Tiểu lý phi đao - tập 26

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
74
lượt xem
13
download

Tiểu lý phi đao - tập 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 26: Kiếm vô tình nhưng người đa tình.... Lý Tầm Hoan không thích lội bộ giữa bầu trời tuyết giá nhưng bây giờ không thích cũng phải đi. Gió lạnh như dao cắt, đường ngập tuyết trắng, vắng tanh không một dạng người hay vết xe đi. Nhưng Tiểu Phi thì đã quen lắm rồi. Đi bộ đối với mọi người là việc nhọc nhằn thì đối với chàng lại là một sự ngơi nghỉ.....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 26

 1. TiÓu Lý phi ®ao 360 Nguyªn t¸c : Cæ Long HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU KiÕm v« t×nh nh−ng ng−êi ®a t×nh L ý TÇm Hoan kh«ng thÝch léi bé gi÷a bÇu trêi tuyÕt gi¸ nh−ng b©y giê kh«ng thÝch còng ph¶i ®i. Giã l¹nh nh− dao c¾t, ®−êng ngËp tuyÕt tr¾ng, v¾ng tanh kh«ng mét d¹ng ng−êi hay vÕt xe ®i. Nh−ng TiÓu Phi th× ®· quen l¾m råi. §i bé ®èi víi mäi ng−êi lµ viÖc nhäc nh»n th× ®èi víi chµng l¹i lµ mét sù ng¬i nghØ. Mçi ®o¹n ®−êng v−ît qua, tinh lùc chµng h×nh nh− thªm mét phÇn kh«i phôc. Lu«n lu«n còng nh− bao giê, chµng kh«ng ®i mau mµ còng kh«ng ®i qu¸ chËm, y nh− cung ®iÖu trong mét tiÕt tÊu nhÞp nhµng, tõng thí thÞt trªn c¬ thÓ chµng d·n co b»ng mét t¸c ®éng hÕt øc ®Òu ®Æn. Hä, hai ng−êi b¹n chØ quen nhau qua chÐn r−îu bªn ®−êng nh−ng ®· d¸m cïng sèng chÕt víi nhau quabao nhiªu l−ît. Hä ®· ®em tÊt c¶ nh÷ng tao ngé cña m×nh thuËt l¹i cho nhau nghe, høng thó nh− ®«i t×nh nh©n tØ tª trß chuyÖn. Vµ b©y giê, Lý TÇm Hoan ®ang ®i vµo mét cuéc trÇm t−, ¸nh m¾t chµng nh×n vµo kho¶ng tuyÕt m«ng lung, chÇm chËm lªn tiÕng: - Anh kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o, t«i còng kh«ng ph¶i lµ Mai Hoa §¹o, vËy th× Mai Hoa §¹o lµ ai? ¸nh m¾t cña TiÓu Phi còng dâi nh×n vÒ phÝa xa xa, chµng ®¸p: - Mai Hoa §¹o ®· chÕt? Lý TÇm Hoan khÏ thë dµi: - H¾n chÕt thËt µ, c¸i ng−êi mµ anh giÕt cã thËt lµ Mai Hoa §¹o ch¨ng? TiÓu Phi c¾n m«i trÇm ng©m, tia m¾t ph¼ng lÆng kh«ng mét c¶m nghÜ. Lý TÇm Hoan c−êi nãi tiÕp: - Cã khi nµo anh nghÜ ®Õn r»ng Mai Hoa §¹o kh«ng ph¶i lµ ®µn «ng kh«ng? TiÓu Phi quay nhanh l¹i: - Kh«ng ph¶i lµ ®µn «ng th× lµ g×? Lý TÇm Hoan bËt c−êi: - Kh«ng ph¶i lµ ®µn «ng tÊt nhiªn lµ ®µn bµ. TiÓu Phi l¾c ®Çu: - §àn bµ kh«ng khi nµo c−êng hiÕp ®µn bµ ®−îc. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 361 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan nãi chËm l¹i: - TÊt nhiªn hä cã c¸ch... Ngõng l¹i mét chót khóc kh¾c, ho lªn vµi tiÕng, Lý TÇm Hoan nãi tiÕp: - Nµng ta cã thÓ dïng mét ng−êi ®µn «ng lµm bï nh×n cho m×nh ®Ó hµnh ®éng nh÷ng c¸i viÖc ®ã, ®Õn lóc nµo cÇn, nµng sÏ t×m c¬ héi thñ tiªu c¸i g· dµn «ng h×nh ném Êy. TiÓu Phi nh−íng nh−íng m¾t: - Cã lÏ anh nghÜ h¬i qu¸ nhiÒu. Lý TÇm Hoan hë dµi thËt nhÑ: - Còng cã thÓ t«i nghÜ h¬i qu¸ nhiÒu nh−ng dï sao nghÜ nhiÒu mét chót vÉn hay h¬n lµ ta kh«ng nghÜ . TiÓu Phi d¸ng nÐt trÇm ng©m: - Mµ còng cã thÓ... kh«ng nghÜ chÝnh l¹i lµ nghÜ. Lý TÇm Hoan ph× c−êi: - C©u tr¶ lêi thËt hay. TiÓu Phi nãi lu«n: - Còng cã thÓ hay chÝnh l¹i lµ kh«ng hay. B©y giê th× Lý TÇm Hoan thËt sù c−êi to lªn: - Kh«ng ngê anh còng häc ®−îc c¸i lèi ¨n miÕng tr¶ miÕng cña l·o hßa th−îng chïa ThiÕu Lam. TiÓu Phi vôt nãi: - Mai Hoa §¹o xuÊt hiÖn trªn giang hå ®· ba m−¬i n¨m h¬n, giê ®©y Ýt nhÊt y còng trªn n¨m m−¬i tuæi. Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - Mai Hoa §¹o cña ba m−¬i n¨m vÒ tr−íc rÊt cã thÓ kh«ng ph¶i Mai Hoa §¹o ngµy nay, cã thÓ hä lµ thÇy trß mµ còng cã thÓ hä lµ cha con nhau. TiÓu Phi lÆng thinh kh«ng ®¸p. Lý TÇm Hoan còng trÇm ng©m cÊt b−íc . Mét lcó sau chµng chËm r·i nãi: - B¸ HiÓu Sinh còng kh«ng ph¶i lµ kÎ chñ m−u trém kinh, bêi v× l·o ch−a ph¶i lµ ng−êi cã ®ñ t− c¸ch ®Ó buéc T©m GI¸m ph¶i m¹o hiÓm cho l·o. TiÓu Phi kªu lªn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 362 Nguyªn t¸c : Cæ Long - µ... Lý TÇm Hoan nãi tiÕp: - T©m Gi¸m khi ch−a vµo ThiÕu L©m g· tõng ngang däc giang hå, nÕu nãi r»ng h¾n cÇn ®Õn vµng b¹c th× ®èi víi vâ c«ng h¾n, c¸i −íc muèn ®ã dÔ dang h¬n trë bµn tay. Cho nªn, khong thÓ nãi v× tiÒn tµi mµ h¾n bÞ khuyÕn dô. TiÓu Phi mÝm miÖng lµm thinh nghe chø kh«ng gãp ý. Lý TÇm Hoan vÉn ®Òu ®Òu cÊt tiÕng: - B¸ HiÓu Sinh dï vâ c«ng rÊt cao nh−ng vµo ThiÕu L©m ®· kh«ng cßn lµ chç ®Ó l·o dông vâ cho nªn T©m Gi¸m tuyÖt ®èi kh«ng thÓ lµ bÞ l·o uy hiÕp ®−îc. TiÓu Phi vôt lªn tiÕng: - Còng cã thÓ lµ T©m Gi¸m bÞ l·o ta n¾m ®óng mét c¸i "tÈy" nµo ®ã. Lý TÇm Hoan hái l¹i: - Mµ c¸i " tÈy " g× chø? Vµ chµng tù tr¶ lêi ngay: - Khi ch−a vµo chïa ThiÕu L©m, nh÷ng g× §¬n Cøu ®· g©y lµm kh«ng cßn liªn quan ®Õn c¸i tªn T©m Gi¸m n÷a. Bêi v× nhµ PhËt vèn cã c©u " Bu«ng dao thÞt xuèng, lËp tøc thµnh