Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

62
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của học phần nhằm giúp xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2), Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1)

  1. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1) - Mã số học phần: MLP121 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Tất cả các ngành đào tạo đại học 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 06 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Bố trí học năm thứ nhất trình độ đào tạo đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là môn học đầu tiên của chương trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học, cao đẳng. - Học phần song hành: Không 5. Mục tiêu đạt đƣợc sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức: - Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2), Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; - Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; 5.2. Kỹ năng: - Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo 6. Nội dung kiến thức và phƣơng thức giảng dạy: 1
  2. TT Nội dung kiến thức Số PP giảng dạy tiết CHƢƠNG MỞ ĐẦU : NHẬP MÔN 02 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Tổng số tiết : 02 Số tiết giảng : 02 1.1 Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin 01 Thuyết trình, nêu vấn đề, liên hệ, vận dụng. 1.1.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành 1.1.1.1 Chủ nghĩa Mác-Lênin 1.1.1.2 Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin 1.1.2 Khái lược sự ra đời và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin 1.1.2.1 Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác 1.1.2.2 Giai đoạn hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác 1.1.2.3 Giai đoạn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác 1.1.2.4 Chủ nghĩa Mác – Lênin và thực tiễn phong trào cách mạng thế giới 1.2 Đối tượng, mục đích và yêu cầu về 01 Thuyết trình, nêu vấn đề, phương pháp học tập, nghiên cứu so sánh, liên hệ, vận Những nguyên lý cơ bản của Chủ dụng. nghĩa Mác - Lênin 1.2.1 Đối tượng, mục đích học tập, nghiên cứu 1.2.2 Một số yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập, nghiên cứu 2
  3. CHƢƠNG 1 : CHỦ NGHĨA DUY 6 VẬT BIỆN CHỨNG Tổng số tiết : 6 Số tiết giảng : 4 Số tiết thảo luận : 2 2.1 Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy 1 vật biện chứng 2.1.1 Sự đối lập giữa CNDV và CNDT Thuyết trình, nêu vấn đề, trong việc giải quyết vấn đề cơ bản phân tích, so sánh, liên của triết học hệ, vận dụng 2.1.2 Chủ nghĩa duy vật biện chứng - hình Thuyết trình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật 2.2 Quan điểm DVBC về vật chất, ý thức 3 và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 2.2.1 Vật chất 1,5 Thuyết trình, nêu vấn đề, phân tích, so sánh, liên hệ, vận dụng 2.2.1.1 Phạm trù vật chất 2.2.1.2 Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất 2.2.1.3 Tính thống nhất vật chất của thế giới 2.2.2 Ý thức 1 Thuyết trình, nêu vấn đề, phân tích, so sánh, liên hệ, vận dụng 2.2.2.1 Nguồn gốc của ý thức 2.2.2.2 Bản chất và kết cấu của ý thức 2.2.3 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 0,5 Thuyết trình, nêu vấn đề, phân tích, so sánh, liên hệ, vận dụng 2.2.3.1 Vai trò của vật chất đối với ý thức 2.2.3.2 Vai trò của ý thức đối với vật chất 2.2.4 Ý nghĩa phương pháp luận Thảo luận 2 Thảo luận, giải quyết vấn đề, liên hệ, vận dụng 3
  4. CHƢƠNG 2 : PHÉP BIỆN CHỨNG 11 DUY VẬT Tổng số tiết : 12 Số tiết giảng : 10 Số tiết thảo luận : 2 3.1 Phép biện chứng và phép biện chứng 1 Thuyết trình, nêu vấn đề, duy vật phân tích, so sánh, liên hệ, vận dụng 3.1.1 Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng 3.1.2 Phép biện chứng duy vật 3.2 Các nguyên lý cơ bản của phép biện 2 Thuyết trình, nêu vấn đề, chứng duy vật phân tích, so sánh, liên hệ, vận dụng 3.2.1 Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 1 3.2.2 Nguyên lý về sự phát triển 1 3.3 Các cặp phạm trù cơ bản của phép 2 Thuyết trình, nêu vấn đề, biện chứng duy vật phân tích, so sánh, liên hệ, vận dụng 3.3.1 Cái chung và cái riêng 3.3.2 Nguyên nhân và kết quả 3.3.3 Tất nhiên và ngẫu nhiên 3.3.4 Bản chất và hiện tượng 3.3.5 Nội dung và hình thức 3.3.6 Khả năng và hiện thực 3.4 Các quy luật cơ bản của phép biện 3 Thuyết trình, nêu vấn đề, chứng duy vật phân tích, so sánh, liên hệ, vận dụng 3.4.1 Quy luật chuyển hóa từ những sự thay 1 đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại 3.4.2 Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa 1 các mặt đối lập 3.4.3 Quy luật phủ định của phủ định 1 3.5 Lý luận nhận thức duy vật biện 2 Thuyết trình, nêu vấn đề, chứng phân tích, so sánh, liên hệ, vận dụng 3.5.1 Thực tiễn, nhận thức và vai trò của 1 4
  5. thực tiễn với nhận thức 3.5.1.1 Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn 3.5.1.2 Nhận thức và các trình độ nhận thức 3.5.1.3 Vai trò của thực tiễn với nhận thức 3.5.2 Con đường biện chứng của sự nhận 1 thức chân lý 3.5.2.1 Quan điểm của V.I Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý 3.5.2.2 Chân lý và vai trò của chân lý với thực tiễn Thảo luận 2 Thảo luận, giải quyết vấn đề, liên hệ, vận dụng CHƢƠNG 3 : CHỦ NGHĨA DUY 11 VẬT LỊCH SỬ Tổng số tiết : 10 Số tiết giảng : 8 Số tiết thảo luận : 2 4.1 Vai trò của sản xuất vật chất và quy 2 Thuyết trình, nêu vấn đề, luật quan hệ sản xuất phù hợp với phân tích, so sánh, liên trình độ phát triển của lực lượng sản hệ, vận dụng xuất 4.1.1 Sản xuất vật chất và vai trò của nó 0,5 4.1.2 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với 1,5 trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 4.2 Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến 1 Thuyết trình, nêu vấn đề, trúc thượng tầng phân tích, so sánh, liên hệ, vận dụng 4.2.1 Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc 0,5 thượng tầng 4.2.2 Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng 0,5 và kiến trúc thượng tầng 4.3 Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã 2 Thuyết trình, nêu vấn đề, hội và tính độc lập tương đối của ý phân tích, so sánh, liên thức xã hội hệ, vận dụng 4.3.1 Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội 1 5
  6. 4.3.2 Tính độc lập tương đối của ý thức xã 1 hội 4.4 Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội 1 Thuyết trình, nêu vấn đề, và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phân tích, so sánh, liên phát triển các hình thái kinh tế - xã hệ, vận dụng hội 4.4.1 Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội 4.4.2 Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái KT - XH 4.4.3 Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội 4.5 Vai trò của đấu tranh giai cấp và 1 Thuyết trình, nêu vấn đề, cách mạng xã hội đối với sự vận phân tích, so sánh, liên động, phát triển của xã hội có đối hệ, vận dụng kháng giai cấp 4.5.1 Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp 4.5.2 Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp 4.6 Quan điểm của chủ nghĩa duy vật 1 Thuyết trình, nêu vấn đề, lịch sử về con người và vai trò sáng phân tích, so sánh, liên tạo lịch sử của quần chúng nhân dân hệ, vận dụng 4.6.1 Con người và bản chất của con người 4.6.2 Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và cá nhân Thảo luận 2 Thảo luận, giải quyết vấn đề, liên hệ, vận dụng 7. Tài liệu học tập : - Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật. 2016. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội , năm 2006. 6
  7. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội , năm 2006. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội , năm 2006. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Leenin, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2008. 5. GS.TS Hoàng Chí Bảo, Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật, Hà Nội 2012. 6. Mai Quế Anh, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, Hà Nội 2010. 7. Ts Phạm Văn Chung, Giáo trình lịch sử triết học: Sự hình thành và phát triển triết học Mác (giai đoạn C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật, Hà Nội 2013. 8. PGS.TS Trần Thành, Chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay - những quan điểm lý luận cơ bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội 2013. 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Lê Quốc Tuấn Khoa Khoa học cơ bản Thạc sĩ 2 Nguyễn Thị Thúy Khoa Khoa học cơ bản Thạc sĩ 3 Nguyễn Thị Huyền Khoa Khoa học cơ bản Thạc sĩ 4 Ngô Thị Mây Ước Khoa Khoa học cơ bản Thạc sĩ Thái Nguyên, ngày 20 tháng 3 năm 2017 Trƣởng khoa P. Trƣởng bộ môn Giảng viên PGS. TS Nguyễn Thị Dung Ths Dương Thị Kim Huệ Ths Lê Quốc Tuấn 7
  8. 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2