Tiết 42: Ảnh hưởng hóa học đến sinh trưởng của VSV

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
306
lượt xem
69
download

Tiết 42: Ảnh hưởng hóa học đến sinh trưởng của VSV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chiếm 50% khối lượng khô của TB vi khuẩn. - Là thành phần chủ yếu trong các HCHC. Yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất/ST của VSV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 42: Ảnh hưởng hóa học đến sinh trưởng của VSV

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi: VSV có những hình thức sinh sản nào? Phân biệt hình thức phân đôi, nảy chồi? Trả lời: - Vi sinh vật có những hình thức sinh sản: + Phân đôi + Nảy chồi + Hình thành bào tử Phân biệt Phân đôi Nảy chồi 1TB mẹ ↑ KT → màng Nhận TB mẹ/chồi Chất → dưỡng ồi ↑KT → cá Thành ch Vách ngăn dinh Enzim → 2TB con thể mới Ribôzôm X2ADN
 2. TiÕt 42: ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ho¸ häc ®Õn sinh tr−ëng cña vi sinh vËt I. C¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh 1. Cacbon - C chiếm 50% khối lượng khô của TB vi khuẩn. - Là thành phần chủ yếu trong các HCHC. ⇒ Yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất/ST của VSV.
 3. Dựa vào bảng sau hãy cho biết, để sinh trưởng VSV sử dụng nguồn C từ đâu? Kiểu dinh dưỡng Nguồn NL Nguồn C Ví dụ 1. Quang tự dưỡng AS CO2 Tảo, VK lam. 2. Quang dị dưỡng AS Chất hữu cơ VK tía 3.Hoá tự dưỡng Chất vô cơ CO2 VK Nitrat 4. Hoá dị dưỡng Chất hữu cơ Chất hữu cơ VSV lên men
 4. TiÕt 42: ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ho¸ häc ®Õn sinh tr−ëng cña vi sinh vËt I. C¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh 1. Cacbon - C chiếm 50% khối lượng khô của TB vi khuẩn. - Là thành phần chủ yếu trong các HCHC. ⇒ Yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất/ST của VSV. + Víi vi sinh vËt dÞ d−ìng: lμ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ nh− pr«tªin, lipit, -Nguån cung cacbohi®rat,… cÊp c¸c bon: + Víi vi sinh vËt tù d−ìng: lμ CO2
 5. TiÕt 42: ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ho¸ häc ®Õn sinh tr−ëng cña vi sinh vËt I. C¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh 1. Cacbon 2. Nitơ, lưu huỳnh và phốtpho: a. Nitơ: + Vai trß: CÊu t¹o nªn mét sè hîp chÊt h÷u c¬ quan träng nh− ADN, ARN, pr«tªin, ATP,… + Hμm l−îng: chiÕm kho¶ng 14% khối l−îng kh« cña tÕ bμo + Nguồn cung cấp: Tõ chÊt h÷u c¬: ph©n gi¶i pr«tªin, ph©n gi¶i ADN,… Tõ c¸c chÊt v« c¬: NH+ , NO3− , N2. 4
 6. TiÕt 42: ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ho¸ häc ®Õn sinh tr−ëng cña vi sinh vËt I. C¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh 1. Cacbon 2. Nitơ, lưu huỳnh và phốtpho: a. Nitơ: b. Lưu huỳnh: + Vai trß: cÊu t¹o 1 sè axit amin nh− xistein, metionin,… + Hμm l−îng: chiÕm kho¶ng 4% khối l−îng kh« cña tÕ bμo + Nguån cung cÊp: SO42-, HS-, S, …
 7. TiÕt 42: ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ho¸ häc ®Õn sinh tr−ëng cña vi sinh vËt I. C¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh 1. Cacbon 2. Nitơ, lưu huỳnh và phốtpho: a. Nitơ: b. Lưu huỳnh: c. Phốt pho: + Vai trß: thμnh phÇn cÊu t¹o 1 sè chÊt nh− ADN, ARN, ph«tpholipit , ATP + Hμm l−îng: chiÕm kho¶ng 4% khối l−îng kh« cña tÕ bμo + Nguån cung cÊp: HPO42-
 8. TiÕt 42: ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ho¸ häc ®Õn sinh tr−ëng cña vi sinh vËt I. C¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh 1. Cacbon 2. Nit¬, l−u huúnh vμ ph«tpho 3. Ôxi: Dựựavào nhu ccầuôxi cho sựđược trưởng củanhóm:Hãy D a vào nhu ầu ôxi, VSV sinh chia làm 4 VSV. phân biệt 4 nhóm VSV? Nhóm VSV Đặc điểm phân biệt Đại diện Hiếu khí bắt buộc KỊ khí bắt buộc Kị khí không bắt buộc Vi hiếu khí
