Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 16

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

104
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 16: Giả nhân giả nghĩa.... Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ, có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm nhập giữa ban ngày. Kho chứa củi chỉ vỏn vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ, lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 16

 1. TiÓu Lý phi ®ao 217 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø m−êi s¸u Gi¶ nh©n gi¶ nghÜa Cöa lín bªn ngoµi kh«ng mét ng−êi vÖ sÜ, cã lÏ hä cho r»ng TiÓu Phi kh«ng d¸m x©m nhËp gi÷a ban ngµy. Kho chøa cñi chØ ván vÑn cã mçi mét c¸nh cöa thËt nhá, lóc dùng lªn cã lÏ kh«ng ai nghÜ r»ng nã sÏ trë thµnh nhµ giam. Bãng tèi trµn ngËp bªn trong cµng lµm cho kh«ng khÝ Èm thÊp cµng thªm −ít ¸t. Mét ng−êi n»m khom khom co qu¾p y nh− lµ bÞ ngÊt xØu chø kh«ng ph¶i ngñ mª. ChØ míi ngã tho¸ng qua, mét luång m¸u cay nãng x«ng lªn tËn m¾t TiÓu Phi, h¾n b−íc tíi kªu lªn: - Huynh... TiÕng nãi cña h¾n ch−a døt tõ ë con ng−êi ®ang lom khom vôt b¾n ra mét lußng ¸nh s¸ng. Mét thanh kiÕm nhanh nh− giã quÐt ngang tíi c¼ng TiÓu Phi. DiÔn biÕn cùc k× ®ét ngét, thanh kiÕm quÐt ngang lÑ lµng ®Õn kinh ng−êi. RÊt may, thanh kiÕm trªn tay cña TiÓu Phi cßn nhanh h¬n mét bËc. Kh«ng ph¶i ®−a ra tr−íc mµ nhanh ë chç ®−a ra sau mµ tíi tr−íc, h¬n nhau mét chót xÝu ®ã th«i. ChØ cÇn mét chót xÝu ®ã còng ®· thñ th¾ng khi giao ®Êu. So¶ng! Tiªng thÐp ch¹m vµo nhau, mòi kiÕm cña TiÓu Phi chÜa xuèng kiÕm ®èi ph−¬ng, thanh kiÕm khua lªn vµ r¬i xuèng ®Êt. Qu¶ ®óng lµ cao thñ, l©m nguy bÊt lo¹n, ng−êi bÞ r¬i kiÕm tung m×nh lªn ®óng lóc vµ nh¶y thèi ra sau. Ph¶n øng thËt nhanh, võa ®¸nh rít thanh kiÕm ®èi ph−¬ng, TiÓu Phi còng nhón ch©n nh¶y lïi trë l¹i. Nh−ng dï nhanh còng vÉn kh«ng kÞp n÷a, mét ngän c«n vµ mét thanh ®ao ®· chÆn ngay gi÷a cöa. B©y giê míi nhËn ra kÎ gi¶ ®ß n»m mäp ®Ó dô TiÓu Phi khi n·y lµ g· c«ng tö Du Long Sinh. TiÓu Phi quay ph¾t l¹i thÊy kÎ chÆn ngang ngoµi cöa lµ TriÖu ChÝnh NghÜa vµ l·o giµ §iÒn ThÊt. Còng ngay trong lóc Êy, nhiÒu tiÕng rµo rµo liªn tiÕp, ®èng cñi chÊt cao vôt ®æ nhµo xuèng ®Êt, m−êi mÊy tªn cung thñ, tªn l¾p th¼ng d©y chÜa ngay vµo h−íng TiÓu Phi. ChØ cÇn mét nhÝch tay, nh÷ng mòi tªn bÞt s¾t sÏ lËp tøc ghim phËt vµo m×nh ®Þch Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 218 Nguyªn t¸c : Cæ Long thñ. BÊt cø mét ai cho dï b¶n l·nh ®Õn ®©u còng ®µnh ph¶i xu«i tay. §iÒn ThÊt hÊt mÆt mØm c−êi: - C¸c h¹ cã cÇn nãi n÷a kh«ng? TiÓu Phi chÇm chËm ngåi xuèng vµ nãi mét c¸ch th¶n nhiªn: - Xin mêi c¸c vÞ cø bu«ng tªn. §iÒn ThÊt ngöa mÆt c−êi ha h¶: - Tèt, c¸c h¹ qu¶ xøng lµ mét con ng−êi khÝ kh¸i, §iÒn mç sÏ xö sù ®óng theo cung c¸ch ®ã. L·o vÉy tay, m−êi mÊy d©y còng cïng bu«ng ra mét lóc. Ngay trong lóc ®ã, TiÓu Phi vïng l¨n khÝa hai vßng, tay tr¸i nhÆt lu«n thanh