Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 14

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

111
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 14: Có miệng khôn lời.... Lâm Tiên Nhi nói chưa dứt thì Điền Thất đã bật cười: - Thế thì, vị thiếu niên này không bị ám khí, không lẽ lại cứ nhờ nhìn vào miệng hắn? Vì hắn là người chứ đâu phải chó? Mặc cho Điền Thất nói câu châm chóe, Lâm Tiên Nhi vẫn cứ trang nghiêm: ....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 14

 1. TiÓu Lý phi ®ao 188 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø m−êi bèn Cã miÖng kh«n lêi L©m Tiªn Nhi nãi ch−a døt th× §iÒn ThÊt ®· bËt c−êi: - ThÕ th×, vÞ thiÕu niªn nµy kh«ng bÞ ¸m khÝ, kh«ng lÏ l¹i cø nhê nh×n vµo miÖng h¾n? V× h¾n lµ ng−êi chø ®©u ph¶i chã? MÆc cho §iÒn ThÊt nãi c©u ch©m chãe, L©m Tiªn Nhi vÉn cø trang nghiªm: - §iÒn ®¹i gia ch¼ng lÏ kh«ng thÊy vÞ thiÕu hiÖp ®©y ®ang mÆc Kim Ty Gi¸p ? §iÒn ThÊt chíp m¾t vç tay: - µ... th¶o nµo mµ võa råi C«ng T«n ®¹i hiÖp l¹i kh«ng bÞ ª tay. L©m Tiªn Nhi nãi: - ChiÒu h«m qua, t«i kh«ng ®Þnh ®Õn L·nh H−¬ng TiÓu Tróc, ®Õn tèi th× chît nhí ®Õn mét vËt bá quªn mµ khi võa ®Õn n¬i th× Mai Hoa §¹o xuÊt hiÖn... D¸ng s¾c nµng vÉn ph¶ng phÊt sî sÖt khi thuËt l¹i c©u chuyÖn kinh hoµng: - §óng ra th× t«i ch−a ph¸t hiÖn ra h¾n th× h¾n ®· ®iÓm vµo huyÖt ®¹o... §iÒn ThÊt nãi: - Nh− vËy khinh c«ng cña h¾n qu¶ lµ cao l¾m... L©m Tiªn Nhi thë ra: - H¾n nh− lµ mét c¸i bãng ma, chØ tho¸ng m¾t t«i bÞ h¾n cÆp vµo tay bay l−ít trªn ®Çu cá. Lóc ®ã, t«i nghÜ ngay ®Õn Mai Hoa §¹o, t«i hái h¾n chØ c−êi s»ng sÆc mµ kh«ng nãi... §iÒn ThÊt c−êi: - Nh− vËy, h¾n vÉn kh«ng tù x−ng lµ Mai Hoa §¹o? L©m Tiªn Nhi nãi: - Kh«ng cÇn h¾n nãi. Lóc mµ t«i ho¶ng hèt th× chît thÊy mét bãng ng−êi ch¹y ngay tr−íc mÆt... §iÒn ThÊt hái: - Bãng ®ã lµ vÞ thiÕu hiÖp ®©y? L©m Tiªn Nhi gËt ®Çu, nµng khÏ liÕc nh×n TiÓu Phi b»ng ®«i m¾t chøa chan t×nh c¶m: - Th©n ph¸p cña vÞ thiÕu hiÖp nµy nhanh ®Õn møc lµm cho Mai Hoa §¹o giËt m×nh, h¾n nÐm ngay t«i xuèng ®Êt. T«i nghe vÞ thiÕu hiÖp ®©y hái: Ng−¬i lµ Mai Hoa §¹o? Vµ nghe Mai Hoa §¹o tr¶ lêi: Ph¶i th× sao mµ kh«ng ph¶i th× sao? Ng−¬i lµ kÎ s¾p chÕt cßn Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 189 Nguyªn t¸c : Cæ Long hái chi cho l¾m chuyÖn? H¾n nãi ch−a døt th× mét lµn ¸nh s¸ng trong miÖng bay ra. T«i ho¶ng hèt v× nghÜ r»ng vÞ thiÕu hiÖp nµy nhÊt ®Þnh bÞ ¸m khÝ nh− bao kÎ tr−íc. Nh−ng kh«ng ngê vÞ thiÕu hiÖp nµy vÉn ®øng tr¬ vµ mòi kiÕm ®· c¾m th¼ng vµo yÕt hÇu Mai Hoa §¹o. §iÒn ThÊt cÊp tay sau l−ng ngã lom lom thanh kiÕm s¾t dÑp cña TiÓu Phi vµ l·o ta chît mØm c−êi: - NÕu