Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 13

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

82
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 13: Họa gởi tai bay.... Như cố không muốn nghe những gì cay đắng trong lời nói của Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm hỏi lai: - Thúc thúc bằng lòng chứ? Lý Tầm Hoan cắn răng: - Đại tẩu không biết rằng tôi là kẻ luôn luôn thích hại người à? ....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 13

 1. TiÓu Lý phi ®ao 172 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø m−êi ba Häa gëi tai bay Nh− cè kh«ng muèn nghe nh÷ng g× cay ®¾ng trong lêi nãi cña Lý TÇm Hoan, L©m Thi ¢m hái lai: - Thóc thóc b»ng lßng chø? Lý TÇm Hoan c¾n r¨ng: - §¹i tÈu kh«ng biÕt r»ng t«i lµ kÎ lu«n lu«n thÝch h¹i ng−êi µ? Bµn tay ngäc n¾m chÆt bøc rÌm ch©u. Bµn tay dÞu mÒm nh−ng v× n¾m chÆt l©u qu¸ nªn nh÷ng ®−êng g©n xanh vôt næi vång lªn lµ da tr¾ng muèt, tõng h¹t ch©u trªn bøc rÌm r¬i xuèng nghe th¸nh thãt... Lý TÇm Hoan ngÈng nh×n lªn bµn tay Êy vµ chÇm chËm ®øng lªn: - Xin c¸o biÖt! Thi ¢m run giäng: - Ng−¬i ®· ®i råi sao l¹i cßn vÒ lµm chi n÷a. ë ®©y cuéc sèng ®· ®−îc yªn æn råi, ng−¬i cßn khuÊy ®éng lµm chi n÷a. Lý TÇm Hoan c¾n m«i kh«ng nãi, nh−ng khãe miÖng giËt liªn håi. L©m Thi ¢m giËt ®øt bøc rÌm, da mÆt nµng tr¾ng nhît vµ n−íc m¾t ®oan trßng. Nµng ®· v× L©m Tiªn Nhi mµ lo l¾ng ®Õn kinh hoµng. Lý TÇm Hoan ®i lu«n kh«ng ngã l¹i. H¾n kh«ng d¸m quay ®Çu, h¾n kh«ng d¸m nh×n nµng. H¾n biÕt chØ mét c¸i nh×n th«i, chuyÖn ph¸t sinh kÕ tiÕp sÏ lµm thµnh chuyÖn suèt ®êi ®au khæ, ChØ nghÜ ®Õn thÕ th«i, h¾n còng kh«ng nghÜ tËn cïng. Lý TÇm Hoan chËm ch¹p xuèng lÇu vµ nãi trong h¬i giã tho¶ng: - Sù thËt th× còng kh«ng cÇn ®Õn ai ph¶i yªu cÇu, v× c¨n b¶n t«i vÉn kh«ng bao giê ®Ó ý ®Õn ai c¶! L©m Thi ¢m tr¬ m¾t nh×n theo vµ nµng qôy xuèng, th©n thÓ nh− mÒm nhòn. *** TuyÕt rò xuèng ao ®· ®ãng l¹i thµnh b¨ng, vßng lan can xinh ®Ñp tr¬ mÇu sÇu th¶m. Lý TÇm Hoan th¬ thÈn ngåi dùa vµo bÖ ®¸ bªn cÇu, thê thÉn nh×n mÆt n−íc l¹nh ®«ng mµ lßng c¶m nghe nh− b¨ng gi¸. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 173 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Ta ®· ®i råi sao cßn trë l¹i lµm chi? T¹i sao cßn vÒ n÷a lµm chi? TiÕng trèng lÇu canh ®iÓm ba tiÕng. Xa xa, L·nh H−¬ng TiÓu Tróc h·y cßn le lãi ¸nh ®Ìn. Cã ph¶i L©m Tiªn Nhi cßn ®îi ch¨ng? BiÕt r»ng −íc hÑn nµy L©m Tiªn Nhi cã dông ý riªng, biÕt r»ng m×nh ®Õn ®Êy nhÊt ®Þnh sÏ cã huyÖn x¶y ra kh«ng l−êng ®−îc mµ còng lµ chuyÖn thÝch thó kh«ng l−êng ®−îc. Nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn ngåi tr¬ nh×n ¸nh ®Ìn le lãi. Nh÷ng c¬n ho kh¸c tíi lµm cho h¾n gËp m×nh. Th×nh l×nh, phÝa L·nh H−¬ng TiÓu Tróc vôt tho¸ng bãng ng−êi, chØ tho¶ng qua råi mÊt. Lý TÇm Hoan ®øng dËy. Nh− mét con cheo gi÷a rõng s©u, hä Lý võa ®øng lªn lµ th©n ¶nh ®· biÕn vµo bãng tèi. Nh−ng chiÕc bãng tho¶ng qua khái n·y mÊt lu«n. L¹ ch−a? Kh«ng lÏ m×nh hoa m¾t? Lý TÇm Hoan lÈm bÈm vµ chît ph¸t hiÖn trªn m¸i ngãi cã dÊu ch©n. Lao m×nh bªn cöa sæ h·y cßn chÊp chãi ¸nh ®Ìn, hä Lý ®−a tay gâ nhÑ: - L©m c« n−¬ng. Bªn trong hoµn toµn v¾ng ng¾t. Lý TÇm Hoan phãng vµo, trªn chiÕc bµn nhá thøc ¨n vµ b×nh r−îu h·y cßn ®©y. Nh−ng L©m Tiªn Nhi ®· ®i ®©u. Lý TÇm Hoan vïng khùng l¹i. Trªn bµn n¨m chÐn r−îu lón s©u vµo mÆt bµn gÇn ph©n