PhËt ". B¸ HiÓu Sinh tuyÖt ®èi kh«ng thÓ dïng nh÷ng chuyÖn khi h¾n ch−a xuÊt gia mµ uy hiÕp h¾n. Vµ khi ®· ®Çu nhËp ThiÕu L©m, T©m Gi¸m còng khã mµ hµnh ®éng nh−ng viÖc b¹i ho¹i ®−îc? TiÓu Phi hái vÆn: - Lµm sao biÕt ®−îc? Lý TÇm Hoan ®¸p: - V× nÕu h¾n cßn muèn hµnh ®éng ®iÒu b¹i ho¹i, tÊt nhiªn h¾n kh«ng bao giê chÞu vµo chïa ThiÕu L©m. Thanh uy t«n nghiªm cña ThiÕu L©m Tù kh¾p thiªn h¹ ®Òu nghe danh, quyÕt ch¾c lµ h¾n kh«ng d¸m m¹o hiÓm cã thÓ s¸t th©n ®ã,trõ phi... TiÓu Phi dùng mµy: - Trõ phi thÕ nµo? Lý TÇm Hoan nh©n râ tõng tiÕng mét: - Trõ phi cã mét c¸i g× lay chuyÓn ®−îc h¾n vµ tÊt nhiªn c¸i ®ã kh«ng ph¶i lµ c¸i lîi còng ch¼ng ph¶i lµ danh. TiÓu Phi cau mÆt: - Danh lîi ®Òu kh«ng lay chuyÓn ®−îc h¾n, vËy th× cßn c¸i g× lay chuyÓn næi h¾n? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 363 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan chît thë dµi: - Cã thÓ lay chuyÓn ®ùoc con ng−êi nh− h¾n chØ cã thÓ lµ trang truyÖt thÕ giai nh©n, mét trang quèc s¾c nghiªng n−íc nghiªng thµnh. TiÓu Phi buéc miÖng kªu lªn: - Mai Hoa §¹o? Lý TÇm Hoan khe khÏ gËt ®Çu: - §óng thÕ! ChØ cã Mai Hoa §¹o míi cã thÓ lµm cho h¾n kh«ng ng¹i trë thµnh mét tªn ph¶n ®å cña ThiÕu L©m mµ còng chØ cã h¹ng ng−êi nh− Mai Hoa §¹o míi d¸m trém kinh t¹ng cña ThiÕu L©m Tù. TiÓu Phi nh− vÉn ch−a tin: - B»ng lý do nµo anh cã thÓ ®o¸n ch¾c Mai Hoa §¹o lµ mét trang quèc s¾c giai nh©n? Lý TÇm Hoan lim dim ®«i m¾t trÇm ng©m mét lóc vµ thë dµi: - Còng cã thÓ lµ t«i ®o¸n trËt. §ang ®i, TiÓu Phi vôt dõng l¹i nh×n th¼ng vµo Lý TÇm Hoan: - Ph¶i ch¨ng anh ®Þnh trë vÒ H−ng V©n Trang? Lý TÇm Hoan c−êi hÐo h¾t: - ThËt ra, b©y giê t«i còng ch−a nghÜ ra n¬i ®Ó mµ ®i n÷a. §ªm ®· rÊt s©u. Bèn bÒ nh− phñ kÝn trong mét tÊm mµn nhung ®en kÞt. ChØ cã n¬i tiÓu lÇu vÉn cßn le lãi mét ¸nh ®Ìn. Lý TÇm Hoan døng lÆng nh×n s÷ng ¸nh ®Ìn chËp chõng nh− löa quØ ®ã ®· bao l©u råi. §ét nhiªn, chµng moi chiÕc kh¨n tay lôa ra bôm miÖng ho lªn sÆc sôa. Tõng vÖt m¸u ®á loang trªn vu«ng lôa tr¾ng y nh− nh÷ng c¸nh mai tµn bÞ giã l¹nh bøc l×a cµnh l¹c loµi trªn gi÷a vïng tuyÕt gi¸ tr¾ng xãa. Lý TÇm Hoan lÆng lÏ nhÐt vuèng kh¨n vµo tay ¸o, c−êi thËt buån: - T«i bçng nhiªn ®æi ý, kh«ng muèn vµo n÷a. H×nh nh− ch−a ph¸t gi¸c ra nh÷ng cay ®¾ng ®−îm ®Çy len nô c−êi cña Lý TÇm Hoan, TiÓu Phi trè m¾t hái: - §· tíi ®©y sao anh kh«ng vµo? Lý TÇm Hoan ®¸p: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 364 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Cã nh÷ng lóc t«i lµm nh÷ng viÖc mµ kh«ng hÒ biÕt nguyªn ñy lµ thÕ nµo, chÝnh t«i, t«i còng kh«ng gi¶i thÝch ®−îc. Trong bãng tèi,¸nh m¾t cña TiÓu Phi nh− l»n ®ao bÐn c¾t xÐ mµn ®ªm, giäng nãi cña chµng còng thËt lµ bÐn l¹nh: - Long Tiªu V©n ®èi ®·i anh nh− thÕ, anh kh«ng ®Þnh t×m l¹i y µ? Lý TÇm Hoan chØ c−êi: - Y còng ch¼ng cã g× kh«ng ph¶i víi t«i, mét lÏ còng v× vî vµ v× con th× bÊt luËn hä lµm nh÷ng chuyÖn thÕ nµo còng ®¸ng cho ng−êi ®êi dÔ dµng tha thø. Nh×n s÷ng chµng mét håi l©u, TiÓu Phi tõ tõ h¹ thÊp ®Çu xuèng buån b·: - Anh qu¶ lµ con ng−êi rÊt khã hiÓu næi mµ còng lµ ng−êi b¹n rÊt khã cã thÓ quªn. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - TÊt nhiªn lµ anh kh«ng thÓ quªn t«i råi, v× chóng m×nh vÉn cßn gÆp nhau th−êng kia mµ. TiÓu Phi h¬i söng sèt: - Nh−ng... nh−ng b©y giê... Lý TÇm Hoan chËn ngang: - B©y giê t«i biÕt anh ®ang cã viÖc cÇn lµm, h·y ®i lo lÊy c«ng viÖc cña anh. MÆt ®èi mÆt, hai ng−êi cø thÕ nh×n sau im lÆng. Giã l−ít dµi trªn mÆt ®Êt, giã còng ®ang r«n rØ ©m thÇm. Xa xa, tiÕng trèng canh rêi r¹c väng vÒ, nghe nh− tiÕng n−íc m¾t nhÑ r¬i trªn l¸ hÐo. Hai ng−êi vÉn ®øng im nh×n nhau kh«ng nãi, tia m¾t s¸ng ngêi cña hä ®Òu nh− ®Öm máng mµn s−¬ng. Trêi kh«ng tr¨ng, kh«ng sao, chØ cã s−¬ng mï. Lý TÇm Hoan bçng nhÕch m«i c−êi lªn, nô c−êi còng qu¸ máng nh− s−¬ng. Chµng nãi: - S−¬ng xuèng råi, ngµy mai thÕ nµo trêi còng rÊt ®Ñp. TiÓu Phi gËt ®Çu: - Ph¶i, ngµy mai trêi rÊt ®Ñp. Chµng nghe cæ m×nh nh− cã g× nghÏn ngang,c©u tr¶ lêi còng ®øt ngang tõng khóc. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 365 Nguyªn t¸c : Cæ Long Vµ y nh− mét c¬n giã, chµng xoay ng−êi lao vót vµo bãng ®ªm mï mÞt, chØ cßn l¹i mét m×nh Lý TÇm Hoan im l×m ®øng ®Êy trong kho¶ng tèi. Sanh m¹ng vµ thÓ x¸c chµng rò dÇn, rò dÇn xuèng thÊp y nh− ®ang tan nhoµ theo víi bãng ®ªm. V−ît qua khái t−êng cao, TiÓu Phi míi ph¸t gi¸c r»ng phÝa bªn L·nh H−¬ng TiÓu Tróc vÉn cßn ¸nh ®Ìn. Qua khung song giÊy vµng ¸m, mét bãng ng−êi nhá nh¾n ®ang räi ®Ìn. TiÓu Phi chît nghe tim m×nh hßi hép kh¸c th−êng. Ng−êi ngåi bÒn trong, ®èi diÖn víi ngän ®Ìn khuya h×nh nh− ®ang ®äc s¸ch mµ còng h×nh nh− ®ang nghiÒn ngÉm mét t©m sù cña m×nh. TiÓu Phi ®Èy nhÑ khu«n cöa, më cöa vµo trong. M¾t chµng b¾t gÆp ngay c¸i dang vãc mµ chµng lu«n ray røt nhí. ChØ ®Èy nhÑ c¸nh cöa mµ chµng t−ëng chõng nh− ®· tËn dông hÕt søc m¹nh trong ng−êi, hai ch©n vôt cøng ng¾t, kh«ng lµm sao lª qua khái ng¹ch cöa. L©m Tiªn Nhi giËt m×nh quay ®Çu l¹i sî h·i nh−ng liÒn ®ã c−êi reo lªn: - å! Th× ra lµ anh - Ph¶i, t«i ®©y. Chµng chît nghe giäng cña m×nh thËt lµ xa v¾ng ®Õn ®é kh«ng tin ®−îc ®ã lµ tiÕng nãi cña m×nh. L©m Tiªn Nhi tay vç nhÑ lªn lµn da ngùc c¨ng c¨ng cña m×nh, c−êi h¬n hoa th¾m: - B¾t ®Òn anh ®ã,anh lµm ng−êi ta suýt hån vÝa ch¼ng cßn. TiÓu Phi l¹nh lïng: - V× t−ëng r¾ng t«i ®· chÕt nªn võa thÊy t«i ®· ph¶i giËt m×nh, ®óng ®Êy chø? L©m Tiªn Nhi chíp chíp m¾t; - Anh nãi g× kú thÕ? Mau l¹i b−íc vµo ®©y, khÐo c¶m l¹nh ®Êy. Vµ nµng chép lÊy tay TiÓu Phi, ©u yÕm kÐo chµng b−íc vµo phßng. Bµn tay nµng thËt mÒm m¹i , thËt tr¬n mÞn, cho dï mét ai còng kh«ng nì bãp m¹nh. Nh−ng TiÓu Phi ®· v¨ng ra thËt m¹nh. L©m Tiªn Nhi chíp chíp ¸nh m¾t thËt dÔ th−¬ng: - Anh giËn µ? Mµ giËn ai thÕ anh? Nãi nghe ®i, t«i sÏ lµm anh h¶ giËn ngay. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 366 Nguyªn t¸c : Cæ Long Vµ nµng dÞu ng−êi vµo lßng b»ng mét d¸ng ®iÖu thËt lµ nòng nÞu. Th©n h×nh nµng còng thËt mÒm ªm, thËt dÞu m¸t, l¹i thoang tho¶ng m«t h−¬ng th¬m nhÌ nhÑ, cho dï bÊt cø mét g· ®µn «ng s¾t ®¸ nµo còng khâ mµ c−ìng næi. §«i quai hµm cña TiÓu Phi nh− ®−îc b¹nh ra ®Õn hÕt ®é, chµng xoay tay hÊt thËt m¹nh. L©m Tiªn Nhi bËt lïi ra sau vµ ng· phÞch xuèng ®Êt s÷ng sê. N−íc m¾t nµng theo ®ã tõng giät tõng giät trµo ra. - Ph¶i ch¨ng t«i cã ®iÒu g× lçi víi anh nªn anh nì ®èi xö víi t«i nhe thÕ? T«i cã chç nµo kh«ng ph¶i, anh cø nãi th¼ng ra, dï bÞ anh ®¸nh chÕt t«i còng vui lßng. Hai bµn tay cña TiÓu Phi thªm n¾m chÆt l¹i, chµng nghe nh− m×nh ®ang bãp n¸t lÊy tim m×nh. Chµng võa ph¸t hiÖn L©m Tiªn Nhi ®ang xem s¸ch n¬i bµn, nh−ng kh«ng ph¶i lµ s¸ch mµ lµ kinh: kinh t¹ng cña chïa ThiÕu L©m. L©m Tiªn Nhi vÉn r¬i n−íc m¾t kÓ lÓ: - Sau buæi anh ®i ®ã, t«i hÕt ®øng l¹i ngåi ®Ó cø tr«ng ®îi anh,anh lµm sao biÕt nçi lßng lo ©u cña t«i ®èi víi anh, tr«ng ngãng tõng ngµy mét cho ®Õn b©y giê anh trë vÒ, anh l¹i biÕn dæi nh− thÕ, t«i... t«i... TiÓu Phi ®øng im nh×n nµng, nh− ch−a bao giê gÆp qua nµng. Cho ®Õn b©y giê, chµng míi l¹nh lïng lªn tiÕng: - Lµm g× cã chuûÖn ®îi t«i? C« biÕt rÊ râ lµ mét khi t«i vµo nhµ l·o hä Th©n, t«i kÓ nh− kh«ng bao giê trë