nh− thÕ th× cã lÏ c¸c h¹ ®· ®îi s½n n¬i ®ã tõ l©u? TiÓu Phi gËt ®Çu: - §óng. §iÒn ThÊt hái: - C¸c h¹ võa thÊy lµ x«ng ra vµ hái h¾n cã ph¶i lµ Mai Hoa §¹o? TiÓu Phi l¹i gËt ®Çu: - §óng. §iÒn ThÊt l¹i c−êi: - Ch¼n lÏ c¸c h¹ cø nóp chê vµ thÊy bÊt cø ai còng hái Mai Hoa §¹o? TiÓu Phi so vai: - §©u cã c«ng mµ ®i lµm chuyÖn nh− thÕ? §iÒn ThÊt vÆn l¹i: - NÕu thÕ th× t×nh cê trong ®ªm tèi c¸c h¹ gÆp ng−êi ®i ®−êng c¸c h¹ hái sao? TiÓu Phi nãi: - Ta hái sao? Sao l¹i ph¶i hái? Cã quan hÖ g× mµ hái? §iÒn ThÊt vç tay: - Nh− thÕ lµ ®−îc råi, kh«ng cã g× quan hÖ ph¶i hái, mµ nÕu cã hái th× c¸c h¹ sÏ hái: C¸c h¹ lµ ai?, Y nh− c©u hái víi Ma V©n huynh võa råi chø ®©u l¹i hái:" Ng−¬i cã ph¶i lµ Mai Hoa §¹o? TiÓu Phi nãi: - NÕu biÕt h¾n kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o th× ai l¹i hái lµm chi? §iÒn ThÊt vôt nghiªm giäng: - ThÕ th× t¹i sao c¸c h¹ ph¶i hái h¾n nh− thÕ? Ch¼ng lÏ c¸c h¹ nhËn ch¾c h¾n lµ Mai Hoa §¹o? Mµ nÕu biÕt ch¾c lµ h¾n råi th× cßn ph¶i hái lµm chi ? TiÓu Phi nãi: - ChuyÖn cã g× l¹, hai ngµy nay. Mai Hoa §¹o xuÊt hiÖn quanh ®©y cã ai mµ kh«ng Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 190 Nguyªn t¸c : Cæ Long biÕt. KhÏ liÕc vÒ phÝa Lý TÇm Hoan, §iÒn ThÊt hái lu«n: - C¸c h¹ kh«ng cho lµ l¹, nh−ng ng−êi kh¸c th× vÉn thÊy l¹. Ai cho c¸c h¹ biÕt Mai Hoa §¹o cã quanh ®©y? ChÝnh Mai Hoa §¹o tù nãi hay b¹n cña Mai Hoa §¹o nãi? §iÒn ThÊt chÊm c©u b»ng mét c¸i liÕc m¾t n÷a vÒ phÝa Lý TÇm Hoan. L·o ta hái nh−ng thËt th× kh«ng cÇn c©u tr¶ lêi, v× c©u hái chØ cã môc ®Ých lµm s¸ng tá thªm vÊn ®Ò mµ l·o cè lõa thiªn h¹ vµo trong. Qu¶ lµ mét l·o c¸o giµ. Qu¶ nhiªn sau c©u hái cña §iÒn ThÊt, bao nhiªu cÆp m¾t ®Òu ®æ dån vÒ phÝa Lý TÇm Hoan. B©y giê cho dï TiÓu Phi nãi g×, nhiÒu ng−êi vÉn kh«ng tin tö thi Êy lµ Mai Hoa §¹o. Vµ §iÒn ThÊt vôt quay qua g· thiÕu niªn mÆc ¸o gÊm ®øng gÇn, qu¸t hái: - Ng−¬i cã ph¶i lµ Mai Hoa §¹o kh«ng? G· thiÕu niªn ¸o gÊm giËt m×nh: - T«i... t«i sao l¹i lµ.... G· nãi ch−a døt lêi th× ®· bÞ §iÒn ThÊt ®iÓm vµo träng huyÖt, vµ l·o gÇm mÆt nãi th× thÇm: - Hõ, ®å b¹i ho¹i, mét tªn Mai Hoa §¹o ®· bÞ t«i b¾t ®−îc råi ®©y. Vµ l·o ta quay l¹i nh×n bèn phÝa nãi mét c¸ch th¶n nhiªn - C¸c vÞ kh«ng ngê b¾t Mai Hoa §¹o dÔ dµng nh− thÕ nhØ? §¸m ng−êi cã mÆt c−êi å vµ nhiÒu tiÕng rén lªn: - H¾n cã ph¶i lµ Mai Hoa §¹o kh«ng? - H¾n kh«ng chõng míi thËt lµ Mai Hoa §¹o? - Mai Hoa §¹o cµng lóc cµng nhiÒu nhØ? - B¾t Mai Hoa §¹o dÔ qu¸ th× t¹i sao m×nh kh«ng b¾t mét vµi tªn ch¬i nhØ? TiÓu Phi mÆt cµng s¾t l¹i vµ bµn tay tõ tõ ®Æt lªn c¸n kiÕm. Lý TÇm Hoan thë ra: - B»ng h÷u, nªn ®i th«i. TiÓu Phi nh−íng m¾t: - Sao? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Cã nhÞ vÞ ®¹i hiÖp §iÒn ®¹i gia vµ TriÖu ®¹i gia n¬i ®©y, lµm sao l¹i cã thÓ b»ng Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 191 Nguyªn t¸c : Cæ Long lßng ®Ó cho Mai Hoa §¹o chÕt vµo tay mét ng−êi míi nhËp giang hå nh− b»ng h÷u? Cho nªn dï b»ng h÷u cã nãi g× ®i n÷a còng ch¼ng Ých chi? TiÓu Phi n¾m ch¾c c¸n kiÕm, l¹nh lïng: - T«i còng kh«ng muèn nãi chuyÖn víi h¹ng ng−êi nh− thÕ, nh−ng thanh kiÕm cña t«i... Lý TÇm Hoan khÏ l¾c ®Çu: - Dï b»ng h÷u cã giÕt c¶ bän hä th× còng kh«ng ai c«ng nhËn b»ng h÷u ®· giÕt Mai Hoa §¹o. C¸i lý lÏ ®ã b»ng h÷u ch−a nghÜ ®Õn sao? G−¬ng mÆt s¸ng rùc cña TiÓu Phi chît lkµn lÇn ¶m ®¹m: - Ph¶i, t«i biÕt... t«i ®· biÕt. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - NÕu b»ng h÷u muèn thµnh danh, ®iÒu hay h¬n lµ hiÓu cho s©u lý lÏ Êy, nÕu kh«ng, b»ng h÷u còng nh− t«i, sím muén g× còng biÕn thµnh Mai Hoa §¹o. TiÓu Phi nãi: - Huynh ®µi muèn nãi nÕu t«i muèn thµnh danh lµ ph¶i biÕt " nghe lêi ", cã ph¶i thÕ kh«ng? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - §óng nh− thÕ, chØ cÇn b»ng h÷u ®em tÊt c¶ viÖc lµm xuÊt chóng cña m×nh nh−êng l¹i cho " quÝ vÞ ®¹i hiÖp ", tù nhiªn " quÝ vÞ ®¹i hiÖp " sÏ ban cho b»ng h÷u mÊy c©u: g· thiÕu niªn Êy cã t−¬ng l¹i, g· thiÕu niªn Êy cã thÓ ®µo t¹o nªn ng−êi... vµ cø nh− thÕ b»ng h÷u cø ®îi, hoÆc m−êi n¨m, hoÆc ®«i ba m−¬i n¨m, khi " quÝ vÞ ®¹i hiÖp " hiÖn thêi lÇn l−ît mang " danh väng " vµo lßng ®Êt råi th× tù nhiªn b»ng h÷u ®· " nªn danh ". LÆng thinh mét lóc, TiÓu Phi chît bËt c−êi: Nô c−êi thËt r¹ng rì mµ khi nh×n s©u th× thËt lµ u buån. Vµ thËt l©u h¾n míi nãi: - NÕu nh− thÕ th× cã lÏ t«i sÏ kh«ng bao giê thµnh danh c¶. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Nh−ng cã lÏ còng ch−a ch¾c lµ mét chuyÖn kh«ng hay. C¶ hai cïng c−êi, nô c−êi thËt lµ cëi më, in hinh nh− hä ®ang bµn mét vÊn ®Ò v« cïng thÝch thó. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt ®Òu lÊy lµm l¹, hä nghi ngê kh«ng biÕt hai ng−êi nµy cã ph¶i thËt khïng kh«ng? Hä m¶i ng¬ ng¸c nh×n nhau vµ ®Õn chõng nhí l¹i th× TiÓu Phi ®· b−íc tíi xèc lÊy Lý TÇm Hoan ®øng dËy, h¾n nãi mét c¸ch tù nhiªn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 192 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Thµnh danh còng ®−îc, kh«ng thµnh danh còng xong, m×nh gÆp l¹i nhau ®©y, h·y ®i uèng vµi chÐn ®·. Lý TÇm Hoan c−êi: - Uèng r−îu lµ mét viÖc mµ t«i kh«ng bao giê tõ chèi, nh−ng b©y giê th×... §iÒn ThÊt vôt c−êi lín: - B©y giê th× h¾n kh«ng thÓ cïng uèng ®−îc ®ay. TiÓu Phi quay ph¾t l¹i: - KÎ nµo nãi? §iÒn ThÊt vÉy tay. Hai g· ®¹i h¾n x«ng