intTypePromotion=1
ADSENSE

TIỂU LUẬN BAO BÌ THỰC PHẨM

Chia sẻ: Nguyen Trong Luyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:45

1.279
lượt xem
581
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực phẩm là nhu cầu cần thiết cho sự sống và phát triển của loài người. Thời kì sơ khai, thực phẩm đơn giản cả về phương pháp chế biến và bảo quản. Khi khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng thì việc chế biến lương thực, thực phẩm cũng tiến những bước khá nhanh, cách xa so với trình độ chế biến cổ xưa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIỂU LUẬN BAO BÌ THỰC PHẨM

 1. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i TI U LU N BAO BÌ TH C PH M tài : “ BAO BÌ KIM LO I” 0 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 2. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i M CL C M U ..................................................................................................... 3 CHƯƠNG I SƠ LƯ C V BAO BÌ KIM LO I ..................................... 4 1.1. nh nghĩa, phân lo i bao bì th c ph m ............................................ 4 1.1.1. nh nghĩa bao bì .............................................................................. 4 1.1.2. Phân lo i bao bì th c ph m .............................................................. 4 1.2. L ch s phát tri n c a bao bì kim lo i ................................................ 5 1.3. Phân lo i bao bì kim lo i ..................................................................... 6 1.3.1. Phân lo i theo hình d ng .................................................................. 6 1.2.2. Theo v t li u làm bao bì .................................................................... 6 1.2.3. Theo công ngh ch t o ..................................................................... 6 1.3. c i m c a bao bì kim lo i ...................................... ....................... 7 1.3.1. Ưu i m ............................................................................................. 7 1.3.2. Như c i m ....................................................................................... 7 1.4. Yêu c u bao bì kim lo i ....................................................................... 7 CHƯƠNG II C U T O C A BAO BÌ KIM LO I .............................. 9 2.1. Theo v t li u làm bao bì ...................................................................... 9 2.1.1. Bao bì thép (s t) ................................................................................. 9 2.1.2 Bao bì nhôm ..................................................................................... 13 2.2. Theo công ngh ch t o lon ............................................................... 15 2.2.1. Lon 3 m nh (lon ghép) .................................................................... 15 2.2.2. Lon 2 m nh ..................................................................................... 17 2.2.3. C u t o mí ghép ôi và th t c ki m tra mí ghép ......................... 21 2.2.4. N p, áy lon .................................................................................... 28 2.3. Nh n h p ............................................................................................ 30 CHƯƠNG III S N PH M THÍCH NG V I BAO BÌ KIM LO I 31 3.1. Các y u t làm bi n i bao bì và s n ph m bên trong ................... 31 3.2. M t s nhóm s n ph m i n hình dùng bao bì kim lo i ................. 31 3.2.1. Th trư ng bao bì kim lo i............................................................... 31 3.2.2. Các s n ph m s d ng bao bì kim lo i ........................................... 