nöa, chÐn r−îu xÕp thµnh h×nh ®ãa hoa mai . Mai Hoa §¹o? L©m Tiªn Nhi ®· lät vµo tay Mai Hoa §¹o? Lý TÇm Hoan xße bµn tay Ên xuèng mÆt bµn, n¨m chÐn r−îu tung lªn, n¨m dÊu h·y cßn s©u hun hót . N¨m c¸i chÐn vÉn y nguyªn. MÆt bµn kh«ng ph¶i lµ ®¸, nh−ng vèn lµ thø gç quÝ rÊt cøng, b»ng néi lùc cña con ng−êi cã thÓ lµm cho n¨m c¸i chÐn b»ng sø lón s©u vµo, Lý TÇm Hoan biÕt søc m×nh Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 174 Nguyªn t¸c : Cæ Long kh«ng thÓ h¬n con ng−êi Êy. Lý TÇm Hoan v©n vª chÐn r−îu ®¾n ®o. Ngay lóc Êy, mét tiÕng vÌo ngay qua, h¬i ¸m khÝ Ëp vµo nh− tiÕng cµo cµo bay. Râ rµng, nh÷ng kÎ nÐm ¸m khÝ toµn lµ cao thñ. B»ng vµo h¬i giã ®ã, th©n h×nh còng cã thÓ bÞ ®¬m nh− l«ng nhÝm. Hai tay Lý TÇm Hoan khoa lªn mét l−ît vµ Ên nhÑ mòi ch©n b¾n vät lªn kh«ng, lo¹t ¸m khÝ v¨ng to¶ vµo nhau khua rÎng rÎng. Tõ bªn ngoµi, rén tiÕng ån µo: - Mai Hoa §¹o h·y kh«n hån nép m¹ng. - Mai Hoa §¹o cho ng−¬i biÕt, ®· cã mÆt " L¹c D−¬ng Phñ " §iÒn ThÊt l·o gia, " Ma V©n Thñ " C«ng T«n ®¹i hiÖp, cã c¶ TriÖu ®¹i gia, Long tø gia... Trong tiÕng ån µo hçn t¹p, chît cã tiÕng qu¸t nh− chu«ng giãng: - H·y im lÆng. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Qu¶ ®óng lµ §iÒn ThÊt. Bªn ngoµi cã tiÕng väng lªn: - B»ng h÷u ®· dÕn sao kh«ng ra mÆt? Lý TÇm Hoan nÐn ho, cÊt giäng khµn khµn: - C¸c vÞ ®· ®Õn sao l¹i kh«ng vµo? TiÕng bªn ngoµi l¹i nhao nhao: - Coi chõng h¾n dô... - Ta s¸ng ®Þch tèi coi chõng m¾c bÉy. Vµ hä ¸p dông ngay lèi khÝch t−íng: - Mai Hoa §¹o lµ kÎ chuyªn hµnh sù trong bãng tèi, lµm sao l¹i d¸m thÊy mÆt ai? - KÎ sèng trong bãng tèi tù nhiªn lµ ph¶i dÊu mÆt chø sao? Lý TÇm Hoan bËt c−êi: - §óng råi, Mai Hoa §¹o lµ kÎ lu«n lu«n nóp lÐn, nh−ng chuyÖn Êy ®©u cã quan hÖ chi ®Õn t¹i h¹? TiÕng bªn ngoµi sang s¶ng: - Ng−¬i kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o th× lµ ai? L¹i cã tiÕng qu¸t: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 175 Nguyªn t¸c : Cæ Long - C«ng T«n ®¹i hiÖp cßn hái g× n÷a? Hä TriÖu nµy tõ x−a ®Õn nay ®©u cã tr«ng nhÇm. Lý TÇm Hoan c−êi ha h¶: - TriÖu ChÝnh NghÜa, t«i biÕt ®©y lµ trß cña «ng mµ. Cïng mét l−ît víi tiÕng c−êi, Lý TÇm Hoan l−ít m×nh qua cöa sæ nh− con Ðn liªng. NhiÒu ng−êi hå hëi xèc tíi nh−ng còng cã nhiÒu ng−êi hèt ho¶ng thèi lui. Long Tiªu V©n la lín: - C¸c vÞ dõng tay, em t«i ®Êy, Lý TÇm Hoan ®Êy. Nh×n th¼ng vµo mÆt TriÖu ChÝnh NghÜa, Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - TriÖu ®¹i gia nh·n lùc thËt cao minh, nÕu t¹i h¹ kh«ng may th× ®· lµm quØ tÕ cho Mai Hoa §¹o råi. TriÖu ChÝnh NghÜa trõng m¾t: - Tam canh b¸n d¹ mét m×nh thËp thß thËp th−ëi ë n¬i ®©y kh«ng ph¶i Mai Hoa §¹o th× ai? Hõ, bÞnh cña c¸c h¹ sao mµ chãng khái thÕ? Ng−êi bÖnh mµ nöa ®ªm tuyÕt gi¸ l¹i ®i d¹o m¸t thÕ? Lý TÇm Hoan th¶n nhiªn: - Sao l¹i thËp thß thËp th−ëØ? T«i ®−êng ®−êng chÝnh chÝnh ®Õn ®©y mµ. Huèng chi TriÖu ®¹i gia thõa biÕt L©m c« n−¬ng cïng t«i cã hÑn. TriÖu ChÝnh NghÜa c−êi nh¹t: - T¹i h¹ lµm sao biÕt ®−îc chuyÖn giao t×nh gi÷a c¸c h¹ vµ L©m c« n−¬ng? Nh−ng cã ®iÒu ë ®©y ai còng biÕt ®ªm nay L©m c« n−¬ng kh«ng bao giê dÕn ®©y c¶. Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t: - Sao? TriÖu ChÝnh NghÜa nãi: - V× ®Ó tr¸nh Mai Hoa §¹o cho nªn håi chiÒu L©m c« n−¬ng ®· rêi khái L·nh H−¬ng TiÓu Tróc. Lý TÇm Hoan nãi: - Cho dï nh− thÕ th× Ýt ra ch− vÞ ph¶i quan s¸t cho kü råi ra tay th× cã muén g× ®©u. TriÖu ChÝnh NghÜa so vai: - §èi phã víi lo¹i ng−êi nh− Mai Hoa §¹o th× ph¶i " tiªn h¹ thñ vi c−êng " chø chuyÖn chi l¹i ph¶i xem râ hay kh«ng xem râ? Lý TÇm Hoan c−êi ha h¶: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 176 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Hay, thËt lµ hîp t×nh hîp lý. Nh− vËy nÕu khi n·y t¹i h¹ chÕt vµo tay TriÖu ®¹i gia th× còng ph¶i chø ®©u cã g× oan uæng. Long Tiªu V©n ®Æng h¾ng hai ba tiÕng vµ c−êi trong giäng gi¶ng hoµ: - §ªm h«m t¨m tèi ai còng ph¶i hiÓu lÇm. TriÖu ChÝnh NghÜa hÊt mÆt lanh l¶nh: - Ph¶i, v¶ l¹i ch−a ch¾c t«i ®· nh×n lÇm. Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t - Kh«ng nh×n nhÇm µ? NghÜa lµ TriÖu ®¹i gia muèn nãi t¹i h¹ lµ Mai Hoa §¹o? TriÖu ChÝnh NghÜa c−êi nh¹t: - ChuyÖn ®ã còng h¬i khã nãi. Ai còng biÕt Mai Hoa §¹o khinh c«ng rÊt cao, ph¶n øng rÊt lÑ, cßn nh− h¾n hä Tr−¬ng hay hä Lý th× ai mµ biÕt ®−îc. Lý TÇm Hoan gËt gï: - §óng,t¹i h¹ khinh c«ng kh«ng thÊp, ph¶n øng còng nhanh nh−ng cßn mét ®iÒu mµ TriÖu ®¹i gia quªn nãi lµ khi Mai Hoa §¹o t¸i xuÊt giang hå th× l¹i chÝnh lµ lóc mµ t¹i h¹ tõ biªn giíi trë l¹i Trung Nguyªn. Nh− vËy nÕu Lý TÇm Hoan kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o th× qu¶ lµ viÖc l¹. Lý TÇm Hoan l¹i c−êi vµ nh×n th¼ng vµo mÆt TriÖu ChÝnh NghÜa: - Nh−ng TriÖu ®¹i gia ®· kh¼ng ®Þnh Lý mç lµ Mai Hoa §¹o, th× t¹i sao TriÖu ®¹i gia ch−a chÞu ra tay? TriÖu ChÝnh NghÜa g»n g»n: - Ra tay sím hay muén còng ch−a sao. Cã §iÒn ®¹i gia vµ Ma V©n huynh n¬i ®©y th× ng−¬i kh«ng dÔ g× mµ tho¸t ®−îc. Long Tiªu V©n t¸i mÆt nh−ng cè g−îng c−êi: - Th«i, ®ïa nh− thÕ ®ñ råi, kh«ng nªn nãi m·i råi thiªn h¹ l¹i ngì lµ chuyÖn thËt. Long Tiªu V©n nµy xin lÊy c¶ tÝnh m¹ng mµ ®¶m b¶o Lý hiÒn ®Ö ®©y kh«ng bao giê lµm viÖc quÊy. TriÖu ChÝnh NghÜa gÇm giäng: - Kh«ng, kh«ng ph¶i ®ïa. Long tø gia vµ h¾n ®· h¬n m−êi n¨m kh«ng gÆp th× c¨n cø vµo ®©u ®Ó mµ b¶o chøng? Long Tiªu V©n ®á mÆt: - Nh−ng... nh−ng t«i biÕt ch¾c r»ng con ng−êi cña Lý TÇm Hoan ... C«ng T«n Ma V©n còng c−êi nh¹t: - Tri nh©n trÝ diÖn bÊt tri t©m, c©u nãi ®ã Long tø gia nªn nhí. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 177 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lµ mét con ng−êi næi tiÕng nhê " Ma v©n thËp tø thøc ", mét con ng−êi tong teo lªu nghªu nh− c©y sËy víi khu«n mÆt da vµng nh− nghÖ y nh− kÎ bÞ sèt rÐt kinh niªn, nh−ng tiÕng nãi cña C«ng T«n Ma V©n vÉn l¹i sang s¶ng nh− chu«ng ®ång. Lý TÇm Hoan khÏ liÕc qua nh−ng kh«ng nãi. Tõ n·y ®Ðn giê, cø chÊp tay sau l−ng ung dung nh− mét phó «ng, §iÒn ThÊt nghe C«ng T«n Ma V©n nãi vôt c−êi ha h¶: - §óng, §iÒn mç vµ Lý th¸m hoa vèn lµ b¹n bÌ víi nhau h¬n m−êi n¨m vÒ tr−íc, nh−ng b©y giê chuyÖn ®· ph¸t sinh nh− thÕ nµy, t×nh b¹n cò ©u còng ®µnh ph¶i g¸c l¹i mét bªn vËy. Lý TÇm Hoan vÉn mét mùc ®iÒm ®¹m: - B»ng h÷u cña t¹i h¹ tuy nhiÒu, nh−ng mét ng−êi b¹n mµ cã th©n phËn nh− §iÖn ®¹i gia th× qu¶ lµ ch−a cã, vËy xin §iÒn ®¹i gia còng kh«ng ph¶i ng¹i g× chuyÖn g¸c l¹i hay kh«ng vÊn ®Ò b»ng h÷u Êy. §iÒn ThÊt nÆng mÆt, m¾t tua tña s¸t c¬. Trong giang hå, ai ai còng biÕt tiÕng §iÒn ThÊt lµ mét nh©n vËt hay trë mÆt, khi mµ l·o ta t¾t nô c−êi th× chÝnh lµ lóc l·o s¾p lÊy m¹ng ng−êi. Nh−ng trong tr−êng hîp nµy h¬i ngo¹i lÖ, h¾n lÆng thinh ch¨m b¼m, nh−ng vÉn ®øng yªn kh«ng