vµo. Mét g· r©u xåm tay cÇm c©y ®ao to b¶n qu¸t lªn nh− thanh la bÓ: - §iÒn ®¹i gia nãi. Vµ §iÒn ®¹i gia nãi tøc lµ mÖnhh lÖnh G· thø hai cao lªu nghªu nh− c©y sËy còng qu¸t lªn: - KÎ nµo chèng lÖnh cña §iÒn ®¹i gia lµ kÎ Êy ph¶i chÕt. Cïng mét l−ît víi tiÕng qu¸t, hai thanh ®ao ®· x¶ vÒ phÝa TiÓu Phi. TiÓu Phi vÉn ®øng yªn, nh−ng hai thanh ®ao võa tíi th× mét ¸nh thÐp kh¸c l¹i nho¸ng lªn, chØ thÊy hai bµn tay chíp chíp lµ dÉn theo hai tiÕng ró kinh hån. Hai tªn ®¹i h¸n bu«ng ®ao, hai tay bôm lÊy yÕt hÇu l¶o ®¶o thèi lui. Qua mÊy gi©y sau, m¸u tõ kÏ tay cña hai g· b¾n ø ra ch¶y dµi xuèng cïi chá, m¾t hai g· trîn trõng vµ tõ tõ quÞ xuèng. TiÓu Phi vÉn ®øng ®iÒm nhiªn. Thanh kiÕm vÉn ®eo ngang h«ng nh− hå nÉy, nh−ng mòi kiÕm cã mÊy giät m¸u nhiÔu l¬i l¬i. ThËt lµ khñng khiÕp, kh«ng ai thÊy c¸ch rót kiÕm vµ c¸ch ®©m cña TiÓu Phi ra sao c¶. VÎ mÆt §iÒn ThÊt x¹m xuèng nh− chµm. TiÓu Phi nãi thËt chËm r·i: - Lêi nãi cña §iÒn ®¹i gia lµ mÖnh lÖnh, nh−ng tiÕc v× thanh kiÕm cña ta kh«ng cã lç tai, nãi kh«ng biÕt nghe, nã chØ biÕt giÕt. Xèc lÊy Lý TÇm Hoan, TiÓu Phi nãi tiÕp: - §i, uèng c¸i ®·. T«i tin r»ng kh«ng ai c¶n lµm chi ®©u. Long Tiªu V©n vôt kªu lªn: - C¸c h¹ muèn ®i sao l¹i kh«ng gi¶i huyÖt cho h¾n? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 193 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi kh«ng nãi, x−¬ng quai hµm vÉn cø næi vßng lªn. Tho¸ng qua, Lý TÇm Hoan chît hiÓu. H«m ®ã, TiÓu Phi b¾t Hång h¸n D©n, cét Hång h¸n D©n vµo nghÕ. Lóc ®ã, Lý TÇm Hoan h¬i l¹, kh«ng hiÓu t¹i sao chØ cét mµ kh«ng ®iÓm huyÖt. Nh−ng b©y giê th× ®· hiÓu ra råi. G· thiÕu niªn nµy tay kiÕm v« song, nh−ng l¹i kh«ng biÕt m«n ®iÓm huyÖt. Lý TÇm Hoan khÏ thë ra nh−ng vÉn mØm c−êi: - B÷a nay t«i kh«ng thÓ mêi b»ng h÷u. TiÓu Phi nãi: - T«i mêi. Lý TÇm Hoan nãi: - Kh«ng ph¶i r−îu cña t«i mua th× t«i kh«ng thÓ uèng. LËp l¹i c©u nãi cña TiÓu Phi trong ngµy míi gÆp, nh−ng b©y giê t− cöa miÖng cña Lý TÇm Hoan th× ý nghÜa ®· kh¸c nhiÒu. Tia m¾t l¹nh lïng cña TiÓu Phi chît pha mµu ®au xãt. H¾n biÕt Lý TÇm Hoan kh«ng muèn h¾n lµm mét chuyÖn m¹o hiÓm. Bëi v× nÕu h¾n ph¶i câng Lý TÇm Hoan th× ch−a ch¾c tho¸t khái ®−îc n¬i ®©y. Nh− ®· ®o¸n biÕt sù t×nh, §iÒn ThÊt bËt c−êi ha h¶: - Ng−êi b¹n nhá, Lý TÇm Hoan lµ tay h¶o h¸n, kh«ng bao giê muèn ai liªn lôy v× m×nh. Th«i, ng−êi b¹n h·y ®i ®i. BiÕt tªn c¸o giµ ®· nh×n ra nh−îc ®iÓm cña TiÓu Phi, Lý TÇm Hoan nh×n l·o mØm c−êi: - Kh«ng ph¶i dïng lèi nãi khÝch nh− thÕ, vÞ b»ng h÷u ®©y kh«ng bao giê m¾c bÉy cña c¸c ng−¬i ®©u. V¶ l¹i cho dï cã ph¶i câng ta lªn, c¸c ng−¬i còng ch−a ph¶i lµ ®èi thñ. Vµ Lý TÇm Hoan dÞu giäng: - Huèng chi, ta còng kh«ng ®i ®©u vµ nÕu h«m nay mµ ta ®i " quÝ vÞ ®¹i hiÖp " sÏ ph¸n quyÕt ta lµ Mai Hoa §¹o ®i sao? Tù nhiªn c©u nãi sau cïng lµ Lý TÇm Hoan muèn nãi víi TiÓu Phi. LÆng thinh mét lóc, TiÓu Phi hái b»ng mét giäng bÊt b×nh: - Hä nãi huynh ®µi lµ Mai Hoa §¹o th× huynh ®µi cø ph¶i lµ Mai Hoa §¹o hay sao? Lý TÇm Hoan c−êi: - Cã nh÷ng lêi nãi cña mét sè ng−êi ®−îc kÓ nh− lµ nh−ng c©u nãi bá ®i. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 194 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi nãi: - §· lµ lêi nãi bá ®i th× chuyÖn g× ph¶i quan t©m ®Õn chø? Võa nãi,TiÓu Phi võa khom m×nh xuèng câng xèc Lý TÇm Hoan lªn l−ng. Ngay lóc ®ã, hai tay chÊp sau l−ng cña §iÒn ThÊt véi bung ra, ngän roi mÒm cña l·o nh¾m ngay vµo nh÷ng träng huyÖt trªn ngùc TiÓu Phi. Y nh− tr−êng hîp cña Lý TÇm Hoan, mòi kiÕm tr¨m ph¸t nh− mét cña TiÓu Phi ®©y kh«ng ch¾c mµ cßn chÝnh x¸c, v× bËn câng Lý TÇm Hoan . TriÖu ChÝnh NghÜa gÇm lªn: - §èi víi Mai Hoa §¹o kh«ng cÇn ph¶i dïng quy cñ giang hå, c¸c vÞ h·y tiÕn lªn. Mäi ng−êi nh×n c¸ch tr¸nh ngän roi cña TiÓu Phi mµ ®©m ra do dù. ThÕ ®iÓm huyÖt b»ng ngän roi cña §iÒn ThÊt ®· vang danh thiªn h¹, thÕ nh−ng b©y giê vÉn kh«ng khèng chÕ ®−îc g· thiÕu niªn mÆc dï trªn l−ng h¾n bËn câng mét ng−êi. TriÖu ChÝnh NghÜa tøc tèi cµng la lín h¬n n÷a: - GiÕt Mai Hoa §¹o lµ viÖc lµm r¹ng rì giang hå, c¸c vÞ kh«ng nªn bá qua c¬ héi. C©u nãi cña TriÖu ChÝnh NghÜa cã søc dôc rÊt m¹nh, l·o võa døt tiÕng th× b¶y t¸m ngän kiÕm ®ao ®· lo¸ng tíi sau l−ng Lý TÇm Hoan vµ TiÓu Phi. L©m Tiªn Nhi ho¶ng hèt ch¹y l¹i giùt tay Long Tiªu V©n: - Tø ca, sao anh l¹i kh«ng c¶n hä? Long Tiªu V©n buån rÇu: - C« kh«ng thÊy t«i ®· bÞ chóng phong bÕ huyÖt ®¹o råi sao. Ngay lóc ®ã, nhiÒu tiÕng ró déi lªn, ba bèn ng−êi l¶o ®¶o. Thanh kiÕm cña TiÓu Phi cuèi cïng vÉn ph¶i rót ra. Thanh kiÕm cña TiÓu Phi b©y giê qu¶ kh«ng ch¾c h¹ ®−îc §iÒn ThÊt, nh−ng nÕu kÎ kh¸c muèn nhµo v« xin chÕt th× ch¾c còng ch¼ng nÒ hµ. Thanh kiÕm nho¸ng lªn. nhiÒu vßi m¸u lËp tøc b¾n ra nh− hoa c¶i, m¸u b¾n lªn l−ng Lý TÇm Hoan, m¸u vÊy ®Çy ¸o TiÓu Phi... Sè ®ao kiÕm µo µo khi n·y r¹p mÊt. Ngän roi cña §iÒn ThÊt vÉn uèn nh− con r¾n ®éc vµ TiÓu Phi v× lo b¶o vÖ Lý TÇm Hoan nªn chØ tr¸nh nÐ chí kh«ng ®¸nh tr¶. TriÖu ChÝnh NghÜa chôp lÊy ngän tr−êng th−¬ng bªn v¸ch lao vµo. Næi tiÕng giang hå, TriÖu ChÝnh NghÜa kh«ng ph¶i chØ cã h− danh, ngän tr−êng th−¬ng cña l·o qu¶ lµ lîi h¹i. Tr−êng th−¬ng lµ mãn binh khÝ ®øng ®Çu tÊt c¶ c¸c binh khÝ kh¸c huèng chi mét dµi mét v¾n, kiÕm cña TiÓu Phi ®· ng¾n h¬n mµ l¹i v× câng Lý TÇm Hoan nªn khã lµm g× ®−îc TriÖu ChÝnh NghÜa. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 195 Nguyªn t¸c : Cæ Long LÊy dµi ®¸nh v¾n, c¶ §iÒn ThÊt vµ c¶ TriÖu ChÝnh NghÜa ®Òu cè g¾ng gi¸ng nh÷ng ®ßn hiÓm ®éc. Nh−ng qua m−êi mÊy chiªu, §iÒn ThÊt chît ph¸t gi¸c ra ®iÒu k× l¹. L·o nhËn thÊy bé ph¸p cña g· thiÕu niªn thËt lµ thÇn diÖu, mét bé ph¸p mµ l·o ch−a tõng thÊy bao giê. Ngän roi cña l·o lu«n lu«n ra thËt võa tÇm, râc rµng lµ võa ®óng vµo träng huyÖt thÕ mµ mçi bËn ®Çu roi võa gÇn ®ông vµo m×nh th× mu«n lÇn nh− mét, g· thiÕu niªn ®Òu l¸ch khái trong ®−êng t¬ kÏ tãc. Y nh− ®−êng roi cña l·o nh¾m vµo ®©u, lµ n¬i ®ã cã mét con m¾t g· thiÕu niªn. TiÓu Phi? §iÒn ThÊt hÕt søc th¾c m¾c h¾n lµ ai? T¹i sao nh×n bé ph¸p cña h¾n mµ l·o kh«ng lµm sao hiÓu ®−îc lai lÞch? Vµ l·o c¸o giµ §iÒn ThÊt chît rung ®éng nghÜ thÇm " H¾n nhÊt ®Þnh lµ ph¶i cã lai nguyªn. Tù nhiªn h¾n cã nhiÒu bÝ Èn t¹i sao m×nh l¹i kÕt o¸n lµm chi? " ý nghÜ thèi th©n võa tho¸ng, §iÒn ThÊt lËt ®Ët mØm c−êi: - TiÓu huynh ®Ö nªn ®Ó h¾n xuèng, v× nÕu b¹n kh«ng bÞ liªn lôy v× h¾n th× ng−îc l¹i h¾n sÏ bÞ liªn lôy v× b¹n ®ã. L©m Tiªn Nhi còng kªu lªn: - Ph¶i råi, ®Ó xuèng ®i, thiÕu hiÖp. T«i ®¶m b¶o kh«ng sao ®©u, ®õng câng nh− thÕ n÷a... Giäng nµng thËt dÞu mµ thËt lµ khÈn thiÕt, chøng tá nµng ®ang lo l¾ng nhiÒu l¾m...TiÓu Phi l¾ng nghe h¬i thë cña Lý TÇm Hoan dån dËp, h¾n biÕt t×nh tr¹ng thËt khã kÐo dµi nªn qu¾c m¾t thÐt lªn: - Muèn ta ng−ng sao c¸c ng−¬i l¹i kh«ng dõng? §iÒn ThÊt ®· s½n chuÈn bÞ nªn thu roi rÊt lÑ vµ nh¶y lui ra sau h¬n b¶y th−íc. TriÖu ChÝnh NghÜa v× bÊt th×nh l×nh nªn ®µnh quËt m¹nh tay cho mòi th−¬ng chói xuèng ®Êt, nh−ng v× ®µ qu¸ m¹nh nªn c©y th−¬ng bÞ gÉy lµm ®«i. Kh«ng thÌm nh×n ®Õn hä, TiÓu Phi lo ®ì Lý TÇm Hoan ngåi xuèng. Lý TÇm Hoan cè nÐn kh«ng ho, lµm cho ngùc cø phËt phång mÖt nhäc vµ trong cæ cø khe khÏ khß khÌ. TiÓu Phi nãi b»ng mét giäng cùc k× ®au xãt: - T«i ®· tÝnh sai... t«i quªn huynh ®µi. Lý TÇm Hoan cè g¾ng mØm c−êi: - Dï sai dï ®óng, t«i còng hÕt søc c¶m kÝch thÞnh t×nh cña b»ng h÷u. Nãi ch−a hÕt c©u th× hä Lý ®· ph¶i ho lªn sÆc sôa. TiÓu Phi chÇm chËm quay qua phÝa TriÖu ChÝnh NghÜa: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 196 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Ta rÊt ©n hËn lµ h«m qua ®· kh«ng chÞu giÕt ng−¬i. Nh− cïng mét lóc, khi c©u nãi døt lµ mòi kiÕm ®· bay ra. §õng nãi lµ TriÖu ChÝnh NghÜa mµ cho dï §iÒn ThÊt còng khã lßng tr¸nh kÞp. - A di ®µ phËt! TiÕng phËt niÖm chît vang lªn vµ mét vïng nh− khãi ®en bay tíi sau ãc TiÓu Phi. So¶ng. TiÓu Phi quay ph¾t l¹i, mòi kiÕm rÝt lªn: mét trµng h¹t ®en dÝnh lªn mòi kiÕm. Cho ®Õn b©y giê bèn tiÕng " A di ®µ phËt " míi døt, sù viÖc diÔn ra thËt qu¸ nhanh, vµ x©u trµng h¹t trªn mòi kiÕm vÉn cßn khua ong tai nhøc ãc. Søc ®i cña x©u chuçi qña ®Õn ngµn c©n. Vµ mét c¸i nhÝch tay, x©u chuçi bay vï trë l¹i, TiÓu Phi ®øng yªn mét chç, mòi kiÕm h·y cßn khua... Trêi ®· s¸ng tá... Mét nhµ s− tõ hµnh lang chËm chËm b−íc vµo, trªn tay b¾t l¹i x©u trµng h¹t. Kh«ng thÓ −íc l−îng tuæi t¸c, chØ thÊy nhµ s− l«ng mµy b¹c phÕch, lµn da tr¾ng b¹ch ®iÓm hång, ®«i m¾t xanh rên uy lùc. TriÖu ChÝnh NghÜa hoµn hån, vßng tay mäp s¸t: - Kh«ng hay ph¸p gi¸ lai l©m, xin ®¹i s− thø téi. Nhµ s− mØm c−êi, nh×n vµo mÆt TiÓu Phi: - KiÕm ph¸p cña vÞ tiÓu thÝ chñ ®©y thËt nhanh kh«ng thÓ t−ëng. TiÓu Phi l¹nh lïng: - NÕu kh«ng nhanh th× giê nµy cã lÏ linh hån nµy ®· nhê nhµ s− siªu ®é. Nhµ s− mµy b¹c tõ tèn: - BÇn t¨ng kh«ng muèn thÝ chñ t¹o thªm s¸t nghiÖp, cho nªn míi ra tay c¶n l¹i. Chø thËt ra kiÕm ph¸p cña thÝ chñ tuy nhanh nh−ng lµm sao nhanh b»ng nh·n ph¸p nh− lai trong x©u chuçi phËt cña bÇn t¨ng. TiÓu Phi nhÕch m«i: - Chuâi phËt cña nhµ s− qu¶ cã " nh·n ph¸p nh− lai " µ? NÕu t«i chÕt d−íi x©u chuçi Êy th× cã ph¶i còng v× s¸t nghiÖp ®ã kh«ng. TriÖu ChÝnh NghÜa gÇm lªn: - V« lÔ , tr−íc mÆt ThiÕu L©m hé ph¸p ®¹i s−, ng−¬i d¸m bu«ng lêi lÏ ng«ng cuång nh− thÕ −? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 197 Nguyªn t¸c : Cæ Long Nhµ s− mµy b¹c mØm c−êi: - Kh«ng sao, miÖng l−ìi thiÕu niªn th−êng bÐn nh− ®ao kiÕm, bÇn t¨ng còng cã thÓ nghe. L©m Tiªn Nhi vôt c−êi: - T©m Mi ®¹i s− ®· kh«ng tr¸ch cø, th«i thiÕu hiÖp h·y ®i ®i. TriÖu ChÝnh NghÜa g»n g»n: - Khi n·y th× ®i häa may, chø b©y giê th× sî e ®· chËm. TiÓu Phi nheo m¾t: - Sao? Ng−¬i sÏ c¶n ta l¹i µ? Võa hái, TiÓu Phi liÕc thËt nhÑ vÒ phÝa Lý TÇm Hoan vµ ®i th¼ng lu«n ra cöa. TriÖu ChÝnh NghÜa hít h¶i kªu lªn: - §¹i s−... §iÒn ThÊt c−êi chËn: - Lµ mét l·o t¨ng lßng chøa tõ bi, T©m Mi ®¹i s− ®©u cã chÊp h¹ng thiÕu niªn nh− thÕ, th«i ®Ó cho h¾n ®i. TriÖu ChÝnh NghÜa nh− ch−a hÕt sî: - §Ó h¾n ®i th× dÔ, nh−ng muèn b¾t l¹i th× khã l¾m. T©m Mi ®¹i s− khÏ chíp m¾t: - TÖ ph¸i s− huynh tr−ëng m«n nhËn ®−îc tin tõ ph¸p §¸ Tù cho hay r»ng tôc gia ®Ö tö cña b¶n m«n lµ TÇn Träng bÞ träng th−¬ng, nªn sai bÇn t¨ng ®Õn ®©y xem xÐt... TriÖu ChÝnh NghÜa thë dµi vµ khÏ liÕc Lý TÇm Hoan: - RÊt tiÕc lµ ®¹i s− ®· ®Õn chËm. *** Trêi ®· s¸ng tá, ng−êi qua l¹i trªn ®−êng ®· kh¸ ®«ng. TiÓu Phi chËm ch¹p b−íc ch©n nÆng nhäc. Chît nghe cã tiÕng kªu: - C«ng tö... ®îi mét chót... Giäng nãi thËt trong dÞu, kh«ng quay mÆt l¹i, TiÓu Phi ®· biÕt lµ tiÕng cña L©m Tiªn Nhi. Kh«ng quay ®Çu, nh−ng h¾n l¹i dõng ch©n. Mét mïi h−¬ng tho¶ng qua trong giã, vµ h¬i thë ®· ®Õn dËp dån. V× mÖt nªn da mÆt Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 198 Nguyªn t¸c : Cæ Long nµng öng hång mµ v× thÕ, mÆt ngäc cµng thªm r¹ng rì. MÆt TiÓu Phi vÉn l¹nh b¨ng b¨ng. L©m Tiªn Nhi cói ®Çu, da mÆt cµng öng thªm n÷a: -T«i... t«i xin t¹ lçi cïng c«ng tö. TiÓu Phi nãi: - C« n−¬ng vèn kh«ng cã lçi. L©m Tiªn Nhi c¾n m«i: - Nh−ng nh÷ng ng−êi Êy thËt lµ v« lý vµ thËt lµ v« lÔ... TiÓu Phi vÉn l¹nh tr¬: - ChuyÖn ®ã còng ch¼ng quan hÖ g× ®Ðn c«. L©m Tiªn Nhi chíp chíp m¾t: - Nh−ng... c«ng tö ®· cøu t«i th× t«i lµm sao... TiÓu Phi nãi: - T«i cøu c« chø kh«ng ph¶i cøu hä, t«i cøu c« kh«ng ph¶i ®Ó c« thay mÆt hä ®Õn ®©y xin lçi. L©m Tiªn Nhi ®á mÆt, nµng c¶m thÊy nh− ®ông vµo mét khèi ®¸ xanh. Mçi mét c©u nãi cña nµng ch−a hÕt th× y nh− lµ ®Òu bÞ mét th¸c n−íc l¹nh c¾t ngang. ThÊy nµng cø ®øng tÇn ngÇn, TiÓu Phi nãi: - C« n−¬ng cã cßn nãi g× n÷a kh«ng? L©m Tiªn Nhi b©y giê th× kÓ nh− nghÑn giäng. LÏ tù nhiªn khi ch¹y theo TiÓu Phi cã lÏ nµng còng ®a ®Þnh nãi nhiÒu chuyÖn l¾m, nh−ng b©y giê th× y nh− mét ®øa häc trß kh«ng thuéc bµi, ®øng tr−íc mÆt thÇy cø nhói nhói mòi ch©n... - Xin chµo c« vËy. TiÓu Phi nãi mét c©u nh¸t gõng n÷a råi quay ®Çu bá ®i. L©m Tiªn Nhi vôt kªu lªn: - Khoan, c«ng tö... t«i muèn nãi... TiÓu Phi cø chÇm chËm b−íc ®i... L©m Tiªn Nhi víi theo: - T«i... t«i muèn biÕt nÕu muèn t×m c«ng tö th× ë n¬i nµo? TiÓu Phi l¾c ®Çu: - Kh«ng cÇn ph¶i t×m t«i. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 199 Nguyªn t¸c : Cæ Long Chíp m¾t lu«n hai ba c¸i, L©m Tiªn Nhi l¹i hái: - Nh−ng nÕu Lý TÇm Hoan cã ®iÒu g× bÊt tr¾c, th× t«i cã cÇn ®i b¸o cho c«ng tö kh«ng. TiÓu Phi quay ph¾t l¹i: - C« cã biÕt l¨ng miÕu dßng hä TriÖu ë phÝa ngoµi cöa thµnh t©y kh«ng? L©m Tiªn Nhi b©y giê míi në nô c−êi: - C«ng tö biÕt t«i ®· ë t¹i thµnh nµy n¨m s¸u n¨m råi ®Êy nhÐ. TiÓu Phi: - Ngay n¬i ®ã, t«i kh«ng bao giê rêi ®i tr−íc khi trêi lÆn. L©m Tiªn Nhi hái: - ThÕ cßn sau khi mÆt trêi lÆn, c«ng tö ®i ®©u? LÆng thinh mét gi©y, TiÓu Phi ngöa mÆt nh×n trêi vµ nãi thËt chËm: - C« nªn nhí r»ng Lý TÇm Hoan lµ b¹n cña t«i, b¹n t«i th× kh«ng nhiÒu l¾m vµ nhÊt lµ mét ng−êi b¹n nh− h¾n th× l¹i rÊt khã t×m. NÕu h¾n chÕt th× ®èi víi t«i thÕ giíi nµy kÓ nh− kh«ng cßn sinh thó. L©m Tiªn Nhi thë ra: - T«i biÕt ®ªm nay thÕ nµo c«ng tö còng ®Õn cøu h¾n, nh−ng c«ng tö còng nªn cè mµ b¶o träng. Cho dï mét ng−êi b¹n tèt ®Õn mÊy còng kh«ng s¸nh b»ng sinh m¹ng cña chÝnh m×nh. TiÓu Phi cau mÆt: - T«i mong r»ng tõ ®©y vÒ sau c« ®õng nªn nãi nh÷ng lêi nh− thÕ n÷a. LÇn nµy th× t«i kÓ nh− kh«ng nghe. © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2