Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 19

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

97
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 19: Gieo độc gặp độc.... Tâm Mi đại sư hình như nhìn thấu được tâm ý của lão nên hết sức đề phòng, dù làm gì hay đi bất cứ đâu, đều đặt Lý Tầm Hoan trong vòng giám thị của mình.....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 19

 1. TiÓu Lý phi ®ao 261 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø m−êi chÝn Gieo ®éc gÆp ®éc T©m Mi ®¹i s− h×nh nh− nh×n thÊu ®−îc t©m ý cña l·o nªn hÕt søc ®Ò phßng, dï lµm g× hay ®i bÊt cø ®©u, ®Òu ®Æt Lý TÇm Hoan trong vßng gi¸m thÞ cña m×nh. §iÒn ThÊt tuy rÊt øc nh−ng ®µnh nuèt giËn mµ lµm thinh. Xe ch¹y rÊt nhanh, khi n¾ng vµng xÕ ngang ®Ønh nói, xe ®· tiÕn vµo mét thÞ trÊn nho nhá. B©y giê th× g· ®¸nh xe còng hÕt d¸m nh¾c ®Õn chuyÖn uèng hay ¨n, cè c¾n r¨ng chÞu ®ãi dong xe theo ý kh¸ch. Cç xe ch¹y ngang qua mét ®−êng phè nhén nhÞp, mïi dÇu chiªn cña b¸nh tiªu vµ chµ qu¶y th¬m phøc bèc lªn. Mét mô ®µn bµ mËp óc nóc m×nh mÈy lam lò ®Çu bï, tõ trong cöa tiÖm " ch¹p ph« " gÇn ®ã, xång xéc b−íc ra kÐo lÊy vµnh tai chó bÐ l«i xÒnh xÖch vµo nhµ, miÖng kh«ng ngít cµu nhµu: - B¸nh tiªu c¸i th»ng cha nµy, cã x«i ¨n lµ ph−íc ba ®êi ®Ó l¹i, cßn ®ßi b¸nh tiªu b¸nh tóng g× n÷a? Chê khi nµo th»ng cha giµ quØ cña mµy giµu cã råi h·y ®ßi b¸nh tiªu. §øa nhá phông phÞu khãc lªn: - Ba t«i giµu, t«i ¨n b¸nh bao nh©n thÞt chø thÌm ¨n b¸nh tiªu µ. Lý TÇm Hoan chua ch¸t thë dµi. C¸i c¸n c©n qu¸ chªnh lÖch gi÷a nghÌo vµ giµu trªn ®êi qu¶ lµ mét ®iÒu ®¸ng buån. Trong tÇm ý thøc non d¹i cña hai ®øa trÎ, c¸i ý thøc giai cÊp mµ chóng ®ang sinh tr−ëng, mãn ¨n b¸nh bao nh©n thÞt lµ mét −íc väng hÕt søc lín lao mµ chóng khã lßng th−ëng thøc ®−îc. §−êng ®i ®· hÑp, l¹i thªm hµnh g¸nh b¸nh tiªu ®«ng ng−êi chen chóc mÆc cho tªn ®¸nh xe rèng cæ hß hÐt chiÕc xe ngùa gÇn nh− chØ nhÝch lÇn tõng b−íc mét. Hai ®øa bÐ khi n·y m¾t ®· r¸o ho¸nh, tay mái ®· b−ng mét t« x«i nÕp, ngåi bªn vÖ ®−êng, hao h¸u thÌm thuång nh×n vµo nh÷ng chiÕc b¸nh tiªu trªn tay nh÷ng kÎ kh¸c. §iÒn ThÊt r−ín cæ ngã vµo hai t«i x«i cña chóng vµ ®ét nhiªn nh¶y ph¾t xuèng xe, nÐm c¹nh mét ®Ønh b¹c trªn chiÕc kÖ con dïng ®Ó n¾n b¸nh, mét tay hít hèt cµn h¬n m−êi chiÕc b¸nh võa ®−îc vít ra khái ch¶o, chen vÑt mäi ng−êi quµy qu¶ b−íc trë ra. Nh÷ng ng−êi ®ang ®îi tuy rÊt øc, nh−ng khÝ thÕ hïng hæ cña hä §iÒn lµm cho hä ®©m ng¸n, chØ miÕng m¾ng thÇm: in nh− lµ ®å ¨n c−íp. Hai tay bî lÊy bäc b¸nh cßn t−¬m h¬i nãng, §iÒn ThÊt tiÕn ®Õn tr−íc mÆt hai ®øa nhá, t−¬i c−êi: - Em bÐ, ta mêi hai em ¨n b¸nh, hai em ®æi cho ta hai t« x«i nhÐ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 262 Nguyªn t¸c : Cæ Long Hai ®øa nhá trßn m¾t nh×n ®èi t−îng, h×nh nh− chóng kh«ng lµm sao tin næi trªn ®êi l¹i cã ng−êi tèt bông ®Õn thÕ. §iÒn ThÊt vÉn cè thËt ngät ngµo: - Ta sÏ cho thªm hai em mét x©u tiÒn ®i mua kÑo ¨n. Hai ®øa trÎ s÷ng ®i mét lóc, cuèi cïng trao ngay t« x«i vµo tay hä §iÒn, mét ®øa bî b¸nh, mét ®øa x¸ch tiÒn vµ hÊp tÊp ®øng lªn x©y m×nh ch¹y liÒn. ¸nh m¾t T©m Mi ®¹i s− h«ng khái béc lé tia mõng, nh×n §iÒn ThÊt khÖ nÖ b−ng hai t« x«i quay vÒ, «ng ®ãn b»ng nô c−êi khen ngîi: - §µn viÖt qu¶ lµ ng−êi tri tóc trÝ h¬n ng−¬i ®a m−u, bÇn t¨ng hÕt søc kh©m phôc. §iÒn ThÊt mØm c−êi ®¾c ý: - T¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ kÎ h¸o ®ãi, nh−ng