32 3.2.2.1. S n ph m café ............................................................................... 32 3.2.2.2. Trà khô .......................................................................................... 33 1 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 3. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i 3.2.2.3. Các lo i h p ............................................................................. 33 3.2.2.4. S n ph m u ng có gas ............................................................ 38 3.2.2.5. Các lo i h p ch bi n t s a .................................................. 39 CHƯƠNG IV CH C NĂNG C A BAO BÌ KIM LO I ....................... 40 4.1. Ch c năng b o v .............................................................................. 40 4.2. Ch c năng thông tin .......................................................................... 40 4.3. Ch c năng maketting ........................................................................ 41 4.4. Ch c năng s d ng ............................................................................ 42 4.5. Ch c năng phân ph i ........................................................................ 42 4.6. Ch c năng s n xu t ........................................................................... 42 4.7. Ch c năng môi trư ng ...................................................................... 42 4.8. Ch c năng văn hóa ............................................................................ 43 CHƯƠNG V XU HƯ NG PHÁT TRI N C A CÔNG NGHI P BAO BÌ ................................................................................................................... 44 L I K T................................................................................................... 46 2 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 4. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i M U Th c ph m là nhu c u c n thi t cho s s ng và phát tri n c a loài ngư i. Th i kì sơ khai, th c ph m ơn gi n c v phương pháp ch bi n và b o qu n. Khi khoa h c kĩ thu t phát tri n nhanh chóng thì vi c ch bi n lương th c, th c ph m cũng ti n nh ng bư c khá nhanh, cách xa so v i trình ch bi n c xưa. Cho n khi xu t hi n s b sung nh ng kĩ thu t ch bi n n nh s n ph m trong th i gian lưu tr thì m t ngành công nghi p m i ra i_ công nghi p th c ph m. Nh ng thành t u m i nh t c a các ngành khoa h c ã ư c con ngư i áp d ng vào s n xu t và ch bi n lương th c, th c ph m. H u h t các lo i th c ph m u b nh hư ng b i các y u t bên ngoài như nư c, t, b i, oxi, vi sinh v t...Vì v y chúng ph i ư c ch a ng trong bao bì kín. Theo xu hư ng i lên c a xã h i, con ngư i ngày càng có nhu c u cao hơn v giá tr c m quan và òi h i v tính th m mĩ. Do ó, m u mã bao bì cũng d n tr thành y u t quan tr ng trong c nh tranh. Xu t phát t yêu c u th c ti n ó bao bì ra i không ch v i ch c năng ơn thu n là bao gói và b o v s n ph m mà ã tr thành công c chi n lư c trong qu ng bá s n ph m và gây d ng thương hi u. V i s phát tri n m nh m c a ngành cơ khí, ch t d o, công ngh v t li u, bao bì kim lo i ra i. V i ưu th vư t b c v th i gian b o qu n và gi hương v s n ph m, trong th i gian ng n bao bì kim lo i ã t o nên bư c t phá cho công ngh b o qu n th c ph m. T i sao bao bì kim lo i l i có th làm ư c i u ó? Câu tr l i s có trong bài ti u lu n này. 3 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 5. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i CHƯƠNG I SƠ LƯ C V BAO BÌ KIM LO I 1.1. nh nghĩa, phân lo i bao bì th c ph m 1.1.1. nh nghĩa bao bì : (Quy t nh c a t ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng s 23 T C/Q ngày 20 tháng 2 năm 2006) nh nghĩa: Bao bì là v t ch a ng,bao b c th c ph m thành ơn v bán. Bao bì có th bao b c, có th ph kín hoàn toàn hay ch bao b c m t ph n s n ph m. 1.1.2. Phân lo i bao bì th c ph m Bao bì ư c chia làm hai lo i: bao bì kín và bao bì h a) Bao bì kín Ch a ng s n ph m làm nhi m v ngăn cách không gian xung quanh v t ph m thành hai môi trư ng: • Môi trư ng bên trong bao bì • Môi trư ng bên Lo i bao bì kín hoàn toàn ư c dùng bao b c nh ng th c ph m ch bi n công nghi p, m b o ch t lư ng s n ph m sau quá trình s n xu t và trong su t th i gian lưu hành trên th trư ng cho n tay ngư i tiêu dùng. b) Bao bì h (hay ch bao b c m t ph n s n ph m) G m hai d ng : - Bao bì h bao gói tr c ti p lo i rau qu ho c hàng hoá tươi s ng, các lo i th c ph m không b o qu n lâu - Bao bì h là l p bao bì b c bên ngoài bao bì ch a ng tr c ti p th c ph m Tính ch t bao bì kín hay h ư c quy t nh b i v t li u làm bao bì và phương pháp óng s n ph m vào bao bì, cách ghép kín các mí c a bao bì. Các bao bì th c ph m thông d ng: - Bao bì gi y. - Bao bì kim lo i. - Bao bì th y tinh. - Bao bì g m s . 4 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 6. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i - Bao bì nh a. - Bao bì t ng h p. 1.2. L ch s phát tri n c a bao bì kim lo i Bao bì kim lo i tr thành m t ngành công ngh vào th k XIX và phát tri n m nh nh t vào u th k XX. Nó v n ti p t c phát tri n nh ngành luy n kim và cơ khí ch t o máy ch t o ra v t li u kim lo i tính năng cao và thi t b óng bao bì luôn ư c c i ti n. Nhu c u ăn li n cho nh ng vùng xa nơi không th cung c p th c ph m tươi s ng ho c áp ng yêu c u c a m t s i tư ng do i u ki n s ng và i u ki n công tác không có th i gian ch bi n ngày càng tăng. Bao bì kim ko i ch a ng th c ph m ăn li n ra i ã áp ng ư c yêu c u trên, có th b o qu n th c ph m trong th i gian dài 2 - 3 năm, thu n ti n cho chuyên ch phân ph i nơi xa. 5 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 7. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i 1.3. Phân lo i bao bì kim lo i 1.3.1. Phân lo i theo hình d ng - Lá kim lo i (gi y nhôm) - Hình tr tròn: ph bi n nh t - Các d ng khác: áy vuông, áy oval 1.2.2. Theo v t li u làm bao bì - Bao bì thép, s t - Bao bì nhôm 1.2.3. Theo công ngh ch t o - Lon 2 m nh - Lon 3 m nh 6 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 8. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i 1.3. c i m c a bao bì kim lo i 1.3.1. Ưu i m - Không b nh hư ng b i s c nhi t nên có th gia nhi t, làm l nh nhanh trong m c có th . - b n cơ h c cao. - mb o kín, không th m ư t - Ch ng ánh sáng thư ng cũng như tia c c tím tác ng vào th c ph m. - Bao bì kim lo i có tính ch t ch u nhi t cao và kh năng truy n nhi t cao, do ó th c ph m các lo i có th óng h p, thanh trùng ho c ti t trùng v i ch thích h p m b o an toàn v sinh . - Bao bì kim lo i có b m t tráng thi c t o ánh sáng bóng, có th ư c in và tráng l p vecni b o v l p in không b tr y sư c. - Quy trình s n xu t h p và óng h p th c ph m ư c t ng hoá hoàn toàn, gia công bao bì v i cư ng cao, chính xác cao. - Nh , thu n l i cho v n chuy n. 1.3.2. Như c i m - b n hóa h c kém, hay b r và b ăn mòn. - Không th nhìn ư c s n ph m bên trong. - N ng và t hơn bao bì có th thay th nó là plastic. - Tái s d ng b h n ch . 