SV Trûúâng ÀHSPKT<br /> TP. Höì Chñ Minh . SV Trûúâng ÀHSPKT TP. Höì Chñ Minh<br /> coá tñnh tûå chuã trong hoåc têåp, tñnh nùng àöång vaâ saáng taåo<br /> cao. Vò vêåy, hoå coá khaã nùng nhêån thûác àöåc lêåp vaâ linh hoaåt.<br /> Do àoá, SV luön coá xu hûúáng chuã àöång xaác àõnh muåc tiïu vaâ<br /> Sinh viïn<br /> nhiïåm vuå hoåc têåp cuå thïí. Bïn caånh àoá, dûúái sûå taác àöång cuãa<br /> cöng nghïå, SV thûúâng chuã àöång xêy dûång kïë hoaåch vaâ löå<br /> trònh hoåc têåp phuâ húåp vúái caá nhên àïí laâm chuã nöåi dung hoåc<br /> Kïë hoaåch<br /> Nöåi dung<br /> têåp. Vúái nhûäng tñnh chêët nöíi bêåc àoá, SV kô thuêåt hoaân toaân<br /> hoåc têåp<br /> hoåc têåp<br /> phuâ húåp vúái hoaåt àöång DH theo tiïëp cêån HTTÀH. Thöng<br /> qua phûúng phaáp vaâ hònh thûác töí chûác DH naây, SV chuã<br /> àöång trong lûåa choån caách thûác, mûác àöå nöåi dung vaâ quy<br /> Hònh 1. Cêëu truác cuãa tiïëp cêån HTTÀH<br /> trònh hoåc têåp phuâ húåp vúái nhu cêìu hoåc têåp cuãa baãn thên. Qua<br /> Trong àoá: - SV: chuã thïí hoaåt àöång hoåc têåp, chuã àöångàoá, giuáp hoå phaát huy àûúåc nùng lûåc tûå hoåc, tûå nghiïn cûáu;<br /> thûåc hiïån quaá trònh hoåc têåp thöng qua kïë hoaåch hoåc têåp vaânùng lûåc tû duy vaâ khaã nùng giaãi quyïët vêën àïì möåt caách<br /> nöåi dung hoåc têåp, nhùçm àaåt àûúåc muåc tiïu hoåc têåp àaä àûúåc<br /> saáng taåo.<br /> xaác àõnh trûúác; - Muåc tiïu hoåc têåp: laâ kïët quaã hoåc têåp maâ SV<br /> 2.2. Àùåc àiïím nöåi dung DH kô thuêåt taåi Trûúâng<br /> cêìn phaãi àaåt àûúåc khi kïët thuác quaá trònh hoåc têåp; - Nöåi dung:<br /> ÀHSPKT TP. Höì Chñ Minh<br /> laâ mûác àöå kiïën thûác, kô nùng vaâ nhûäng hiïíu biïët cêìn thiïët<br /> - Tñnh kô thuêåt vaâ cöng nghïå<br /> : Kô thuêåt laâ viïåc ûáng duång<br /> àûúåc SV xaác àõnh vaâ lêåp kïë hoaåch hoåc têåp àïí tñch luäy, nhùçm<br /> möåt caách saáng taåo nhûäng nguyïn lñ khoa hoåc vaâo viïåc thiïët<br /> àaåt àûúåc muåc tiïu hoåc têåp; - Kïë hoaåch hoåc têåp: laâ kõch baãn,<br /> kïë hay phaát triïín caác cêëu truác, maáy moác, cöng cuå, hay quy<br /> löå trònh hoåc têåp cuãa SV, bao göìm: thúâi gian, àõa àiïím, caách<br /> trònh chïë taåo, nhûäng cöng trònh sûã duång chuáng möåt caách<br /> thûác, mûác àöå nöåi dung hoåc têåp vaâ caác nguöìn lûåc cêìn thiïët höî<br /> riïng leã hay kïët húåp vúái nhau; viïåc xêy dûång hay vêån haânh<br /> trúå cho hoaåt àöång hoåc têåp.<br /> Trong möëi quan hïå úã hònh 1, vúái vai troâ chuã thïí hoaåt nhûäng àöëi tûúång vûâa kïí vúái sûå yá thûác àêìy àuã vïì thiïët kïë cuãa<br /> chuáng; àïí dûå baáo hoaåt àöång cuãa chuáng dûúái nhûäng àiïìu<br /> àöång hoåc têåp, SV chuã àöång xaác àõnh muåc tiïu hoåc têåp àaåi<br /> kiïån vêån haânh nhêët àõnh; têët caã nhûäng viïåc vûâa kïí vúái sûå chuá<br /> hoåc cuãa mònh möåt caách roä raâng vaâ cuå thïí. Cùn cûá vaâo àoá,<br /> SV tûå xêy dûång cho mònh kïë hoaåch hoåc têåp vaâ xaác àõnhyá àïën chûác nùng àaä àõnh, àùåc àiïím kinh tïë cuãa sûå vêån haânh,<br /> hay sûå an toaân àöëi vúái sinh maång vaâ cuãa caãi.<br /> mûác àöå nöåi dung hoåc têåp phuâ húåp. Tûâ àoá, hoå chuã àöång töí<br /> :  Trûúâng  ÀHSPKT<br /> chûác hoaåt àöång hoåc têåp theo kïë hoaåch vaâ nöåi dung àaä àûúåc -  Tñnh  thûåc  tiïîn  vaâ  ûáng  duång<br /> TP. Höì Chñ Minh àaâo taåo theo hûúáng cöng nghïå ûáng duång,<br /> xaác àõnh, dûúái sûå höî trúå cêìn thiïët cuãa GV, nhùçm àaåt àûúåc<br /> ûu tiïn phaát triïín kô nùng thûåc haânh, ûáng duång thûåc tiïîn vaâ<br /> muåc tiïu hoåc têåp. Àïí SV àaåt àûúåc kïët quaã hoåc têåp töët, muåc<br /> nùng lûåc saáng taåo kô thuêåt cho SV. Vò vêåy, nöåi dung DH<br /> tiïu hoåc têåp phaãi àûúåc xaác àõnh phuâ húåp vúái àùåc àiïím vaâ<br /> nùng lûåc nhêån thûác cuãa SV; kïë hoaåch hoåc têåp vaâ nöåi dungàûúåc lûåa choån thiïn vïì thûåc haânh, ûáng duång vaâ haån chïë kiïën<br /> thûác LT haân lêm. Àöìng thúâi khuyïën khñch SV saáng taåo vaâ<br /> hoåc têåp phaãi àûúåc xêy dûång vaâ xaác àõnh phuâ húåp vúái muåc<br /> phaát huy nùng lûåc hoåc têåp caá nhên dûúái sûå höî trúå cuãa hïå<br /> tiïu hoåc têåp àaä àûúåc xaác àõnh trûúác.<br /> 1.3. Àùåc àiïím tiïëp cêån HTTÀH.  Tiïëp cêån naây coá nhûäng thöëng DH söë (LMS).<br /> àùåc àiïím sau: - Tñnh caá nhên hoáa hoaåt àöång hoåc têåp vaâ lêëy Vúái nhûäng àùåc àiïím trïn, HTTÀH hoaân toaân coá thïí<br /> ngûúâi hoåc laâm trung têm: SV laâ chuã thïí cuãa hoaåt àöång hoåctriïín khai thûåc hiïån taåi Trûúâng ÀHSPKT TP. Höì Chñ Minh<br /> têåp. Nïn hoåc chuã àöång xaác àõnh muåc tiïu, lêåp kïë hoaåch hoåctrong böëi caãnh hiïån nay.<br /> <br /> 52<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> 2.3. Quy trònh DH kô thuêåt taåi Trûúâng ÀHSPKT TP.<br /> àûúåc xaác lêåp; <br /> - Bûúác 5. Kiïím tra - Àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp:<br /> Höì Chñ Minh theo tiïëp cêån HTTÀH . Vúái quan àiïím xem + SV tûå àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp cuãa caá nhên theo muåc tiïu<br /> HTTÀH laâ möåt quaá trònh hoåc têåp, coá nhiïìu quy trònh cuãa caác<br /> hoåc têåp; + GV àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp cuãa SV theo muåc<br /> taác giaã trïn thïë giúái àaä àûúåc cöng böë, trong àoá coá sûå khaác<br /> tiïu DH vaâ nhiïåm vuå hoåc têåp àaä àûúåc phên cöng.