V« t×nh kiÕm cña Du Long Sinh lo¸ng lªn biÕn thµnh mét vïng ¸nh thÐp. Nh÷ng mòi tªn bÞt s¾t r¬i xuèng nh− l¸ rông, TriÖu ChÝnh NghÜa gÇm lªn mét tiÕng, thanh ®ao gi¸ng xuèng nhanh nh− chíp theo thÕ " LËp tiÔn hoa s¬n ". Tõ trong vïng ¸nh thÐp cña TiÓu Phi mét ®−êng kiÕm b¾n ra nh− chíp. TriÖu ChÝnh NghÜa ho¶ng hèt thu chiªu nh−ng ®· chËm mÊt råi, mét tiÕng " ch¸t " kh« khan, thanh kiÕm s−ít ngang sèng ®ao chÜa th¼ng vµo yÕt hÇu cña l·o, mét vät m¸u b¾n ra. §iÒn ThÊt thôt lui nöa b−íc vung ngän c«n bæ xuèng. Nh−ng vïng ¸nh thÐp cña TiÓu Phi ®· cuèn th¼ng ra phÝa cöa. §iÒn ThÊt dîm ®uæi theo nh−ng ph¶i dõng l¹i khi nghe TriÖu ChÝnh NghÜa khß khÌ vµ m¸u vät b¾n ra n¬i ngùc l·o. V× më ®−êng tho¸t th©n lµ chÝnh cho nªn TiÓu Phi kh«ng bu«ng s¸t thñ, l−ìi kiÕm chØ thuËn theo chiÒu ®©m sít ngoµi da vµ v× thÕ mµ TriÖu ChÝnh NghÜa kh«ng bÞ ®ßn trÝ m¹ng. Võa l−ít ra tíi cöa, TiÓu Phi quËt ng−îc c¸nh tay, thanh V« t×nh kiÕm cña Du Long Sinh bay vót vµo gi÷a ngùc §iÒn ThÊt, lµm cho l·o ta ®Þnh r−ît l¹i ®µnh ph¶i thôt lïi. Thanh tr−êng kiÕm xÐ giã c¨m ngay bªn v¸ch. Du Long Sinh ch»ng miÖng thë phµo: - Th©n thñ lÑ thËt lµ kinh khiÕp. §iÒn ThÊt mØm c−êi hiÓm ¸c: - Vµ c¸i may cña h¾n còng qu¶ thËt nhiÒu. Du Long Sinh nh−íng m¾t: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 219 Nguyªn t¸c : Cæ Long - C¸i may? §iÒn ThÊt nãi: - Du thiÕu trang chñ kh«ng thÊy mòi tªn nghim ngay m×nh h¾n håi n·y sao? Du Long Sinh gËt ®Çu: - §óng råi, t«i thÊy h¾n dïng kiÕm tay tr¸i, thanh kiÕm ®−a lªn bÞ ngay mét khe hë vµ hai mòi tªn lät ngay chç Êy nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao h¾n kh«ng bÞ th−¬ng. §iÒn ThÊt c−êi: - ChØ t¹i trong m×nh h¾n cã mÆc Kim Ty Gi¸p. L·o phu thËt còng qu¸ s¬ ý vÒ ®iÓm ®ã nÕu kh«ng th× cho dï h¾n cã b¶n l·nh cao ®Õn bùc nµo còng khã mµ tho¸t ®−îc b÷a nay. Nh×n thanh kiÕm g¨m run bÇn bËt trªn v¸ch, Du Long Sinh khÏ l¾c ®Çu: - §¸ng lý h¾n ®õng ®Õn vµo h«m nay vµ d¸ng lý t«i còng ®õng ®Õn ®©y n÷a. §iÒn ThÊt an ñi: - ChuyÖn th¾ng b¹i lµ th−êng, cã chi mµ thiÕu trang chñ l¹i cã vÎ ch¸n n¶n nh− thÕ. Cho dï h¾n qua ®−îc mét cöa chóng ta nh−ng cßn cöa thø hai h¾n lµm sao qua khái ®−îc. *** Tho¸t ra khái cöa, TiÓu Phi chît nghe tiÕng " A di ®µ phËt " cÊt lªn ræn r¶ng, tiÕp liÒn theo, nhiÒu tiÕng n÷a rËp lªn. Kh¾p bèn bªn, n¨m nhµ s− mÆc ¸o mÇu tro x¸m tña ra v©y chÆt l¹i. C¶ n¨m ng−êi ch¾p tay lªn ngùc tr«ng thËt trang nghiªm, nh−ng chÝnh tr«ng trang nghiªm ®ã, to¸t ra mét uy lùc kinh ng−êi. DÉn ®Çu lµ nhµ s− mµy b¹c, T©m Mi ®¹i s−. TiÓu Phi quÐt cÆp m¾t g»n giäng: - KÎ xuÊt gia cuÜng lµm c¸i chuyÖn mai phôc sao? T©m Mi ®¹i s− niÖm mét trµng phËt hiÖu: - L·o t¨ng vèn khong cã ý h¹i ng−êi, thÝ chñ kh«ng nªn dïng lêi c«ng kÝch nh− thÕ. ThÝ chñ nªn biÕt r»ng nh÷ng kÎ hay c«ng kÝch th−êng tù lµm th−¬ng tæn chÝnh con ng−êi m×nh tr−íc, ®· kh«ng h¹i ®−îc ai mµ cßn h¹i ng−îc l¹i chÝnh m×nh. ¤ng ta nãi b»ng mét giäng rÊt chËm r·i hßa nh·, nh−ng khi lät vµo tai TiÓu Phi th× mçi mét tiÕng cña «ng ta l¹i y nh− sÊm sÐt, lµm cho ng−êi nghe cø c¶m thÊy mµng tai bÞ déi " oong, oong " kh«ng døt. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 220 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi h−íng m¾t: - VËy th× lêi lÏ cña «ng ch¾c ªm dÞu l¾m nhØ? MiÖng th× nãi nh−ng ch©n h¾n ®· nghiªng ®−a m×nh nhÝch ra s¸t vßng v©y. TiÓu Phi thõa biÕt nÕu tung m×nh nh¶y lªn th× tøc kh¾c sÏ bÞ trµng h¹t cña nhµ s− quËt sôm ®«i ch©n, cho nªn cßn cã c¸ch nghiªng m×nh võa thñ võa x«ng ra kÏ hë. Kh«ng dÌ ch©n h¾n võa di ®éng th× nh÷ng nhµ s− còng lËp tøc di déng liÒn theo vµ khi h¾n dõng l¹i th× c¸c nhµ s− còng ®Òu dõng l¹i. T©m Mi ®¹i s− ®¹i s− l¹i niÖm phËt hiÖu: - KÎ xuÊt gia kh«ng bao giê nghÜ ®Õn chuyÖn s¸t sinh, trong tay thÝ chñ cã kiÕm chØ cÇn thÝ chñ x«ng ra ®−îc khái c¸i trËn La h¸n nho nhá nµy th× bÇn t¨ng v« cïng béi phôc vµ cung kÝnh ®Ó ®i mét c¸ch tù do. TiÓu Phi mÝm miÖng ®øng yªn mét chç. H¾n nhËn thÊy nh÷ng nhµ s− nµy ch¼ng nh÷ng vâ c«ng th©m hËu mµ viÖc bè trÝ l¹i v« cïng chÆt chÏ y nh− mét vßng xiÒng kh«ng s¬ hë mét gãc nµo, c¸ch bè trÝ chÆt chÏ Êy lµm cho kÎ bÞ v©y muèn tho¸t còng kh«ng ph¶i dÔ. Lóc t¸m chÝn tuæi TiÓu Phi ®· tõng xem mét con ®µ ®iÓu bÞ m·ng xµ v©y khèn .Con r¾n thËt lín cong m×nh l¹i, ®Çu vµ ®u«i giao víi nhau gi÷ con ®µ ®iÓu vµo gi÷a. Má ®µ ®iÓu bÐn , nh−ng cø hÔ mæ ®Çu th× ®u«i r¾n quÊt qua. Cßn nÕu mæ ®u«i th× bÞ ®Çu r¾n t¸p, cø nh− thÕ lµm cho con ®µ ®iÓu mÖt dõ mµ còng kh«ng lµm sao tho¸t ®−îc. M·i ®Õn mét lóc sau, chõng nh− kh¸m ph¸ ra c¸i thÕ l−ìng ®Çu thä ®Þch Êy, con ®µ ®iÓu ®øng im mét chç kh«ng ®éng ®Ëy, chê mét lóc thËt l©u, ®Õn c¸i lóc mµ con m·ng xµ kh«ng cßn kiªn nhÉn ®−îc n÷a, con ®µ ®iÓu th×nh l×nh phãng ra mét có sÊm sÐt vµ tù nhiªn lµ con r¾n thÊt c¬. Nh×n vµo thÕ trËn cña mÊy nhµ s−, TiÓu Phi h×nh dung ngay l¹i sù chøng kiÕn trËn ®Êu gi÷a r¾n vµ chim håi nhá vµ lËp tøc ¸p dông ngay lÊy thÕ tÞnh chÕ ®éng cña con chim ®µ ®iÓu. H¾n ®øng im l×m. Qu¶ nhiªn, ®øng ®îi mét lóc l©u, T©m Mi ®¹i s− b¾t ®Çu næi nãng, «ng ta trÇm giäng: - ThÝ chñ ®Þnh bã tay chÞu trãi ®Êy µ? TiÓu Phi khÏ nhÝch ®Çu mét c¸i: - Kh«ng. H¾n tr¶ lêi mét tiÕng y nh− lµ kh«ng muèn l·ng phÝ mét h¬i thë nµo c¶. T©m Mi ®¹i s− gÆng l¹i: - ThÕ t¹i sao th× chñ kh«ng chÞu ®i? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 221 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi tr¶ lêi tØnh kh«: - C¸c «ng kh«ng muèn giÕt t«i, t«i còng kh«ng muèn giÕt c¸c «ng v× lÏ ®ã cho nªn t«i kh«ng ®i ®−îc. T©m Mi ®¹i s− mØm c−êi: - NÕu thÝ chñ mµ giÕt ®−îc, bÇn t¨ng nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng phiÒn tr¸ch g× c¶. TiÓu Phi còng c−êi: - ThÕ th× hay qu¸... TiÕng nãi cña h¾n ph¸t cïng mét lóc víi th©n h×nh ®éng ®Ëy, vµ c¸i ®éng cña h¾n cßn h¬n ®iÖn chíp. ChØ thÊy mét ¸nh s¸ng nh¸ng lªn, thanh kiÕm ®· chÜa th¼ng vµo yÕt hÇu cña T©m Mi ®¹i