nhóc nhÝch. C¶ ba ng−êi, TriÖu ChÝnh NghÜa, C«ng T«n Ma V©n vµ §iÒn ThÊt tuy kh«ng ®éng tay nh−ng nh− ®· −íc ngÇm, hä ®øng ra thµnh ba gãc, v©y Lý TÇm Hoan v« gi÷a. Nh−ng c¶ ba ng−êi, hä ®Òu l−êm l−êm vµo con dao nhá trªn tay Lý TÇm Hoan, xem chõng kh«ng mét ai d¸m ra tay tr−íc. Kh«ng thÌm nh×n ®Õn hä, Lý TÇm Hoan cø nãi b»ng mét giäng tù nhiªn: - T«i biÕt ba vÞ ngay b©y giê rÊt tøc v× kh«ng thÓ ph©n th©y t«i ra ®Ó ¨n t−¬i nuèt sèng, bëi v× mét khi mµ giÕt ®−îc Mai Hoa §¹o t«i råi th× vinh hoa phó quÝ vµ ng−êi ®Ñp d©ng hiÕn kÒ bªn, thªm lªn sÏ ®−îc l−u danh hËu thÕ., ChuyÖn nh− vËy ai mµ l¹i kh«ng thÌm. TriÖu ChÝnh NghÜa hÊt mÆt: - Vµng rßng, g¸i ®Ñp ®©u ph¶i lµ chuyÖn cña c¸c bËc chÝnh nh©n qu©n tö, chóng ta së dÜ ph¶i giÕt ng−¬i ch¼ng qua lµ nhiÖm vô, v× giang hå mµ diÖt b¹o ®Êy th«i. Lý TÇm Hoan c−êi lín: - Quang minh lçi l¹c thay. ThËt qu¶ kh«ng hæ danh " ThiÕt diÖn v« t− " giang hå hµnh hiÖp. Hä Lý vuèt sèng ®ao vµ hái nhÑ: - ThÕ nh−ng sao TriÖu ®¹i gia l¹i ch−a ra tay? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 178 Nguyªn t¸c : Cæ Long Tia m¾t cña TriÖu ChÝnh NghÜa cø trõng trõng nh×n vµo tay ®ao cña Lý TÇm Hoan nh−ng l·o ta vÉn kh«ng ®éng ®Ëy. Lý TÇm Hoan khÏ gËt gï: - µ... t«i biÕt råi. V× cã mÆt §iÒn ®¹i gia, v× danh hiÖu hä §iÒn " NhÊt ®iÒu c«n bæng ¸p thiªn h¹, tam lãa thiÕt ®¶m chÊn cµn kh«n ", mµ TriÖu ®¹i gia muèn nh−êng cho §iÒn ®¹i gia ra tay tr−íc chø g×? ThÕ th× §iÒn ®¹i gia l©m vµo c¸i thÕ " nghÜa bÊt dung tö " råi. §iÒn ThÊt cø ch¾p tay sau l−ng, gi¶ bé kh«ng nghe. Lý TÇm Hoan l¹i nãi: - Hay lµ §iÒn ®¹i gia l¹i muèn nh−êng cho C«ng T«n ®¹i hiÖp? Ph¶i råi ®óng lµ sù biÕn hãa cña " Ma v©n thËp tø thøc " ®· danh chÊn vâ l©m, nh−êng cho C«ng T«n ®¹i hiÖp lµ ph¶i. C«ng T«n Ma V©n gÇm gÇm kh«ng nãi. Lý TÇm Hoan bËt c−êi: - ChuyÖn l¹ ch−a? Tam vÞ cïng ®Òu muèn giÕt t¹i h¹, thÕ mµ kh«ng mét ai chÞu ra tay, ch¾c lµ c¶ ba ng−êi ®Òu kh¸ch s¸o khiªm nh−êng, kh«ng ai muèn chiÕm c«ng ®Çu chø g×? C¶ ba ng−êi cø ®øng lÆng trang. Long Tiªu V©n cè c−êi kháa lÊp: - HiÒn ®Ö kh«ng nhËn thÊy ba vÞ Êy ®Òu cè ®ïa ch¬i hay sao? Th«i, bá qua ®i chóng ta cßn ph¶i kiÕm ®«i chÐn cho ®ì l¹nh chø. Võa nãi Long Tiªu V©n võa b−íc l¹i choµng tay qua vai Lý TÇm Hoan. Lý TÇm Hoan biÕn s¾c kªu lªn: - §¹i ca... Hä Lý tÝnh tr¸nh ra khái vßng tay cña Long Tiªu V©n nh−ng ®· muén. Nh− tÊt c¶ tinh thÇn tËp trung ®Ó r×nh c¬ héi khi Long Tiªu V©n võa choµng tay qua vai Lý TÇm Hoan th× hai tay chÊp sau l−ng cña §iÒn ThÊt lËp tøc vung ra, ngän nhuyÔn tiªn b»ng g©n thó vót xÐ ®i trong giã. Ngän ®ao " tr¨m ph¸t kh«ng trËt mét " trªn tay Lý TÇm Hoan trë thµnh v« dông, khi bÞ Long Tiªu V©n ®øng choµng tay qua cæ, vµ ngän roi mÒm cña §iÒn ThÊt ®· cuèn lÊy ®«i ch©n cña hä Lý nh− r¾n cuèn. Hai tay cña C«ng T«n Ma V©n nh− ®iÖn chíp, chØ trong nh¸y m¾t khi ngän roi cña §iÒn ThÊt b−ng ra th× h¾n ®· ®iÓm lu«n b¶y ®¹i huyÖt trªn m×nh cña Lý TÇm Hoan. Vµ, rÊt xøng víi danh hiÖu " Nam quyÒn B¾c c−íc " TriÖu ChÝnh NghÜa tung lu«n mét ®¸, Lý TÇm Hoan lén ng−êi mÊy vßng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 179 Nguyªn t¸c : Cæ Long Long Tiªu V©n rèng lªn: - Dõng l¹i, t¹i sao c¸c ng−êi l¹i... Ngän roi cña §iÒn ThÊt bung ra mét lÇn n÷a, Long Tiªu V©n ch−a kÞp nhÊc tay lªn ®· bÞ C«ng T«n Ma V©n ®iÓm vµo träng huyÖt. TriÖu ChÝnh NghÜa xèc lªn thªm mét ®ßn