<br /> nhau vïì caách phên chia caác giai àoaån cuäng nhû caác bûúác<br /> 2.4. Biïån phaáp thûåc hiïån quy trònh DH . Tuây theo<br /> cuãa caác giai àoaån. HTTÀH coá vai troâ àùåc biïåt quan troångkinh nghiïåm DH vaâ sûå cêåp nhêåt thöng tin múái trong nöåi<br /> trong böëi caãnh höåi nhêåp cuãa àêët nûúác, khi maâ lûúång tri thûác<br /> dung mön hoåc, GV dûå kiïën vaâ àûa ra caác chuã àïì àïí gúåi yá<br /> ngaây caâng tùng cao úã xaä höåi. HTTÀH giuáp cho SV tûå nùæm<br /> cho SV. Theo àoá, GV thiïët kïë caác chuã àïì nhùçm àaáp ûáng<br /> vûäng, cuäng cöë, múã röång, àaâo sêu kiïën thûác, reân luyïån kô<br /> muåc tiïu cuãa baâi hoåc vaâ phuâ húåp theo caác mûác àöå vïì trònh<br /> nùng, kô xaão nghïì nghiïåp. Phaát huy tñnh chuã àöång hoåc têåp àöå, hûáng thuá, phong caách hoåc têåp cuãa SV<br /> nhû àaä trònh baây<br /> vaâ tñch cûåc phaát triïín tû duy àöåc lêåp, saáng taåo, hònh thaânhtrong giai àoaån chuêín bõ DH cuãa GV.<br /> nùng lûåc, hûáng thuá, thoái quen, phûúng phaáp. Biïën quaá trònh<br /> Tuy nhiïn trong thûåc tïë, cuå thïí GV khoá thiïët kïë quaá nhiïìu<br /> àaâo taåo thaânh quaá trònh tûå àaâo taåo, laâm cú súã cho viïåc hoåc<br /> chuã àïì cho möåt nöåi dung DH. Do àoá, àïí viïåc thûåc hiïån àûúåc<br /> têåp suöët àúâi. Tûâ nhûäng phên tñch trïn, kïët húåp cêëu truác vaâ<br /> thuêån lúåi, GV coá thïí thiïët kïë chuã àïì theo caác caách thûác nhû<br /> àùåc àiïím cuãa tiïëp cêån HTTÀH, quy trònh DH kô thuêåt theo sau:  - Biïån phaáp 1: Tñch húåp caác tiïu chñ vaâo möåt chuã àïì:<br /> tiïëp cêån HTTÀH quy trònh DH kô thuêåt taåi Trûúâng ÀHSPKT Trong trûúâng húåp lúáp hoåc coá sûå phên hoaá roä rïåt vïì àùåc àiïím<br /> TP. Höì Chñ Minh theo tiïëp cêån HTTÀH àûúåc minh hoåa úã nhêån thûác cuãa SV, GV coá thïí tñch húåp nhiïìu tiïu chñ vaâo möåt<br /> hònh 2 nhû sau:<br /> chuã àïì àïí phuâ húåp hún vúái nhiïìu àöëi tûúång SV.<br /> Vñ duå: Tñch<br /> húåp tiïu chñ vïì hûáng thuá nhêån thûác vaâ trònh àöå nhêån thûác: thiïët<br /> Phên tñch<br /> Muåc tiïu DH<br /> kïë chuã àïì cho nhoám SVvûâa coá hûáng thuá maånh vûâa coá trònh<br /> & Thiïët lêåp<br /> muåc tiïu HT<br /> àöå nhêån thûác cao; hoùåc thiïët kïë chuã àïì cho nhoám SVvûâa coá<br /> cuãa SV<br /> hûáng thuá maånh vûâa coá kiïën thûác kô nùng nhûng chûa coá<br /> kinh nghiïåm...;  - Biïån phaáp 2. Gheáp nhoám caác chuã àïì