intTypePromotion=1
ADSENSE

tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: "ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XA ̃ HỘI, LÀ TƯ TƯỞNG CỐT LÕI XUYÊN SUỐT TOÀN BÔ ̣ TƯ TƯỞ NG HỒ CHÍ MINH"

Chia sẻ: Pham Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

927
lượt xem
248
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội bao gồm các mă ̣t rất phong phú, hoàn chỉnh. Trong đó con ngườ i đượ c phát triển toàn diê ̣n, tự do. Trong một xã hội như thế mọi thiết chế cơ cấu xã hộ đều nhă ̀m mục tiêu giải phóng cong ngườ i.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: "ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XA ̃ HỘI, LÀ TƯ TƯỞNG CỐT LÕI XUYÊN SUỐT TOÀN BÔ ̣ TƯ TƯỞ NG HỒ CHÍ MINH"

 1. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C B Ộ CÔNG TH ƯƠ NG TR ƯỜ NG CĐ CÔNG TH ƯƠ NG TPHCM  Ti ể u lu ậ n: T ư t ưở ng H ồ Chí Minh Đê ̀ ta ̀ i: ĐÔ ̣ C LÂ ̣ P DÂN TÔ ̣ C GĂ ́ N LIÊ ̀ N V Ớ I CHU ̉ NGHI ̃ A XA ̃ H Ô ̣ I, LA ̀ T Ư T ƯỞ NG CÔ ́ T LO ̃ I XUYÊN SUÔ ́ T TOA ̀N BÔ ̣ T Ư T ƯỞ NG HÔ ̀ CHI ́ MINH. Năm 2010 Nhóm 2 1
 2. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C L à m ộ t Đ ả ng lãnh đ ạ o, Đ ả ng ta c ầ n ph ả i m ạ nh m ẽ , trong s ạ ch, k i ể u m ẫ u. Toàn Đ ả ng ph ả i t ư t ưở ng nh ấ t trí, hành đ ộ ng nh ấ t trí, đ oàn k ế t nh ấ t trí m ớ i làm tr ọ n nhi ệ m v ụ c ủ a Đ ả ng. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 6, tr.480 “ T ư t ưở ng Hô ̀ Chi ́ Minh la ̀ di sa ̉ n vô gia ́ cu ̉ a đa ̉ ng va ̀ dân tô ̣c ta. G ia ́ tri ̣ cao đe ̣ p cu ̉ t ư t ưở ng Hô ̀ Chi ́ Minh la ̀ ở chô ̃ gă ́ n bo ́ chă ̣ t c he ̃ v ớ i cuô ̣ c sô ́ ng, “ no ́ i đi đôi v ớ i la ̀ m”. “ T ư t ưở ng Hô ̀ Chi ́ Minh ma ̃ i ma ̃ i soi đ ườ ng cho ca ́ ch ma ̣ ng viê ̣t N am va ̀ dâ ̃ n dă ́ t dân tô ̣ c ta tiê ́ n đê ́ n t ươ ng lai t ươ i sa ́ ng” L ờ i Tô ̉ ng bi ́ th ư Nông Đ ứ c Ma ̣ nh ( ba ́ o Thanh Niên nga ̀ y 19.05.2010) N hóm 2 2
 3. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C T ừ b ô ́ i ca ̉ nh li ̣ ch s ử n ướ c nha ̀ va ̀ nh ữ ng di sa ̉ n vô gia ́ Hô ̀ Chi ́ M inh đê ̉ la ̣ i cho dân tô ̣ c chu ́ ng em xin tri ̀ nh ba ̀ y mô ̣t vâ ́n đê ̀ râ ́t nho ̉ t rong toa ̀ n bô ̣ hê ̣ thô ́ ng t ư t ưở ng cu ̉ a Ng ườ i: ĐÔ ̣ C LÂ ̣ P DÂN TÔ ̣ C GĂ ́ N LIÊ ̀ N V Ớ I CHU ̉ NGHI ̃ A XA ̃ H Ô ̣ I, LA ̀ T Ư T ƯỞ NG CÔ ́ T LO ̃ I XUYÊN SUÔ ́ T TOA ̀N BÔ ̣ T Ư T ƯỞ NG HÔ ̀ CHI ́ MINH . Nô ̣ i dung chi ́ nh: I. Kha ́ i qua ́ t chung vê ̀ chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i, va ̀ đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣c đâ ́t n ướ c. 1. Chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i 2. Đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c II. Đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c gă ́ n liê ̀ n v ớ i chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i, la ̀ t ư t ưở ng cô ́ t l o ̃ i xuyên suô ́ t toa ̀ n bô ̣ t ư t ưở ng Hô ̀ Chi ́ Minh . 1 . Hô ̀ Chi ́ Minh va ̀ con đ ườ ng dâ ̃ n đê ́ n t ư t ưở ng đô ̣ c lâ ̣ p dân t ô ̣ c. 2. T ư t ưở ng hô ̀ chi ́ minh vê ̀ đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c, gă ́ n liê ̀ n v ớ i chu ̉ n ghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i. III. Y ́ nghi ̃ a th ự c tiê ̃ n cu ̉ a đôc lâ ̣ p dân tô ̣ c gă ́ n liê ̀ n Chu ̉ Nghi ̃ a Xa ̃ H ô ̣ i_ t ư tu ở ng Hô ̀ Chi ́ Minh trong ti ̀ nh hi ̀ nh đâ ́ t n ướ c hiê ̣ n nay . 1 . Ti ̀ nh hi ̀ nh đâ ́ t n ướ c hiê ̣ n nay, nh ữ ng kho ́ khăn va ̀ tha ́ ch th ứ c m ớ i. 2. Y ́ nghi ̃ a cu ̉ a vâ ́ n đê ̀ đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c_ Chu ̉ Nghi ̃ a Xa ̃ Hô ̣ i, gia ́ tri ̣ t ư t ưở ng vô gia ́ ma ̀ hô ̀ chi ́ minh đê ̉ la ̣ i cho dân tô ̣c n ướ c nha ̀ Nhóm 2 3
 4. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C I. Kha ́ i qua ́ t chung vê ̀ chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i, va ̀ đô ̣ c lâ ̣ p d ân tô ̣ c đâ ́ t n ướ c. 1. Chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i Chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i la ̀ mô ̣ t chê ́ đô ̣ xa ̃ hô ̣ i bao gô ̀ m ca ́ c mă ̣ t râ ́ t phong p hu ́ , hoa ̀ n chi ̉ nh. Trong đo ́ con ng ườ i đ ượ c pha ́ t triê ̉ n toa ̀ n diê ̣ n, t ự d o. Trong mô ̣ t xa ̃ hô ̣ i nh ư thê ́ mo ̣ i thiê ́ t chê ́ c ơ câ ́ u xa ̃ hô ̣ đê ̀ u nhă ̀ m m u ̣ c tiêu gia ̉ i pho ́ ng cong ng ườ i. Mô ̣ t sô ́ đă ̣ c tr ư ng c ơ ba ̉ n: • Đo ́ la ̀ mô ̣ t chê ́ đô ̣ chi ́ nh tri ̣ do nhân dânla ̀ m chu ̉ , nha ̀ n ướ c la ̀ n ha ̀ n ướ c do dân, vi ̀ dân d ự a trên khô ́ i đa ̣ i đoa ̀ n kê ́ t toa ̀ n dân m a ̀ no ̀ ng cô ́ t la ̀ liên minh công nông, tri ́ th ứ c do đa ̉ng cô ̣ng sa ̉n l a ̃ nh đa ̣ o. • CNXH la ̀ mô ̣ t chê ́ đô ̣ xa ̃ hô ̣ i co ́ nê ̀ n kinh tê ́ pha ́ t triê ̉ n cao gă ́ n l iê ̀ n v ớ i s ự phat triê ̉ n khoa ho ̣ c ky ̃ thuâ ̣ t • CNXH la ̀ mô ̣ t xa ̃ hô ̣ i pha ́ t triê ̉ n cao vê ̀ văn ho ́ a đa ̣ o đ ứ c 2. Đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c Đô ̣ c l ậ p dân tô ̣ c la ̀ đi theo con đ ườ ng cách m ạ ng vô s ản, cách m ạ ng gi ả i phóng dân t ộ c kh ỏ i ách nô d ị ch c ủ a ch ủ nghĩa th ực d ân,gi ả i phóng qu ầ n chúng lao đ ộ ng kh ỏ i áp b ứ c bóc l ộ t và đi đ ến m ụ c tiêu cao c ả c ủ a ch ủ nghĩa c ộ ng s ả n là gi ả i phóng con ng ườ i. Đô ̣ c lâ ̣ p, t ự do la ̀ quyê ̀ n thiêng liêng, bâ ́ t kha ̉ xâm pha ̣ m cu ̉a tâ ́t ca ̉ c a ́ c dân tô ̣ c. H ồ Chí Minh đã t ừ ng nói : “ nh ư ng n ế u n ướ c đ ượ c đ ộ c l ậ p mà d ân không h ạ nh phúc t ự do, thì đ ộ c l ậ p cũng ch ẳ ng có nghĩa lí gì”. V à “dân ch ỉ bi ế t ro ̃ giá tr ị c ủ a t ự do, c ủ a đô ̣ c l ậ p khi mà dân đ ượ c ăn n o mă ̣ c đ ủ ”. Nh ư th ế nghĩa là cách m ạ ng vi ệ t nam ph ả i h ướ ng t ớ i m ụ c tiêu gi ả i phóng dân t ộ c, gi ả i phóng giai c ấ p, gi ả i phóng con N hóm 2 4
 5. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C ng ườ i thoát kh ỏ i m ọ i áp b ứ c b ố c l ộ t và b ấ t công ti ế n t ớ i m ộ t xã h ộ i “ trong đó s ự phát tri ể n t ự do c ủ a m ọ i ng ườ i là đi ề u ki ệ n cho s ự phát t ri ể n t ự do c ủ a t ấ t c ả m ọ i ng ườ i”. =>T ừ nh ữ ng luâ ̣ n điê ̉ m c ơ ba ̉ n trên đa ̃ nêu lên mô ́ i quan hê ̣ sâu să ́ c, k hông thê ̉ ta ́ ch r ờ i gi ữ a chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i va ̀ đô ̣ c lâ ̣p dân tô ̣c. Điê ̀u n a ̀ y luôn đu ́ ng trong mo ̣ i bô ́ i ca ̉ nh li ̣ ch s ử cu ̉ a th ờ i đa ̣ i. II. Đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c gă ́ n liê ̀ n v ớ i chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i, la ̀ t ư t ưở ng c ô ́ t lo ̃ i xuyên suô ́ t toa ̀ n bô ̣ t ư t ưở ng Hô ̀ Chi ́ Minh. .1 Hô ̀ Chi ́ Minh va ̀ con đ ườ ng dâ ̃ n đê ́ n t ư t ưở ng đô ̣ c lâ ̣ p d ân tô ̣ c . Ca ̉ cuô ̣ c đ ờ i cu ̉ a Hô ̀ Chi ́ Minh đa ̃ da ̀ nh tro ̣ n cho nhân dân, cho đâ ́t n ướ c, cho s ự nghiê ̣ p gia ̉ i pho ́ ng con ng ườ i, gia ̉ i pho ́ ng nhân loa ̣i câ ̀n l ao, thoa ́ t kho ̉ i mo ̣ i a ́ p b ứ c, bâ ́ t công, v ươ n t ớ i cuô ̣ c sô ́ ng â ́ m no, h a ̣ nh phu ́ c. Cu ̃ ng chi ́ nh vi ̀ vâ ̣ y ma ̀ vâ ́ n đê ̀ dân tô ̣ c trong ca ́ ch ma ̣ng V iê ̣ t Nam đa ̃ đ ượ c ng ườ i quan tâm, nung nâ ́ u suô ́ t ca ̉ cuô ̣c đ ờ i. Tr ướ c bô ́ i ca ̉ nh li ̣ ch s ử n ướ c nha ̀ ,nhân dân chi ̣ u ca ̉ nh c ơ c ự c lâ ̀ m t han, đâ ́ t n ướ c trong ca ̉ nh nga ̀ n cân treo s ợ i to ́ c d ướ i s ự a ́p b ứ c bô ̣c l ô ̣ t ta ̀ n ba ̣ o cu ̉ a th ự c dân pha ́ p. Ng ườ i đa ̃ nhâ ̣ n th ứ c ro ̃ đ ượ c tra ́ ch n hiê ̣ m cu ̉ a mô ̣ t thanh niên th ờ i đa ̣ i tiê ́ n bô ̣ , yêu n ướ c, vi ̀ vâ ̣y năm 1 911, Nguyê ̃ n A ́ i Quô ́ c đa ̃ ra đi ti ̀ m đ ườ ng c ứ u n ướ c ta ̣ i bê ́ n ca ̉ ng n ha ̀ Rô ̀ ng. Trong th ờ i kỳ cách m ạ ng dân t ộ c dân ch ủ , xu ấ t phát t ừ m ộ t lu ậ n đ i ể m quan tr ọ ng là: “mu ố n c ứ u n ướ c gi ả i phóng đ ồ ng bào ph ả i ti ến h ành công cu ộ c gi ả i phóng đánh đu ổ i th ự c dân giành l ạ i đ ộc l ậ p cho d ân t ộ c”, k ể t ừ khi H ồ Chí Minh nh ậ n th ứ c đ ượ c r ằ ng ch ỉ v ớ i lòng y êu n ướ c căm thù gi ặ c thì không th ể gi ả i quy ế t đ ượ c v ấn đ ề đ ộc l ậ p dân t ộ c Nhóm 2 5
 6. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C M ô ̣ t b ướ c ngoă ̣ t l ớ n trên con đ ườ ng đi ti ̀ m la ̣ i đô ̣ c lâ ̣ p cho dân tô ̣c c u ̉ a ng ườ i chi ́ nh la ̀ lu ́ c ba ́ c bă ́ t gă ̣ p Chu ̉ Nghi ̃ a Mac_Lenin, Ng ườ i đa ̃ t i ̀ m thâ ́ y con đ ườ ng ca ́ ch ma ̣ ng va ̀ nhâ ̣ n th ứ c đ ượ c chân ly ́ cu ̉ a th ờ i đ a ̣ i ca ́ ch ma ̣ ng. Nh ờ gia ́ c ngô ̣ Chu ̉ Nghi ̃ a Mac_Lênin, v ớ i s ự th ứ c t i ̉ nh va ̀ cô ̉ vu ̃ cu ̉ a ca ́ ch ma ̣ ng tha ́ ng m ườ i Nga năm 1917, Nguyê ̃n A ́i Q uô ́ c đa ̃ dô ̀ n tâ ́ t ca ̉ tâm l ự c va ̀ tinh l ự c cu ̉ a đ ờ i mi ̀ nh đê ̉ th ự c hiê ̣n đ ê ́ n cu ̀ ng mu ̣ c tiêu ca ́ ch ma ̣ ng: đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣c va ̀ chu ̉ nghi ̃a xa ̃ hô ̣i. .2 T ư t ưở ng Hô ̀ Chi ́ Minh vê ̀ đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c, gă ́ n liê ̀ n v ớ i chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i. Co ́ thê ̉ no ́ i t ư t ưở ng Hô ̀ Chi ́ Minh la ̀ hê ̣ thô ́ ng quan điê ̉ m toa ̀ n d iê ̣ n va ̀ sâu să ́ c vê ̀ nh ữ ng vâ ́ n đê ̀ c ơ ba ̉ n cu ̉ a ca ́ ch ma ̣ ng Viê ̣ t Nam, la ̀ k ê ́ t qua ̉ cu ̉ a s ự vâ ̣ n du ̣ ng, cho ̣ n lo ̣ c va ̀ pha ́ t triê ̉ n sa ́ ng ta ̣ o Chu ̉ Nghi ̃a M ac_Lenin va ̀ o điê ̀ u kiê ̣ n cu ̣ thê ̉ cu ̉ a đâ ́ t n ướ c ta, kê ́ th ừ a va ̀ pha ́t h uy ca ́ c qia ́ tri ̣ truyê ̀ n thô ́ ng tô ́ t đe ̣ p cu ̉ a dân tô ̣c, tiê ́p thu tinh hoa văn h o ́ a nhân loa ̣ i. H ơ n ai hê ́ t, Nguyê ̃ n A ́ i Quô ́ c la ̀ ng ườ i gieo ha ̣ t, gây mâ ̀ m ca ́ch m a ̣ ng Viê ̣ t Nam. Nh ư cô ́ Thu ̉ T ướ ng Pha ̣ m Văn Đô ̀ ng no ́ i: “Hô ̀ Chi ́ M inh va ̀ Chu ̉ Nghi ̃ a Mac_Lênin, mô ̣ t cuô ̣ c gă ̣ p g ỡ đe ̣ p nh ư cu ̀ ng he ̣n t r ướ c đa ̃ chung đu ́ c nên t ư t ưở ng Hô ̀ Chi ́ Minh.” Đ ộ c l ậ p dân t ộ c g ắ n li ề n v ớ i ch ủ nghĩa xã h ộ i là t ư t ưở ng chính t ri ̣ đ ặ c s ắ c, là s ợ i ch ỉ đ ỏ xuyên su ố t bao trùm trong di s ả n t ư t ưở ng H ồ C hí Minh.T ư t ưở ng đ ặ c s ắ c đó th ể hi ệ n nh ấ t quán m ụ c tiêu c ủa c on đ ườ ng cách m ạ ng mà Ng ườ i đã ch ọ n,nó v ừ a đáp ứ ng đ ượ c yêu c ầ u b ứ c xúc c ủ a dân t ộ c và khát v ọ ng c ủ a qu ầ n chúng nhân dân g iành l ấ y đ ộ c l ậ p t ự do, ấ m no và h ạ nh phúc, gi ả i phóng cu ộc đ ờ i l ầ m than,đói kh ổ d ướ i ách th ố ng tr ị tàn b ạ o c ủ a ch ủ nghĩa th ự c dân, đ ế q u ố c và bè lũ tay sai. Nhóm 2 6
 7. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C Mô ̣ t lâ ̀ n khi t ra ̉ l ờ i câu ho ̉ i cu ̉ a n ữ đô ̀ ng chi ́ Rôd ơ , th ư ky ́ Đa ̣ i h ô ̣ i lâ ̀ n th ứ 18 cu ̉ a đa ̉ ng xa ̃ hô ̣ i pha ́ p , ho ̣ p n ga ̀ y 29 tha ́ ng 12 năm 1920: “ ta ̣ i sao đô ̀ ng c hi ́ la ̣ i bo ̉ phiê ́ u cho quô ́ c tê ́ III?”. Hô ̀ chi ́ m inh tra ̉ l ờ i: “ Râ ́ t đ ơ n gia ̉ n. Tôi không h iê ̉ u chi ̣ no ́ i thê ́ na ̀ o la ̀ chiê ́ n l ượ c, chiê ́ n thuâ ̣ t vô sa ̉ n va ̀ nhiê ̀u đ iê ̉ m kha ́ c. Nh ư ng tôi hiê ̉ u ro ̃ mô ̣ t điê ̀ u: quô ́ c tê ́ III râ ́ t chu ́ y ́ vâ ́n d ê ̀ thuô ̣ c đi ̣ a, t ự do cho đô ̀ ng ba ̀ o tôi, đô ̣ c lâ ̣ p tô ̉ quô ́ c tôi, dâ ́y la ̀ tâ ́t c a ̉ nh ữ ng điê ̀ u tôi muô ́ n, đâ ́ y la ̀ tâ ́ t ca ̉ nh ữ ng điê ̀ u tôi hiê ̉u?”. . B ở i vâ ̣ y, mô ̣ t trong nh ữ ng nhiê ̣ m vu ̣ quan tro ̣ ng co ́ y ́ nghi ̃ a quyê ́ t đ i ̣ nh cu ̉ a công cuô ̣ c gia ̉ i pho ́ ng dân tô ̣ c, gia ̉ i pho ́ng con ng ườ i, theo H ô ̀ Chi ́ Minh la ̀ xo ́ a bo ̉ nghe ̀ o na ̀ n, la ̣ c hâ ̣ u, v ươ n t ớ i cuô ̣ c sô ́ ng â ́ m n o, t ự do ha ̣ nh phu ́ c cho tâ ́ t ca ̉ mo ̣ i ng ườ i. Đo ́ la ̀ nguyê ̣n ướ c, la ̀ ham m uô ́ n tô ̣ t bâ ̣ c cu ̉ a Hô ̀ Chi ́ Minh, cu ̉ a dân tô ̣ c Viê ̣ t Nam, Ng ườ i no ́i: “ t ôi chi ̉ co ́ mô ̣ t ham muô ́ n, ham muô ́ n tô ̣ t bâ ̣ c, la ̀ la ̀ m sao cho n ướ c ta h oa ̀ n toa ̀ n đô ̣ c lâ ̣ p, dân ta hoa ̀ n toa ̀ n t ự do, đô ̀ ng ba ̀ o ta ai cu ̃ ng co ́ c ơ m ăn, a ́ o mă ̣ c,ai cu ̃ ng đ ượ c ho ̣ c ha ̀ nh.” Thê ́ nh ư ng đê ̉ xây d ự ng m ộ t xã hô ̣ i nh ư thê ́ na ̀ o đê ̉ th ự c hiê ̣ n đ ượ c nguyê ̣ n ướ c lo ̀ ng dân, cu ̉a c a ̉ nhân loa ̣ i a ́ p b ứ c la ̀ điê ̀ u trăn tr ở , ư u t ư không chi ̉ cu ̉a Hô ̀ Chi ́ M inh ma ̀ tâ ́ t ca ̉ nh ữ ng ng ườ i co ́ l ươ ng tri, coi tro ̣ng đa ̣ o ly ́, tro ̣ng n ghi ̃ a ti ̀ nh kha ́ c. S ự bă ́ t gă ̣ p va ̀ điê ̉ m t ươ ng đô ̀ ng trong t ư t ưở ng Hô ̀ C hi ́ Minh v ớ i nh ữ ng ng ườ i sa ́ ng ta ̣ o ra ho ̣ c thuyê ́ t ca ́ ch ma ̣ ng khoa h o ̣ c cu ̉ a th ờ i đa ̣ i cu ̃ ng chi ́ nh la ̀ ở chô ̃ đo ́ . Ch ứ ng kiê ́ n ca ̉ nh sô ́ ng lâ ̀m t han, khô ̉ c ự c, bi ̣ bo ́ c lô ̣ t đê ́ n cu ̀ ng kiê ̣ t cu ̉ a giai câ ́ p công nhân, va ̀ n hân dân lao đ ộ ng ở thuô ̣ c đi ̣ a va ̀ chi ́ nh quô ́ c, s ự phân biê ̣ t đô ́i x ử g i ữ a ca ́ c giai câ ́ p, đi ̣ a vi ̣ trong xa ̃ hô ̣ i nên con đ ườ ng gia ̉ i pho ́ ng xa ̃ h ô ̣ i, gia ̉ i pho ́ ng con ng ườ i ma ̀ Hô ̀ Chi ́ Minh, C.C Ma ́c, Ph.Ăngghen, V .I. Lênin đê ̀ u khă ̉ ng đi ̣ nh la ̀ pha ̉ i tiê ́ n lên chu ̉ nghi ̃a xa ̃ hô ̣i va ̀ chu ̉ N hóm 2 7
 8. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C nghi ̃ a cô ̣ ng sa ̉ n, ch ứ không pha ̉ i la ̀ theo con đ ườ ng t ư ba ̉ n chu ̉ n ghi ̃ a , cu ̃ ng không thê ̉ quay tr ở la ̣ i chê ́ đô ̣ pho ́ ng kiê ́ n. Đ ộ c lâp dân t ộ c g ắ n li ề n v ớ i ch ủ nghĩa xã h ộ i là t ư t ưở ng chính t r ị đ ặ c s ắ c c ủ a H ồ Chí Minh còn th ể hi ệ n ở t ư duy sáng t ạ o đ ộ c đáo c ủ a ng ườ i đ ố i v ớ i Ch ủ Nghĩa Mac-Lê Nin v ề ti ế n trình, logic phát t ri ể n c ủ a cách m ạ ng vô s ả n vi ệ t nam. L ự a ch ọ n con đ ườ ng cách m ạ ng vô s ả n là s ự th ố ng nh ấ t gi ữ a đi ề u ki ệ n khách quan v ớ i nh ậ n t h ứ c và ho ạ t đ ộ ng ch ủ quan c ủ a h ồ chí minh. Đó là s ự g ặ p g ỡ c ủa t h ờ i đ ạ i H ồ Chí Minh, đ ồ ng th ờ i đóng góp l ớ n nh ấ t c ủ a ng ườ i đ ố i v ớ i th ờ i đ ạ i. Đ ặ c bi ệ t là đ ố i v ớ i các n ướ c thu ộ c đi ạ và ph ụ thu ộ c. Đ ộ c l ậ p dân t ộ c g ắ n li ề n v ớ i CNXH Di ễ n ra trong su ố t quá trình c ách m ạ ng , ở m ỗ i giai đo ạ n c ủ a cách m ạ ng: th ố ng nh ấ t ở m ụ c tiêu t r ướ c m ắ t cũng nh ư lâu dài.b ở i vì, đ ố i v ớ i m ộ t dân t ộ c đã ph ả i tr ả i q ua m ộ t ngàn năm đô h ộ c ủ a phong ki ế n ph ươ ng B ắ c và g ầ n m ộ t t răm năm d ướ i gót s ắ t c ủ a ch ủ nghĩa th ự c dân thì khát v ọ ng cao nh ấ t v à tr ự c ti ế p nh ấ t là dành đ ượ c đ ộ c l ậ p dân t ộ c gi ả i phóng dân t ộ c, n h ư ng đ ể có đ ượ c đ ộ c l ậ p dân t ộ c th ậ t s ự ph ả i đi lên. Vì v ậ y đ ộ c l ậ p dân t ộ c ph ả i g ắ n li ề n v ớ i CNXH, Đ ộ c l ậ p dân t ộ c là đi ề u ki ệ n k iên quy ế t đ ể th ự c hi ệ n CNXH, CNXH là m ụ c tiêu, lí t ưở ng, là đi ều k i ệ n đ ả m b ả o cu ộ c s ố ng ấ m no t ự do h ạ nh phúc cho nhân dân, là n hân t ố b ả o đ ả m v ữ ng ch ắ c c ủ a n ề n đ ộ c l ậ p dân t ộ c. Ch ủ t ị ch H ồ Chí Minh ch ỉ rõ, ch ỉ có ch ủ nghĩa xã h ộ i, ch ủ nghĩa c ộ ng s ả n m ớ i gi ả i phóng đ ượ c các dân t ộ c b ị áp b ứ c và nh ữ ng ng ườ i l ao đ ộ ng trên th ế gi ớ i kh ỏ i ách nô l ệ , ch ỉ có ch ủ nghĩa c ộ ng s ả n m ớ i c ứ u nhân lo ạ i, đem l ạ i cho m ọ i ng ườ i không phân bi ệ t ch ủng t ộ c và n gu ồ n g ố c có m ộ t xã h ộ i t ố t lành g ắ n li ề n v ớ i t ự do, bình đ ẳ ng, bác á i, đoàn k ế t, ấ m no; b ả o đ ả m vi ệ c làm cho m ọ i ng ườ i, t ấ t c ả vì n i ề m vui, hòa bình, h ạ nh phúc c ủ a con ng ườ i. Rõ ràng, s ự l ự a ch ọ n m ụ c tiêu đ ộ c l ậ p dân t ộ c g ắ n ch ặ t v ớ i ch ủ nghĩa xã h ộ i c ủ a Đ ả ng và N hóm 2 8
 9. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C nhân dân ta, xét v ề lôgíc là m ộ t t ấ t y ế u khách quan, xét v ề l ịch s ử là h oàn toàn phù h ợ p v ớ i s ự v ậ n đ ộ ng c ủ a cách m ạ ng Vi ệ t Nam và xu t h ế phát tri ể n c ủ a th ờ i đ ạ i, xét v ề nhu c ầ u là hoàn toàn xu ấ t phát t ừ đ i ề u ki ệ n c ụ th ể c ủ a m ộ t n ướ c thu ộ c đ ị a, n ử a phong ki ế n và n guy ệ n v ọ ng cháy b ỏ ng c ủ a nhân dân Vi ệ t Nam và xét v ề m ặ t xã h ộ i đ ó là m ộ t h ệ giá tr ị c ơ b ả n nh ấ t quy ế t đ ị nh s ự phát tri ể n c ủ a đ ấ t n ướ c Vi ệ t Nam ta hôm nay và mai sau. . Mô ̣ t minh ch ứ ng să ́ c ne ́ t cho nh ữ ng b ướ c đi đu ́ ng đă ́ n trong t ư t ưở ng cu ̉ a Ng ườ i vê ̀ vâ ́ n đê ̀ đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c va ̀ chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i c hi ́ nh la ̀ n ướ c ta đa ̃ t ừ ng b ướ c ti ̀ m đ ượ c nh ữ ng h ướ ng đi cho công c uô ̣ c đâ ́ u tranh gia ̉ i pho ́ ng dân tô ̣ c. Ma ̀ tr ướ c đo ́ , khi Ng ườ i ch ư a ti ̀m đ ượ c quan điê ̉ m chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i trong chân ly ́ cu ̉ a Chu ̉ Nghi ̃a M ac_Lênin, râ ́ t nhiê ̀ u bâ ̣ c tiê ̀ n bô ́ i, nha ̀ tri th ứ c yêu n ướ c đa ̃ thâ ́t ba ̣i t rong công cuô ̣ c ti ̀ m mô ̣ t con đ ườ ng gia ̉ i pho ́ ng dân tô ̣ c, gia ̉i pho ́ng n ướ c nha ̀ đê ̉ nhân dân thoa ́ t kho ̉ i ca ̉ nh lâ ̀ m than, a ́ p b ứ c d ướ i s ự da ̀ y x e ́ o cu ̉ a mu ̃ i gia ̀ y th ự c dân. S ự kiê ̣ n tro ̣ ng đa ̣ i chu ́ ng ta pha ̉i kê ̉ đê ́n: n ăm 1930, Đa ̉ ng Cô ̣ ng Sa ̉ n Viê ̣ t Nam ra đ ờ i, mô ̣ t mô ́ c son đa ́ nh dâ ́u k ê ́ t h ợ p đu ́ ng đă ́ n gi ữ a đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c va ̀ chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i. T ư t ưở ng va ̀ ph ươ ng pha ́ p ca ́ ch ma ̣ ng sa ́ ng ta ̣ o cu ̉ a Nguyê ̃ n A ́ i Q uô ́ c đ ượ c thê ̉ hiê ̣ n tâ ̣ p trung, cô đo ̣ ng trong ca ́ c văn kiê ̣ n đâ ̀u tiên t ha ̀ nh lâ ̣ p đa ̉ ng, do chi ́ nh ng ườ i tr ự c tiê ́ p soa ̣ n tha ̉ o: chi ́nh c ươ ng vă ́n t ă ́ t, sa ́ ch l ượ c vă ́ n tă ́ t, ch ươ ng tri ̀ nh to ́ m tă ́ t cu ̉ a đa ̉ ng, tha ́ ng 2 năm 1 930 có th ể kh ẳ ng đ ị nh nh ư v ậ y b ở i vì vi ệ c gi ả i quy ế t v ấ n đ ề đ ộ c l ậ p d ân t ộ c theo ý th ứ c h ệ phong ki ế n và t ư s ả n, trong khuôn kh ổ c ủa c h ế đ ộ phong ki ế n và ch ế đ ộ t ư b ả n ch ủ nghĩa không tránh kh ỏ i n h ữ ng mâu thu ẫ n và nh ữ ng h ạ n ch ế b ắ t ngu ồ n t ừ b ả n ch ấ t kinh t ế v à chính tr ị các ch ế đ ộ ấ y - nh ữ ng hình thái kinh t ế - xã h ộ i d ựa trên c ác quan h ệ t ư h ữ u v ề t ư li ệ u s ả n xu ấ t và các quan h ệ đ ố i kháng N hóm 2 9
 10. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C c ấ p. giai V ượ t qua nh ữ ng mâu thu ẫ n và nh ữ ng h ạ n ch ế trong vi ệ c gi ả i quy ế t v ấ n đ ề đ ộ c l ậ p dân t ộ c theo l ậ p tr ườ ng phong ki ế n và t ư s ả n ch ỉ có t h ể là con đ ườ ng g ắ n li ề n đ ộ c l ậ p dân t ộ c v ớ i ch ủ nghĩa xã h ộ i, t ứ c l à gi ả i quy ế t đ ộ c l ậ p dân t ộ c theo l ậ p tr ườ ng c ủ a giai c ấ p công n hân, c ủ a ch ủ nghĩa xã h ộ i khoa h ọ c. Đó là : Đ ộ c l ậ p dân t ộ c th ực s ự p h ả i là đ ộ c l ậ p v ề chính tr ị , kinh t ế , văn hóa, đ ố i ngo ạ i. Đ ộ c l ập d ân t ộ c th ự c s ự đòi h ỏ i ph ả i xóa b ỏ tình tr ạ ng áp b ứ c bóc l ột và nô d ị ch c ủ a dân t ộ c này đ ố i v ớ i dân t ộ c khác v ề kinh t ế , chính tr ị và t inh th ầ n. Do đó, đ ộ c l ậ p g ắ n li ề n v ớ i t ự do và bình đ ẳ ng, công vi ệc n ộ i b ộ qu ố c gia - dân t ộ c ph ả i do qu ố c gia - dân t ộ c đó gi ả i quy ết k hông có s ự can thi ệ p t ừ bên ngoài. B ả n ch ấ t c ủ a ch ủ nghĩa xã h ộ i là th ự c hi ệ n tri ệ t đ ể gi ả i phóng g iai c ấ p, gi ả i phóng dân t ộ c, gi ả i phóng xã h ộ i, gi ả i phóng con n g ườ i. Ch ủ nghĩa xã h ộ i s ẽ xóa b ỏ căn nguyên kinh t ế sâu xa c ủa t ình tr ạ ng ng ườ i bóc l ộ t ng ườ i do ch ế đ ộ chi ế m h ữ u t ư nhân v ề t ư l i ệ u s ả n xu ấ t sinh ra. Nh ờ đó, nó xóa b ỏ c ơ s ở kinh t ế sinh ra ách áp b ứ c con ng ườ i v ề chính tr ị và s ự nô d ị ch con ng ườ i v ề tinh th ầ n, ý thức tư t ưở ng. và Ch ủ nghĩa xã h ộ i th ự c hi ệ n đ ộ c l ậ p dân t ộ c đ ể m ở đ ườ ng đ ư a dân t ộ c t ớ i s ự phát tri ể n ph ồ n vinh v ề kinh t ế , s ự phát tri ể n phong phú đ a d ạ ng v ề văn hóa, tinh th ầ n, th ự c hi ệ n đ ầ y đ ủ nh ấ t quy ề n l ực c ủ a n hân dân. Ch ỉ v ớ i ch ủ nghĩa xã h ộ i, đ ộ c l ậ p dân t ộ c m ớ i đ ạ t t ớ i chân g iá tr ị c ủ a nó ở ch ỗ nó h ướ ng t ớ i ph ụ c v ụ l ợ i ích và quy ề n l ự c c ủ a m ọ i ng ườ i lao đ ộ ng, làm cho m ọ i thành viên c ủ a c ộ ng đ ồ ng dân t ộ c t r ở thành ng ườ i ch ủ th ự c s ự có cu ộ c s ố ng v ậ t ch ấ t ngày càng đ ầ y đ ủ v à cu ộ c s ố ng tinh th ầ n ngày càng phong phú. Chính đi ều đó làm c ho n ề n t ả ng c ủ a s ự đ ộ c l ậ p t ự ch ủ càng thêm v ữ ng ch ắ c, kh ả năng b ả o v ệ n ề n đ ộ c l ậ p dân t ộ c càng đ ầ y đ ủ và m ạ nh m ẽ . Nhóm 2 10
 11. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C S ự phát tri ể n th ự c ch ấ t và b ề n v ữ ng c ủ a đ ộ c l ậ p dân t ộ c đ ượ c do b ằ ng nh ữ ng kh ả năng và đi ề u ki ệ n b ả o đ ả m cho dân t ộ c thoát kh ỏ i t ình c ả nh nô l ệ , ph ụ thu ộ c, b ị áp b ứ c bóc l ộ t và nô d ị ch. Nó cũng b ả o đ ả m cho dân t ộ c v ượ t qua tình tr ạ ng đói nghèo, l ạ c h ậ u và t ụt h ậ u trong t ươ ng quan v ớ i các dân t ộ c khác trong th ế gi ớ i và ngày c àng phát tri ể n m ạ nh m ẽ h ơ n đ ể đ ạ t t ớ i s ự bình đ ẳ ng trong các m ố i q uan h ệ gi ữ a con ng ườ i v ớ i con ng ườ i, gi ữ a c ộ ng đ ồ ng dân t ộ c này v ớ i c ộ ng đ ồ ng dân t ộ c khác. Toàn b ộ kh ả năng và đi ề u ki ệ n b ả o đ ả m đó ch ỉ có th ể đ ượ c tìm t h ấ y và gi ả i quy ế t b ằ ng con đ ườ ng phát tri ể n ch ủ nghĩa xã h ộ i. Đ ộ c l ậ p dân t ộ c và ch ủ nghĩa xã h ộ i tr ở thành h ệ giá tr ị phát tri ể n c ủa V i ệ t Nam, d ướ i ng ọ n c ờ c ủ a Đ ả ng, d ướ i s ự lãnh đ ạ o c ủ a Đ ả ng ta, l àm nên c ố t cách Vi ệ t Nam, b ả n lĩnh Vi ệ t Nam và v ị th ế Vi ệ t Nam t r ướ c th ế gi ớ i. Nh ậ n th ứ c và hành đ ộ ng theo s ự l ự a ch ọ n và t heo h ệ giá tr ị đó, Đ ả ng ta đã lãnh đ ạ o thành c ông cu ộ c Cách m ạ ng Tháng Tám 1945. nga ̀ y 0 2.09.1945 Hô ̀ Chu ̉ Ti ̣ ch đo ̣ c ba ̉ n tuyên ngôn đô ̣ c l â ̣ p khai sinh ra n ướ c Viê ̣ t Nam Dân Chu ̉ Cô ̣ ng Ho ̀ a. Co ́ thê ̉ no ́ i mô ̣t m inh ch ứ ng không ai co ́ thê ̉ chô ́ i ca ̃ i đ ượ c vê ̀ t ưở ng đu ́ ng đă ́n cu ̉ a N g ườ i vê ̉ Chu ̉ Nghi ̃ a Xa ̃ Hô ̣ i va ̀ đô ̣ c lâ ̣ p Dân Tô ̣ c chi ́ nh la ̀ chiê ́ n t hă ́ ng vang dô ̣ i va ̀ ha ̀ o hu ̀ ng cu ̉ a dân tô ̣ c ta trong hai cuô ̣c kha ́ng c hiê ́ n chô ́ ng Pha ́ p va ̀ chô ́ ng My ̃ , ma ̀ đo ́ la ̀ mô ̣ t s ự kiê ̣ n li ̣ch s ử tro ̣ng đ a ̣ i khiê ́ n ca ̉ thê ́ gi ớ i pha ̉ i biê ́ t đê ́ n Viê ̣ t Nam v ớ i nh ữ ng hi ̀ nh t ượ ng v ô cu ̀ ng ha ̀ o hu ̀ ng va ̀ oanh liê ̣ t. Đo ́ cu ̃ ng la ̀ m ộ t đi ể n hình trong các d ân t ộ c thu ộ c đ ị a, ti ế n hành th ắ ng l ợ i hai cu ộ c kháng chi ế n hoàn t oàn không cân s ứ c v ớ i "hai đ ế qu ố c to", m ở ra th ờ i kỳ phi th ực dân s au Vi ệ t Nam cho c ả h ệ th ố ng thu ộ c đ ị a và các n ướ c ph ụ thu ộ c trên t h ế gi ớ i. Nhóm 2 11
 12. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C Đê ̉ đâ ́ t n ướ c co ́ mô ̣ t nê ̀ n đô ̣ c lâ ̣ p, chu ̉ quyê ̀ n dân tô ̣ c nh ư nga ̀ y m ô ̣ t nay không mô ̣ t công dân n ướ c Viê ̣ t Nam na ̀ o không biê ́t ơn n h ữ ng gia ́ tri ̣ vô gia ́ ma ̀ ng ườ i đa ̃ đê ̉ la ̣ i cho dân tô ̣ c, ng ườ i đa ̃ ti ̀ m ra c on đ ườ ng đi cho dân tô ̣ c, ng ườ i nh ư mô ̣ t nha ̀ tiên tri tiên đoa ́n đ ượ c v â ̣ n mê ̣ nh đâ ́ t n ướ c: “ tr ườ ng ki ̀ kha ́ ng chiê ́ n nhâ ́ t đi ̣ nh se ̃ tha ̀ nh c ông” Ng ườ i luôn tin t ưở ng va ̀ o mô ̣ t thă ́ ng l ợ i trong công cuô ̣c đâ ́ u t ranh gia ̉ i pho ́ ng dân tô ̣ c. Ma ̀ điê ̀ u quyê ́ t đi ̣ nh cho thă ́ng l ợ i na ̀y c hi ́ nh la ̀ đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c gă ́ n liê ̀ n v ớ i chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i_ mô ̣ t t ư t ưở ng cô ́ t lo ̃ i xuyên suô ́ t toa ̀ n bô ̣ t ư t ưở ng cu ̉ a Ng ườ i. Mâ ́ u chô ́ t cô ́ t lo ̃ i xây d ự ng chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i theo Hô ̀ Chi ́ Minh la ̀ p ha ̉ i la ̀ pha ̉ i d ự a va ̀ o dân, đem ta ̀ i s ứ c cu ̉ a dân đê ̉ la ̀ m l ợ i cho dân. cnxh nhân dân va ̀ nhân văn trong chiê ̀ u sâu ly ́ luâ ̣ n nhân văn chu ̉ n ghi ̃ a cu ̉ a hô ̀ chi ́ minh la ̀ ở đo ́ . Trong t ư t ưở ng ha ̀ m xu ́ c đo ́ toa ́ t lên đ â ̀ y đu ̉ nh ữ ng vâ ́ n đê ̀ cô ́ t yê ́ u vê ̀ mu ̣ c tiêu , ba ̉ n châ ́ t, đô ̣ ng l ự c,ca ́ch l a ̀ m va ̀ b ướ c đi cu ̉ a chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i. Đo ́ la ̀ CNXH Viê ̣ t Nam theo t ư t ưở ng Hô ̀ Chi ́ Minh và cu ̃ ng la ̀ mô ̣ t trong nh ữ ng cô ́ ng hi ến sa ́ ng ta ̣o n ô ̉ i bâ ̣ t cu ̉ a Hô ̀ Chi ́ Minh vê ̀ chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i, no ́ thê ̉ hiê ̣n mô ̣t quan h ê ̣ biê ̣ n ch ứ ng, thâ ́ m nhuâ ̀ n sâu să ́ c quan điê ̉ m th ự c tiê ̃ n pha ́t triê ̉n đ ô ̉ i m ớ i, la ̀ điê ̀ u kiê ̣ n cu ̉ a cnxh, la ̀ nê ̀ n ta ̉ ng chi ́nh tri ̣ , la ̀ c ơ s ở dân t ô ̣ c va ̀ chu ̉ quyê ̀ n nhân dân cu ̉ a chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i. III. Y ́ nghi ̃ a th ự c tiê ̃ n cu ̉ a đôc lâ ̣ p dân tô ̣ c gă ́ n liê ̀ n chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ h ô ̣ i_ t ư tu ở ng Hô ̀ Chi ́ Minh trong ti ̀ nh hi ̀ nh đâ ́ t n ướ c hiê ̣ n nay. 1. Ti ̀ nh hi ̀ nh đâ ́ t n ướ c hiê ̣ n nay, nh ữ ng kho ́ khăn va ̀ tha ́ ch t h ứ c m ớ i. V ượ t qua hai cu ộ c kháng chi ế n lâu dài, gian kh ổ v ớ i nh ữ ng chi ến t h ắ ng vĩ đ ạ i, chúng ta đ ồ ng th ờ i cũng ph ả i mang trên mình nh ững v ế t th ươ ng không d ễ hàn g ắ n trong m ộ t s ớ m, m ộ t chi ề u. M ộ t n ề n k inh t ế ki ệ t qu ệ , m ộ t đ ấ t n ướ c b ị tàn phá, nhi ề u th ế h ệ thanh niên N hóm 2 12
 13. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C ư u tú ngã xu ố ng trên chi ế n tr ườ ng, hàng tri ệ u n ạ n nhân chi ế n tranh, s ự t hù ngh ị ch và hàng ch ụ c năm c ấ m v ậ n, cùng v ớ i đó s ự đeo bám d ai d ẳ ng c ủ a t ậ p quán, c ủ a l ố i suy nghĩ ti ể u nông t ư h ữ u, c ủ a s ản x u ấ t nh ỏ , đ ặ c bi ệ t là s ự t ồ n t ạ o c ủ a t ư duy ch ủ quan, duy ý chí và q uá "say x ư a chi ế n th ắ ng" trong khi ho ạ ch đ ị nh các k ế ho ạ ch ph ục h ồ i và phát tri ể n... T ấ t c ả đã t ạ o nên m ộ t "s ứ c ì". Th ế k ỷ XXI m ở đ ầ u thiên niên k ỷ th ứ ba c ủ a m ộ t th ế gi ớ i đ ầ y b i ế n đ ộ ng, cũng đ ồ ng th ờ i m ở ra m ộ t k ỷ nguyên h ộ i nh ậ p, đua tranh g ay g ắ t c ủ a c ộ ng đ ồ ng qu ố c t ế . Bên ca ̣ nh đo ́ nh ữ ng thê ́ l ự c thu ̀ đi ̣ ch, pha ̉ n đô ̣ ng luôn ti ̀ m ca ́ch c hô ́ ng pha ́ đa ̉ ng, chô ́ ng pha ́ ca ́ ch ma ̣ ng bă ̀ ng nhiê ̀ u thu ̉ đoa ̣n va ̀ ha ̀nh v i tinh vi h ơ n, chu ́ ng không chi ̉ chô ́ ng pha ́ bă ̀ ng con đ ườ ng chi ́nh tri ̣ v a ̀ chu ́ ng đang dâ ̀ n chuyê ̉ n sang li ̃ nh v ự c kinh tê ́ , gia ́ o du ̣ c, đă ̣c biê ̣t l a ̀ l ớ p thanh niên tre ̉ hiê ̣ n nay. Vi ̀ vâ ̣ y, mô ̣ t tha ́ ch th ứ c m ớ i đang đă ̣ t ra cho đa ̉ ng va ̀ nha ̀ n ướ c t a,mô ̣ t tha ́ ch th ứ c cu ̃ ng vô cu ̀ ng kho ́ khăn va ̀ mô ̣ t