n÷a, Long Tiªu V©n ng· quÞ. Long Tiªu V©n trßn xoe ®«i m¾t: - TriÖu ®¹i ca... t¹i sao... TriÖu ChÝnh NghÜa trÇm giäng: - Chóng ta tuy kÕt nghÜa kim b»ng nh−ng c«ng Ých giang hå l¹i lµ viÖc träng h¬n. Long Tiªu V©n nãi: - Nh−ng Lý hiÒn ®Ö kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o. TriÖu ChÝnh NghÜa qu¸t lín: - Kh«ng ®−îc nhiÒu lêi, ng−¬i lÊy g× ®Ó chøng minh h¾n kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o. §iÒn ThÊt mØm c−êi, nô c−êi cùc k× hßa nh· mµ còng cùc k× ®iªu tr¸: - ChÝnh h¾n ®· nhËn råi., Long tø gia cßn biÖn b¹ch lµm chi. C«ng T«n Ma V©n tiÕp theo: - Long tõ gia lµ ng−êi cã vî, cã con, cã th©n phËn, cã ®Þa vÞ, nÕu ®Ó tªn ¸c ®¹o d©m loµn Êy l«i kÐo th× thËt lµ ®¸ng tiÕc. Long Tiªu V©n rÝt lªn: - §−îc råi, c¸c ng−¬i cø th¶ Lý TÇm Hoan ®i råi bao niªu téi lçi nÕu cã Long Tiªu V©n nµy xin g¸nh chÞu. TriÖu ChÝnh NghÜa g»n giäng: - Ng−¬i t×nh nguyÖn µ? ThÕ cßn vî con ng−¬i th× sao? Ch¼ng lÏ ng−¬i nhÉn t©m cho hä liªn lôy −? §ang co qu¾c d−íi mÆt ®Êt vµ ®ang ho sÆc sôa nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn cè dïng mÊy ngãn tay v« lùc vuèt vuèt ngän ®ao dÞu giäng: - Long ®¹i ca, ®õng nãi g× n÷a c¶. Long Tiªu V©n øa n−íc m¾t: - HiÒn ®Ö, anh ®· h¹i em råi. *** Trêi ch−a s¸ng, nh÷ng ngän ®Ìn n¬i ®¹i s¶nh Long gia Trang vÉn kh«ng lïa hÕt Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 180 Nguyªn t¸c : Cæ Long bãng tèi. Ngoµi thÒm mét ®¸m ®«ng ng−êi x× xµo: - Ngän roi §iÒn ®¹i gia lîi h¹i l¾m, t«i cho lµ dï kh«ng bÞ Long tø gia c¶n th× hä Lý còng ng· råi. - å, ®ã lµ c¸i ch¾c, v× cßn cã C«ng T«n ®¹i hiÖp vµ TriÖu ®¹i gia n÷a mµ. - §óng råi, th¶o nµo thiªn h¹ cø ng¸n lu«n ngän ®¸ thÇn sÇu quØ khèc cña TriÖu ®¹i gia, ghª thËt. - Cßn ngãn ®iÓm huyÖt cña C«ng T«n ®¹i hiÖp n÷a nghe, nÕu «ng ta kh«ng nhanh th× ch−a ch¾c mét roi ®ñ ng· Lý TÇm Hoan ®©u. - Nãi th× nh− thÕ, chø nÕu kh«ng bÞ Long tø gia. - Long tø gia sao? ¤ng Êy ®èi víi Lý TÇm Hoan nh− thÕ th× cßn ©n nghÜa nµo b»ng chø. - Ph¶i råi,Lý TÇm Hoan ®−îc kÕt b¹n víi mét ng−êi nh− Long tø gia th× qu¶ lµ h¾n cßn nhiÒu h©n h¹nh. Ngåi bÊt ®éng trªn ghÕ bµnh, Long Tiªu V©n l¾ng nghe lêi dÞ nghÞ mµ lßng ®au nh− c¾t. Lý TÇm Hoan n»m phôc d−íi ®Êt, tõng c¬n ho kÐo ®Õn nh− s¾p ®øt h¬i. Long Tiªu V©n r¬i n−íc m¾t: - HiÒn ®Ö, tÊt c¶ ®Òu do anh h¹i em, suèt ®êi em gian khæ chØ v× anh lµm ra nªn nçi.... Lý TÇm Hoan nghiªng mÆt mØm c−êi: - §¹i ca, xin anh biÕt cho mét chuyÖn. §ã lµ nÕu sau nµy trong kiÕp t¸i sinh, ®Ö còng kh«ng bao giê do dù khi ®−îc cïng ®¹i ca kÕt b¹n. Nh− qu¸ xóc ®éng, Long Tiªu V©n khãc lín: - Nh−ng... hiÒn ®Ö, nÕu kh«ng do anh c¶n trë, th× ai l¹i lµm g× ®éng ®−îc m×nh em. Lý TÇm Hoan dÞu giäng: - B©t luËn ®¹i ca lµm g×, ®Ö biÕt ch¼ng qua còng chØ v× lo l¾ng cho ®Ö mµ th«i, cho dï sù viÖc ra sao, ®Ö còng vÉn v« cïng c¶m kÝch. Long Tiªu V©n nh¨n mÆt: - Nh−ng t¹i sao hiÒn ®Ö kh«ng b¸o víi hä r»ng, hiÒn ®Ö kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o? T¹i sao? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Sèng chÕt ®©u ph¶i lµ quan träng, kiÕp sèng cña ®Ö còng qu¸ ®ñ råi. Sèng n÷a Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 181 Nguyªn t¸c : Cæ Long còng ch¼ng cã g× vui, th× t¹i lµm sao ph¶i chÞu khuÊt phôc trÇn t×nh víi lo¹i thÊt phu nh− thÕ? §iÒn ThÊt vç tay c−êi: - Hay, chöi nghe hay qu¸. C«ng T«n Ma V©n c−êi nh¹t: - H¾n biÕt dï cã nãi g×, chóng ta còng kh«ng tha h¾n ®−îc, cho nªn h¾n häc thãi ®µn bµ chöi bËy cho kháa lÊp vËy mµ. Lý TÇm Hoan gËt gï: - Ph¶i, chuyÖn nh− thÕ nµy, ta chØ cÇn c¸i chÕt. Nh−ng trong tay ta giê kh«ng cã phi ®ao th× t¹i sao c¸c bän ng−¬i ch−a chÞu ra tay? C«ng T«n Ma V©n h¬i ®á mÆt. TriÖu ChÝnh NghÜa qu¸t lín: - GiÕt ng−¬i ngay b©y giê giang hå thiªn h¹ sÏ dÞ nghÞ ra sao. Bän ta v× c«ng Ých giang hå mµ giÕt ng−¬i th× còng ph¶i giÕt mét c¸ch c«ng b×nh. Lý TÇm Hoan nhÕch m«i: - TriÖu ChÝnh NghÜa, ta thËt phôc ng−¬i qu¸ ®en tèi mµ miÖng th× l¹i lu«n lu«n chÝnh ®¹i quang minh, ng−¬i nãi ®Õn ®¹o nghÜa giang hå mµ mÆt kh«ng öng ®á th× qu¶ thËt lµ tµi. §iÒn ThÊt c−êi ha h¶: - Giái, hä Lý qu¶ lµ to gan thËt ®Êy, ®−îc, nÕu ng−¬i muèn chÕt sím th× ta cã c¸ch. Lý TÇm Hoan c−êi: - ThËt th× ta còng muèn m¾ng ng−¬i mÊy tiÕng, nh−ng v× sî d¬ miÖng nªn th«i. §iÒn ThÊt lµm bé kh«ng nghe, cø nãi: - NÕu ng−¬i chÞu viÕt tê thó téi, th× chóng ta sÏ cho ng−¬i mét c¸i chÕt ªm ¸i. Kh«ng chót suy nghÜ, Lý TÇm Hoan nãi ngay: - Tèt l¾m, viÕt ®i, ta nãi... Long Tiªu V©n kªu th¶ng thèt: - HiÒn ®Ö téi g× mµ còng khai? Kh«ng ®Ó ý ®Õn Long Tiªu V©n, Lý TÇm Hoan cø th− th¶ nãi: - Téi cña t«i kh«ng lêi nµo nãi xiÕt, kh«ng bót mùc nµo viÕt hÕt, ngoµi mÆt t«i lµm ra vÎ ng−êi lµnh, nh−ng ®Çy gian tr¸, t«i cÊu kÕt kÎ ¸c, ly gi¸n ng−êi ngay, thõa lóc ng−êi kh«ng phßng bÞ ra tay ¸m to¸n. TÊt c¶ viÖc g× bÊt nh©n bÊt nghÜa, hiÓm ®éc tµn ¸c Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 182 Nguyªn t¸c : Cæ Long t«i còng ch¼ng chõa... Bèp. TriÖu ChÝnh NghÜa vung tay t¸t m¹nh vµo mÆt Lý TÇm Hoan. Long Tiªu V©n gÇm lªn: - KÎ sÜ cã thÓ chÕt chø kh«ng thÓ lµm nhôc, c¸c ng−¬i kh«ng thÓ v« lÔ nh− thÕ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Kh«ng sao, nÕu bÞ chã c¾n th× còng thÕ th«i. TriÖu ChÝnh NghÜa giËn x¸m c¶ mÆt: - Lý TÇm Hoan, ta cã c¸ch lµm cho ng−¬i dë sèng dë chÕt, ng−¬i biÕt chø? Lý TÇm Hoan c−êi lín: - NÕu ta sî loµi tiÓu nh©n v« sØ nh− c¸c ng−¬i th× ta ®· van xin råi, cø lµm cho hÕt søc ®i. TriÖu ChÝnh NghÜa gÇm mÆt: - §−îc. H¾n cëi ph¨ng chiÕc ¸o. Long Tiªu V©n hít h¶i: - Lý hiÒn ®Ö, em h·y tha thø cho anh,anh qu¶ lµ kÎ v« dông. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Kh«ng sao ®©u, ®¹i ca h·y yªn lßng. TriÖu ChÝnh NghÜa xèc tíi bÎ quÆt c¸nh tay cña Lý TÇm Hoan, rót lÊy nh÷ng ®−êng g©n trong c¬ thÓ . Trong c¸c thÕ vâ, ng−êi ta sî nhÊt lµ ngãn " Ph©n th©n thè cèt ", nã kh«ng lµm cho ng−êi ta chÕt, nh−ng sù ®au ®ín tét cïng... Lý TÇm Hoan vÉn nhÕch m«i c−êi chÞu ®ùng. §¸m ng−êi ®øng ngoµi nhiÒu kÎ kh«ng nì nh×n, quay mÆt qua phÝa kh¸c, kÓ c¶ nh÷ng kÎ ¸c t©m còng ph¶i thÇm phôc sù cam ®¶m cña Lý TÇm Hoan. Ngay lóc ®ã, tõ bªn ngoµi cã tiÕng kªu: - L©m c« n−¬ng tõ ®©u vÒ ®ã? T«n vÞ nµy lµ ai? L©m Tiªn Nhi tãc rèi t¬i bêi, x¨ng x¸i ®i vµo kh«ng nãi. §i c¹nh nµng cã mét g· thiÕu niªn cÆp mét th©y ng−êi. MÆc dï trêi gi¸ rÐt, g· thiÕu niªn vÉn banh ngùc vµ l−ng h¾n ngay b¨ng, y nh− trªn Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 183 Nguyªn t¸c : Cæ Long ®êi nµy kh«ng cã viÖc g× cã thÓ lµm cho h¾n ph¶i co m×nh. Lý TÇm Hoan vôt t¾t nô c−êi. Kh«ng ph¶i v× qu¸ ®au ®ín, mµ lµ v× sù cã mÆt cña g· thiÕu niªn. TiÓu Phi! T¹i lµm sao TiÓu Phi l¹i ®Õn n¬i ®©y? Lý TÇm Hoan cè quay mÆt qua n¬i kh¸c kh«ng muèn cho TiÓu Phi nhËn