coá<br /> Xaác àõnh<br /> Kiïím tra,<br /> nguöìn lûåc<br /> liïn quan: Trong trûúâng húåp SV  coá sûå phên hoaá roä vïì trònh<br /> àaánh giaá<br /> höî trúå SV<br /> TIÏËP CÊÅN HOÅC TÊÅP<br /> kïët quaã<br /> àöå hoùåc hûáng thuá vúái caác hoaåt àöång theo nhoám, GV xêy<br /> trong HT<br /> hoåc têåp<br /> TÛÅ ÀÕNH HÛÚÁNG<br /> dûång möåt àïì taâi lúán bao göìm nhiïìu chuã àïì nhoã àïí SV thûåc<br /> hiïån theo nhoám. Trong àoá möîi SV àïìu coá chuã àïì riïng,<br /> phên viïåc riïng cuãa mònh. Nhû vêåy, GV cuäng coá thïí töí chûác<br /> àïí SV  khaá, gioãi giuáp àúä SV<br />  yïëu. vïì phña SV coá thïí thïí hiïån<br /> SV lêåp kïë<br /> Töí chûác<br /> nùng lûåc caá nhên àöìng thúâi cuäng coá cú höåi reân luyïån kô nùng<br /> hoaåch<br /> hoåc<br /> hoaåt àöång<br /> têåp caá nhên<br /> hoåc têåp<br /> laâm viïåc nhoám; - Biïån phaáp 3. Thiïët kïë chuã àïì mang tñnh<br /> tñch húåp vaâ phên hoaá theo àùåc àiïím nhêån thûác cuãa SV:<br /> Trûúâng húåp SVcoá sûå àöìng nhêët cao úã möåt àùåc àiïím nhêån<br /> Hònh 2. Quy trònh DH theo tiïëp cêån tûå àõnh hûúáng<br /> Trong àoá: - Bûúác 1. Phên tñch muåc tiïu DH vaâ thiïët lêåp thûác naâo àoá, GV coá thïí thiïët kïë caác chuã àïì tñch húåp nhiïìu<br /> muåc tiïu hoåc têåp cuãa SV:<br />  Muåc tiïu DH àaä àûúåc xaác àõnh àùåc àiïím nhêån thûác cho nhoám SVcoá cuâng àùåc àiïím nhêån<br /> trong chûúng trònh mön hoåc vaâ àûúåc GV cung cêëp cho SV thûác thûá nhêët vaâ phên hoaá theo àùåc àiïím nhêån thûác thûá hai,<br /> ngay tûâ buöíi hoåc àêìu tiïn. Cùn cûá vaâo muåc tiïu DH, GV thûá ba. Vñ duå: + Thiïët kïë chuã àïì cho nhoám SV<br /> coá cuâng<br /> giao nhiïåm vuå hoåc têåp cho SV. Dûåa vaâo àoá, SV tûå xêy dûångphong caách hoåc têåp, trong àoá quy àõnh nöåi dung khaác nhau<br /> muåc tiïu hoåc têåp phuâ húåp vúái nhu cêìu caá nhên vaâ nhiïåm vuå<br /> cho nhûäng SV coá trònh àöå khaác nhau; + Thiïët kïë chuã àïì cho<br /> hoåc têåp;<br />  - Bûúác 2. Xaác àõnh nguöìn lûåc höî trúå SV trong quaá nhoám SVcoá cuâng mûác àöå hûáng thuá, trong àoá coá quy àõnh<br /> trònh hoåc têåp: <br /> Dûåa vaâo muåc tiïu hoåc têåp cuãa caá nhên, SV caách thûác thûåc hiïån khaác nhau cho nhûäng SVcoá trònh àöå<br /> chuã àöång lûåa choån cho mònh taâi liïåu hoåc têåp, giaáo trònh vaâ<br /> khaác nhau; - Biïån phaáp 4. Choån nhoám àa söë:<br />  Trong trûúâng<br /> caác phûúng tiïån hoåc têåp cêìn thiïët;<br />  - Bûúác 3. SV lêåp kïë húåp söë àöng SV coá cuâng àùåc àiïím nhêån thûác, GV thiïët kïë<br /> hoaåch hoåc têåp caá nhên: <br /> SV chuã àöång xaác àõnh mûác àöå nöåichuã àïì töíng húåp cho caác nhoám SVchiïëm àa söë trong lúáp.<br /> dung hoåc têåp theo nhu cêìu vaâ nùng lûåc nhêån thûác; lûåa choånÀöëi vúái möåt söë SV<br /> coân laåi khöng thuöåc caác nhoám trïn thò GV<br /> thúâi gian, caách thûác hoåc têåp vaâ möi trûúâng hoåc têåp phuâ húåp<br /> höî trúå vaâ hûúáng dêîn hoå àïí xaác àõnh caác chuã àïì phuâ húåp.<br /> àïí laâm chuã nöåi dung hoåc têåp vaâ àaåt àûúåc muåc tiïu hoåc têåp Ngoaâi caác phûúng aán dûå kiïën theo nhu cêìu, nùng lûåc,<br /> cuãa riïng mònh; - Bûúác 4. Töí chûác hoaåt àöång hoåc têåp:<br />  SV phong caách hoåc têåp cuãa SV nhû trïn, GV coân phaãi tuây<br /> chuã àöång tòm hiïíu nöåi dung hoåc têåp, nghiïn cûáu vaâ chiïëmthuöåc vaâo àiïìu kiïån thûåc tïë vïì trang thiïët bõ, phûúng tiïån DH<br /> lônh nöåi dung hoåc têåp, nhùçm phaát triïín kiïën thûác, kô nùng vaâ<br /> cuäng nhû phoâng xûúãng thûåc haânh àïí thiïët kïë caác chuã àïì<br /> nhûäng hiïíu biïët cêìn thiïët phuâ húåp vúái muåc tiïu hoåc têåp àaä<br /> thñch húåp.<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 53<br /> <br /> [9]  Rogers,  C.  R.,  (1961).  On becoming a person,<br /> * * *<br />  Kïët quaã nghiïn cûáu cuãa àïì taâi möåt lêìn nûäa khùèng àõnhBoston: Houghton Mifflin, p.171.<br /> [10] Tough, A., (1999). Data page for “Reflections on<br /> caách tiïëp cêån HTTÀH trong DH kô thuêåt taåi Trûúâng ÀHSPKT adult learning research”.   Research  Center  for<br /> TP. Höì Chñ Minh rêët phuâ húåp trong böëi caãnh nïìn cöng Education and Work, Research Dept, Ontario Institute<br /> nghiïåp 4.0. Tûâ nhûäng nöåi dung trïn, coá thïí ruát ra möåt söë kïët for Educational Research, University of Toronto. Wall<br /> paper 8.<br /> luêån sau àêy:<br /> - Tiïëp cêån HTTÀH trong DH kô thuêåt àoâi hoãi SV phaãi<br /> nùng àöång, tûå giaác trong viïåc hoåc têåp cuãa mònh, àöìng thúâi<br /> phûúng phaáp naây cuäng àoâi hoãi úã GV nùng lûåc chuyïn mön<br /> (Tiïëp  theo trang  41)<br /> cao àïí coá thïí giaáo duåc theo nhu cêìu cuãa ngûúâi hoåc. GV cuäng<br /> phaãi laâ ngûúâi coá nùng lûåc töí chûác, quaãn lñ viïåc daåy vaâ hoåc. Sau möåt khoaãng thúâi gian tiïën haânh thûåc nghiïåm, chuáng<br /> - DH theo LT HTTÀH laâ giuáp cho hoaåt àöång DH vûâa töi thu àûúåc kïët quaã cuãa tûâng lúáp nhû sau:<br /> àaáp ûáng àûúåc muåc tiïu cuãa chûúng trònh àaâo taåo vûâa àaáp<br /> Söë HS khöng<br /> ûáng súã thñch, muåc tiïu hoåc têåp vaâ àiïìu kiïån cuãa SV nhùçm<br /> Söë HS thñch thuá<br /> Söë HS ruát ra<br /> Töíng tñch cûåc tham Söë HS tñch cûåc<br /> Lúáp<br /> khi tiïëp tuåc àûúåc<br /> àûúåc baâi hoåc<br /> gia tùng hûáng thuá hoåc têåp, nêng cao hiïåu quaã àaâo taåo.