s−. Bèn nhµ s− xung quanh lËp tøc tiÕn lªn, bèn bµn tay ®ang chÊp vôt rÏ ra, ch−ëng ¶nh dùng lªn nh− nói. Nh−ng c¸i tÊn c«ng chíp nho¸ng cña TiÓu Phi kh«ng hoµn toµn nh− thÕ, tay h¾n huy ®éng thanh kiÕm nh−ng ch©n th× l¹i b¾n lïi. T¸m bµn tay cña bèn nhµ s− ®¸nh vuét ra tr−íc vµ tù nhiªn tÊt c¶ ®Òu chôp ngay lªn thanh kiÕm cña TiÓu Phi. T©m Mi ®¹i s− trÇm giäng: - Giái. TiÕng " giái " ®−îc thèt ra, èng tay ¸o cña «ng cuèn m¹nh. " ThiÕu L©m thiÕt tô ", mét ngãn ®ßn ¸c hiÓm chôo phñ lªn ®Çu cña TiÓu Phi, tuy h¾n lïi, nh−ng thanh kiÕm vÉn n»m ngang nh− tr−íc, nghÜa lµ môc tiªu vÉn lµ yÕt hÇu cña T©m Mi ®¹i s−. Vµ chØ nghe " so¹t " mét tiÕng, èng tay ¸o r«ng cña nhµ s− ®· bÞ ®øt to¹c ra mét lç lín. TiÕp liÒn theo, vïng kiÕm cña TiÓu Phi nh− mét c¸i bãng lín l¨n trßn, h¾n tho¸t ra khái trËn trong ®−êng t¬ kÏ tãc. LÏ tù nhiªn, tho¸t ra b»ng c¸ch ®ã thÕ thñ ë hËu t©m bá trèng. T©m Mi ®¹i s− lËp tøc gÇm lªn: - BÇn t¨ng xin ®−a tiÔn. Nghe ch−a trän c©u nãi, TiÓu Phi chît nghe mét luång k×nh phong Ëp tíi sau l−ng. Søc xung ra qu¸ lÑ kh«ng lµm sao quay l¹i kÞp víi c¸i ®¸nh thÇn tèc cña nhµ s−, TiÓu Phi chØ cßn c¸ch chuyÓn lªn chÞu ®ùng. Mét luång m¸u nãng dån nghÑn ngang n¬i ngùc, TiÓu Phi n−¬ng theo søc ®¸nh cña ®èi ph−¬ng ®Ó tung th¼ng ®−êng ®i. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 222 Nguyªn t¸c : Cæ Long Y nh− mét con diÒu bèc giã ®øt d©y, th©n ¶nh cña TiÓu Phi b¾n th¼ng lªn xµ xµ theo giã. Nhµ s− ®øng bªn tr¸i qu¸t lín: - §uæi theo. T©m Mi ®¹i s− khÏ l¾c ®Çu: - Kh«ng cÇn. Nhµ s− trÎ tuæi hái: - H¾n kh«ng cßn cã thÓ ch¹y xa ®−îc n÷a, t¹i sao s− thóc l¹i kh«ng cho ®uæi theo? T©m Mi ®¹i s− c−êi: - ChÝnh v× h¾n kh«ng thÓ ch¹y xa ®−îc n÷a cho nªn chóng ta kh«ng cÇn ph¶i ®uæi theo. Suy nghÜ mét gi©y, nhµ s− trÎ tuæi mØm c−êi: - S− thóc nãi ®óng. Nh×n theo h−íng TiÓu Phi, T©m Mi ®¹i s− nãi thËt thÊp giäng: - KÎ xuÊt gia lÊy tõ bi lµm träng, khi cã thÓ kh«ng lµm cho ng−êi bÞ th−¬ng th× tèt h¬n hÕt lµ nªn lµm theo c¸ch Êy. Tõ n·y ®øng xa xa nh×n c¸c nhµ s− ®èi phã, cho ®Õn b©y giê §iÒn ThÊt míi bËt c−êi thµnh tiÕng: - Hay, ®óng lµ kÎ xuÊt gia " lÊy tõ bi lµm träng ", nÕu kÎ cã thay hä ®Ó giÕt ng−êi th× nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê hä ra tay. *** N−¬ng theo ch−ëng lùc cña ®èi ph−¬ng, TiÓu Phi b¾n m×nh lªn kh«ng vµ lÇn lÇn ho¸ gi¶i ch−ëng lùc ®ã. Ch−ëng lùc cña ThiÕu Lam hé ph¸p qu¶ thËt lµ hïng hËu, TiÓu Phi l−ít ra gÇn m−êi tr−îng míi cã thÓ g−îng ®øng l¹i ®−îc. Vµ khi tung m×nh nh¶y lªn mét lÇn n÷a h¾n míi nhËn ra lµ néi lùc cña m×nh ®· bÞ tæn th−¬ng, nh−ng chót th−¬ng thÕ Êy h¾n tin r»ng h¾n sÏ chÞu ®ùng ®−îc. Trui luyÖn trong gian khæ, vïi m·i trong tuÕ nguyÖt ®· lµm cho h¾n trë thµnh mét con ng−êi kh«ng ph¶i dÔ dµng ng· quÞ, vãc th©n cña h¾n m−êng t−îng s¾t thÐp t¹o thµnh. Mµn chiÒu mçi lóc cµng sÉm dÇn, bèn phÝa kh«ng thÊy bãng ng−êi qua l¹i nh÷ng mçi Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 223 Nguyªn t¸c : Cæ Long mét t¸n c©y, mét m¸i ngãi, ph¶ng phÊt y nh− ®Òu cã ®Þch nh©n mai phôc. B»ng trùc gi¸c cña thó rõng TiÓu Phi nhËn ra nh− thÕ. Tho¸t khái ®−îc n¬i ®ã, TiÓu Phi kÓ nh− lµ v¹n h¹nh. §èi víi sù v©y vßng ThiÕu L©m vµ bèn ng−êi cao ®Ö, trong thiªn h¹ cã thÓ nãi lµ rÊt Ýt ai tho¸t khái. Kh«ng riªng nhËn xÐt cña mét ng−êi mµ gÇn nh− tÊt c¶ vâ l©m ®Òu hiÓu mét c¸ch kh¼ng ®Þnh nh− thÕ. ChØ cã ®iÒu TiÓu Phi ch−a ph¶i lµ muèn ®i. ChuyÖn ch−a thµnh c«ng, nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng thÓ nöa ®−êng bá dë. Nh−ng bän §iÒn ThÊt ®· ®em giam Lý TÇm Hoan vµo mét n¬i nµo? TiÓu Phi g−¬ng ®«i m¾t nh− chim −ng ®¶o bèn phÝa, th×nh l×nh h¾n nghe cã tiÕng c−êi. Giäng c−êi kh«ng cao, nh−ng kho¶ng c¸ch thËt gÇn, nghe y nh− lµ ë s¸t mét bªn. TiÓu Phi quay ®Çu b©y giê h¾n míi ph¸t hiÖn ng−êi cã giäng c−êi ®ã ë c¸ch thËt xa. Tõ mét ng«i nhµ xa ngoµi n¨m tr−îng, mét l·o giµ ngåi dùa lan can ®äc s¸ch. L·o xem mét c¸ch ch¨m chó xuÊt thÇn, y nh− lµ ngoµi nh÷ng ®iÒu trong s¸ch ra,l·o kh«ng cßn chó ý ®Õn ®iÒu g× kh¸c n÷a. L·o mÆc mét chiÕc ¸o cÈm bµo h¬i cò, bé mÆt thon vµ dµi, da mÆt l·o vµng nh− s¸p, céng víi hµm r¨ng l−a th−a, y nh− mét l·o giµ häc gi¶ trãi gµ kh«ng chÆt. Nh−ng mét häc gi¶ trãi gµ kh«ng chÆt mµ l¹i cã mét giäng c−êi lån léng, giäng c−êi mµ lµm cho ng−êi nghe t−ëng chõng nh− giäng c−êi ë s¸t mét bªn th× qu¶ lµ mét con ng−êi Ýt cã. TiÓu Phi dõng l¹i ©m thÇm nh×n l·o. L·o giµ cÈm y nh− kh«ng nghe thÊy sù cã mÆt cña TiÓu Phi, l·o ®−a ngãn tay thÊm n−íc miÕng thong th¶ lËt qua trang kh¸c, l·o võa xem võa gËt gï, tá vÎ v« cïng ®¾c ý. TiÓu Phi lïi ra sau thªm mÊy b−íc n÷a råi quay m×nh bá sang h−íng kh¸c. H¾n ®i riÕt mét h¬i ngoµi ba m−¬i tr−îng mµ kh«ng thÌm ngã l¹i vµ h¾n nhón m×nh lu«n ba c¸i, th©n ¶nh ®· khuÊt vµo trong rõng tróc. Qua khái rõng tróc lµ ®Õn rõng mai. §óng gi÷a mïa hoa në ré, h−¬ng th¬m ph−ng phøc mét vïng .TiÓu Phi hÝt mét h¬i dµi kh«ng khÝ trong lµnh nÐn sù tøc nghÑn bëi vÕt th−¬ng mét ch−ëng. Cho ®Õn b©y giê h¾n míi nhËn ra th−¬ng thÕ kh«ng ph¶i nhÑ. Võa vËn dông ch©n khÝ, h¾n c¶m thÊy nghe nh− huyÕt muèn vät ra, h¾n cè g¾ng dån nÐn, h¾n nhËn thÊy r»ng b©y giê nÕu giao ®Êu víi ng−êi th× v« ph−¬ng thñ th¾ng. Ngay lóc ®ã chît nghe tiÕng s¸o næi lªn. TiÕng s¸o næi lªn. TiÕng s¸o trong mµ cao vót mét c¸ch l¹ k×, tuyÕt ®ãng thµnh b¨ng trªn cµnh c©y nh− bÞ ©m lùc tõ tiÕng s¸o rít xuèng tõng m¶nh tõng m¶nh lao chao trong giã. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 224 Nguyªn t¸c : Cæ Long Trong vïng hoa tuyÕt xa xa, mét ng−êi ®øng dùa d−íi gèc c©y mai giµ lim dim n©ng èng s¸o. Con ng−êi Êy mÆc chiÕc ¸o gÊm cò xÝ, ®óng lµ l·o giµ mÆt vµng ngåi ®äc s¸ch trong gian nhµ mµ TiÓu Phi thÊy khi nÉy. TiÕng s¸o ®ang vót chît xuèng trÇm uyÓn chuyÓn nh− mang m¶nh −u t−. TiÓu Phi quay l¹i nh×n s÷ng ng−êi thæi s¸o vµ nãi tõng tiÕng mét: - ThiÕt DÞch tiªn sinh. ThiÕt DÞch tiªn sinh ngÈng