vÒ n÷a. L©m Tiªn Nhi nøc në kªu lªn: - Anh nãi thÕ lµ lµm sao? TiÓu Phi nhÕch mÐp c−êi g»n: - Khi B¸ HiÓu Sinh vµ §¬n Cøu ®em kinh t¹ng cña ThiÕu L©m ®Õn giao cho c«, c« ®· b¶o hä gi¨ng bÉy n¬i nhµ Th©n L·o Tam ®Ó chê t«i. Hõ, kh«ng nh÷ng c« muèn h¹i t«i mµ c« cßn muèn h¹i c¶ Lý TÇm Hoan. L©m Tiªn Nhi c¾n chÆt vµnh m«i: - Anh cho lµ t«i thËt muèn h¹i anh? TiÓu Phi ®¸p: - Ph¶i! V× trõ t«i ra kh«ng mét ai biÕt t«i s¾p ®Õn nhµ Th©n L·o Tam. L©m Tiªn Nhi vôt lÊy tay bôm lÊy mÆt, khãc rçng lªn: - Nh−ng t¹i sao t«i l¹i muèn h¹i anh? T¹i sao chø? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 367 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi d»n tõng tiÕng mét: - V× c« lµ Mai Hoa §¹o. y nh− bÞ ngän roi quËt m¹nh vµo l−ng, L©m Tiªn Nhi h¶y ph¾t dËy hÐt lªn: - T«i lµ Mai Hoa §¹o? anh d¸m cho t«i lµ Mai Hoa §¹o? TiÓu Phi r¾n rái: - Ph¶i, c« chÝnh lµ Mai Hoa §¹o. L©m Tiªn Nhi trõng trõng m¾t nh×n chµng: - Mai Hoa §¹o ®· bÞ anh giÕt chÕt, anh... TiÓu Phi chÆn lêi nang: - KÎ mµ t«i giÕt chÕt bÊt qu¸ lµ c«ng cô cña c« dµn c¶nh, mét h×nh ném mµ c« dïng ®Ó ®¸nh lõa tai m¾t mäi ng−êi. Nh×n th¼ng vµo mÆt ltn L©m Tiªn Nhi, chµng nãi tiÕp: - C« biÕt râ lµ Kim Ty Gi¸p ®· lät vµo tay cña Lý TÇm Hoan, c« l¹i hiÓu Lý TÇm Hoan kh«ng khi nµo bÞ c« lõa næi nªn c« nhËn ra ngay hoµn c¶nh cña m×nh bÞ ®Æt vµo t×nh tr¹ng nguy hiÓm hÕt søc lµ nguy hiÓm cho nªn ngay ®ªm ®ã, c« cã ý hÑn Lý TÇm Hoan ®Õn n¬i ®©y. L©m Tiªn Nhi khÐp m¾t thë dµi: - Qu¶ thËt, ®ªm ®ã t«i cã hÑn Lý TÇm Hoan ®Õn ®©y nh−ng khi Êy t«i ch−a quen anh. H×nh nh− kh«ng hÒ nghe g×, TiÓu Phi l¹i nãi: - C« l¹i ra lÖnh cho h×nh ném cña c« cè ý b¾t c« ®Ó cho Lý TÇm Hoan thõa dÞp cøu c«, giÕt chÕt c¸i h×nh ném ®ã. Cho ®Õn khi mäi ng−êi trªn ®êi ®Òu c«ng nhËn lµ Mai Hoa §¹o ®· chÕt, lµ c« cã thÓ ¨n no ngñ kü, ch¼ng cßn sî h·i g× n÷a. Ch¼ng nh÷ng c« muèn lîi dông Lý TÇm Hoan mµ lîi dông lu«n c¶ c¸i tªn ®ång bän ngu ngèc ®ã chÕt thay cho c«. L©m Tiªn Nhi hÊt nhÑ m¸i tãc m©y lßa xßa: - Anh nãi tiÕp ®i. TiÓu Phi nghiÕn khÏ hai hµm r¨ng vµo nhau: - Nh−ng c« kh«ng ngê Lý TÇm Hoan gÆp ph¶i chuyÖn bÊt ngê, l¹i cµng kh«ng ngê c¸i th»ng t«i l¹i cøu c«. Th¸i ®é cña L©m Tiªn Nhi vôt trë nªn b×nh tÜnh l¹: - Nh−ng anh còng ®õng quªn r»ng t«i ®· cøu l¹i anh. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 368 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi nhÕch m«i thay c¸i gËt: - Ph¶i. L©m Tiªn Nhi hái vÆn: - NÕu t«i ®· lµ Mai Hoa §¹o, t¹i sao t«i l¹i cøu anh? TiÓu Phi c−êi g»n: - ChØ v× sù t×nh khi Êy ®· biÕn ®æi, c« cßn muèn lîi dông t«i nªn c« ®em dÊu t«i n¬i nµy, kh«ng cã mét ai ®Õn ®©y lôc so¸t, lóc ®ã t«i ®· cã Ýt nhiÒu hoµi nghi råi. L©m Tiªn Nhi h¬i ngöng lªn: - Anh cho lµ c¸i bän Long Tiªu V©n cã ®ång m−u víi t«i µ? TiÓu Phi ®¸p: - TÊt nhiªn hä kh«ng hiÓu râ ©m m−u cña c«, ch¼ng qua còng bÞ c« lîi dông, huèng chi Long Tiªu V©n lßng sím ®· cã ý ghen hên Lý TÇm Hoan, ®ang t×m c¸ch lo¹i trõ y. L©m Tiªn Nhi vôt hái: - Nh÷ng c©u ®ã ph¶i ch¨ng do Lý TÇm Hoan mím cho anh? TiÓu Phi c−êi thËt l¹nh: - C« t−ëng r»ng ®an «ng trªn ®êi ®Òu ngu c¶ hay sao, ®Òu bÞ c« " xá mòi " hÕt µ? C« chØ sî mét m×nh Lý TÇm Hoan, cho nªn t×m ®ñ mäi m−u m« h¹i Lý TÇm Hoan cho kú ®−îc. Chµng nghe giäng nãi cña m×nh bçng run lªn, chµng cè c¾n chÆt hai hµm r¨ng nãi tiÕp: - Ch¼ng nh÷ng lßng d¹ c« ®éc hiÓm mµ lßng tham còng qu¸ v« bê, cho ®Õn kinh t¹ng cña chïa ThiÕu L©m c« còng muèn, cho ®Õn thÇy chïa c« còng kh«ng bu«ng tha... c«... N−íc m¾t cña L©m Tiªn Nhi l¹i trµo ra d−íi rÌm mi dµi m−¬n m−ít, nµng gµo lªn: - T«i qu¶ thËt ®· nh×n nhÇm anh. TiÓu Phi c¾n chÆt ®«i m«i c¬ hå r−ím m¸u: - Nh−ng t«i l¹i kh«ng nh×n lÇm c«. L©m Tiªn Nhi cµng tøc t−ëi: - NÕu t«i nãi r»ngdnh÷ng bé kinh kia lµ do §¬n Cøu vµ B¸ HiÓu Sinh tù ý cho t«i, ch¾c lµ anh kh«ng thÓ nµo tin ph¶i kh«ng? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 369 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi vôt c−êi lªn thª thiÕt: - B©y giê c« cã nãi thÕ nµo ®i n÷a t«i còng kh«ng cßn tin ®−îc n÷a. L©m Tiªn Nhi c−êi lªn thª th¶m: - B©y giê th× kÓ nh− t«i ®· hiÓu ý anh råi... t«i ®· hiÓu ý anh råi. Nµng tõng b−íc tõng b−íc ®Õn tr−íc mÆt TiÓu Phi, b−íc ch©n tuy rò r−îi nh−ng còng thËt lµ kiÕn quyÕt, kiªn quyÕt nh− lßng nµng hiÖn thêi. Giã ®ang gµo lªn, ¸nh nÕn chao chao muèn t¾t . Mµu vµng cña ¸nh nªn chËp chên räi lªn khu«n mÆt tuyÖt mü cu¶ nµng, räi lªn ®«i m¾t u sÇu cña nµng, cµng t¹o nªn cho nµng mét nÐt ®Ñp thËt ch¬i v¬i, thËt huyÒn ¶o. Nµng nh×n TiÓu Phi b»ng c¸i nh×n thËt s©u vµ còng thËt lµ n·o ruét: - T«i hiÓu anh ®Õn ®©y ®Ó giÕt t«i, cã ph¶i vËy ch¨ng? TiÓu Phi n¾m cøng lÊy c¸nh tay, hai cµnh m«i mÝm thËt chÆt. L©m Tiªn Nhi vôt n¾m lÊy cæ tay ¸o xe to¹t mét m¶ng ®Ó lé ra kho¶ng da ngùc tr¾ng