<br /> söëHS gia chúi trong tham gia chúi<br /> töí chûác troâ chúi<br /> sau khi chúi<br /> - Trong giaáo duåc àaåi hoåc <br /> cuãa thïë kó XXI, thò nhûäng LT<br /> tiïët hoåc<br /> Söë Tólïå<br /> Tólïå<br /> Tólïå Söë Tólïå<br /> hûúáng vaâo quaá trònh caá nhên chuã àöång cuãa ngûúâi hoåc: hoåc têåp<br /> Söë lûúå<br /> ng<br /> Söë lûúång<br /> lûúång (%)<br /> (%)<br /> (%) lûúång (%)<br /> tûå trõ, thiïët lêåp muåc tiïu, kïë hoaåch hoåc têåp, vaâ àaánh giaá kïët quaã<br /> 2A5 32<br /> 0<br /> 0,0<br /> 30<br /> 93,75<br /> 31<br /> 97,0 20 64,0<br /> hoåc têåp, phaát huy kinh nghiïåm vaâ hoåc têåp suöët àúâi cho ngûúâi2A6 45 1<br /> 2,2<br /> 40<br /> 88,0<br /> 41<br /> 90,0 39 86,0<br /> hoåc,... seä laâ ûu thïë àïí thiïët kïë caác mö hònh DH tiïëp cêån<br /> HTTÀH laâ phuâ húåp, taåo thuêån lúåi cho phaát triïín baãn thên àaáp<br /> * * *<br /> ûáng yïu cêìu cho nguöìn nhên lûåc cuãa xaä höåi.<br /> Trong thúâi gian tiïën haânh viïåc vêån duång caác TCHT vaâo<br /> - DH theo tiïëp cêån HTTÀH coá vai troâ àùåc biïåt quan troång thûåc tïë giaãng daåy mön <br /> Tiïëng Viïåt úã tiïíu hoåc, chuáng töi nhêån<br /> trong böëi caãnh höåi nhêåp cuãa àêët nûúác, khi maâ lûúång tri thûác<br /> thêëy khöng khñ giúâ hoåc trúã nïn söi nöíi, HS rêët tñch cûåc, caác<br /> ngaây caâng tùng cao úã xaä höåi. HTTÀH giuáp cho SV tûå nùæmem chuyïín tûâ “thuå àöång” sang “chuã àöång” chiïëm lônh kiïën<br /> vûäng, cuäng cöë, múã röång, àaâo sêu kiïën thûác, reân luyïån kô<br /> thûác, thñch thuá vúái nhûäng hònh thûác hoåc têåp múái laå. Ngoaâi ra,<br /> nùng, kô xaão nghïì nghiïåp. Phaát huy tñnh chuã àöång hoåc têåp nhûäng kô nùng sûã duång tiïëng Viïåt trong giao tiïëp cuãa caác<br /> vaâ tñch cûåc phaát triïín tû duy àöåc lêåp, saáng taåo, hònh thaânhem phaát triïín vûúåt bêåc. Nhûäng HS khaá ngaây caâng tûå tin,<br /> nùng lûåc, hûáng thuá, thoái quen, phûúng phaáp. Biïën quaá trònh nùng àöång, coá traách nhiïåm cao trong viïåc hoåc têåp; nhûäng<br /> HS thuå àöång thò trúã nïn tñch cûåc hún, bùæt àêìu biïët chia seã,<br /> àaâo taåo thaânh quaá trònh tûå àaâo taåo, laâm cú súã cho viïåc<br /> húåp taác vúái caác baån àïí hoaân thaânh möåt nhiïåm vuå hoåc têåp. Vïì<br /> nghiïn cûáu vaâ hoåc têåp suöët àúâi. <br /> <br /> phña GV cuäng thêëy nheå nhaâng, khöng coân mïåt moãi khi<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> truyïìn thuå kiïën thûác cho HS. Viïåc sûã duång TCHT trong tiïët<br /> [1] Knowles - Malcolm Shepherd Knowles, (1975), hoåc taåo ra möåt möi trûúâng hoåc têåp giuáp HS coá thïí tñch cûåc,<br /> Self-directed Learning: A Guide for Learners and<br /> chuã àöång hún; maånh daån tham gia caác hoaåt àöång; kïët quaã<br /> Teachers, Association Press.