diÖn. H¾n kh«ng muèn TiÓu Phi ph¶i m¹o hiÓm ra tay. Nh−ng TiÓu Phi ®· thÊy råi. VÎ mÆt l¹nh lïng b¨ng b¨ng cña g· thiªu niªn chît h¬i biÕn ®æi, g· gÇm gÇm ®i th¼ng l¹i. TriÖu ChÝnh NghÜa ®øng s¸t bªn nh−ng kh«ng c¶n, ®«i m¾t l·o ta cø d¸n vµo thanh kiÕm k× dÞ - l·o hä TriÖu ®· nÕm mïi lîi h¹i cña nã råi, l·o kh«ng d¸m väng ®éng. Nh−ng C«ng T«n Ma V©n th× ch−a biÕt, h¾n trÇn m×nh qua hái: - C¸c h¹ lµ ai? Muèn g×? §«i mµy TiÓu Phi h¬i ®éng ®Ëy: - ¤ng lµ ai? Muèn g×? C©u gÆng l¹i cña TiÓu Phi ®−îc coi nh− lêi khiªu khÝch, nh−ng TriÖu ChÝnh NghÜa ®· " rãt " cßn §iÒn ThÊt th× muèn ®Ó thiªn h¹ dß ®−êng, L©m Tiªn Nhi ®ang ®øng söng sèt nh×n Lý TÇm Hoan, kú d− mäi ng−êi th× bÞ ng−êi ®Ñp thu hót, kh«ng ai nghÜ ®Õn chuyÖn g× kh¸c n÷a, chØ cã C«ng T«n Ma V©n th× kh«ng chÞu næi c©u hái cña ®èi ph−¬ng, h¾n n¾m c¶ hai tay gi¸ng th¼ng vµo ngùc TiÓu Phi. B×nh ! T−ëng chõng nh− hßn ®¸ còng ph¶i vì ra v× có ®Êm th«i s¬n Êy, nh−ng thËt lµ l¹, TiÓu Phi vÉn ®øng tr¬ tr¬. C«ng T«n Ma V©n l¹i déi ng−îc ra sau quÆp m×nh v× ®au ®iÕng. Kh«ng thÌm liÕc nh×n ®Õn ai mét c¸i, TiÓu Phi ®i th¼ng l¹i tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan: - H¾n lµ b¹n cña c¸c h¹? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Tóc h¹ xem t«i cã thÓ cã ng−êi b¹n nh− h¾n kh«ng? C«ng T«n Ma V©n ®øng ph¾t lªn, hai tay nhËp lµm mét lao th¼ng vµo gi÷a l−ng cña TiÓu Phi. TiÓu Phi vïng quay l¹i. B×nh! C«ng T«n Ma V©n lén ng−îc hai vßng, b¾n vät v« v¸ch ng· chói d−íi ®Êt. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt th¶y ®Òu róng ®éng, mét con ng−êi khÐt tiÕng vâ l©m víi hai Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 184 Nguyªn t¸c : Cæ Long c¸nh tay mÖnh danh lµ " Ma V©n Thñ " thÕ mµ ®øng tr−íc mét g· thiÕu niªn v« danh th× l¹i hãa ra mét con cäp giÊy. §iÒn ThÊt c−êi ha h¶: - Tr¶ miÕng thËt nhanh, ®óng lµ hËu sinh kh¶ óy, anh hïng lé mÆt thiÕu niªn. H¾n l¹i vßng tay nãi tiÕp: - T¹i h¹ lµ §iÒn ThÊt ch¼ng hay c¸c h¹ danh t¸nh lµ chi, vµ ch¼ng hay cã thuËn ý cho §iÒn mç ®−îc nhËn t×nh b¨ng h÷u? TiÓu Phi l¹nh lïng: - Ta kh«ng cã tªn, còng kh«ng thÝch h¹ng b»ng h÷u nh− thÕ. C©u nãi nh− t¸t n−íc, nh−ng §iÒn ThÊt qu¶ ®óng lµ mét con c¸o giµ, l·o vÉn t−¬i c−êi: - KÎ thiÕu niªn lu«n lanh tay lÑ miÖng chØ tiÕc cã ®iÒu l¹i th−êng chän b¹n lÇm . L·o chØ Lý TÇm Hoan vµ hái tiÕp: - H¾n cã ph¶i lµ b»ng h÷u cña c¸c h¹ kh«ng? TiÓu Phi khÏ gËt: - Ph¶i. §iÒn ThÊt hái tiÕp: - C¸c h¹ cã biÕt h¾n lµ ai kh«ng? TiÓu Phi ®¸p: - BiÕt. §iÒn ThÊt c−êi: - C¸c h¹ biÕt h¾n lµ Mai Hoa §¹o chø? TiÓu Phi nh−íng m¾t: - Mai Hoa §¹o? §iÒn ThÊt gËt ®Çu: - ChuyÖn nµy nãi ra thËt khã lµm cho ng−êi ta tin ®−îc, nh−ng sù thËt lµ nh− thÕ, khã mµ phñ nhËn. TiÓu Phi chÜa th¼ng tia m¾t vµo mÆt §iÒn ThÊt, tia m¾t nh− hai ngän dao chùc x¬i thñng ®èi ph−¬ng. §iÒn ThÊt h¬i ng¸n g−îng c−êi: - NÕu c¸c h¹ kh«ng tin th× cø hái h¾n. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 185 Nguyªn t¸c : Cæ Long M¾t TiÓu Phi vÉn l¹nh b¨ng b¨ng: - Ta kh«ng cÇn hái, nh−ng ta nãi h¾n kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o? §iÒn ThÊt nãi: - T¹i sao biÕt lµ kh«ng ph¶i? TiÓu Phi chØ vµo x¸c chÕt mµ h¾n võa nÐm xuèng ®Êt: - Bëi v× Mai Hoa §¹o lµ tªn nµy. Mäi ng−êi róng ®éng, ch©u m¾t vµo x¸c chÕt. Mét con ng−êi èm tong toe, mÆt ®Çy vÕt sÑo, mÆch bé ®å ®en bã s¸t lé c¶ x−¬ng u. M×nh h¾n kh«ng cã lÊy mét vÕt th−¬ng, chØ cã mçi mét lç n¬i yÕt hÇu. §iÒn ThÊt l¹i c−êi: - C¸c h¹ b¶o c¸i x¸c nµy lµ Mai Hoa §¹o? TiÓu Phi gËt ®Çu: - §óng. §iÒn ThÊt c−êi: - C¸c h¹ tuæi nhá qu¸, c¸c h¹ t−ëng ®©u r»ng ai còng cã thÓ m¾c m−u. NÕu mäi ng−êi ai còng ®i kiÕm vÒ mét tö thi vµ b¶o ®ã lµ Mai Hoa §¹o th× e r»ng thiªn h¹ sÏ ®¹i lo¹n. TiÓu Phi nhÕch m«i: - Ta kh«ng bao giê lõa ai vµ còng kh«ng bao giê bÞ ai lõa c¶. §iÒn ThÊt c−êi: - ThÕ th× c¸c h¹ lµm sao ch−n¸g minh r»ng x¸c nµy lµ Mai Hoa §¹o? TiÓu Phi nãi: - Xem miÖng h¾n. §iÒn ThÊt c−êi lín: - T¹i sao l¹i ph¶i xem miÖng h¾n? Ch¼ng lÏ h¾n cßn nãi ®−îc sao? Kh«ng ai thÊy chuyÖn ®¸ng c−êi v× vÊn ®Ò chît cã ®iÒu h¬i l¹, nh−ng giäng c−êi qóa tù nhiªn cña §iÒn ThÊt lµm cho hä còng c−êi theo. L©m Tiªn Nhi b−íc tíi nãi lín: - VÞ thiÕu hiÖp nµy nãi ®óng, x¸c nµy qu¶ lµ Mai Hoa §¹o. §iÒn ThÊt hái: - Sao? C¸i x¸c nµy ®· nãi víi c« nh− thÕ µ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 15. TiÓu Lý phi ®ao 186 Nguyªn t¸c : Cæ Long L©m Tiªn Nhi gËt ®Çu: - §óng, h¾n ®· nãi víi t«i nh− thÕ. Vµ kh«ng ®îi hái. L©m Tiªn Nhi nãi lu«n: - Lóc TÇn Träng chÕt, t«i ®· nh×n râ thø ¸m khÝ cña Mai Hoa §¹o, nh−ng TÇn Träng tr¸nh kh«ng khái th× ch¼ng nãi chi, lu«n ®Õn Ng« VÊn Thiªn, lµ mét bùc cao nh©n mµ còng kh«ng tr¸nh khái lµ mét ®iÒu qu¸ khá hiÓu, vµ ®ã lµ mét bÝ mËt cña Mai Hoa §¹o. §iÒn ThÊt chíp m¾t: - Vµ b©y giê c« n−¬ng ®· kh¸m ph¸? L©m Tiªn Nhi Ët ®Çu: - Ph¶i, bÝ mËt cña Mai Hoa §¹o chÝnh lµ ë c¸i miÖng cña h¾n cßn ngËm mét c¸i èng ®ång. Nµng nãi tiÕp: - Lóc h¾n nãi chuyÖn víi ng−êi kh¸c, ¸m khÝ tõ trong miÖng h¾n bay ra, v× lÏ ®ã, v× lÏ kh«ng thÓ ®Ò phßng nªn kh«ng ai tr¸nh kÞp. §iÒn ThÊt hái: - H¾n ngËm èng ¸m khÝ th× lµm sao l¹i nãi ®−îc L©m Tiªn Nhi nãi: - V× thÕ míi gäi lµ bÝ mËt. Nµng ®¶o m¾t xung quanh vµ nãi tiÕp:' - H¾n kh«ng ph¶i nãi chuyÖn b»ng miÖng mµ nãi b»ng bao tö, miÖng h¾n ®· giÕt ng−êi. C©u nãi cña L©m Tiªn Nhi ®èi víi ng−êi kh«ng hiÓu vâ c«ng th× qu¶ nhiªn lµ chuyÖn qu¸ hoang ®−êng, nh−ng nÕu lµ nh©n vËt giang hå th× kh«ng ph¶i l¹. Bëi v× trong c«ng phu vÒ néi lùc, cã mét m«n gäi lµ " Phóc ng÷ ", nghÜa lµ thay v× nãi b»ng miÖng, ng−êi luyÖn m«n nµy dån ch©n khÝ vµo bông ®Î ph¸t ©m. LÏ tù nhiªn, tiÕng nãi kh«ng b×nh th−êng, nh−ng còng khã mµ ph©n biÖt. L©m Tiªn Nhi nãi tiÕp: - Ch¼ng hay khi s¾p cïng ng−êi giao ®Êu, §iÒn ®¹i gia chó ý ®èi ph−¬ng ë n¬i nµo nhØ? §iÒn ThÊt nãi: - Tù nhiªn lµ chó ý hai tay, hai chãt vai cña ®èi ph−¬ng. §iÒu ®ã c« n−¬ng nªn hái nh÷ng ng−êi kh«ng biÕt vâ míi ph¶i chø sao l¹i hái t«i. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 16. TiÓu Lý phi ®ao 187 Nguyªn t¸c : Cæ Long L©m Tiªn Nhi c−êi: - Nh− thÕ lµ ®−îc råi, cao thñ giao ®Êu kh«ng ai l¹i ®i nh×n vµo miÖng ®èi ph−¬ng, chØ cã chã c¾n nhau míi tr«ng vµo miÖng mµ th«i. NhiÒu ng−êi bËt c−êi . Ng−êi ®Ñp nh− L©m Tiªn Nhi l¹i nãi mét c©u qu¸ l¹ lïng khiÕn cho hä chØ nghe lêi lÏ mµ c−êi chø kh«ng chó ý ®Õn c©u chuyÖn. L©m Tiªn Nhi vÉn nghiªm trang: - Mai Hoa §¹o th× l¹i dïng miÖng ®Ó giÕt ng−êi, v× n¬i ®ã lµ n¬i mµ kh«ng ai chó ý, cµng lµ cao thñ, cµng dÔ bÞ h¾n ¸m to¸n. Bëi v× cao thñ ®èi ®Þch th× chØ chó ý vµo chãt vai cña ®èi ph−¬ng th«i. §iÒn ThÊt hái: - §iÒu bÝ mËt ®ã c« n−¬ng lµm sao biÕt? L©m Tiªn Nhi nãi: - Khi h¾n phun ¸m khÝ råi t«i míi biÕt. © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2