mÆt, ®«i m¾t «ng ta nh− ¸nh ®iÖn ngêi ngêi. B»ng v¸o ¸nh m¾t ®ã ®· lµm cho «ng ta nhá ®i m−êi tuæi. Nh×n ch»m ch»m vµo TiÓu Phi mét lóc kh¸ l©u, ThiÕt DÞch tiªn sinh vôt hái: - C¸c h¹ bÞ th−¬ng µ? TiÓu Phi h¬i ng¹c nhiªn, nh·n lùc cña l·o giµ nµy qu¶ thËt lµ lîi h¹i. ThÊy TiÓu Phi kh«ng ®¸p, ThiÕt DÞch tiªn sinh hái tiÕp: - C¸c h¹ bÞ th−¬ng ë sau l−ng µ? TiÓu Phi tr¶ lêi thËt x½ng - §· biÕt cßn hái lµm g× n÷a? ThiÕt DÞch tiªn sinh ®iÒm nhiªn hái tiÕp: - BÞ T©m Mi ®¹i s− h¹ thñ ®Êy chø? TiÓu Phi b¾t ®Çu h¬i tøc, h¾n hõ hõ trong miÖng chø kh«ng chÞu tr¶ lêi. ThiÕt DÞch tiªn sinh khÏ l¾c ®Çu c−êi: - ThiÕu L©m hé ph¸p tÐ ra còng vËy th«i. TiÓu Phi hái: - Còng thÕ nghÜa lµ sao? ThiÕt DÞch tiªn sinh nãi b»ng mét giäng ®iÒm ®¹m: - B»ng vµo th©n phËn cña «ng ta ®¸ng lý th× kh«ng nªn cã lèi ®¸nh sau l−ng nh− thÕ vµ mét khi lµm cho c¸c h¹ bÞ th−¬ng råi th× l¹i cµng kh«ng nªn ®Ó sæng mµ ®i ®Õn gÆp ta. ¤ng ta l¹i lÈm bÈm nh− nãi mét m×nh: - L·o hoµ th−îng ch¼ng lÏ l¹i gië c¸i lèi " M−în tay kÎ kh¸c giÕt ng−êi thÕ cho m×nh ". TiÓu Phi l¹nh lïng: - ChuyÖn ®ã cã g× mµ «ng ph¶i th¾c m¾c. Thø nhÊt nÕu kh«ng ®¸nh sau l−ng th× «ng ta lµm sao ®¸nh ®−îc, thø hai cho dï ®· ®¸nh ®−îc nh− thÕ nh−ng «ng ta còng kh«ng lµm sao giÕt t«i ®−îc, thø ba kh«ng ph¶i m−în tay «ng v× «ng ®©u cã giÕt ®−îc t«i. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 225 Nguyªn t¸c : Cæ Long ThiÕt DÞch tiªn sinh −êi lín: - Qu¶ lµ mét khÈu khÝ hµo hïng. ¤ng ta ng−ng ngang tiÕng c−êi vµ giäng nãi vôt trë nªn d÷ tîn: - Ng−¬i ®· thô th−¬ng, ta kh«ng thÓ ra tay ®−îc, nh−ng v× ng−¬i lín lèi qu¸ cho nªn buéc lßng ta ph¶i cho ng−¬i mét bµi häc. H×nh nh− c¶m thÊy m×nh nãi ®· h¬i nhiÒu nªn TiÓu Phi ®øng nhÕch mÐp lµm thinh. ThiÕt DÞch tiªn sinh nãi tiÕp: - NghÜ v× ng−¬i ®· thô th−¬ng nªn nh−êng ng−¬i tr−íc ba chiªu ®ã? TiÓu Phi ngã s÷ng l·o giµ ®èi diÖn vµ chît bËt c−êi. Cïng mét lóc víi tiÕng c−êi, h¾n tra thanh kiÕm vµo l−ng vµ quay mÆt bá ®i. ThiÕt DÞch tiªn sinh cÊt giäng c−êi ha h¶ vôt phÊt tay ¸o réng phãng m×nh chÆn ngay tr−íc mÆt TiÓu Phi. G−¬ng mÆt cña «ng ta s¾t l¹i: - §· ®Õn tr−íc mÆt ta cßn muèn ®i ®©u n÷a? TiÓu Phi tr¶ lêi mµ m¾t kh«ng thÌm ngã: - T«i kh«ng ®i th× «ng ph¶i chÕt. ThiÕt DÞch tiªn sinh c−êi thËt lín: -Ta chÕt hay ng−¬i chÕt. TiÓu Phi l¾c ®Çu thËt nhÑ: - Kh«ng mét ng−êi nµo cã thÓ nh−êng ta næi ba chiªu. ThiÕt DÞch tiªn sinh gÆng l¹i: - NghÜa lµ nÕu ta nh−êng ba chiªu th× ph¶i chÕt. TiÓu Phi gËt ®Çu: - §óng. ThiÕt DÞch tiªn sinh nh−íng m¾t: - ThÕ th× t¹i sao ng−¬i kh«ng ®Ó ta thö mét bËn xem sao? TiÓu Phi kh«ng tr¶ lêi mµ quay l¹i nh×n th¼ng vµo m¾t ®èi ph−¬ng. ThiÕt DÞch tiªn sinh chît nghe mét luång h¬i l¹nh x«ng lªn tõ x−¬ng sèng. §· qu¸ nöa ®êi ng−êi, ®· dù kh«ng biÕt bao nhiªu trËn ®Êu vµ ®· gÆp kh«ng biÕt bao nhiªu cÆp m¾t: m¾t xanh lÌ, m¾t næi g©n m¸u, m¾t nh− hai ngän ®Ìn khuya... nh−ng ch−a bao giê ThiÕt DÞch tiªn sinh thÊy ®«i m¾t dÔ sî nh− ®«i m¾t g· thiÕu niªn nµy. Trªn ®êi nµy,cã rÊt nhiÒu czÆp m¾t hung ¸c: m¾t ba gãc, m¾t xÕch, m¾t låi, m¾t o¸n ®éc, Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 226 Nguyªn t¸c : Cæ Long m¾t phÉn né, m¾t hÇm hËp s¸t c¬... nh−ng ®«i m¾t cña g· thiÕu niªn nµy th× qu¶ lµ ®«i m¾t mµ trªn ®êi «ng ta ch−a tõng gÆp. Míi ngã tho¸ng qua rÊt dÔ cã c¶m t−ëng nh− nh×n vµo ®«i m¾t b»ng ngäc th¹ch nh−ng khi h¾n ®¶o cÆp m¾t qua th× ng−êi bÞ nh×n l¹i cã c¶m t−ëng nh− ®«i m¾t cña t−îng thê trªn ¸n thê dßm xuèng kÎ ®¨ng h−¬ng. ThiÕt DÞch tiªn sinh bÊt gi¸c lïi ra sau hai b−íc. Ngay lóc Êy, thanh kiÕm cña TiÓu Phi ®· rót ra. Mét kiÕm rót ra kh«ng bao giê kh«ng thÊm m¸u. §ã lµ sù tù tin cña TiÓu Phi. Lßng tù tin ®ã ®· qua nhiÒu minh chøng. Vµ cã lÏ v× thÕ mµ khi kh«ng d¸m ch¾c trong møc tuyÖt ®èi h¾n kh«ng bao giê rót kiÕm. ThiÕt DÞch tiªn sinh tung m×nh lªn khái ngän mai, nhiÒu tiÕng ®éng rµo rµo, nh÷ng m¶nh tuyÕt, nh÷ng cµnh mai b¾n v¨ng bèn phÝa. Cïng víi nh÷ng m¶nh tuyÕt, nh÷ng cµnh mai, ThiÕt DÞch tiªn sinh lµ xµ ®¸p xuèng, trªn mÆt tuyÕt nhiÒu giät m¸u læ ®æ rít xuèng. V× thuéc vÒ ®ßn nh−êng, nªn thanh kiÕm cña TiÓu Phi kh«ng nh»m hiÓm yÕu mòi kiÕm chØ sít so¹t c¸nh tay. TiÓu Phi ®−a m¾t nh×n theo dÊu m¸u: - Kh«ng ai cã thÓ nh−êng ta næi ba chiªu, mét chiªu còng kh«ng thÓ? ThiÕt DÞch tiªn sinh mÆt x¸m nh− ®Êt th«, «ng ta ®øng dùa vµo gèc mai thë dèc. ChiÕc tiªu chÊn ®éng vâ l©m cña «ng ta vÉn ph¶i chÞu chËm h¬n ®èi thñ. TiÓu Phi lõ ®õ ®«i m¾t: - ¤ng kh«ng chÕt v× «ng ®· gi÷ v÷ng lêi høa nh−êng ba chiªu. TiÓu Phi vôt c−êi vµ nãi tiÕp: - Dï sao «ng kh¸ h¬n T©m Mi ®¹i s−. H¾n muèn nãi ®Õn sù thÊt tÝn cña ng−êi cao ®Ö ThiÕu L©m. ¤ng ta nãi chØ cÇn tho¸t ®−îc ra khái trËn th× sÏ c¶m phôc vµ TiÓu Phi ®i yªn æn. ThÕ mµ khi h¾n ®i ra khái trËn ®−îc th× «ng ta l¹i ®¸nh lÐn sau l−ng. ThiÕt DÞch tiªn sinh võa thë dµi võa nãi: - Cßn hai chiªu n÷a. TiÓu Phi gÆng l¹i: - Hai chiªu n÷a? ThiÕt DÞch tiªn sinh cè nÐn c¬n ®au c−êi g−îng: - Ta nh−îng ba chiªu nh−ng ng−¬i míi ra tay cã mét. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 227 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi nh×n th¼ng vµo mÆt ®èi ph−¬ng vµ khÏ gËt gï: - §−îc. Vµ vôt tay t¸t vµo ThiÕt DÞch tiªn sinh hai c¸i nhÌ nhÑ: - B©y giê th× ®ñ ba chiªu råi ®ã. C©u nãi ch−a døt th× tõ trong èng tiªu cña ThiÕt DÞch tiªn sinh vôt khua lªn mét vïng ¸nh s¸ng nh− mét vïng m−a mï bay th¼ng vµo ng−êi cña TiÓu Phi. Nh− mét chiÕc ph¸o th¨ng thiªn, TiÓu Phi b¾n th¼ng m×nh lªn vµ tµ tµ r¬i xÐo xuèng c¸ch ®ã gÇn ba tr−îng. Cho ®Õn b©y giê nghÜa lµ sau khái chÊm ®Êt TiÓu Phi míi hay r»ng ch©n m×nh ®· bÞ tróng ¸m khÝ tõng trong «ng tiªu cña ThiÕt DÞch tiªn sinh. H¾n kh«ng thÓ g−îng ®øng ®−îc n÷a, ®µnh ph¶i ngåi khuþu xuèng ®Êt. Da mÆt tr¾ng bÖnh cña ThiÕt DÞch tiªn sinh chõng nh− cã m¸u trë l¹i, «ng ta võa thë võa c−êi: - B÷a nay ta ®· häc ®−îc cña ng−¬i mét ®iÒu hay, ®ã lµ kh«ng bao giê nh−êng ai ba