 9. Nhóm VSV Đặc điểm phân biệt Đại diện Hiếu khí bắt buộc CÇn cã «xi NhiÒu vi khuÈn, hÇu hÕt t¶o, nÊm, §VNS KỊ khí bắt buộc Kh«ng cÇn «xi Vi khuÈn uèn v¸n, vi khuÈn sinh mª tan ¤xi cßn lμ chÊt ®éc cho tÕ bμo. Kị khí không bắt buộc • Khi cã «xi th× h« hÊp hiÕu Nấm men khÝ, kh«ng cã «xi th× h« hÊp kÞ khÝ hoÆc lªn men. Vi hiếu khí Cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng chØ cÇn mét l−îng «xi(2%- Vi khuÈn giang mai 10%) nhá h¬n nång ®é «xi trong khÝ quyÓn.
 10. TiÕt 42: ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ho¸ häc ®Õn sinh tr−ëng cña vi sinh vËt I. C¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh 1. Cacbon 2. Nitơ, lưu huỳnh và phốt pho: 3. Ôxi: 4. Các yếu tố sinh trưởng: a) VD: Nấm Penicillium VKE.coli - Có khả năng tổng -Không có khả năng hợp được tất cả các tổng hợp được chất - Triptophan VSV khuyết dưỡng VSV nguyên dưỡng
 11. TiÕt 42: ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ho¸ häc ®Õn sinh tr−ëng cña vi sinh vËt I. C¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh 1. Cacbon 2. Nitơ, lưu huỳnh và phốt pho: 3. Ôxi: 4. Các yếu tố sinh trưởng: b) Khái niệm: - Yếu tố sinh trưởng: là chất dinh dưỡng cần cho sự sinh trưởng của VSV nhưng chúng không tự tổng hợp được(axit amin, nuclêôtit, vitamin) - Chia làm 2 nhóm + VSV nguyên dưỡng + VSV khuyết dưỡng Vì sao có thể đùng VSV khuyết dưỡng E.coli triptophan âm để kiểm tra thực phẩm có tritophan hay không?
 12. TiÕt 42: ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ho¸ häc ®Õn sinh tr−ëng cña vi sinh vËt I. C¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh II. C¸c chÊt øc chÕ sinh tr−ëng
 13. Lo¹i ho¸ chÊt T¸c dông ®Õn vi sinh vËt øng dông Phenol vμ alcohol Halogen(I,F,Br,Cl) C¸c chÊt «xi ho¸ (peroxit, «z«n) C¸c chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt C¸c kim lo¹i nÆng C¸c an®ªhit ChÊt kh¸ng sinh
 14. T¸c dông øc chÕ øng dông Ho¸ chÊt Phenol vμ BiÕn tÝnh pr«tªin, ph¸ vì TÈy uÕ vμ s¸t trïng alchol mμng tÕ bμo TÈy uÕ, s¸t trïng vμ lμm s¹ch C¸c halogen G©y biÕn tÝnh pr«tªin n−íc ( I, Br, Cl, F) C¸c chÊt «xi G©y biÕn tÝnh pr«tªin do «xi bÞ y tÕ… ho¸(Per«xit, Khö trïng c¸c thiÕt ho¸ O3) Lμm gi¶m søc c¨ng bÒ mÆt n−íc, Xμ phßng dïng ®Ó lo¹i bá C¸c chÊt g©y h− h¹i mμng sinh chÊt VSV, chÊt tÈy röa dïng ®Ó s¸t ho¹t ®éng bÒ trïng. mÆt BiÕn tÝnh pr«tªin TÈm c¸c vËt liÖu b¨ng bã khi Kim lo¹i phÉu thuËt, diÖt t¶o trong nÆng c¸c bÓ b¬i. Lμm biÕn tÝnh pr«tªin Dïng tÈy uÕ vμ −íp x¸c. An®ªhit T¸c dông lªn thμnh TB vμ MSC cã Dïng trong y tÕ hay thó y ®Ó ChÊt kh¸ng chän läc ch÷a bÖnh sinh. K×m h·m tæng hîp axit Nuclªic vμ Pr
 15. T¸c dông cña kh¸ng sinh penixilin ®èi víi E.Coli Kh¸ng sinh øc chÕ sù ph¸t triÓn cña khuÈn l¹c
 16. Củng cố: Câu 1: Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau: - Môi trường a gồm: nước, muối khoáng và nước thịt - Môi trường b gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (Vitamin B1) - Môi trường c gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ Sau khi nuôi ở tủ ấm 370C một thời gian, môi trường a và môi trường b trở nên đục, trong khi môi trường c vẫn trong suốt. a) Hãy giải thích kết quả thực nghiệm? b) Glucôzơ, vitamin B1 và nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn?
 17. Câu 2: Tại sao khi muối chua rau quả ta phải nén chặt và đổ ngập nước? Câu 3: Kể tên các chất hoá học thường dùng để sát trùng trong y tế, phòng TN Chuẩn bị bài mới Các yếu tố vật lý Ảnh hưởng đến ST của VSV Ứng dụng Nhiệt độ độ ẩm Độ pH Bức xạ
 18. Mét sè loμi vi khuÈn hiÕu khÝ b¾t buéc Vi khuÈn Micrococcus
 19. Vi khuÈn Deinococcus
 20. T¶o Synura

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản