intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng GIS hỗ trợ bài toán phân bổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo vị trí khu dân cư trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

113
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng GIS hỗ trợ bài toán phân bổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo vị trí khu dân cư trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM tìm hiểu hiện trang thu gom rác của quận Thủ Đức, phân tích vị trí phân bổ vị trí thu gom CTRSH của quận, tìm cơ sở vị trí thu gom thích hợp nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng GIS hỗ trợ bài toán phân bổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo vị trí khu dân cư trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ BÀI TOÁN PHÂN BỔ THU<br /> GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THEO VỊ TRÍ KHU<br /> DÂN CƢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM<br /> <br /> Họ và tên sinh viên: LƢƠNG THỊ PHƢƠNG<br /> Ngành: Hệ thống Thông tin Địa lý<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Tháng 6/2016<br /> <br /> ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ BÀI TOÁN PHÂN BỔ THU GOM CHẤT<br /> THẢI RẮN SINH HOẠT THEO VỊ TRÍ KHU DÂN CƢ TRÊN ĐỊA<br /> QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM.<br /> <br /> Tác giả<br /> LƢƠNG THỊ PHƢƠNG<br /> <br /> Tiểu luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu<br /> cấp bằng Kĩ sƣ ngành Hệ thống Thông tin Địa lý<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:<br /> ThS. Khƣu Minh Cảnh<br /> <br /> Tháng 6 năm 2016<br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên , tôi xin chân thành cám ơn tới các quý thầy cô trƣờng Đại học Nông Lâm<br /> thành phố Hồ Chí Minh,thầy cô khoa Môi trƣờng và Tài nguyên cũng nhƣ các quý<br /> thầy cô bộ môn Hệ thống Thông tin Địa lý đặc biệt là PGS.TS.Nguyễn Kim Lợi đã tận<br /> tình chỉ bảo,truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian tôi học tập tại<br /> trƣờng.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ths:Khƣu Minh Cảnh hiện đang công tác tại<br /> trung tâm ứng dụng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý- Sở Khoa Học Và Công Nghệ<br /> Tp.HCM ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn, truyền đạt và góp ý để tôi hoàn thành đề tài<br /> Tiểu luận tốt nghiệp.<br /> Đồng thời, xin chân thành cảm ơn tới anh Phùng Hoàng Vân_chuyên viên phòng quản<br /> lí chất thải rắn tại Sở Tài Nguyên Và Môi Trƣờng TP.HCM cũng nhƣ sự gi p đ c a<br /> toàn thể các anh chị cán bộ,nhân viên c a Phòng QLCTR đã tạo điều kiện thuận lợi,<br /> cung cấp những thông tin tài liệu,số liệu xác thực để tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu<br /> này.<br /> Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn c a tập thể lớp DH12GI đã<br /> đồng hành, động viên và gi p đ tôi trong suốt thời gian trên giảng đƣờng đại học.<br /> Cuối cùng con muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sự biết ơn đến công lao nuôi<br /> dƣ ng, dạy bảo c a bố mẹ; luôn ng hộ, quan tâm con, cho con yên tâm học tập trong<br /> suốt thời gian qua.<br /> <br /> Lƣơng Thị Phƣơng<br /> Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên<br /> Trƣờng Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh<br /> Số điện thoại: 01687069143<br /> Email: 12162031@st.hcmuaf.edu.vn<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng GIS hỗ trợ bài toán phân bổ vị trí thu gom chất thải rắn<br /> sinh hoạt theo vị trí khu dân cƣ trên địa bàn quận Th Đức, Tp.HCM” đã đƣợc thực<br /> hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2016.Phƣơng pháp tiếp cận<br /> đề tài là giải bài toán phân bổ vị trí thu gom rác với mạng lƣới giao thông quận dựa<br /> vào ứng dụng lí thuyết đồ thị kết hợp với phần mềm arcgis để giải quyết vấn đề thực tế<br /> các điểm hẹn,các trạm trung chuyển rác đang bị ô nhiễm ảnh hƣởng tới sức khỏe c a<br /> khu dân cƣ, làm mất mĩ quan đô thị c a quận.<br /> Kết quả đạt đƣợc c a tiểu luận là tìm đƣợc cở sở thuận tiện,thích hợp cho việc thu<br /> gom,vận chuyển nhất. Đặc biệt phân bố tƣơng đối đồng đều về mặt không gian và đảm<br /> bảo việc thu gom theo chu trình tối ƣu.<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................................. ii<br /> TÓM TẮT ....................................................................................................................................iii<br /> CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................. 1<br /> 1.2. Mục tiêu............................................................................................................................. 2<br /> 1.2.1 Mục tiêu chung:............................................................................................................ 2<br /> 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: ............................................................................................................ 2<br /> 1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 2<br /> CHƢƠNG 2:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU............................................................................. 3<br /> 2.1. Tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt ............................................................................. 3<br /> 2.1.1. Khái niệm về chất thải rắn........................................................................................... 3<br /> 2.1.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn ................................................................................ 3<br /> 2.2. Tổng quan về khu vực nghiên cứu .................................................................................. 3<br /> 2.2.1. Vị trí địa lí ................................................................................................................... 3<br /> 2.2.2. Điều kiện tự nhiên. ..................................................................................................... 5<br /> 2.2.3. Điều kiện xã hội .......................................................................................................... 5<br /> 2.3. Tổng quan cơ sở lí thuyết liên quan................................................................................ 7<br /> 2.3.1 Tổng quan về Gis ......................................................................................................... 7<br /> 2.3.2. Tổng quan về lí thuyết đồ thị....................................................................................... 8<br /> 2.4. Tổng quan lí thuyết lứng dụng chính cho đề tài nghiên cứu. ..................................... 13<br /> 2.4.1.Python ........................................................................................................................ 13<br /> 2.4.2 Metis for python ......................................................................................................... 13<br /> 2.4.3 P_center ...................................................................................................................... 18<br /> 2.4.4. Công cụ trong arcgis ứng dụng nghiên cứu............................................................... 18<br /> 2.5.Hiện trạng thu gom,vận chuyển chất thải của quận Thủ Đức .................................... 21<br /> 2.5.1 Hệ thống quản lí thu gom, vận chuyển rác c a quận.................................................. 21<br /> 2.5.3 Hiện trạng các điểm hẹn,các trạm trung chuyển chất thải rắn c a quận Th Đức. .... 22<br /> 2.6.Bài toán phân bổ thu gom chất thải rắn theo vị trí tại khu dân cƣ. ........................... 25<br /> 2.6.1 Phân tích bài toán. ...................................................................................................... 25<br /> 2.6.2 Mô hình thực thi bài toán. ......................................................................................... 26<br /> CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................... 34<br /> 3.1 Dữ liệu .............................................................................................................................. 34<br /> 3.1.1. Dữ liệu không gian .................................................................................................... 34<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=113

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2