nÕu ®ªm nay ph¶i kiÕn tr×nh th× ph¶i ¨n cho thËt no m¬Ý ®Çy ®ñ tinh thÇn,b»ng kh«ng nöa ®−êng rñi xÈy ra bÊt tr¾c, søc lùc kh«ng cßn, lÊy g× mµ ®èi phã ®©y? T©m Mi ®¹i s− gËt gï: - Qu¶ nh− vËy . B−ng mét t« x«i trao sang T©m Mi ®¹i s−, §iÒn ThÊt nãi tiÕp: - Xin mêi ®¹i s−. T©m Mi ®¹i s− kh«ng kh¸ch s¸o ®ãn lÊy ngay: - §a t¹ ®µn viÖt. Mµu x«i tuy ®en ngßm v× loµi nÕp t¹p, vµ dï ch¼ng cã gia vÞ muèi hay ®−êng nh−ng ®èi víi hai ng−êi lóc Êy cßn quÝ h¬n c¶ s¬n hµo h¶i vÞ. V× hä cã thÓ ch¾c ch¾n x¸c nhËn r»ng:trong t« x«i ®ã nhÊt ®Þnh kh«ng cã ®éc. NÐm tia m¾t vÒ phÝa Lý TÇm Hoan, §iÒn ThÊt c−êi khinh khØnh: - T« x«i nµy, theo ng−¬i nãi th× ¨n ®−îc hay kh«ng? Lý TÇm Hoan ch−a kÞp tr¶ lêi th× mét c¬n ho ®· kÐo ®Õn gËp c¶ ng−êi. §iÒn ThÊt bËt c−êi to ®¾c ý: - C¸i l·o Cùc L¹c §ång Tö nÕu cã thÓ tiªn ®o¸n ®−îc tr−íc lµ hai ®øa bÐ thÌm ¨n b¸nh tiªu, l¹i cã thÓ ®o¸n næi §iÒn mç sÏ mua b¸nh ®Ó ®æi lÊy t« x«i, chóng mµ bá ®éc tr−íc vµo hai t« x«i nµy th× dï ta cã bÞ ®éc mµ chÕt, còng ch¼ng cã oan øc chót nµo. Døt lêi, l·o vèc tõng vèc x«i ¨n ngay. T©m Mi ®¹i s− dï lµm thinh kh«ng nãi nh−ng th©m t©m còng cßn nhËn lµ Cùc L¹c §ång Tö dï cã thñ ®o¹n phi phµm, nh−ng còng ch−a ph¶i bËc thÇn tiªn mµ mçi viÖc ®Òu cã thÓ vÞ bèc tiªn tri c¶. TÊt nhiªn t« x«i ®ã «ng cã thÓ yªn t©m mµ ¨n nh−ng lµ bËc xuÊt gia tu hµnh, viÖc uèng ¨n còng ph¶i gi÷ g×n t− th¸i tõ tèn nghi nghiªm trang cho nªn §iÒn ThÊt ¨n xong hÕt t« x«i, T©m Mi ®¹i s− chØ míi nuèt xong hai v«c. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 263 Nguyªn t¸c : Cæ Long Trong khi ®ã, cç xe ®· xa rêi thÞ trÊn, tªn ®¸nh xe chØ mong sím ®−a ®¸m kh¸ch " «n thÇn " nµy nhanh chãng ®Õn n¬i, ®Ó cã thÓ ¨n uèng mét b÷a cho tháa thÝch, do ®ã g· cµng ra roi gôc ngùa thªm nhanh. §iÒn ThÊt c−êi hÓ h¶: - Xe ch¹y nh− thÕ nµy, cã lÏ chØ ®é s¸ng mai lµ ®Õn Tung S¬n råi. T©m Mi ®¹i s− m«i còng tho¶ng nô c−êi tho¶i m¸i: - Hai ngµy nay thÕ nµo d−íi ch©n nói còng cã ®Ö tö bæn m«n chùc chê tiÕp øng, chØ cÇn... Nh−ng ch−a kÞp trßn c©u, ng−êi «ng bçng run lªn bÇn bËt, cho ®Õn t« x«i trªn tay còng kh«ng lµm sao cÇm v÷ng, tõng m¶ng x«i vung vÈy v¨ng quanh. §iÒn ThÊt thÊt søc kªu lªn: - §¹i s−,... kh«ng lÏ ®¹i s−... Rèp! T« x«i trªn tay T©m Mi ®¹i s− ®· bÞ bãp n¸t thµnh m¶nh vôn. §iÒn ThÊt cµng thÊt s¾c hái dån: - Trêi, kh«ng lÏ trong t« x«i cã ®éc? T©m Mi ®¹i s− thë dµi hæn hÓn, nh¾m m¾t lµm thinh. - Ng−¬i xem thö s¾c mÆt ta, ph¶i ch¨ng.. ph¶i ch¨ng còng ®·... Giäng §iÒn ThÊt bçng run lªn tõng chËp, c©u hái kh«ng cÇn tr¶ lêi ®· ®−îc ngay mét ®¸p sè ë b¶n th©n. Lý TÇm Hoan thë dµi th−ên th−ît: - Tuy ta rÊt nghÐt ng−¬i, nh−ng thËt t×nh kh«ng nì nh×n thÊy ng−¬i chÕt. Da mÆt cña §iÒn ThÊt ®· sËm xuèng mµu tro, toµn th©n run lªn d÷ déi nh−ng con m¾t c¨m hên nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan. §«i trßng m¾t c¬ hå lé h¼n ra ngoµi, g©n m¾t næi vßng lªn ®Çy s¸t khÝ, §iÒn ThÊt vôt c−êi lªn ghª rîn: - Tèt l¾m, ng−¬i kh«ng nì nh×n thÊy ta chÕt nh−ng ta l¹i thÝch nh×n thÊy c¸i chÕt cña ng−¬i , ®¸ng lÏ ta nªn giÕt ng−¬i tõ tr−íc. Lý TÇm Hoan c−êi nöa mÐp: - Ng−¬i kh«ng thÊy r»ng, b©y giê cã muèn giÕt ta th× ®· muén råi ch¨ng. Giäng cña §iÒn ThÊt nh− bËt qua gi÷a hai hµm r¨ng rÝt chÆt: - Ph¶i, cã h¬i muén nh−ng còng ch−a muén l¾m. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 264 Nguyªn t¸c : Cæ Long Hai bµn tay l·o tiÕp liÒn theo c©u nãi, siÕt chÆt lÊy vßng cæ cña Lý TÇm Hoan *** TiÓu Phi ®øng ph¾t lªn khái g−êng. G−¬ng mÆt chµng dï vÉn hÕt øc hèc h¸c nh−ng th©n h×nh chµng còng ®· cã thÓ ®øng th¼ng lªn ®−îc. L©m Tiªn Nhi ngåi yªn ch¨m chó ctheo dâi tõng cö déng cña chµng. B»ng amh m¾t nµng ®· béc lä mét niÒm ¸i mé v« biªn: - Con ng−êi anh qu¶ lµ con ng−êi b»ng s¾t, t«i t−ëng ®©u Ýt nhÊt còng ba bèn h«m n÷a anh míi cã thÓ rêi khái gi−êng, kh«ng ngê ch−a ®Çy nöa ngµy anh ®· b−íc xuèng ®Êt ®−îc. TiÓu Phi chÇm chËm b¸ch bé quanh nhµ hai vßng vµ chît hái: - C« n−¬ng nh¾m y cã thÓ b×nh an ®Õn ThiÕu L©m Tù kh«ng? L©m Tiªn Nhi c−êi: - Kh«ng bao giê anh xa khái vÊn ®Ò chÝnh ngoµi ba c©u nãi, nãi tíi nãi lui råi còng nh¾c ®Õn h¾n! Hõ, h¾n, h¾n m·i, t¹i sao kh«ng nãi vÒ t«i, nãi vÒ anh, c¸ nh©n anh chø? §«i m¾t cña TiÓu Phi nh×n L©m Tiªn Nhi kh«ng nh¸y, h¾n chËm r·i nh¾c l¹i c©u hái cña m×nh: - C« n−¬ng nh¾m y cã thÓ b×nh an ®Õn ThiÕu L©m Tù kh«ng? Cuèi còng L©m Tiªn Nhi còng ph¶i ph× c−êi lªn: - C¸i con ng−êi anh qu¶ khã mµ cã thÓ lay chuyÓn ®−îc. Vµ dÞu dµng kÐo tay TiÓu Phi ngåi xuèng ghÕ, nµng nãi tiÕp: - Anh khái lo, kh«ng chõng hiÖn giê y ®ang ngåi yªn lµnh uèng trµ cïng T©m Mi ®¹i s− n¬i Ph−¬ng Tr−îng ThÊt, trµ cña ThiÕu L©m Tù x−a nay næi tiÕng lµ ngon. T©m t×nh TiÓu Phi h×nh nh− ®· bít c¨ng th¼ng, mét nô c−êi hiÕm cã khÏ trªn m«i: - Theo t«i biÕt, th× dï cã c¸n häng, y còng ch¼ng khi nµo chÞu uèng trµ. *** Da mÆt cña §iÒn ThÊt cµng thªm dÔ sî. H¬i thë cña l·o mçi lóc nh− nghÑt dÇn, nh−ng hai bµn tay g©n xanh ®· næi vång lªn vÉn cø bãp chÆt lÊy cæ cña Lý TÇm Hoan ch¼ng bu«ng. Lý TÇm Hoan c¶m thÊy tr−íc m¾t m×nh phñ dÇn xuèng mét mµu ®en th¨m th¼m, Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 265 Nguyªn t¸c : Cæ Long khu«n mÆt cña §iÒn ThÊt cµng lóc cµng thªm xa vêi. Chµng hiÓu lµ c¸i chÕt ®ang ®Õn gÇn víi m×nh l¾m råi. Trong kho¶ng kh¾c gi÷a l»n ranh cña c¸i chÕt vµ c¸i sèng, Lý TÇm Hoan t−ëng ®©u m×nh sÏ nghÜ ®−îc rÊt nhiÒu viÖc. V× chµng th−êng nghe nãi r»ng con ng−êi tr−íc khi s¾p chÕt bao giê còng h¬i nhí l¹i rÊt nhiÒu chuyÖn, tõ nh÷ng viÖc ¸c cho ®Õn viÖc thiÖn ®· tr«i qua trong ®êi m×nh. Nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn thÊy ®Çu ãc m×nh trèng rçng kh«ng mét lý t−ëng nµo, kh«ng bi th−¬ng nuèi tiÕc, còng ch¼ng sî h·i kinh hoµng, tr¸i l¹i chµng c¶m thÊy hÕt søc buån c−êi, c¬ hå bËt c−êi lªn thµnh tiÕng. V× chµng qu¶ kh«ng ngê l¹i cã thÓ cïng c¸i g· §iÒn ThÊt chung nhau mét h¬i thë cuèi cïng. Vµ tÊt nhiªn trªn con ®−êng ®i vÒ câi d−íi, §iÒn ThÊt còng ch¼ng ph¶i lµ ng−êi b¹n tö hµnh tèt lµnh chi. Giäng cña §iÒn ThÊt rÝt lªn, Lý TÇm Hoan nghe nh− tiÕng ai thoang tho¶ng tõ xa, xa nh− tõ câi ®Þa ngôc väng vÒ. - Lý TÇm Hoan, ng−¬i dµi h¬i thËt, t¹i sao ng−¬i ch−a chÕt? Chµng ®Þnh ®¸p l¹i: - V× ta cßn ®îi ng−¬i chÕt tr−íc! Nh−ng chµng kh«ng lµm sao cÊt ®−îc thµnh tiÕng, c¶ ®Õn h¬i thë còng bÞ chËn ®ãn t¹i cuèng häng. B©y giê th× chµng ®· kh«ng cßn søc vïng vÉy, chµng xu«i ng−êi n»m im ®Ó l¾ng nghe t©m t−ëng m×nh ®i dÇn vµo tr¹ng th¸i h«n mª. §ét nhiªn, chµng nghe m¬ hå nh− cã tiÕng ró khñng khiÕp., tiÕng ró in h×nh xa l¾m, nh−ng nghe nh− lµ cña §iÒn ThÊt ph¸t ra. TiÕp theo ®Êy chµng nghe lång ngùc m×nh nhÑ nhâm khai th«ng, tr−íc m¾t dÇn dÇn s¸ng l¹ng vµ chµng ®· nh×n thÊy l¹i §iÒn ThÊt. Th©n h×nh g· ®ang dùa nghiªng ë l−ên xe ®èi diÖn, chiÕc ®Çu gôc h¼n vÒ mét phÝa, ®«i m¾t d· tr¾ng ®· ®øng trßng, nh−ng vÉn cø trõng trõng nh×n nh− cßn cÇm h¹n. Quay sang T©m Mi ®¹i s−, h¬i thë ®ang cßn phËp phång, chøng tá «ng võa vËn dông kh¸ nhiÒu néi lùc. LÆng nh×n vÞ cao t¨ng ThiÕu L©m mét lóc, Lý TÇm Hoan vôt thë dµi: - ChÝnh ®¹i s− ®· cøu t¹i h¹? T©m Mi ®¹i s− kh«ng ®¸p, chØ vç khai huyÖt ®¹o cho chµng vµ trÇm trÇm cÊt tiÕng: - Thõa lóc Cùc L¹c §ång Tö ch−a ®Õn kÞp, Lý ®µn viÖt mau ch¹y trèn ®i th«i. Lý TÇm Hoan kh«ng hÒ nhóc nhÝch , th¶n nhiªn hái l¹i: - T¹i sao mµ ®¹i s− biÕt t«i kh«ng ph¶i Mai Hoa §¹o råi µ? T©m Mi ®¹i s− khÏ thë dµi: - KÎ xuÊt gia tr−íc giê s¾p chÕt ch¼ng muèn t¹o thªm ®iÒu oan nghÖt, bÊt luËn ®µn viÖt cã ph¶i lµ Mai Hoa §¹o hay kh«ng còng nªn ch¹y ®i th«i kÎo lóc Ngò §éc §ång Tö Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 266 Nguyªn t¸c : Cæ Long ®Õn ®©y, ®µn viÖt cã muèn ch¹y còng kh«ng cßn c¬ héi. ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan nh×n d¸n lªn khu«n mÆt ®· ®en x¹m cña T©m Mi ®¹i s−, mét håi l©u chµng míi thë dµi cÊt tiÕng: - §a t¹ h¶o ý cña ®¹i s−, chØ tiÕc r»ng viÖc chi t«i còng biÕt c¶, nh−ng ch−a biÕt ch¹y trèn bao giê. T©m Mi ®¹i s− h¬i cau mÆt: - B©y giê kh«ng ph¶i lµ lóc gi÷ tiÕt th¸o anh hïng, khÝ lùc cña ®µn viÖt ch−a kh«i phôc, vÉn ch−a thÓ lµ ®èi thñ cña Ngò §éc §ång Tö, mét khi h¾n ®Õn ®©y, ®µn viÖt... Con ngùa kÐo xe bçng nhiªn hÝ lång lªn mét tiÕng, råi g· ®¸nh xe th¶m thiÕt ró theo, th©n xe vôt chao chao nghiªng ng¶ t«ng th¼ng vµo mét cét c©y ven vÖ ®−êng. T©m Mi ®¹i s− bÞ t«ng m¹nh vµo v¸ch xe vµ n»m dùa nghiªng t¹i ®ã, cè hæn hÓn kªu lªn: - T¹i sao ®µn viÖt ch−a chÞu ch¹y ®i cho råi? Kh«ng lÏ cßn muèn cøu bÇn t¨ng? Lý TÇm Hoan nhÕch m«i c−êi chËm r·i: - §¹i s− cã thÓ cøu t«i th× t¹i sao t«i kh«ng thÓ cøu l¹i ®¹i s− chø? T©m Mi ®¹i s− nãng n¶y: - Nh−ng... nh−ng bÇn t¨ng s¾p chÕt ®Õn n¬i råi, sím hay muén còng kh«ng tho¸t khái c¸i chÕt. Lý TÇm Hoan l¹i c−êi: - Nh−ng b©y giê th× ®¹i s− ch−a chÕt, ph¶i kh«ng? Chµng kh«ng nãi g× thªm, l¼ng lÆng xèc trong ng−êi cña §iÒn ThÊt vµ l«i ra mét dao nhá, thËt máng vµ còng thËt s¾c: mòi " TiÓu Lý Phi §ao ". Khãe m«i chµng ®ång thêi còng nhÕch lªn mét nô c−êi thËt máng. Th©n xe ®· ®æ sôm xuèng, nh−ng b¸nh xe vÉn tiÕp tôc l¨n léc céc khua dµi trªn sái ®¸, c¸i ©m ®iÖu ®¬n ®éc kh« khèc Êy vang lªn gi÷a c¶nh tÞch mÞch cña trêi ®ªm qu¶ lµm chèi tai ng−êi kh«ng Ýt. Lý TÇm Hoan lÈm bÈm mét m×nh: - Lý ra ph¶i sím thªm dÇu vµo cèt b¸nh xe míi ®−îc. Gi÷a t×nh thÕ hiÖn thêi mµ cßn ®ñ b×nh tÜnh ®Ô nghÜ ®Õn viÖc nªn cho dÇu vµo b¸nh xe, T©m Mi ®¹i s− cµng c¶m thÊy c¸i con ng−êi tr−íc mÆt m×nh qu¶ lµ kh«ng sao hiÓu næi. §óng lµ mét con ng−êi mµ «ng sèng ngãt sau m−¬i tuæi míi gÆp qua lÇn thø nhÊt. Lý TÇm Hoan h× hôc bª «ng ra khái cç xe, tõng ngän giã l¹nh buèt quËt vµo da mÆt, nghe nh− tõng ngän dao quÐt r¸t lªn lµn da. T©m Mi ®¹i s− thë dµi ch¾t l−ìi: - Vèn ra th× ®µn viÖt bÊt tÊt ph¶i lµm nh− thÕ, ®µn viÖt nªn... nªn ch¹y ®i lµ ph¶i h¬n. Lý TÇm Hoan ®Æt T©m Mi ®¹i s− ngåi dùa vµo v¸ch xe vµ chµng còng ngåi dùa l−ng xuèng c¹nh ®Êy. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 267 Nguyªn t¸c : Cæ Long BÇu trêi ®en ®Æc kh«ng mét v× sao, mÆt ®Êt im ro nh− c¶nh chÕt. Hµng c©y bªn vÖ ®−êng oÆt oµ theo ngän giã, chËp chên nh− hån ma bãng quû ®ãn ngän giã vÒ khuya. T©m Mi ®¹i s− tËp trung tÊt c¶ nh·n lùc nh− cè soi thñng mµn ®ªm nh−ng tuyÖt nhiªn kh«ng ph¸t hiÖn mét d¸ng ng−êi.Lý TÇm Hoan chît sang s¶ng hái lªn: - Cùc L¹c §éng Chñ ®Õn råi ®ã ch¨ng? Nh−ng chØ cã tØÕng giã rÝt vi vu ®¸p l¹i, kh«ng mét tiÕng ng−êi. Lý TÇm Hoan l¹i nãi: - C¸c h¹ ®· kh«ng ®Õn th× ta ®i ®©y. Vµ chµng nöa xèc nöa l«i T©m Mi ®¹i s− ®øng dËy. T©m Mi ®¹i s− véi hái: - §µn viÖt ®Þnh ®−a ta ®i ®©u ®©y? Lý TÇm Hoan ®¸p: - TÊt nhiªn lµ vÒ chïa ThiÕu L©m. T©m Mi ®¹i s− kh«ng d»n ®−îc söng sèt: - ThiÕu L©m Tù? Lý TÇm Hoan c−êi thËt khÏ: - Suèt lé tr×nh cè liÒu m¹ng mµ ®i, môc ®Ých ch¼ng ph¶i lµ ®Þnh ®Õn ThiÕu L©m Tù hay sao? T©m Mi ®¹i s− kh«ng nÐn ®−îc tiÕng thë dµi: - Nh−ng b©y giê th× ®µn viÖt khái cÇn ®Õn ®ã. Lý TÇm Hoan döng d−ng: - Nh−ng t«i nhÊt ®Þnh ph¶i ®Õn tËn n¬i ®ã. T©m Mi ®¹i s− nh×n s÷ng chµng: - T¹i sao? Lý TÇm Hoan ®¸p: - V× chØ cã ThiÕu L©m Tù may ra míi cã thuèc gi¶i cøu ®−îc cho t«n gi¸ mµ th«i. T©m Mi ®¹i s− xóc ®éng: - T¹i sao ®µn viÖt nhÊt ®Þnh cøu ta? BÇn ®¹o vèn lµ kÎ ®èi ®Çu cña ®µn viÖt c¬ mµ? Lý TÇm Hoan ®¸p kh«ng chót nghÜ ngîi: - T«i cøu ®¹i s− chØ v× ®¹i s− vÉn cßn ®óng lµ mét con ng−êi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 268 Nguyªn t¸c : Cæ Long T©m Mi ®¹i s− trÇm ng©m mét lóc vµ thë dµi: - NÕu thËt sù cã thÓ vÒ ®−îc ThiÕu L©m, bÇn t¨ng sÏ t×m hÕt c¸ch chøng minh r»ng ®µn viÖt v« can. B©y giê bÇn t¨ng cã thÓ tr¶ lêi døt kho¸t: ®µn viÖt quyÕt ch¼ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o. Lý TÇm Hoan chØ c−êi mµ kh«ng ®¸p. T©m Mi ®¹i s− buån buån mµ tiÕp lêi: - ChØ ®¸ng tiÕc lµ nÕu ®µn viÖt mang ta theo th× sÏ ch¼ng bao giê ®Õn ®−îc ThiÕu L©m Tù. Ngò §éc §ång Tö tuy b©y giê ch−a xuÊt hiÖn nh−ng ch¾c ch¾n lµ h¾n kh«ng hÒ bá qua cho ®µn viÖt. Lý TÇm Hoan khóc kh¾c ho lªn. TiÕng ho rêi r¹c trong ®ªm v¾ng nghe cµng buån l¹. T©m Mi ®¹i s− nh×n chµng tiÕc nèi: - B»ng vµo khinh c«ng cña ®µn viÖt, mét m×nh may ra cßn cã thÓ tho¸t th©n, hµ tÊt v× con ng−êi s¾p chÕt nh− bÇn t¨ng mµ chÞu liªn lôy? ChØ cÇn ®µn viÖt cã ý tèt ®ã,bÇn t¨ng dï ph¶i chÕt còng ch¼ng cã g× ®¸ng hËn. Mét giäng c−êi lanh lanh chît vang lªn theo ®ã: - Mét vÞ cao t¨ng ThiÕu L©m ®¹o m¹o nghiªm trang l¹i ®i giao du kÕt b¹n víi h¹ng ng−êi ®am mª t−ñ s¾c nh− Lý TÇm Hoan qu¶ thËt lµ chuyÖn khã tin trªn ®êi. Giäng nãi phiªu ph−ëng khi xa khoi gÇn, nghe nh− vang lªn tõ kh¾p bèn phÝa. T©m Mi ®¹i s− h©n h×nh vôt ngåi th¼ng dËy, m«i th× thµo: - Cùc L¹c §éng Chñ? TiÕng c−êi khi n·y nh− xãi th¼ng vµo tai: - MiÕng x«i ta nÊu kh¸ ngon ®Êy chø? Lý TÇm Hoan c−êi ®¸p l¹i: - C¸c h¹ muèn lÊy m¹ng tªn th¸m hoa ®am mª töu s¾c nµy th× t¹i sao ch¼ng d¸m xuÊt hiÖn? Cùc L¹c §éng Chñ c−êi khanh kh¸ch: - Kh«ng cÇn ph¶i xuÊt hiÖn ta vÉn lÊy ®−îc m¹ng ng−¬i nh− th−êng. Lý TÇm Hoan c−êi nh¹t: - ThÕ µ? Cùc L¹c §éng Chñ vÉn víi thanh ©m ng¹o nghÔ: - KÓ cho ®Õn ngµy h«m nay, th× sè n¹n nh©n chÕt trong tay ta ®óng lµ ba tr¨m chÝn m−¬i hai ng−êi nh−ng ch−a mét kÎ nµo may m¾n thÊy ®−îc ta, dï chØ lµ chiÕc bãng còng kh«ng thÓ. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 269 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan c−êi lªn: - Ta nghe ®ån tõ l©u c¸c h¹ lµ mét nho phu diÖn m¹o xÊu xÝ ®Õn ®é ch¼ng d¸m gÆp ai, kh«ng ngê lêi ®ån ®·i huyÒn hoÆc cña giang hå lµ sù thËt. Giäng c−êi tho¹t xa tho¹t gÇn bèn phÝa vôt ng−ng ngang. Kh¸ l©u míi nghe giäng cña Cùc L¹c §éng Chñ cÊt lªn: - NÕu mµ ®Ó c¸c h¹ chÕt tr−íc khi trêi s¾p s¸ng th× qu¶ lµ bÊt nh· víi c¸c h¹ nhiÒu qu¸. Lý TÇm Hoan cµng c−êi to: - Gýa mµ ta vÉn sèng nh¨n cho ®Õn trêi s¸ng th× c¸c h¹ sÏ ¨n nãi lµm sao ®©y? Nh−ng chµng vôt ng−ng ngang giäng c−êi khi chît nghe mét tiÕng cßi vang lªn k× dÞ. Råi tõ trªn mÆt ®Êt xuÊt hiÖn v« sè bãng ®en loi nhoi ngóc ngo¾c, ®ñ c¶ lín nhá ng¾n dµi, trong bãng trèi khã ph©m biÖt ®−îc lµ vËt chi, chØ ngöi ®−îc mïi tanh x«ng lªn nhøc ãc. T©m Mi ®¹i s− rung giäng thiÒu thµo: - N¨m §éc xuÊt hiÖn, ng−êi thµnh x−¬ng kh«. Bay giê mµ ®µn viÖt vÉn ch−a chÞu ch¹y, cßn ®îi ®Õn lóc nµo? Lý TÇm Hoan nh− lµ ch¼ng nghe thÊy, sang s¶ng cÊt lêi: - Nghe ®ån th× ®éc vËt Cùc L¹c §éng ®Õn hµng tr¨m hµng ngµn con t¹i sao t¹i h¹ chØ thÊy cã mÊy s©u d¬ d¸y nµy, kh«ng lÏ chóng ®Òu chÕt s¹ch råi µ? Kh«ng cã tiÕng ®¸p l¹i mµ chØ cã tiÕng kªu vang,bãng ®en ngo ngoe trªn mÆt ®Êt ®· v©y chÆt vßng quanh hai ng−êi vµ ®· cã mét vµi con bß lÇn ®Õn bªn ch©n cña T©m Mi ®¹i s− vµ Lý TÇm Hoan. T©m Mi ®¹i s− nghe da l−ng m×nh mäc èc, lîm giäng chØ muèn n«n ngay. Cho ®Õn b©y gê, giäng c−êi cña Cùc L¹c §ång Tö vang lªn thËt râ rµng: - Cùc L¹c Trïng cña ta lµ do sù giao hîp cña b¶y thÇn thÇn vËt mµ cã, chuyªn nu«i b»ng m¸u vµ thÞt t−¬i , ®îi ®Õn khi thÞt da c¸c h¹ ®Òu chui c¶ vµo trong bông chóng, c¸c h¹ sÏ kh«ng chª lµ chóng qu¸ Ýt n÷a. Giäng c−êi cña g· ch−a trßn, ngän TiÓu Lý Phi §ao tõ tay Lý TÇm Hoan ®· chíp ngêi vµo kh«ng khÝ. T©m Mi ®¹i s− suýt n÷a bËt kªu lªn. V× mòi phi ®ao trªn tay hä Lý lµ hy väng duy nhÊt cho c¶ hai ng−êi b©y giê ®· xuÊt ph¸t khái tay trong khi Lý TÇm Hoan kh«ng m¶y may nh×n bãng d¸ng ®èi thñ. Vµ nÕu nh− ngän ®ao ®ã mµ kh«ng tróng ®Ých, hai ng−êi nhÊt ®Þnh ph¶i biÕn thµnh hai bé x−¬ng kh«. Ngän ®ao trong tay Lý TÇm Hoan qu¶ lµ mét ngän ®ao kh¼ng ®Þnh sù sèng chÕt, chµng ®· ®em sinh mÖnh cña m×nh lµm mét canh b¹c mÊt cßn. Mét canh b¹c mµ hy väng cña c¸i th¾ng rÊt mong manh. T©m Mi ®¹i s− kh«ng ngê Lý TÇm Hoan l¹i Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 270 Nguyªn t¸c : Cæ Long liÒu lÜnh gÇn nh− lµ v« thøc ®Õn thÕ. Còng ngay khi Êy, ngay khi mµ ¸nh ®ao tho¸ng chíp ngêi lªn vµ mÊt hót voµ bãng tèi, tõ trong kho¶ng tèi hun hót ®ã vang lªn mét tiÕng kªu thËt ng¾n ngñn nh−ng còng thËt lµ thª thiÕt vµ tõ trong bãng tèi mét h×nh ng−êi chËp cho¹ng b−íc ra. Y lµ mét con ng−êi vãc d¸ng nhá thÊp nh− ®øa trÎ, mÆc chiÕc quÇn ng¾n còm cìn ®Ó lé ra hai èng ch©n còng thËt nhá nh− vãc h×nh. Dï gi÷a c¬n giã tuyÕt c¾t da, y vÉn nh− lµ kh«ng hÒ biÕt ®Õn c¸i l¹nh. ChiÕc ®Çu y còng thËt nhá nh−ng ®«i m¾t s¸ng ngêi nh− ¸nh m¾t d· thó. Qua tia m¾t ®ang trõng trõng nh×n vÒ phÝa m×nh, Lý TÇm Hoan gÇn nh− ®äc râ tÊt c¶ nh÷ng g× c¨m hên vµ khñng khiÕp, h×nh nh− y muèn ®Þnh nãi g× nh−ng cæ häng cø khß khÌ kh«ng sao thèt ®−îc thµnh tiÕng. Cho ®Õn b©y giê T©m Mi ®¹i s− míi nhËn ra mòi phi ®ao cña hä Lý ®ang c¾m thËt ®óng n¬i gi÷a yÕt hÇu cña y, ®óng ®Õn møc ®é kh«ng chÕch bªn nµo mµ còng ch¼ng d− bªn nµo: thÇn ®ao hä Lý qu¶ kh«ng hÒ trËt mét ph¸t. H¬i thë cø bÞ bùng ngang ë yÕt hÇu. Cùc L¹c §éng Chñ kh«ng sao chÞu ®ùng ®−îc, nhÊc tay rót ph¨ng mòi ®ao ra. Mòi ®ao võa rêi khái cæ, m¸u theo h¬i cæ phïn phôt tu«n ra. Cùc L¹c §éng Chñ khi Êy míi rèng lªn ®−îc thµnh tiÕng: - Ngän ®ao qu¶ lµ rÊt ®éc. Còng trong thêi gian ®ã, mét sè ®éc trïng ®· bß lªn ®ïi lªn vai cña Lý TÇm Hoan vµ T©m Mi ®¹i s− nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn im h¬i bÊt ®éng vµ T©m Mi ®¹i s− thÊy thÕ còng b¾t ch−íc tr©n m×nh theo. Nh−ng «ng nghe trong ng−êi nh− muèn xôm xuèng c¬ hå ch¼ng thÓ ®øng v÷ng ®−îc. ThÇn ®ao hä Lý dï