chiªu c¶. Nh−ng ®ång thêi ng−¬i ph¶i nhí r»ng ng−¬i còng ®· häc ®−îc mét ®iÒu kh«ng dë: khi ®· ra tay th× ph¶i lµm cho ®èi ph−¬ng ng· quÞ nÕu kh«ng ng−¬i sÏ kh«ng bao giê cßn c¬ héi n÷a TiÓu Phi nghiÕn r¨ng nh×n mÊy mòi ¸m khÝ ghim s©u trªn c¼ng cña m×nh vµ nãi nh− rÝt tõng tiÕng mét: - Bµi häc nµy nhÊt ®Þnh ta sÏ kh«ng bao giê quªn ®−îc. ThiÕt DÞch tiªn sinh h−íng m¾t: - Tèt, vËy ng−¬i h·y ®i ®i. TiÓu Phi ch−a tr¶ lêi, th× ®· nghe nhiÒu tiÕng b−íc ch©n dËp dån ch¹y tíi. Vµ cã tiÕng ng−êi kªu: - TiÒn bèi, ThiÕt DÞch tiÒn bèi ®· giÕt ®−îc tªn c©u trÖ Êy råi chø? ThiÕt DÞch tiªn sinh cau mµy ngã TiÓu Phi vµ g¾t nhá: - §i mau, ta kh«ng giÕt ng−¬i, ta còng kh«ng b»ng lßng ®Ó cho ng−¬i chÕt vµo tay ng−êi kh¸c. §i mau. TiÓu Phi tung m×nh mét c¸i l¨n ra ngoµi hai tr−îng. Ch©n kh«ng ®i ®−îc, h¾n di ®éng th©n m×nh b»ng hai c¸nh tay. Nh−ng h¾n sÏ biÕt m×nh sÏ kh«ng thÓ ®i xa ®ùoc vµ mÆt tuyÕt tr¾ng ngêi kia sÏ lµ n¬i ghi l¹i vÕt tÝch cho bän TriÖu ChÝnh NghÜa. Vµ tù nhiªn, dï biÕt thÕ, h¾n còng kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c n÷a. Huèng chi, trong khi ®ã TiÓu Phi ®· c¶m nghe ngùc m×nh ®ang tøc nghÑn, m¸u ó Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 228 Nguyªn t¸c : Cæ Long nh− muèn trµo lªn, cho dï kh«ng ai ®uæi theo, tù h¾n còng kh«ng chèng chäi ®−îc bao l©u n÷a. §iÒu mong mái nhÊt ®èi víi h¾n b©y giê lµ gÆp ®−îc Lý TÇm Hoan, ®Ó nãi cho hä Lý biÕt r»ng h¾n ®· hÕt søc råi. Gi÷a lóc TiÓu Phi ®ang chãi tay tr−ên tíi vµ trong lßng ®ang mang b¨n kho¨n th× chît cã mét bãng ng−êi lao vót tíi bªn m×nh h¾n. *** Trong gian phßng cña Long Tiªu V©n th¾p mét c©y ®uèc s¸ng. G−¬ng mÆt tr¾ng bÖt bÞnh ho¹n cña Lý TÇm Hoan phít mét líp hång hång. H¾n vÉn ho sï sô. Long Tiªu V©n im lÆng ngåi nh×n ng−êi em kÕt nghÜa. Chê cho Lý TÇm Hoan ho døt, Long Tiªu V©n míi kª s¸t chÐn r−îu vµ nghiªng nhÑ v« miÖng h¾n. Uèng xong chÐn r−îu, Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - §¹i ca, anh xem kh«ng giät r−îu nhá ra ngoµi ®Êy. Cho dï ai b¾t t«i treo ng−îc lªn nh−ng cø hÔ cho chÐn r−îu vµo m«i th× nhÊt ®Þnh t«i sÏ kh«ng bao giê ®Ó ®æ ra ngoµi mét giät. Muèn c−êi nh−ng miÖng Long Tiªu V©n l¹i trë thµnh nh− mÕu: - T¹i lµm sao hiÒn ®Ö kh«ng ®Ó cho anh gi¶i huyÖt? Lý TÇm Hoan c−êi: - T«i lµ mét con ng−êi rÊt khã mµ dõng l¹i ë nöa chõng l¾m, nÕu ®Ó anh gi¶i huyÖt th× råi t«i l¹i sÏ nghÜ tíi viÖc ®i ngay. Long Tiªu V©n nãi: - B©y giê... b©y g× th× hä kh«ng cã ë ®©y, nÕu hiÒn ®Ö... Lý TÇm Hoan ng¾t lêi: - §¹i ca ®Õn b©y giê mµ anh vÉn ch−a hiÓu ý t«i sao? Long Tiªu V©n thë ra: - Anh hiÓu, nh−ng... Lý TÇm Hoan c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 229 Nguyªn t¸c : Cæ Long - T«i biÕt anh muèn nãi g× råi, nh−ng thùc th× anh ®©u cã g× ®©u ph¶i ®èi víi t«i, anh ®· ®em t«i tõ kho chøa cñi lªn ®©y võa t©m t×nh võa cã r−îu uèng, nh− vËy t×nh huynh ®Ö ®· tho¶ m·n l¾m råi. © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2