vâ ́ n đê ̀ câ ́p ba ́ch ma ̀ đ a ̉ ng câ ̀ n pha ̉ i đ ư a ra gia ̉ i quyê ́ t ki ̣ p th ờ i, triê ̣ t đê ̉ co ́ hiê ̉ u qua ̉ đê ̉ xa ̃ h ô ̣ i ô ̉ n đi ̣ nh, gi ữ v ữ ng đ ượ c nê ̀ n đô ̣ c lâ ̣ p n ướ c nha ̀ , đ ư a n ướ c ta s a ́ nh ki ̣ p v ớ i ca ́ c c ườ ng quô ́ c nam châu kha ́ c nh ư mong ướ c cu ̉ a ba ́c h ô ̀ ki ́ nh yêu. 2. Y ́ nghi ̃ a cu ̉ a vâ ́ n đê ̀ đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c_ chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i, gia ́ t ri ̣ t ư t ưở ng vô gia ́ ma ̀ hô ̀ chi ́ minh đê ̉ la ̣ i cho dân tô ̣ c n ướ c n ha ̀ . Tr ướ c nh ữ ng kho ́ khăn tha ́ ch th ứ c ma ̀ đâ ́ t n ướ c ta gă ̣ p pha ̉ i ma ̀ c hu ́ ng em đa ̃ tri ̀ nh ba ̀ y ở trên thi ̀ gia ́ tri ̣ t ư t ưở ng Hô ̀ Chi ́ Minh vê ̀ đ ô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c va ̀ chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i vâ ̃ n co ̀ n nguyên gia ́ tri ̣. T ư t ưở ng H ồ Chí Minh v ừ a là m ộ t khoa h ọ c, v ừ a là “M ộ t c ẩ m n ang” cho ho ạ t đ ộ ng th ự c ti ễ n. Vi ệ c nghiên c ứ u, t ổ ng k ế t rút ra n h ữ ng bài h ọ c và h ệ th ố ng nh ữ ng quan đi ể m trong t ư t ưở ng H ồ Chí N hóm 2 13
 14. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C Minh đ ể v ậ n d ụ ng vào th ự c ti ễ n cu ộ c s ố ng n ướ c ta hôm nay ph ả i là m ộ t quá trình. Công vi ệ c đó ph ả i đ ượ c ti ế p c ậ n t ừ nhi ề u góc đ ộ k hác nhau, đ ượ c lý gi ả i ở nhi ề u lĩnh v ự c khác nhau và đ ượ c đánh giá t ổ ng k ế t ở nhi ề u c ấ p đ ộ khác nhau. B ở i vì b ả n thân t ư t ưở ng H ồ C hí Minh không b ị gi ớ i h ạ n b ở i m ộ t lĩnh v ự c c ụ th ể nào, không n h ằ m gi ả i thích riêng cho m ộ t v ấ n đ ề riêng bi ệ t nào, mà t ư t ưở ng H ồ C hí Minh là m ộ t t ổ ng th ể , m ộ t h ệ th ố ng các quan đi ể m, các v ấn đ ề b ao trùm lên t ấ t c ả các ho ạ t đ ộ ng c ủ a đ ờ i s ố ng xã h ộ i C h ủ nghĩa xã h ộ i b ả o đ ả m v ữ ng ch ắ c cho đ ộ c l ậ p dân t ộ c. Chính l ý t ưở ng cao c ả này đã soi sáng cho nhân dân ta l ậ p nên nh ững kỳ t ích vang d ộ i trong cu ộ c đ ấ u tranh gi ả i phóng dân t ộ c và trong công c u ộ c đ ổ i m ớ i đ ấ t n ướ c. Đ ư a n ướ c ta đi lên ch ủ nghĩa xã h ộ i trong b ố i c ả nh hi ệ n nay là m ộ t s ự nghi ệ p đ ầ y chông gai , th ử thách nh ư ng đ ó là con đ ườ ng h ợ p quy lu ậ t đ ể có m ộ t n ướ c Vi ệ t Nam xã h ộ i ch ủ n ghĩa mà trong đó: Dân giàu, n ướ c m ạ nh, xã h ộ i công b ằ ng, dân ch ủ, v ăn minh! Mu ố n th ự c hi ệ n m ụ c tiêu đó, đòi h ỏ i Đ ả ng ta ph ải v ận d ụ ng sáng t ạ o, b ổ sung và phát tri ể n Ch ủ nghĩa Mac- Lenin và t ư t ưở ng H ồ Chí Minh trong giai đo ạ n cách m ạ ng m ớ i: Kiên đ ị nh con đ ườ ng đ ộ c l ậ p dân t ộ c g ắ n v ớ i ch ủ nghĩa xã h ộ i. a .vâ ̣ n du ̣ ng quan điê ̉ m đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c gă ́ n liê ̀ n v ớ i chu ̉ nghi ̃ a x a ̃ hô ̣ i trong t ư t ưở ng Hô ̀ Chi ́ Minh t rong ti ̀ nh hi ̀ nh kinh tê ́ , văn h o ́ a, xa ̃ hô ̣ i trong n ướ c Qua n ử a th ế k ỷ giành và giành gi ữ Đ ộ c L ậ p dân t ộ c xây d ự ng ch ủ n ghĩa xã h ộ i b ả o v ệ T ổ Qu ố c đ ặ c bi ệ t 20 năm đ ổ i m ớ i, v ớ i gia ́ tr ị đ ó, Đ ả ng c ộ ng s ả n Vi ệ t Nam x ứ ng đáng tiêu bi ể u b ả n lĩnh Vi ệ t Nam t rong vi ệ c gi ữ v ữ ng đ ị nh h ướ ng xã h ộ i ch ủ nghĩa, đã t ỏ rõ ti ế ng Đ ộc L ậ p t ự ch ủ trong m ọ i đ ườ ng l ố i, chính sách đ ố i ngo ạ i và đ ố i n ộ i, đ ư a đ ờ i s ố ng nhân dân lên ngày m ộ t cao h ơ n, đ ư a đ ấ t n ướ c và dân t ộ c lên v ị th ế m ớ i trong khu v ự c và trên th ế gi ớ i Nhóm 2 14
 15. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C Dân t ộ c ta đang th ự c hi ệ n l ờ i d ạ y c ủ a ch ủ t ị ch H ồ Chí Minh, đem h ế t trí tu ệ và s ứ c lao đ ộ ng ti ế n hành công cu ộ c đ ổ i m ớ i, xây d ựng x ã h ộ i xã h ộ i ch ủ nghĩa. Tr ướ c m ắ t là phát tri ể n kinh t ế nhanh, b ền v ữ ng, s ớ m đ ư a đ ấ t n ướ c ra kh ỏ i tình tr ạ ng kém phát tri ể n, đ ẩ y m ạ nh công nghi ệ p hóa, hi ệ n đ ạ i hóa đ ấ t n ướ c. Đ ấ y là nhi ệ m v ụ t rung tâm, là v ấ n đ ề chính tr ị -xã h ộ i trong đâ ị s ố m ộ t c ủ a toàn Đ ảng, t oàn dân ta. Đ ấ y là m ộ t s ự nghi ệ p to và khó khăn ch ưa t ừng có ở V i ệ t Nam, có c ả c ơ h ộ i và thách th ứ c, có c ả thành công và v ấp váp, t ấ t c ả nh ằ m m ụ c tiêu “ dân giàu, n ướ c m ạ nh, xã h ộ i công b ằng, dân c h ủ , văn minh”. Đ ấ y chính là ch ủ nghĩa xã h ộ i c ủ a Vi ệ t Nam và ở V i ệ t Nam. Đ ộ c l ậ p dân t ộ c và ch ủ nghĩa xã h ộ i, v ớ i Vi ệ t Nam không ch ỉ là m ụ c tiêu, là nhu c ầ u, là c ươ ng lĩnh hành đ ộ ng, là ng ọ n c ờ hi ệu tri ệu, m à còn là đ ộ ng l ự c, là ni ề m tin s ắ c son c ủ a dân t ộ c Vi ệ t Nam ta. Đ ộ c l ậ p dân g ắ n v ớ i ch ủ nghĩa xã h ộ i là s ự g ắ n k ế t hai s ức m ạ nh t hành m ộ t s ứ c b ậ t m ớ i; là c ộ i ngu ồ n th ắ ng l ợ i c ủ a cách m ạ ng Vi ệ t N am hôm qua hôm nay và mai sau. S ự nghi ệ p đ ổ i m ớ i c ủ a chúng ta đang tr ướ c nhi ề u thu ậ n l ợ i song c ũng đan xen không ít thách th ứ c n ế u không ti ế p t ục xây d ựng, c ủng c ố m ộ t b ả n lĩnh chính tr ị v ữ ng vàng, m ộ t lòng quy ế t tâm và lòng k iên trì, n ế u không có s ự t ỉ nh táo văn hóa c ầ n thi ế t, chúng ta s ẽ k hông th ể v ượ t qua. Xây d ự ng xã h ộ i m ớ i là công vi ệ c c ủa nhi ều t h ế h ệ , c ủ a nhi ề u tri ệ u con ng ườ i, ni ề m tin và s ự đ ồ ng thu ậ n đã g iúp chúng ta v ượ t qua muôn vàn khó khăn, gian kh ổ đ ể giành l ại n ề n đ ộ c l ậ p. Trong s ự nghi ệ p xây d ự ng và b ả o v ệ T ổ qu ố c hôm nay, n i ề m tin và s ự đ ồ ng thu ậ n s ẽ ti ế p t ụ c nâng b ướ c dân t ộ c ta trên con đ ườ ng ph ấ n đ ấ u vì m ụ c tiêu cao đ ẹ p đ ộ c l ậ p dân t ộ c và ch ủ nghĩa x ã h ộ i, đ ể l ậ p nên nh ữ ng thành t ự u m ớ i, xây d ự ng m ộ t đ ấ t n ướ c N hóm 2 15
 16. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C Vi ệ t Nam XHCN ph ồ n vinh. Đó cũng là câu tr ả l ờ i đích đáng v ớ i n h ữ ng ai đang c ố tình c ả n tr ở con đ ườ ng đi lên c ủ a dân t ộ c Vi ệ t N am. D ù th ờ i cu ộ c bi ế n xoay v ầ n ra sao, dù ph ả i đ ố i m ặ t v ớ i xu th ế t oàn c ầ u hóa, thì h ệ giá tr ị đ ộ c l ậ p dân t ộ c và ch ủ nghĩa xã h ộ i, t rong ý th ứ c và trong hành đ ộ ng v ẫ n là m ụ c tiêu, lý t ưở ng, là qu ốc b ả o phù h ợ p v ớ i xu th ế th ờ i đ ạ i s ẽ đ ư a nhân dân ta ti ế p t ụ c giành t hêm nhi ề u th ắ ng l ợ i to l ớ n h ơ n n ữ a trong s ự nghi ệ p đ ổ i m ớ i đ ẩ y m ạ nh công nghi ệ p hóa, hi ệ n đ ạ i hóa, xây d ự ng ch ủ nghĩa xã h ộ i và b ả o v ệ v ữ ng ch ắ c T ổ Qu ố c, vì m ụ c tiêu dân giàu n ướ c m ạ nh, xã h ộ i c ông b ằ ng, dân ch ủ , văn minh, đ ư a đ ấ t n ướ c ta sánh vai cu ̀ng các n ướ c trong khu v ự c và trên th ế gi ớ i. b .vâ ̣ n du ̣ ng quan điê ̉ m đô ̣ c lâ ̣ p dân tô ̣ c gă ́ n liê ̀ n chu ̉ nghi ̃a xa ̃ hô ̣i t rong t ư t ưở ng hô ̀ chi ́ minh vê ̀ quan hê ̣ đô ́ i ngoa ̣ i trong ti ̀nh hi ̀nh h iê ̣ n nay . Q uan đi ể m đ ộ c l ậ p dân t ộ c g ắ n li ề n v ớ i ch ủ nghĩa xã h ộ i v ừ a có t ầ m chi ph ố i l ớ n l ạ i v ừ a có ý nghĩa gi ả i quy ế t các v ấ n đ ề c ụ th ể và đ ạ t hi ệ u qu ả trong đ ườ ng l ố i đ ố i ngo ạ i và ho ạ t đ ộ ng ngo ạ i giao c ủ a Đ ả ng và Nhà n ướ c ta. M u ố n có nh ữ ng nhà ngo ạ i giao tài ba, muôn có nh ữ ng chuyên gia h o ạ t đ ộ ng qu ả n lý nhà n ướ c v ề đ ố i ngo ạ i nh ấ t đ ị nh ph ả i khuy ế n k hích và dung d ưỡ ng s ự sáng t ạ o trong công tác đ ố i ngo ạ i và ho ạ t đ ộ ng ngo ạ i giao. Có nh ư v ậ y chúng ta m ớ i làm phong phú đ ượ c n ộ i d ung c ủ a quan đi ể m ‘đ ộ c l ậ p dân t ộ c găn li ề n v ớ i ch ủ nghĩa xã h ộ i” v à m ớ i đ ả m b ả o cho t ư t ưở ng H ồ Chí Minh v ề đ ố i ngo ạ i nói riêng v à Di s ả n t ư t ưở ng H ồ Chí Minh nói chung luôn luôn đ ồ ng hành đ ượ c v ớ i th ờ i đ ạ i. Nhóm 2 16
 17. K hoa k ế toán tài chính L ớ p CĐ KT32C Đ ê ̉ thay cho phâ ̀ n kê ́ t khi no ́ i vê ̀ y ́ nghi ̃ a cu ̉ a đô ̣ c lâ ̣p dân tô ̣c gă ́n l iê ̀ n v ớ i chu ̉ nghi ̃ a xa ̃ hô ̣ i trong t ư t ưở ng hô ̀ chi ́ minh, chu ́ng em xin đ ư a ra y ́ kiê ́ n cu ̉ a đo ̀ ng chi ́ Đô ̃ Đ ứ c Hinh: “ Trong kháng chi ế n ch ố ng Pháp Bác H ồ có nói: “Th ực l ực là cái c hiêng, ngo ạ i giao là cái ti ế ng, chiêng có to thì ti ếng m ới xa”. Nh ưng t rong đi ề u ki ệ n hi ệ n nay, ngo ạ i giao đã có nh ữ ng đóng góp r ất hi ệu q u ả làm cho “cái chiêng” đó to ra và phát tri ể n không ng ừng. Đó là k hông ng ừ ng m ở r ộ ng quan h ệ “làm b ạ n” v ớ i t ấ t c ả các n ướ c, đ ồ ng t h ờ i không ng ừ ng phát tri ể n các quan h ệ bình th ườ ng thành các “đ ối t ác kinh t ế ”, “đ ố i tác h ợ p tác lâu dài”, các “đ ố i tác chi ến l ượ c”... Đ ây chính là nh ữ ng n ộ i dung m ớ i c ủ a ‘m ặ t tr ậ n ngo ạ i giao” d ướ i tác đ ộ ng c ủ a quan đi ể m “Đ ộ c l ậ p Dân T ộ c g ắ n li ề n v ớ i Ch ủ Nghĩa Xã H ộ i” trong th ờ i kỳ m ớ i này.”. Đ ỗ Đ ứ c Hinh N guyên PGĐ Khu di tích H ồ Chí Minh t ạ i Ph ủ Ch ủ t ị ch N hóm 2 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2