hång. Ngùc nµng −ìn lªn, tay chØ th¼ng vµo qu¶ tim m×nh: - Bªn h«ng anh ®· s¾n kiÕm sao ch¼ng ra tay cho råi. T«i, t«i chØ mong ®ùoc anh ®©m ngay vµo chç nµy. Bµn tay cña TiÓu Phi ®· sê lªn ®èc kiÕm. L©m Tiªn Nhi ®«i m¾t tõ tõ khÐp l¹i, giäng nµng nh− ch×m trong lÖ nãng: - Mau ®éng thñ ®i th«i, ®−îc chÕt bëi tay cña anh, t«i kh«ng ©n hËn chót nµo. Lång ngùc nµng phËp phång run rÈy, d−íi ®«i rÌm mi dµi ®en m−ît cong cong, hai hµng lÖ nãng rung rung nh− hai hßn ngäc nhá. TiÓu Phi kh«ng cam ®¶m ®Ó ngã nµng, chµng cói mÆt nh×n lªn thanh kiÕm. ¸nh kiÕm vÉn ngêi ngêi, vÉn l¹nh tanh, vÉn s¾c bÐn nh−ng vÉn rÊt v« t×nh. §«i m¾t cña TiÓu Phi c¾n chÆt vµo nhau, c¬ hå cã thÓ nghiÕn n¸t tiÕng nãi cña m×nh ra tõng m¶nh vôn : - C« ®· nh×n nhËn tÊt c¶? L©m Tiªn Nhi tõ tõ ng−íc m¾t nh×n lªn. ¸nh m¾t nµng nh− béc lé tÊt c¶ nh÷ng g× u o¸n, nh÷ng g× yªu th−¬ng vµ tÊt c¶ nh÷ng g× yªu vµ hËn, ®«i m¾t Êy qu¶ lµ hÕt søc n·o lßng ng−êi mµ trªn thÕ gian nµy kh«ng cã mét c¸i g× s¸nh næi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 370 Nguyªn t¸c : Cæ Long Khãe mÐp nµng khe nhÕch lªn mét nô c−êi thËt lµ thª th¶m: - Anh lµ kÎ mµ t«i yªu ®éc nhÊt trong ®êi, nÕu c¶ anh còng ch¼ng chÞu t«i th× cuéc sèng ®èi víi t«i ®· mÊt hÕt ý nghÜa. TiÓu Phi cµng gång cøng lÊy bµn tay, g©n tay ®· næi vång lªn, n¨m ngãn tay ®Æt lªn trªn ngän kiÕm ®· tÝm lÞm. L©m Tiªn Nhi vÉn nh×n s÷ng chµng, giäng nãi vÉn cùc kú ñ rò: - ChØ cÇn anh nhËn t«i lµ Mai Hoa §¹o, chØ cÇn anh nhËn t«i ®óng lµ con ®µn bµ ¸c ®éc th× dï anh cã giÕt t«i, t«i còng ch¼ng hËn anh chót nµo. Bµn tay cña TiÓu Phi b¾t ®Çu rung rung, chu«i kiÕm nghe cµng nh− nÆng nÒ cøng r¾n. KiÕmv« t×nh nh−ng ng−êi ®©u thÓ v« t×nh? ¸nh nÕn lôn dÇn råi t¾t lÞm. Nh−ng vÎ ®Ñp tuyÖt trÇn cña L©m Tiªn Nhi trong bãng tèi cµng huyÒn ¶o mªm ly. Nµng lÆng im kh«ng nãi nh−ng h¬i thë nhÌ nhÑ cña nµng trong bãng tèi nghe d×u dÆt nh− nh÷ng lêi tØ tª, d×u dÆt nh− nh÷ng tiÕng rªn tham n·o d¹ ng−êi. ¤! Cßn søc m¹nh nµo trªn thÕ gian nµy b»ng søc m¹nh cña t×nh c¶m con ng−êi? §èi diÖn víi mét con ng−êi nh− thÕ, ®èi diÖn víi mét t×nh c¶m m·nh liÖt nhÊt cña cuéc ®êi, ®èi diÖn víi c¸i bãng tèi b¸t ng¸t v« biªn Êy... TiÓu Phi ®ñ ch¨ng cam ®¶m ®Ó mµ xuèng tay? *** KiÕm v« t×nh nh−ng ng−êi l¹i vèn si t×nh! §ãn xem phÇn tiÕp theo: HuyÕt T©m LÖnh Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
Đồng bộ tài khoản