r»ng qu¸n tuyÖt thiªn h¹ nh−ng còng lµm sao tr¸nh khái lµm måi ngon cho bÇy ®éc vËt ®· b¸m theo kh¾p ng−êi. Ngê ®©u sau tiÕng rèng cña Cùc L¹c §éng Chñ, m¸u cø theo vÕt th−¬ng phïn phôt vät ra. BÇy ®éc trïng nh− ®¸nh h¬i ®−îc mïi ngon, hµng tr¨m con nh− nh÷ng mòi tªn ®en s×, vun vót quay ®Çu phãng lui vµ tranh nhau b¸m chÆt lÊy yÕt hÇu cña Cùc L¹c §éng Chñ. Nh÷ng tiÕng nhai gËm rµo r¹o vang lªn nghe rîn ãc, chØ tho¸ng chèc sau th©n h×nh cña vÞ ®éng chóa l−ng danh dïng ®éc chØ cßn lµ bé x−¬ng tr¾ng phªu phÕu. Nh−ng bÇy ®éc vËt sau khi no nª b»ng m¸u thÞt th× bçng nhiªn tõng con qu»n qu¹i trªn mÆt tuyÕt r«× im l×m bÊt ®éng. Thµnh danh v× dïng ®éc cña m×nh nu«i qu¶ ®óng lµ " gieo ®éc gÆp ®éc ". T©m Mi ®¹i s− nh− kh«ng d¸m nh×n l©u c¶nh t−îng khñng khiÕp tr−íc m¾t, lim dim chÊp tay niÖm phËt. Lý TÇm Hoan vÉn th¶n nhiªn kh«ng vui mµ còng ch¼ng buån, y nh− lµ kh«ng cã g× x¶y ra tr−íc m¾t. Mét lóc kh¸ l©u, T©m Mi ®¹i s− ë m¾t ra nhÌ nhÑ bu«ng tiÕng thë dµi: - Lý ®µn viÖt kh«ng nh÷ng phi ®ao v« song thiªn h¹ mµ ®Þnh lùc còng khã ai s¸nh Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 271 Nguyªn t¸c : Cæ Long b»ng. Lý TÇm Hoan m«i phít nô c−êi: - Kh«ng d¸m! Ch¼ng qua t¹i h¹ ®o¸n ®óng ®−îc bÇy ®éc vËt sau khi ngöi thÊy h¬i m¸u thÕ nµo còng bá ®i, thËt ra trong lßng t¹i h¹ còng hÕt søc khiÕp sî. T©m Mi ®¹i s− nh− ch¼ng tin: - §µn viÖt còng biÕt sî thËt µ? Lý TÇm Hoan l¬ ®·ng tr¶ lêi: - Trõ phi lµ kÎ chÕt, mÊy ai trªn ®êi tr¸nh ®−îc khái nh÷ng phót gi©y sî h·i chø? T©m Mi ®¹i s− gËt gï: - L©m nguy mµ ch¼ng lo¹n, tuy sî mµ kh«ng sên, ®Þnh lùc cña ®µn viÖt ®¸ng cho bÇn t¨ng béi phôc v« cïng. Giäng nãi cña T©m Mi ®¹i s− nhá dÇn nhá dÇn vµ c−íi cïng ng· chói xuèng bÊt tØnh. *** Võng ®«ng ®· rông ló ®á èi mét gãc trêi. Lý TÇm Hoan lim dim ®−a m¾t nh− ngñ, ngåi c¹nh bªn c¹nh T©m Mi ®¹i s− rÇm trÇm h«n mª, ®îi cho ®Õn s¸ng h¼n. Chµng cÈn thËn ®µo ®Êt ch«n vïi x¸c cña Cùc L¹c §éng Chñ vµ bÇy ®éc trïng xong, bÕ xèc T©m Mi ®¹i s− ®i h¬n mét tiÕng ®ång hå sau míi ®Õn mét thÞ trÊn nho nhá, thuª mét cç xe lõa ®ì ch©n. Cç xe tuy rÊt xãc nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn vïi ngñ say. Qua bao nhiªu diÔn biÕn trªn lé tr×nh dån dËp, tinh lùc cña Lý TÇm Hoan hÇu nh− kiÖt quÖ cho nªn sau khi uèng hÕt hai t« s÷a ®Ëu nµnh vµ n»m khoanh trong mui xe Êm còng th× kh«ng cßn trë lùc nµo ng¨n c¶n c¬n buån ngñ cña chµng. Còng ch¼ng biÕt lµ bao l©u thêi gian, cç xe vôt ®øng l¹i. Lý TÇm Hoan lËp tøc më choµng m¾t ra, Lý TÇm Hoan nghe nh− tØnh h¼n. TiÕng g· ®¸nh xe kªu lªn: - §· ®Õn Tung S¬n råi. Xe lõa kh«ng thÓ leo lªn nói ®−îc, xin kh¸ch quan chÞu phiÒn ®i bé vËy. G· ®¸nh xe bÞ Lý TÇm Hoan l«i dùng dËy khái khung gi−êng Êm còng l¹i bÞ thªm Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 272 Nguyªn t¸c : Cæ Long mô vî ham tiÒn th«i thóc nªn trong bông ®· hÇm hÇm ch¼ng vui. Thªm vµo ®ã trän tiÒn cuèc xe bÞ mô vî " tiªn h¹ thñ vi c−êng " kh«ng chõa l¹i cho g· mét teng d»n tói cµng khiÕn g· thªm phÇn bÊt m·n. Gi¸ nh− kh«ng cã mét vÞ hßa th−îng trªn ®ang ®i xe cã thÓ g· d¸m cho xe ®ç l¹i ë gi÷a ®−êng. ChØ v× mÊy m−¬i huyÖn phô cËn vïng Tung S¬n d©n chóng ®èi víi nh÷ng bËc xuÊt gia hÕt søc t«n kÝnh cho nªn g· ®¸nh xe dï bÊt m·n còng ch¼ng d¸m tá lé ra ngoµi. Lý TÇm Hoan «m xèc T©m Mi ®¹i s− xuèng xe, niÒm në nhÐt vµo tay g· mét ®Ünh b¹c míi toanh. - Sè tiÒn nµy ®Ó cho anh d»n bãp riªng uèng r−îu ch¬i, t«i rÊt hiÓu nçi lßng cña nh÷ng ng−êi ®µn «ng ®· cã vî råi, nÕu ngµy nµo mµ kh«ng cã mét sè tiÒn riªng d»n bãp ngµy ®ã sÏ thÊy v« vÞ lµm sao. G· ®¸nh xe mõng ngoµi ý t−ëng, võa ®Þnh ng−íc nh×n lªn c¶m ¬n th× vÞ kh¸ch hµo hoa ®· ®i mÊt håi nµo. GiÊc ngñ tuy rÊt cÇn ®Ó båi bæ cho søc lùc hao mßn nh−ng còng cã lóc ph¶i t¹m quªn ®i c¸i ngñ ®Ó tranh thñ cho thêi gian cÇn thiÕt h¬n. Huèng chi, mçi phót thêi gian ®−îc rót ng¾n th× sinh m¹ng cña T©m Mi ®¹i s− ®−îc thªm phÇn b¶o ®¶m. Lý TÇm Hoan vËn dông hÕt tèc khinh c«ng t×m ®−êng lªn nói. TuyÕt tr¾ng phñ lîp nói rõng, kh¸ch ®©ng h−¬ng cßn mÊy ai ®ñ høng ®Ó l¨n léi gi÷a trêi gi¸ rÐt lªn lÔ phËt viÕng chïa? D−íi ch©n nói cã mét ng«i miÕu con, vµi t¨ng nh©n ThiÕu L©m víi tr−êng bµo mµu x¸m, quÇn xµ c¹p tr¾ng ®ang ®èt löa n¬i gi÷a tiÒn ®iÖn ®Ó s−ëi Êm, hai g· kh¸c nÐp vµo sau c¸nh cöa cho khuÊt giã ngã m«ng ra ngoµi. Chît nh×n thÊy cã ng−êi dïng thuËt khing c«ng lªn nói, hai g· lËp tøc l−ít ra ®ãn l¹i. - §µn viÖt tõ ®©u ®Õn ®©y, ph¶i ch¨ng... G· thø hai thÊy sau l−ng Lý TÇm Hoan cã câng mét ng−êi, véi tiÕn lªn hái: - Ng−êi mµ ®µn viÖt câng ë phÝa sau l−ng ph¶i ch¨ng lµ ®Ö tö ThiÕu L©m? Lý TÇm Hoan l¬i chËm b−íc ch©n l¹i vµ khi tiÕn ®Õn tr−íc mÆt hai ng−êi chµng bÊt thÇn vät b¾n ng−êi lªn ba tr−îng cao l−ít qua khái ®Çu hä, ch©n võa chÊm ®Êt, chµng l¹i m−în ®µ lÇn n÷a b¾n vät trë lªn. Dï trªn s¬n ®¹o tuyÕt phñ tr−ît tr¬n, chµng vÉn cã thÓ ¸p dông m«n tuyÖt ®Ønh khiong c«ng " thanh ®inh tam xao thñy " b»ng mét th©n ¶nh nhÑ nhµng tùa nh− c¸nh chån l−în ®¸p trªn lµn n−íc khiÕn ®¸m t¨ng nh©n ThiÕu L©m kh«ng khái ngÈn ng¬. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 273 Nguyªn t¸c : Cæ Long §îi ®Õn khi hä hoµn hån ïa nhau ®uæi theo th× Lý TÇm Hoan ®· v−ît ®i xa l¾c. §¹i thÕ cña Tung S¬n, Lý TÇm Hoan ®· tõng dÉm ch©n ngo¹n du, cho nªn, thay v× theo ®−êng chÝnh, chµng l¹i vßng ra sau theo ®−êng t¾t lªn mµ lªn. Dï vËy, còng mÊt h¬n mét tiÕng ®ång hå sau míÝ thÊy ®−îc nãc m¸i nguy nga cña khu trang viªn ThiÕu L©m. Tõ khi ®øc Bå §Ò §¹t Ma ®«ng ®é Trung thæ, nh©n tµi ThiÕu L©m líp líp mäc lªn, ®−¬ng nhiªn trë thµnh t«ng chñ vâ l©m Trung Nguyªn. Xa xa nh×n l¹i rÌm bay, tuyÕt ®éng,cao vót m©y trêi, ®iÖn vò líp däc ngang ch¼ng biÕt mÊy tõng, khÝ thÕ hïng vÜ qu¶ x−ng lµ ®Ö nhÊt th¾ng tù trong thiªn h¹. Theo con ®−êng tõ hËu s¬n lªn chïa, tÊt ph¶i v−ît qua tõ khu rõng th¸p cao thÊp l« nh« nh− ®¸ dùng. §©y lµ nh÷ng ng«i X¸ Lîi Th¸p, mét n¬i th¸nh ®Þa cña ThiÕu L©m, n¬i mµ nh÷ng vÞ lÞch ®¹i tæ s− göi l¹i n¾m x−¬ng tµn, nh÷ng con ng−êi mµ sinh thêi ®· danh rÒn bèn bÓ, ®Õn khi chÕt vÉn cßn cè cho¸ng thªm mét m¶nh ®Êt thõa cña nh©n thÕ. BÊt luËn ai qua ®©y còng kh«ng tr¸nh khái lßng båi håi c¶m th¸i ng¸n ngÈm chuyÖn trÇn ai, nãi chi ®Õn mét con ng−êi ®· nh¹t ch¸n mïi danh lîi nh− Lý TÇm Hoan . Chµng kh«ng sau d»n ®−îc, gËp ng−êi ho sÆc sôa. §ét nhiªn mét giäng trÇm ng©m qu¸t vang: - §µn viÖt d¸m tù tiÖn x«ng vµo n¬i cÊm ®Þa cña ThiÕu L©m, qu¶ kh«ng cßn coi ai vµo ®©u c¶. Lý TÇm Hoan ngõng ho ®iÒm ®¹m tr¶ lêi: - T©m Mi ®¹i s− thä th−¬ng, t¹i h¹ kiªm tr×nh ®−a ng−êi vÒ ®©y ch÷a trÞ, xin ®−îc ph−¬ng tr−îng quÝ ph¸i cho tham kiÕn. Lång trong nh÷ng tiÕng kªu söng sèt, t¨ng nh©n ThiÕu L©m rÇm ré ch¹y ra, chÊp tay lÔ ®é: - §a t¹ ®µn viÖt, ch¼ng hay cao danh ®¹i t¸nh lµ chi? Lý TÇm Hoan thë dµi, chÇm chËm ®¸p: - T¹i h¹ lµ Lý TÇm Hoan. © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2