1.4. Yêu c u bao bì kim lo i Ngoài nh ng yêu c u chung i v i bao bì th c ph m, bao bì kim lo i còn ph i áp ng các yêu c u: + V kĩ thu t: - Không gây c cho th c ph m, không làm cho th c ph m bi n i ch t lư ng, không gây mùi v , màu s c l cho th c ph m. - B n i v i tác d ng c a th c ph m. - Có kh năng ch ng th m mùi, khí, d u m và s xâm nh p c a vi sinh v t. - Ch u ư c s tác ng c a các y u t hóa h c, lí h c. Ch u ư c nhi t và áp su t cao. - H p không b r , n p h p không b ph ng dư i m i hình th c. 7 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 9. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i - L p vecni ph i nguyên v n - Truy n nhi t t t, ch c ch n, nh . - D gia công. - S d ng, v n chuy n, b o qu n ti n l i. - m b o ư c các ch c năng c a bao bì. + V c m quan: - Hình th c h p d n, thích h p v i s n ph m. - Ph i m b o hình thái, hương v , màu s c c trưng c a s n ph m theo nh ng qui nh c a t ng lo i s n ph m. - Ph i có nhãn hi u nguyên v n, ngay ng n, s ch s , ghi rõ các m c: cơ quan qu n lý, cơ s ch bi n, tên m t hàng, ph m c p, ngày s n xu t, kh i lư ng t nh và kh i lư ng c bì, mã s ph i ư c in m b o b n ch c, không d t y xoá. + V kinh t : - V t li u d ki m. - R ti n. 8 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 10. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i CHƯƠNG II C U T O Cña BAO BÌ KIM LO I 2.1. Theo v t li u làm bao bì 2.1.1. Bao bì thép (s t) Thành ph n chính: Fe, các kim lo i ho c phi kim khác như C, Mn, Si, S, P...có t l < 3%. Chi u dày: 0,14 – 0,49 mm Thành ph n thép lá C < 0,05 – 0,12 % Mn < 0,6 % P < 0,02 % Si < 0,02 % S < 0,05 % Cu < 0,2 % * M t vài lo i thép lá c bi t L: Low Metaloid MR : Medium Resistance B ng 2 Thành ph n và tính ch t m t s lo i thép Thành ph n các kim lo i khác (%) Lo i Tính ch t ng d ng C Mn P S Si Cu Bao bì ch a th c tinh s ch cao, ph m có tính ăn mòn L 0.13 0.6 0.015 0.05 0.01 0.06 hàm lư ng kim lo i cao(Táo, M n, S i, t p th p d m gi m...) Bao bì ng rau qu , tinh s ch khá cao, th c ph m có tính ăn Cu và P tăng, dùng mòn trung bình (mơ, MR 0.13 0.6 0.02 0.05 0.01 0.2 ch t o thép t m ào, bư i) tính ăn tráng thi c mòn th p ( ào, ngô, th t, cá...) Thùng ch a có th 0.01 tinh s ch cao, N 0.13 0.6 0.05 0.01 0.2 tích l n, c n c ng 5 c ng cao v ng. 9 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 11. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i C gi m, P và Cu tăng Dùng kéo s i ch D 0.12 0.6 0.02 0.05 0.02 0.2 nên có b n cơ, t o lon 2 m nh. d o cao. 2.1.1.1. Bao bì thép tráng thi c. Hình 1: Bao bì thép tráng thi c - Bao bì kim lo i thép tráng thi c (s t tây, t này ư c dùng t th i Pháp thu c): thép tráng thi c có thành ph n chính là s t, và các phi kim, kim lo i khác như cacbon hàm lư ng ≤ 2,14%; Mn ≤ 0,8%; Si ≤ 0,4%; P ≤ 0,05%; S ≤ 0,05%. Có nh ng kim lo i thép có t l cacbon nh 0,15% - 0,5%. Hàm lư ng cacbon l n thì không m b o tính d o dai mà có tính dòn ( i n hình như gang). làm bao bì th c ph m, thép c n có d o dai cao có th dát m ng thành t m có b dày 0,15 - 0,5 mm. Do ó, yêu c u t l cacbon trong thép vào kho ng 0,2%. L p thi c: Ph bên ngoài 2 m t l p thép. L p thi c có tác d ng ch ng ăn mòn. Chi u dày: 0,1 –0,3 mm, tùy thu c vào lo i th c ph m óng h p. M t trong có th dày hơn, có ph sơn. 10 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 12. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i Thép có màu xám en không có dày bóng b m t, có th b ăn mòn trong môi trư ng axit, ki m. Khi ư c tráng thi c thì thi c có b m t sáng bóng. Tuy nhiên thi c là kim lo i lư ng tính (gi ng Al) nên d tác d ng v i axit, ki m, do ó ta c n tráng l p sơn vecni. * L p sơn vecni có nh ng tác d ng sau: - Ngăn ng a ph n ng hóa h c gi a s n ph m và bao bì làm h ng s n ph m. - Ngăn ng a s bi n mùi, bi n màu c a th c ph m. - Ngăn s bi n màu bên trong h p i v i s n ph m giàu sunphua. - D n i n t t trong quá trình hàn. - Ch t bôi trơn trong quá trình t o thành h p c a h p 2 m nh. - B o v l p sơn m t ngoài bao bì kh i tr y xư c. * Yêu c u i v i l p sơn vecni: - Không ư c gây mùi l cho th c ph m, không gây bi n màu th c ph m. - Không bong tróc khi va ch m cơ h c. - Không b phá h y khi un nóng, thanh trùng. - Có m m d o cao tr i kh p b m t ư c ph . - dày c a l p vecni ph i ng u, không l thi c. B ng 3 M t s lo i vecni b o v l p thi c Ch ng Lo i và các Công d ng (thích h p tác ng TT thành ph n bám v i t ng lo i th c Ghi chú c a lưu ph c a sơn dính ph m) huỳnh Oleo resine S d ng khá ph (nh a t ng Th c ph m có lo i axit bi n, giá th p. 1 T t X u h p+d u cao khô). Oleo resine Các lo i rau qu , làm Không dùng v i 2 T t T t ch ng tác l p b o v ngoài vecni th c ph m có hàm 11 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 13. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i ng c a S apoxyt phenolic lư ng axit cao. có thêm ZnO Giá th p, tính d o Khá Th t, cá, súp, rau qu , 3 Phonolic R tt t và bám dính không t t nư c gi khát, bia. cao. Th t, cá, rau qu , nư c ư c s d ng ph Epoxit gi khát, làm l p ph bi n. 4 T t X u phenilic bên ngoài cho m t l p vecni khác. Th c ph m có tính Ph bao bì ch a rau Epoxyl axit th p, ch u ki m qu , súp, tráng áy n p 5 phenolic T t T t kém, có th làm lon cho s n ph m th t (Có ZnO) bi n màu rau qu cá. xanh. Epoxyl L p vecni có dính 6 phenolic + T t R tt t S n ph m th t hơi c. b t Al. Không mùi, không ch u nhi t cao Bia, nư c gi i khát, làm R t Không hàn thân lon do ó 7 Vinyl l p ph ngoài cho l p t t thích h p không ph tr c vecni khác. ti p, ch ph bên ngoài. Ph ngoài cho l p Gi ng vinyl nhưng Vinyl Ít áp vecnia khác trong bao bì dày và c ng ch c 8 T t organosol d ng bia, nư c gi i khát, lon hơn. nhôm. T tv i Cho v sáng p Th c ph m có ch a th c khi m h p. 9 Acrylic T t ho c sót SO2 t quá ph m có trình x lý. màu Polybutadien L p tráng cho h p ng Khá T tn u 10 Hydro bia, nư c gi i khát. N u x u có Zn cacbon. có ZnO có th làm l p 12 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 14. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i ph cho rau qu . 2.1.1.2. Bao bì thép tráng crôm G n ây do giá thi c cao ã t o ra nhu c u s n xu t thép không có thi c trong ó l p thi c và oxyt thi c thông thư ng ư c thay th b ng l p crom và oxyt crom. Bao bì thép tráng Crôm bao g m m t l p thép n n, trên m i b m t theo th t là m t l p crom, m t l p oxyt crom và m t l p d u bôi trơn cu i cùng là m t l p sơn vecni. Hình 2: Bao bì thép tráng Crom 2.1.2 Bao bì nhôm. - Bao bì kim lo i Al: Al làm bao bì có tinh khi t n 99% và nh ng thành ph n kim lo i khác có l n trong Al như Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Zn, Ti. 13 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 15. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i - Bao bì nhôm ch y u dùng trong công ngh ch t o lon 2 m nh v i l p trong ư c ph sơn h u cơ. Thép và nhôm là 2 lo i v t li u ch y u và ph bi n ư c s d ng trong ch t o bao bì tuy nhiên m i lo i u có ưu, như c i m nh t nh. B ng 4 So sánh m t s tính ch t c a bao bì thép và bao bì nhôm TT Bao bì thép Bao bì nhôm - Tính d o cao: cán thành t m, màng - Tính d o cao hơn s t 1,5 – 0,1 mm sau ó gia công thành h p, nhi u, có th cán thành màng can, thùng phi. r t m ng 2mm – 10 µm. - Tính ch ng th m cao: Kh năng - Tính ch ng th m t t v i b ov t t dày 1,5 – 0,1mm. màng có dày ≥ 25 µm. - Kh năng ch u tác ng trong gi i Màng m ng hơn có hi n Ưu h n cho phép. tư ng r n b m t nên vi sinh i m - Kh năng ch tác t t, có th cơ gi i v t và khí có th th m qua. và t ng hóa hoàn toàn. - Kh năng ch u tác ng - Giá thành r hơn bao bì Al. cơ h c t t nhưng kém Fe. - Kh năng ch tác t t. Nh , thu n ti n cho v n chuy n - D han r : - Kh năng ch ng ăn mòn Fe + O2 + H2O → Fe(OH)2, Fe(OH)3 th p: không b han r b m t → Fe2O3, FeO do có l p Al2O3 bao ph . Như c Do ó c n m lên Fe m t l p ch ng Khi ng th c ph m có i m ăn mòn (Sn, Cr); sau ó ph lên m t l p PH th p c n ph Vecni (do Vecni, (Nh t là khi ng các th c ph m Al2O3 v n có th b ăn mòn) có PH th p, nhi u ch t i n ly, nhi u S) - M i ghép mí c a bao bì ch c ch n. - M i ghép mí c a bao bì 14 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 16. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i Thuy nhiên m i ghép hàn co nguy cơ không ch c nên c n là dày gây nhi m c th c ph m (có Pb) ph n ghép mí tăng c ng. - Có kh i lư ng riêng l n nên bao bì - Giá thành cao hơn bao bì Fe n ng hơn bao bì Al. Fe. 2.2. Theo công ngh ch t o lon 2.2.1. Lon 3 m nh (lon ghép). Công ngh ch t o lon ba m nh ư c áp d ng cho nguyên li u thép. Lon ba m nh g m: - Thân - áy -N p Hình 3: C u t o lon 3 m nh - Thân: ư c ch t o t m t mi ng thép ch nh t, cu n l i thành hình tr và ư c làm mí thân. - N p và áy: ư c ch t o riêng, ư c ghép mí v i thân (n p có khóa ư c ghép v i thân sau khi rót th c ph m). 15 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 17. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i Thân, áy, n p có dày như nhau vì thép r t c ng v ng không m m d o như nhôm, không th nong vu t t o lon có chi u cao như nhôm, mà có th ch nong vu t ư c nh ng lon có chi u cao nh . Quy trình ch tác lon 3 m nh: T m thép Ph vecni In nhãn hi u C t thân, n p Cu n, hàn mí thân Loe mi ng, t o thân h p Ghép mí áy và thân Ph vecni S y S n ph m h p có áy + n p r i 16 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 18. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i 2.2.2. Lon 2 m nh Hình 4: Lon 2 m nh Lon hai m nh g m thân dính li n v i áy, n p r i ư c ghép mí v i thân (như trư ng h p ghép mí n p lon ba m nh). Lon hai m nh ch có m t ư ng ghép mí gi a thân và n p, v t li u ch t o lon hai m nh ph i m m d o, ó chính là nhôm (Al) cũng có th dùng v t li u thép có m m d o cao hơn. H p, lon hai m nh ư c ch t o theo công ngh kéo vu t t o nên thân r t m ng so v i b dày áy, nên có th b âm th ng, ho c d b bi n d ng do va ch m. Lon hai m nh là lo i thích h p ch a các lo i th c ph m có t o áp su t i kháng bên trong như là s n ph m nư c gi i khát có ga (khí CO2). Bao bì lon hai m nh có 17 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
 19. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i th có chi u cao n 110 mm, lon hai m nh b ng v t li u thép có chi u cao r t th p vì thép không có tính m m d o, không th kéo vu t n chi u cao như lon Al. * Quy trình ch t o lon 2 m nh: Cu n nhôm lá Du i, tr i th ng Bôi trơn gi m ma sát C t thành hình tròn C t thành hình T o khóa n p tròn n p D p t o hình thân tr sơ b D p t o hình n p, t o móc n p Mang vu t t o thân tr có chi u cao yêu c u và t o d ng áy lon Gán khóa vào tâm n p C t ph n th a mi ng lon R a s ch ch t bôi trơn R a s ch ch t bôi trơn S y khô n p S y thân lon In m t ngoài than lon Ph vecni b o v lon, n p S y khô l p vecni 18 NhómLon thành ph m 4 L p 48K – Hóa Th c Phpm N thành ph m
 20. Bài ti u lu n bao bì th c ph m Bao bì kim lo i * T o hình lon nhôm 2 m nh: Nhôm t m ư c c t thành phôi tròn D p t o hình thân và áy D p l i gi m kích thư c áy Vu t m ng thân lon 19 Nhóm 4 L p 48K – Hóa Th c Ph m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2