<br /> [2]  www.selfdirectedlearning.org/category/self- chñnh xaác tûâ caác troâ chúi mang laåi seä coá taác àöång tûúng höî<br /> directed-learning<br /> trong viïåc àiïìu chónh phûúng phaáp daåy hoåc cuãa GV àïí<br /> [3] Buâi Vùn Höìng (2011). <br /> Tiïëp cêån linh hoaåt vaâ vêån<br /> hûúáng àïën muåc àñch xêy dûång nhûäng nùng lûåc cêìn coá àöëi<br /> duång vaâo quaá trònh daåy . Taåp chñ Giaáo duåc, <br /> hoåc<br /> söë<br /> vúái möîi con ngûúâi, möîi cöng dên toaân cêìu. <br /> <br /> 276, tr 17 - 19.<br /> [4]  Dûúng  Phuác  Tyá  (2007). <br /> Phûúng phaáp daåy hoåcTaâi liïåu tham khaão<br /> Daåy hoåc hiïån àaåi: Lñ<br /> kô thuêåt cöng nghiïåp<br /> ,  NXB  Khoa  hoåc  vaâ  Kô  thuêåt[1] Àùång Thaânh Hûng (2002). <br /> luêån- Biïån phaáp- Kô thuêåt<br /> . NXB Àaåi hoåc Quöëc gia<br /> Haâ Nöåi.<br /> [5] Nguyïîn Vùn Cûúâng -Bernd Meier (2011). Möåt söë Haâ Nöåi.<br /> Vïì phaåm truâ chúi trong<br /> vêën àïì chung vïì àöíi múái phûúng phaáp daåy hoåc[2] Àùång Thaânh Hûng (2001). <br /> úã<br /> giaáo duåc mêìm non<br /> . Taåp chñ Nghiïn cûáu giaáo duåc, söë<br /> trûúâng trung hoåc<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> [6] Engineers’ Council for Professional Development. 1/2001, tr 22-23.<br /> [3] N.K. Crupxkaia (1959). Tuyïín têåp sû phaåm<br />  (têåp 6).<br /> (1947). Canons of ethics for engineers.<br /> [7] Engineers’ Council for Professional Development NXB Matxcova.<br /> Vui hoåc<br /> definition on Encyclopaedia Britannica  (Includes [4] Nguyïîn Thõ Thuáy - Lï Minh Thu (2006). <br /> tiïëng Viïåt<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> Britannica article on Engineering).<br /> Troâ chúi hoåc têåp Tiïëng<br /> [8] Hiemstra, R. (Ed.), (1991). Creating environments [5] Trêìn Maånh Hûúâng (2008). <br /> for effective adult learning (New Directions for Adult Viïåt 2. NXB Giaáo duåc.<br /> Tiïëng Viïåt<br /> and  Continuing  Education,  No 50).  San  Francisco, [6] Nguyïîn Minh Thuyïët (chuã biïn, 2007). <br /> 2 (têåp 1, 2). NXB Giaáo duåc.<br /> CA: Jossey-Bass.<br /> <br /> Thiïët kïë caác troâ chúi hoåc têåp<br /> <br /> 54<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2