Tiêu hóa ở động vật nhai lại

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
1.142
lượt xem
114
download

Tiêu hóa ở động vật nhai lại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thức ăn được thụ phấn và nhai qua rồi nuốt vào dạ cỏ với nhiều nước bọt. - Tại dạ cỏ vi sinh vật phát triển mạnh gây nên sự biết đổi sinh học..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu hóa ở động vật nhai lại

  1. Gi¸o viªn: nguyÔn kh¾c sÕ
  2. 4) Tiªu ho¸ ë thó ¨n thùc vËt: ( §éng vËt nhai l¹i) -Thøc ¨n ®−îc thu nhËn vμ THUC AN nhai qua råi nuèt vμo d¹ cá Da co víi nhiÒu n−íc bät. -T¹i d¹ cá vi sinh vËt ph¸t triÓn m¹nh g©y nªn sù biÕn Da to ®æi sinh häc ®èi víi thøc ¨n ong giμu xenlul«z¬. -Thøc ¨n ®−îc chuyÓn dÇn la sang d¹ tæ ong vμ ®−îc t¹o sach thμnh bói î lªn ®Ó nhai l¹i. Mui -Thøc ¨n nhai l¹i ®−îc khe chuyÓn xuèng d¹ l¸ s¸ch vμ hÊp thô bít n−íc. * ë c¸c ®éng vËt cã d¹ dμy -Thøc ¨n ®−îc chuyÓn xuèng ®¬n manh trμng rÊt ph¸t triÓn d¹ mói khÕ ( d¹ dμy chÝnh (thÓ tÝch≈ 2 d¹ dμy)vi sinh vËt thøc)vμ ruét.ChÝnh vi sinh ph¸t triÓn biÕn ®æi sinh häc vËt lμ nguån cung cÊp phÇn xenlul«z¬ nh− d¹ cá lín pr«tªin cho c¬ thÓ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản