Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 4

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

184
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 4: Sắc đẹp loạn lòng người.... Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho Tôn Đạt bật cười: - Ngươi thì biết cái quái gì? Nếu ta đặt được Mai Hoa Đạo vào tử địa, thì chẳng những sẽ được nở mặt nở mày mà lợi ích sẽ không sao kể xiết....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 4

 1. TiÓu Lý phi ®ao 45 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø t− S¾c ®Ñp lo¹n lßng ng−êi C©u nãi cña Lý TÇm Hoan lµm cho T«n §¹t bËt c−êi: - Ng−¬i th× biÕt c¸i qu¸i g×? NÕu ta ®Æt ®−îc Mai Hoa §¹o vµo tö ®Þa, th× ch¼ng nh÷ng sÏ ®−îc në mÆt në mµy mµ lîi Ých sÏ kh«ng sao kÓ xiÕt. Lý TÇm Hoan nãi: - Nh÷ng viÖc lîi Êy lín l¾m sao? T«n §¹t nãi: - Ba m−¬i n¨m tr−íc, sau khi Mai Hoa §¹o bÆt tÝch giang hå, ai ai còng t−ëng h¾n ®· chÕt, kh«ng dÌ nöa n¨m tr−íc ®©y h¾n l¹i xuÊt hiÖn vµ chØ trong vßng b¶y t¸m th¸ng, h¾n ®· g©y ra bÈy t¸m m−¬i vô ¸n, lu«n c¶ con g¸i cña ch−ëng m«n ph¸i Hoa S¬n còng bÞ h¾n h·m h¹i. Lý TÇm Hoan thë dµi: - NÕu tÝnh ®óng th× con ng−êi Êy nay ®· trªn d−íi bÈy m−¬i tuæi råi mµ cßn lµm chuyÖn t¸c tÖ nh− thÕ sao. T«n §¹t nãi: - Tõ ngµy h¾n xuÊt hiÖn ®Õn nay, trong giang hå ai cã tµi s¶n, ai cã con em ®Ñp ®Ï còng ¨n ë kh«ng yªn. Ngõng mét gi©y, T«n §¹t nãi tiÕp: - V× thÕ cho nªn ®· cã h¬n chÝn m−¬i nhµ ®· ©m thÇm mËt −íc víi nhau, bÊt cø ai giÕt ®−îc Mai Hoa §¹o , th× hä sÏ truÊt ra mçi nhµ mét phÇn tµi s¶n ®Ó tÆng cho ng−êi Êy, tù nhiªn lµ céng l¹i sÏ thµnh mét con sè lín kh«ng thÓ t−ëng. Lý TÇm Hoan hái: - §ã lµ mét sù bÝ mËt mµ kh«ng cßn bÝ mËt n÷a ph¶i kh«ng? T«n §¹t gËt ®Çu: - Ngoµi viÖc Êy ra, mét ng−êi ®Ñp ®−îc giang hå c«ng nhËn lµ §Ö nhÊt mü nh©n ®· tuyªn bè r»ng bÊt luËn giµ trÎ t¨ng tôc ai trõ ®−îc Mai Hoa §¹o th× ng−êi Êy sÏ nguyÖn n©ng kh¨n söa ¸o. Lý TÇm Hoan thë h¾t ra: - TiÒn tµi s¾c ®Ñp qu¶ lµm chÊn ®éng lßng ng−êi, th¶o nµo mµ T«n gi¸ l¹i ch¼ng can t©m l×a bá chç an nhµn ®Ó dÊn th©n vµo phiÒn lôy. Kh«ng tr¸ch g× t«n gi¸ ®ang t©m giÕt vî, vµ cã lÏ b©y giê l¹i ®Õn l−ît t«i. T«n §¹t nãi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 46 Nguyªn t¸c : Cæ Long - §óng ra theo l−¬ng t©m mµ nãi, th× ng−¬i chÕt còng lµ oan uæng, nh−ng tiÕc v× kh«ng giÕt ng−¬i kh«ng ®−îc. Lý TÇm Hoan chît c−êi: - B»ng l−¬ng t©m mµ nãi, t«n gi¸ c¶m thÊy giÕt t«i dÔ l¾m sao? T«n §¹t bu«ng n¾m tay ra nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan mét lóc råi còng mØm c−êi: - Con ng−êi cña ng−¬i mµ cã thÓ sèng ®Õn b©y giê, th× giÕt ng−¬i kÓ còng kh«ng ph¶i dÔ, nh−ng hiÖn t¹i... Tõ bªn ngoµi cöa vôt bËt lªn giäng c−êi sang s¶ng: - B»ng l−¬ng t©m mµ nãi, h·y xem d¸ng c¸ch cña ng−êi ta ®· tróng ®éc hay ch−a. T«n §¹t giËt m×nh quay l¹i, t¹i khung c¶nh cöa hÑp cña nhµ bÕp kh«ng biÕt bao giê ®· ®øng s÷ng mét ng−êi. Ng−êi Êy vãc d¸ng trung trung, m×nh mÆc ¸o xanh, phong ®é cã vÎ hµo hoa phong nh·, chØ cã g−¬ng mÆt rÊt l¹nh lïng, g−¬ng mÆt l¹nh b¨ng b¨ng dÔ sî. Tr«ng nöa th× nh− mÆt thËt mµ nöa th× nh− chiÕc mÆt n¹ trßng vµo. H¾n ch¾p tay sau l−ng ®i vµo mét c¸ch ung dung, miÖng nãi nh− than thë: - Con ng−êi nµo muèn lµm c¸i viÖc bá thuèc ®éc vµo r−îu th× bÊt cø mét chuyÖn ngu xuÈn nµo kh¸c h¾n còng cã thÓ lµm. Cã ph¶i vËy kh«ng h¶? C©u cuèi cïng lµ c©u hái Lý TÇm Hoan b»ng tia m¾t, vµ hä Lý chît c¶m thÊy ®«i m¾t ng−êi ®ã cã mét hÊp lùc l¹ lïng, ®«i m¾t Êy qu¶ kh«ng xøng víi g−¬ng mÆt h¾n tÝ nµo c¶. §«i m¾t ®ã mµ n»m trong bé mÆt ®ã, y nh− lµ hai h¹t minh ch©u g¾n liÒn vµo ®Çu heo chÕt. Nh×n th¼ng vµo ®«i m¾t cùc ®Ñp Êy, Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Lµm trß ma thuËt trong khi ®¸nh b¹c víi mét con quû chuyªn ®¸nh b¹c, trong chÐn r−îu cña quû r−îu mµ bá thuèc ®éc vµo, tr−íc mÆt vî mµ khen ng−êi kh¸c ®Ñp...bÊt luËn kÎ nµo lµm ba chuyÖn Êy ®Òu ph¶i hèi hËn vÒ sau. Ng−êi ¸o xanh l¹nh lïng: - ChØ tiÕc khi hä hèi hËn th× kh«ng cßn kÞp n÷a! T«n §¹t söng sèt nh×n hai ng−êi råi vôt ch¹y l¹i cÇm bÇu r−îu lóc n·y ®a lªn mòi göi. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Kh«ng cÇn ph¶i xem l¹i, qu¶ thËt r−îu Êy cã ®éc chÊt. T«n §¹t trè m¾t: - ThÕ.. thÕ sao... Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 47 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan nãi: - Trong bÇu r−îu cã ®éc hay kh«ng, ng−êi kh¸c cã thÓ kh«ng biÕt chø ®èi víi ta vèn lµ con ma r−îu, chØ cÇn nghe h¬i kh«ng còng ®· biÕt råi. Hä Lý mØm c−êi nãi tiÕp: - §ã còng lµ chç hay cña kÎ nghiÖn r−îu.Ng−êi kh«ng biÕt uèng r−îu kh«ng lµm sao biÕt ®ùoc. T«n §¹t vÉn ch−a tin: - Nh−ng ng−¬i... ng−¬i ®· uèng? Lý TÇm Hoan c−êi: - ChØ cÇn cho ng−êi ta uèng, thÊy uèng lµ mõng, qu¸ mõng nªn kh«ng thÊy r»ng trong khi ho sÆc sôa, bao nhiªu ®éc töu ta ®· phun ra tÊt råi. T«n §¹t run rÈy lµm bÇu r−îu trªn tay r¬i xuèng g¹ch nghe c¸i cép. Ng−êi ¸o xanh gËt gï: - Xem chõng b©y giê th× h¾n hèi hËn råi ®Êy. ChØ tiÕc lµ qu¸ muén. T«n §¹t gÇm lªn mét tiÕng phãng m×nh vÒ phÝa ng−êi ¸o xanh ®¸nh lu«n ba ch−ëng. Hai m−¬i n¨m qua, T«n §¹t ch¼ng nh÷ng kh«ng quªn l·ng vâ c«ng, tr¸i l¹i cµng ©m thÇm tinh tiÕn, ba quyÒn kÕ tiÕp ®¸nh ra giã u u. Ai còng cã thÓ thÊy quyÒn ®ã tróng vµo ®¸ th× ®¸ còng sÏ n¸t ra thµnh phÇn, cßn ®èi víi ®Çu ng−êi th× l¹i qu¸ d−, y nh− dïng xe c¸n ®−êng ®Ó nghiÒn mét con s©u nhá. Th©n h×nh ng−êi ¸o xanh n»m gän trong tÇm c«ng kÝch, cho dï muèn tr¸nh còng kh«ng cßn kÞp. Nh−ng h¾n kh«ng tr¸nh, còng kh«ng ®¸nh l¹i, chØ khoa nhÑ c¸nh tay. Râ rµng h¾n ®−a tay ra sau khi T«n §¹t ®¸nh ra nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao quyÒn cña T«n §¹t ch−a ®ông tay ¸o h¾n, th× bµn tay cña h¾n ®· tíi m¸ hä T«n. C¸i quÊt tay tr«ng thËt nhÑ nhµng nh− ®uæi ruåi thÕ mµ khi bÞ tróng T«n §¹t héc lªn nh− heo bÞ chäc tiÕt ng· ngöa bß l¨n xuèng ®Êt. Cho ®Õn lóc h¾n chái tay dËy ®−îc th× nöa mÆt bªn tr¸i ®· s−ng lªn nh− tr¸i bÝ, da mÆt tÝm bÇm bãng l−ìng, con m¾t y nh− bÞ dêi xÕch sang mét bªn. Ng−êi ¸o xanh ®iÒm ®¹m: - B»ng l−¬ng t©m mµ nãi, ng−¬i chÕt còng cã h¬i oan uæng vµ ta còng ch¼ng muèn giÕt lµm chi, chØ hiÒm v× bµn tay ta... Con m¾t phÝa bªn kh«ng bÞ ®¸nh cña T«n §¹t vôt chíp lªn hèt ho¶ng, h¾n nh×n s÷ng bµn tay cña ng−êi ¸o xanh, lÝu l−ìi: - Tay... tay cña ng−¬i... cña ng−¬i... Hai bµn tay cña ng−êi ¸o xanh ®eo hai chiÕc bao tay b»ng s¾t mµu xanh ®Ëm tr«ng cøng cßng ghª gím, thªm vµo ®ã mµu s¾c cña nã lµm cho ai nÊy còng ph¶i rïng m×nh. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 48 Nguyªn t¸c : Cæ Long Tia m¾t kinh hoµng cña T«n §¹t xuèng lu«n mµu tuyÖt väng, h¾n lÇm bÇm b»ng ®−êng h¬i yÕu ít: - Ta... ta ®· g©y ra nghiÖp ch−íng g×?... mµ ngµy nay ta ph¶i gÆp Thanh ma thñ... Lý th¸m hoa, «ng lµ ng−êi tèt bông, xin «ng h·y giÕt dïm t«i... cÇu xin «ng h·y gióp t«i ®ùoc chÕt sím h¬n... Lý TÇm Hoan ngåi yªn kh«ng ®éng ®Ëy, ®«i m¾t nh×n s÷ng vµo ®«i tay cña ng−êi ¸o xanh, nh−ng ch©n vÉn nhÑ khÒu ph©n nöa ngän LuyÖn Tö Th−¬ng cña Hång h¸n D©n khi n·y l¹i phÝa T«n §¹t. T«n §¹t cè g¾ng nhÆt lÊy ngän th−¬ng, run giäng: - §a t¹... ®a t¹ Lý th¸m hoa...T«i chÕt còng kh«ng d¸m quªn ¬n. H¾n gom hÕt tµn lùc trë mòi th−¬ng ®©m ng−îc vµo yÕt hÇu m×nh, m¸u bËt trµo ra, dßng m¸u bÇm ®en nh− n−íc d¬ tõ cèng r·nh. Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t l¹i thë dµi: - Vâ l©m thÊt ®éc, ®éc nhÊt lµ Thanh Ma Thñ. Lêi nãi Êy qu¶ kh«ng ngoa. Ng−êi ¸o xanh dßm xuèng tay m×nh vµ l¹i còng thë dµi: - Ai còng nãi ng−êi bÞ Thanh Ma Thñ th× sèng cßn khæ h¬n chÕt, cµng chÕt sím ®−îc chÕt tõng nµo cµng tèt tõng Êy, còng qu¶ lµ lêi nãi kh«ng ngoa! Tia m¾t cña Lý TÇm Hoan liÕc ngay vµo mÆt ng−êi ¸o xanh vµ g»n giäng: - Nh−ng c¸c h¹ vÉn kh«ng ph¶i lµ Thanh Ma Y Khèc! Ng−êi ¸o xanh hái: - T¹i sao ng−¬i biÕt ta kh«ng ph¶i lµ Thanh Ma Y Khèc? Ng−¬i biÕt mÆt h¾n thËt µ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi kh«ng nãi. M«i ng−êi ¸o xanh ®éng ®Ëy nh− c−êi mµ vÉn kh«ng c−êi: - Ta thËt kh«ng muèn m¹o danh h¾n lµm chi nh−ng chØ v×... Lý TÇm Hoan chÆn ngang giäng h¾n, nãi: - Y Khèc kh«ng cã ®Ö tö! Ng−êi ¸o xanh nãi: - Ai b¶o ta lµ ®Ö tö cña h¾n? H¾n lµm ®Ö tö cña ta cßn ch−a xøng ®¸ng n÷a lµ! Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t: - ThÕ µ? Ng−êi ¸o xanh hái: - Ng−¬i cho r»ng ta tù thæi phång lÊy ta ch¨ng? Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 49 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Cã chi, ta thÝch thó vÒ lai lÞch cña c¸c h¹ ®©u! Ng−êi ¸o xanh nh×n Lý TÇm Hoan b»ng mét tia m¾t nhän ho¾t nh− mòi kiÕm: - ThÕ ng−¬i thÝch thó c¸i g×? Kim Ty Gi¸p ch¨ng? Lý TÇm Hoan kh«ng tr¶ lêi, bµn tay cø m©n mª con dao nhá. Tia m¾t cña ng−êi ¸o xanh còng dêi xuèng con dao ®ã : - Ng−êi ta ®ån r»ng ng−¬i cã biÖt tµi " Mét ®ao vung ra, ch¼ng hÒ sai ch¹y ", lêi ®ån ®¹i ®ã ch¼ng biÕt cã ngoa kh«ng? Lý TÇm Hoan ®¸p mét c¸ch tù nhiªn: - Tr−íc kia th× còng cã nhiÒu ng−êi hoµi nghi c©u nãi ®ã! Ng−êi ¸o xanh hái vÆn: - ThÕ cßn b©y giê? ¸nh m¾t Lý TÇm Hoan chît dµu dµu: - B©y giê th× sè ng−êi Êy ®· chÕt c¶ råi. LÆng thinh mét lóc, ng−êi ¸o xanh chît bËt c−êi. Giäng c−êi cña h¾n thËt l¹ k×. H¾n c−êi nghe nh− cã c¸i g× v−¬ng v−íng trong cæ häng. H¾n c−êi thËt lín, mµ g−¬ng mÆt th× y nh− g−¬ng mÆt chÕt. H¾n nãi: - ThËt t×nh mµ nãi, ta qu¶ cã ý muèn thö xem! Lý TÇm Hoan c−êi: -T«i khuyªn c¸c h¹ kh«ng nªn muèn thÕ. Ng−êi ¸o xanh ng−ng c−êi, chíp m¾t nh×n Lý TÇm Hoan vµ vôt hái: - Kim Ty Gi¸p cã ph¶i ®ang ë trong c¸i th©y n»m n¬i ch¶o kia kh«ng? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu. Ng−êi ¸o xanh bËt c−êi: - Ta thËt kh«ng ph¶i sî g× ng−¬i, nh−ng trong ®êi ta, ta kh«ng thÝch ®¸nh cuéc, mµ còng kh«ng thÝch m¹o hiÓm. Lý TÇm Hoan nãi: - §ã lµ thãi quen rÊt tèt, nÕu cè g¾ng gi÷ v÷ng thãi quen Êy th× sÏ gi÷ v÷ng m¹ng sèng. Ng−êi ¸o xanh chíp m¾t: - Nh−ng ta cã c¸ch lµm cho ng−¬i sÏ nh−êng Kim Ty Gi¸p l¹i cho ta. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - ThÕ µ? Ng−êi ¸o xanh nãi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 50 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Ng−¬i nªn biÕt Thanh Ma Thñ lµ vËt mµ Y Khèc ®· chän chän läc tinh tuý cña chÊt thÐp, tÈm ®éc lµm ra, råi cßn ph¶i trui rÌn suèt b¶y n¨m tr−êng míi hoµn tÊt, cã thÓ nãi nã lµ mét trong nh÷ng binh khÝ tèi ®éc trong vâ l©m. Lý TÇm Hoan nãi: - B¸ HiÓn Sinh viÕt tËp " Binh khÝ phæ " ®· liÖt Thanh Ma thñ vµo hµng thø chÝn, kÓ còng lµ qu¸. Ng−êi ¸o xanh hÊt hÊt mÆt: - ThÕ th× nÕu ta ®em Thanh Ma Thñ ®Ó ®æi lÊy Kim Ty Gi¸p, th× ng−¬i cã b»ng lßng kh«ng? TrÇm ng©m mét lóc, Lý TÇm Hoan ngã vµo ngän dao trªn tay m×nh vµ nãi chÇm chËm: - Ngän tiÓu ®ao nµy lµ mét thø thÐp th−êng bÊt cø thî rÌn nµo trong vßng ®«i ba giê còng lµm thµnh ®−îc c¶, nh−ng trong quyÓn phÈm b×nh vò khÝ trong thiªn h¹, B¸ HiÓn Sinh ®· viÕt: Phi ®ao hä Lý liÖt vµo hµng thø ba. Ng−êi ¸o xanh thë ra: - Cø theo ng−¬i nãi th× binh khÝ kh«ng quan hÖ, chñ yÕu lµ ph¶i xem binh khÝ Êy cña ai? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - C¸c h¹ qu¶ lµ ng−êi th«ng minh. Ng−êi ¸o xanh hái: - V× thÕ nªn ng−¬i kh«ng b»ng lßng ®æi? Lý TÇm Hoan nãi: - NÕu t«i muèn vËt ®ã, th× b©y giê nã ®©u l¹i cã trong tay c¸c h¹. Suy nghÜ mét lóc l©u, ng−êi ¸o xanh bÌn mãc trong l−ng ra mét chiÕc hép dµi ®en nh¸nh vµ më hép Êy ra, lËp tøc ¸nh thÐp r¹ng ngêi, kiÕm khÝ to¸t ra l¹nh ng¾t. ChiÕc hép ®en ®ùng mét thanh ®o¶n kiÕm s¸ng ngêi. Ng−êi ¸o xanh nãi: - KiÕm b¸u tÆng anh hïng, thanh Ng− Tr−êng KiÕm vèn lµ vËt trªn ®êi cã mét, cã lÏ rÊt xøng ®¸ng ë trong tay c¸c h¹. Lý TÇm Hoan chíp m¾t: - C¸c h¹ lµ ®Ö tö cña Tµng Long l·o nh©n ë Tµng KiÕm S¬n Trang sao? Ng−êi ¸o xanh l¾c ®Çu: - Kh«ng ph¶i! Lý TÇm Hoan cau mÆt: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 51 Nguyªn t¸c : Cæ Long - ThÕ th× thanh ®o¶n kiÕm Êy c¸c h¹ tõ ®©u cã? Ng−êi ¸o xanh nãi: - L·o Long ®· chÕt råi. §©y lµ con l·o lµ Du Long Sinh tÆng cho t«i. Lý TÇm Hoan nãi: - Ng− Tr−êng KiÕm vèn lµ mãn binh khÝ tõ thêi th−îng cæ, nã lµ mét trong sè b¸u vËt thø nhÊt trong vâ l©m. Tµng KiÕm S¬n Trang cã nã mµ næØ danh, nÕu kh«ng cã sù sinh tö chi giao gi÷a Tµng Long l·o nh©n víi c¸c ch−ëng m«n ph¸i ThiÕu L©m, Vâ §−¬ng, C«n Lu©n th× kiÕm nµy ®· bÞ ng−êi ®o¹t mÊt. Tuy nhiªn, Tµng KiÕm S¬n Trang còng ®· v× thanh kiÕm nµy mµ ®· nhiÒu lÇn ®Ém m¸u, thÕ th× t¹i sao Du thiÕu trang chñ l¹i ®em vËt gia truyÒn nµy mµ giao cho ng−êi kh¸c? Ng−êi ¸o xanh c−êi nh¹t: - §õng nãi chØ thanh kiÕm nµy mµ cho dï t«i cÇn ®Õn chiÕc ®Çu cña h¾n, h¾n còng ph¶i d©ng. C¸c h¹ cã tin thÕ hay kh«ng? Suy nghÜ mét chót, Lý TÇm Hoan nãi: - Gi¸ trÞ thanh kiÕm nµy cao h¬n Kim Ty Gi¸p nhiÒu l¾m, t¹i sao c¸c h¹ l¹i lÊy tiÖn mµ bá quÝ? Ng−êi ¸o xanh c−êi: - T«i vèn cã c¸i tËt, vËt g× khã ®Õn tay th× l¹i muãon cho k× ®−îc. Lý TÇm Hoan còng c−êi: - ThËt lµ t×nh cê, t«i còng cã tÝnh nh− thÕ. Ng−êi ¸o xanh ãi: - NghÜa lµ c¸c h¹ kh«ng b»ng lßng? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - Ph¶i, kh«ng b¼ng lßng. H¬i giËn, ng−êi ¸o xanh hái gÆng: - Nh−ng t¹i lµm sao c¸c h¹ nhÊt ®Þnh ph¶i ®−îc Kim Ty Gi¸p chø? Lý TÇm Hoan nãi: - §ã lµ chuyÖn riªng cña t«i, kh«ng can hÖ g× ®Õn c¸c h¹. Ng−êi ¸o xanh ngöa mÆt lªn c−êi ha h¶: - Tõ l©u, nghe Lý TÇm Hoan lµ kÎ ®¹m b¹c kh«ng mµng danh lîi, coi phó quÝ nh− phï v©n, hai m−¬i n¨m tr−íc ®©y ®· xem c«ng danh nh− phÊn thæ, m−êi n¨m n÷a l¹i mét lÇn cho hÕt gia tµi Èn tÝch mai danh, t¸ch m×nh ra biªn ¶i. Con ng−êi nh− thÐ sao l¹i cã thÓ xem mät vËt tÇm th−êng nh− Kim Ty Gi¸p lµ träng nh− thÕ nhØ? Lý TÇm Hoan nãi: - Nguyªn nh©n cã lÏ gièng nh− c¸c h¹. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 52 Nguyªn t¸c : Cæ Long Ng−êi ¸o xanh khÏ liÕc Lý TÇm Hoan: - Ch¼ng lÏ c¸c h¹ còng v× thiªn h¹ ®Ö nhÊt mü nh©n? Lý TÇm Hoan c−êi: - Cã thÓ! Ng−êi ¸o xanh còng c−êi: - §óng råi, nghe ng−êi ta nãi " giai nh©n " vµ " mü töu " lµ hai ®iÒu mµ Lý th¸m hoa kh«ng bao giê tõ chèi. Lý TÇm Hoan nãi: - ChØ tiÕc mét ®iÒu c¸c h¹ kh«ng ph¶i lµ " giai nh©n ". Ng−êi ¸o xanh c−êi nãi: - T¹i sao c¸c h¹ biÕt t«i kh«ng ph¶i? Giäng c−êi cña h¾n chît kh«ng cßn nghe nghÌn nghÑt n÷a, mµ l¹i vôt trong vót nh− tiÕng ngäc khua. Trong tiÕng c−êi ng©y ngÊt ®ã, h¾n vïng tuéc ®«i bao tay ghª gím ®Ó lé hai bµn tay thËt. Cã lÏ trong ®êi Lý TÇm Hoan ch−a bao giê thÊy mét bµn tay ®Ñp nh− thÕ. ¤ng th¸m hoa trong thêi k× " phong l−u mét thña " ®· cïng víi kh«ng biÕt bao nhiªu ng−êi ®Ñp hÑn hß, bµn tay vÞ th¸m hoa hµo phãng nµy trong lóc kh«ng cÇm dao kh¾c, kh«ng n©ng chÐn r−îu, ®· kh«ng cÇm kh«ng biÕt bao nhiªu lµ bµn tay ®Ñp. BÊt cø ng−êi ®Ñp nµo bµn tay còng cã thÓ coi lµ ®Ñp, nh−ng trong ®êi hä Lý ®· ph¸t hiÖn mét ®iÒu lµ trong nh÷ng bµn tay cña ng−êi ®Ñp ®ã, Ýt nhiÒu còng cã chç thiÕu sãt, nÕu da kh«ng x−íc, cã nhiÒu tµn nhan nhang, th× mãng tay qu¸ lín, qu¸ côt, hoÆc ®Çu ngãn tay h¬i to , kh«ng ®−îc su«ng móp, hoÆc lç ch©n l«ng h¬i hë lín. Nh−ng bµn tay nµy, bµn tay ®ang cã tr−íc mÆt cña hä Lý b©y giê th×... Lý TÇm Hoan chît nhí ®Õn ng−êi ®µn bµ ®· lµm cho m×nh trän kiÕp khã quªn Êy, bµn Êy còng kh«ng ®−îc hoµn toµn... Cã lÏ v× b¶n tÝnh quËt c−êng, nµng vËn ®éng h¬i nhiÒu cho nªn tay nµng cã h¬i to mét chót. Lý TÇm Hoan c¾t ngang dßng t− t−ëng, tia m¾t ch¨m chó thªm vµo hai tay cña ng−êi ¸o xanh ®ang ®øng tr−íc mÆt m×nh. Hai bµn tay ®¸ng ®−îc gäi lµ toµn mü, kh«ng t×m ®−îc mét thiÕu xãt sãt nµo. Cã thÓ t−ëng t−îng ®Õn hai thÎ ngäc ®−îc mét ng−êi thî khÐo træ thanh hai bµn tay. hai bµn tay tr¾ng muèt no ®Òu thon thá. Gi¸ mµ thªm mét chót th× qu¸ mËp, gi¶m mét chót th× qu¸ èm, ra mét chót th× qu¸ dµi, thu l¹i mét chót th× qu¸ ng¾n.... Hai bµn tay, mµ con m¾t thÈm mü cña nhµ ®iªu kh¾c ®¹i tµi, mét nhµ ho¹ sòi siªu vÞt còng khã lßng thªm bít. Ng−êi ¸o xanh dÞu giäng: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 53 Nguyªn t¸c : Cæ Long - C¸c h¹ xem hai bµn tay t«i cã " dÔ th−¬ng " h¬n cÆp Thanh Ma Thñ chót nµo kh«ng? Giäng nãi cña ng−êi ¸o xanh b©y giê còng ®−îc biÕn ®æi theo giäng c−êi, ch¼ng nh÷ng kh«ng cßn khµn khµn khã chÞu mµ mµ cßn ph¶i lÊy ch÷ " tiÕng hãt hoµng anh: th× míi cã thÓ lµm cho ng−êi nghe h×nh dung, t−ëng t−îng ra giäng nãi Êy. Lý TÇm Hoan thë ra nhÌ nhÑ: - Dïng hai bµn tay Êy ®Ó giÕt ng−êi, sî e r»ng kh«ng mét ai chèng næi th× chuyÖn chi l¹i ph¶i dïng ®Õn Thanh Ma Thñ. Ng−êi ¸o xanh c−êi thËt " ngät ": - B©y giê t«i vµ c¸c h¹ bµn dÕn chuyÖn trao ®æi, cã lÏ ®iÒu kiÖn sÏ ®−îc tèt h¬n nhiÒu råi chø? Lý TÇm Hoan nãi: - Còng h·y cßn ch−a tèt! Dïng hai bµn tay " thËp toµn mü " trªn l¹i giËt hai èng tay ¸o, èng tay ¸o lôa tuét ra ®Ò lé râ hai c¸nh tay trong ngäc tr¾ng ngÇn, Ng−êi ¸o xanh nãi tiÕp: - B©y giê th× sao? Lý TÇm Hoan ãi: - VÉn cßn ch−a ®ñ! Ng−êi ¸o xanh c−êi h¨ng h¾c: - §µn «ng ng−êi nµo còng tham lam, nhÊt lµ ®µn «ng nhiÒu bn¶n l·nh. Cµng cao b¶n l·nh th× sù tham lam cµng lín. Nµng võa nãi võa uèn m×nh, vµ khi nãi xong c©u th× vãc th©n diÔm tuyÖt cña nµng chØ cßn chiÕc ¸o lãt máng manh. Qu¶ thËt lµ chuyÖn tiªn hån l¹c ph¸ch. Lý TÇm Hoan ®· rãt ®Çy mét chÐn r−îu ë trong bÇu r−îu kh«ng cã thuèc ®éc, n©ng chÐn r−îu lªn t−¬i c−êi: - Th−ëng hoa kh«ng thÓ kh«ng cã r−îu, xin mêi! Ng−êi ¸o xanh nãi: - T«i biÕt c¸c h¹ h·y cßn c¶m thÊy ch−a ®ñ ph¶i kh«ng? Lý TÇm Hoan nãi: - Ng−êi ®µn «ng nµo còng qu¸ tham lam! Giäng c−êi nh− ngäc rãt l¹i næi lªn, ng−êi ¸o xanh cëi ph¾t ®«i giµy. BÊt cø ai, cho dï ng−êi ®Ñp, khi cëi giµy còng cã ®iÓm khã coi, nh−ng nµng th× ngo¹i lÖ. BÊt cø ng−êi nµo nÕu hai bµn ch©n kh«ng lín th× gãt còng h¬i dµy nh−ng nµng còng lµ mét ngo¹i lÖ lu«n. M¾t c¸ cña nµng võa nhá l¹i võa tr¬n, mòi ch©n cña Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 54 Nguyªn t¸c : Cæ Long nµng võa ®Òu võa nhá. NÕu nãi trªn ®êi nµy cã rÊt nhiÒu ®µn «ng t×nh nguyÖn cho hai bµn ch©n Êy dÉm chÕt th× còng kh«ng ph¶i lµ qu¸ ®¸ng. TiÕp theo ®ã lµ hai b¾p ch©n nho nhá thon thon ®Ëm ®uét. ChØ trong kho¶ng kh¾c, Lý TÇm Hoan chît nh− ngõng thë. B»ng mét giäng nãi hÕt søc dÞu dµng , ng−êi ¸o xanh khÏ hái: - B©y giê th× ®· ®ñ hay ch−a? Lý TÇm Hoan ngöa cæ uèng c¹n mét h¬i, c−êi nãi; - NÕu b¶o r»ng ®· ®ñ th× r»ng t¹i h¹ qu¸ ngu ch¨ng? Kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc mµ còng kh«ng thÓ cã lêi nµo ®Ó nãi cho ®Çy ®ñ. C¶ vãc th©n lé ph¬i ®Çy. Bªn c¹nh vãc th©n dô c¶m, cã ba chiÕc th©y ng−êi, thËt lµ mét khung c¶nh cùc kú th¶m khèc. ChØ cßn mét viÖc ®¸ng tiÕc lµ chiÕc mÆt n¹ cña nµng lµ ch−a chÞu bá ra, nµng chØ dïng ®«i m¾t tiªu hån nh×n Lý TÇm Hoan vµ hái trong h¬i thë cã phÇn gÊp rót: - Sao ? B©y giê cã lÏ qu¸ ®ñ råi ? Nh×n chiÕc mÆt gi¶ cña nµng, Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - ChØ cßn mét chót n÷a th«i, mét ®iÓm nhá n÷a th«i ! Ng−êi ¸o xanh nãi; - C¸c h¹... cã lÏ ph¶i nªn "tri tóc"! Lý TÇm Hoan nãi: - Ng−êi ®µn «ng nµo còng dÔ dµng "tri tóc" th× th−êng th−êng hay ®Ó lì mÊt nhiÒu ®iÒu hay! Bé ngùc c¨ng ®Çy nhùa sèng phËt phång qua h¬i thë, ng−êi ¸o xanh h¬i run giäng: - ChuyÖn chi c¸c h¹ cø ®ßi xem bé mÆt cña t«i. Cø thÕ nµy cã ph¶i sÏ dÔ t¨ng gia ¶o t−ëng, t¨ng gia høng thó h¬n kh«ng. Lý TÇm Hoan c−êi: -T«i biÕt cã nhiÒu ng−êi vãc th©n ®Ñp l¾m nh−ng l¹i cã mét g−¬ng mÆt rÊt khã nh×n. Ng−êi ¸o xanh hái l¹i: - C¸c h¹ cho r»ng mÆt t«i xÊu l¾m −? Lý TÇm Hoan nãi : - §iÒu ®ã còng ch−a biÕt chõng? Ng−êi ¸o xanh thë ra: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 55 Nguyªn t¸c : Cæ Long - C¸c h¹ qu¶ thËt ®óng lµ con ng−êi cã nhiÒu qu¶ quyÕt, nh−ng t«i jkhuyªn c¸c h¹ ®õng xem mÆt thËt t«i lµ tèt h¬n. Lý TÇm Hoan hái: - T¹i lµm sao thÕ? - Ta vµ c¸c h¹ sau khi trao ®æi Kim Ty Gi¸p th× lËp tøc ai ®i ®−êng nÊy sî r»ng sau nµy vÜnh viÔn khã gÆp nhau. C¸c h¹ trao t«i Kim Ty Gi¸p, t«i trao cho c¸c h¹ mét kho¸i c¶m nhÊt trong ®êi, ®ã lµ mét sdù trao ®æi rÊt c«ng b»ng, kh«ng ai thiÖt thßi chi c¶. Vµ v× thÕ vÒ sau kh«ng ai cÇn ph¶i nhí ®Õn ai! Lý TÇm Hoan gËt gï: - Cã lý ! Ng−êi ¸o xanh nãi tiÕp: - Nh−ng nÕu c¸c h¹ nh×n thÊy mÆt ta, sÏ m·i m·i kh«ng sao quªn ®−îc, mµ ta... ta th× kh«ng thÓ còng víi c¸c h¹... l©u ngµy trän vÑn, nh− thÕ c¸c h¹ lµm sao khái cã chuyÖn t−¬ng t−, nh− thÕ nghÜ cã phiÒn kh«ng! Lý TÇm Hoan c−êi: - C« n−¬ng kh¸ tin t−ëng n¬i m×nh. Ng−êi ¸o xanh khÏ xoa nhÑ lªn m×nh, mét cö ®éng tù nhiªn nh−ng rÊt − lµ dô c¶m: - Ch¼ng lÏ t«i l¹i kh«ng thÓ tù tin sao? Lý TÇm Hoan nãi thËt nhÑ: - Cã thÓ t«i kh«ng trao ®æi víi c« n−¬ng. Ng−êi ¸o xanh h¬i söng sèt: - Kh«ng b»ng lßng? Nµng chÇm chËm ®−a tay gì líp mÆt gi¶ vµ nh×n thËt s©u vµo m¾t Lý TÇm Hoan: - Nh− thÕ th× ®· cã chÞu ch−a? ThÊy mét c¸i mÆt ®Ñp, ai ai còng muèn nh×n l©u nh−ng vÎ ®Ñp cña ng−êi ¸o xanh th× ch¾c ch¾n kh«ng ai d¸m nh×n mµ ng−êi ta chØ liÕc. V× tho¸ng liÕc qua th× tay ch©n ®· bñn rñn t©m thÇn ®· bÊn lo¹n. nÕu nh×n l©u h¬n cã lÏ sÏ ph¸t ®iªn. Kh«ng thÓ dïng nh÷ng tiÕng mµ ng−êi ta th−êng dïng ®Ó nãi lªn mét g−¬ng mÆt tuyÖt trÇn nh−: ChiÕc mòi däc dõa, ®«i m¾t bå c©u, hai m¸ tr¸i ®µo, vµnh m«i mäng ®á hoÆc nh· nh− thu thñy, mi tùa xu©n s¬n. Kh«ng thÓ kh«ng dïng nh÷ng sao ng÷ ®ã. V× dïng nã ®Ó nãi ®Õn g−¬ng mÆt cña ng−êi ¸o xanh th× ch¼ng kh¸c nµo ®em lä b«i lªn mét tê gi©ý tr¾ng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 56 Nguyªn t¸c : Cæ Long Kh«ng, kh«ng nªn nãi g× c¶, chØ cÇn x¸c nhËn c©u nãi cña nµng lóc n·y khi nµng nãi vÒ thanh kiÕm Ng− Tr−êng "®õng nãi lµ cña quÝ mµ nÕu cÇn ®Õn chiÕc ®Çu ¾t còng ph¶i d©ng". §ã, vÎ ®Ñp cña bé mÆt nµng lµ nh− thÕ ®ã. Mét bé mÆt ®Ñp céng víi vãc th©n tiªu hån l¹c ph¸ch cña nµng, khi nµng yªu cÇu mét viÖc g×, kh«ng mét ng−êi ®µn «ng nµo cã thÓ tho¸ng qua mét ý nghÜ cù tuyÖt. Lý TÇm Hoan thë thËt nhÑ , nhÑ nh− sî ®øt h¬i: - Th¶o nµo con ng−êi nh− Y Khèc l¹i ch¼ng ®em Thanh Ma Thñ mµ giao l¹i cho nµng, th¶o nµo Du thiÕu trang chñ l¹i ch¼ng ®em b¸u vËt gia truyÒn mµ d©ng d−íi ch©n ng−êi ®Ñp, ai còng kh«ng cã thÓ kh«ng tin. Mçi mét n¬i trªn th©n thÓ nµng ®Òu y nh− còng theo khãe miÖng mµ c−êi, nh×n vµo chç nµo y nh− ®Òu thÊy nô c−êi ng©y ngÊt. Nµng nghÜ r»ng ®· qu¸ ®ñ råi. NÕu cã mét ng−êi ®µn «ng nµo cã thÓ nãi mét c©u ch−a ®ñ, ng−êi ®ã lµ kÎ ®iªn. Nµng ®ang chê ®îi, ®ang thØnh mêi. Lý TÇm Hoan vÉn cø ngåi yªn kh«ng ®øng dËy. Rãt ®Çy mét chÐn r−îu ngöa cæ uèng c¹n, råi l¹i rãt mét chÐn n÷a ®−a lªn, vÞ Th¸m Hoa "phong l−u tét bËc" mØm c−êi: - §«i m¾t cña t«i ®· qu¸ l©u råi kh«ng ®−îc h−ëng ph−íc, xin ®a t¹ c« n−¬ng. Ng−êi ¸o xanh nhÑ c¾n m«i, mÆt h¬i cói xuèng. - Kh«ng ngê mét ng−êi ®µn «ng nh− c¸c h¹ mµ vÉn cßn ph¶i lÊy r−îu ®Ó phÊn chÊn tinh thÇn. Lý TÇm Hoan c−êi: - Bêi v× t«i biÕt r»ng mét c« g¸i ®Ñp còng rÊt kh«ng dÔ dµng tháa m·n. Y nh− mét con r¾n uèn m×nh, ng−êi ®Ñp ¸o xanh lao th¼ng vµo lßng Lý TÇm Hoan, chÐn r−îu trªn tay hä Lý v¨ng ra bÓ n¸t. Lý TÇm Hoan mét tay vuèt lÊy chiÕc l−ng thon thá mÞn mµng cña ng−êi ®Ñp, nh−ng bµn tay kh¸c vÉn n¾m chÆt con dao nh− cò. Mòi nhän con dao kh¾c bÐn ngãt chíp ngêi. Ng−êi ®Ñp ¸o xanh khÏ uèn th©n m×nh vµ c−êi thËt dÞu: - Ng−êi ®µn «ng lóc lµm nh÷ng chuyÖn nh− thÕ nµy th× kh«ng nªn cÇm dao ë trong tay. Giäng cña Lý TÇm Hoan còng thËt lµ dÞu: - Trong lóc ng−êi ®µn «ng cÇm dao ë trong tay th× c« n−¬ng kh«ng nªn ngåi vµo lßng h¾n. Ng−êi ®Ñp c−êi duyªn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 57 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Muèn giÕt t«i thËt µ? Lý TÇm Hoan còng c−êi: - Mét c« g¸i cßn qu¸ trÎ kh«ng nªn tù tin nh− thÕ, l¹i còng kh«ng nªn tho¸t y ®Ó dÉn dô ®µn «ng. Mµ mét c« g¸i cßn ph¶i gi÷ y phôc cña m×nh cho thËt kÝn ®¸o ®Ó cho ng−êi ®µn «ng dÉn dô. NÕu kh«ng, ng−êi ®µn «ng sÏ kh«ng c¶m thÊy høng thó g× c¶. Bµn tay cña vÞ th¸m hoa n¾m chÆt con dao nhÌ nhÑ r¹ch mét ®−êng ng¾n trªn cæ nµng, gißng m¸u nhá cã giät xuèng khu«n ngùc c¨ng th¼ng tr¾ng ngÇn, y nh− nh÷ng c¸nh hoa hång r¬i trªn nói tuyÕt. Ng−êi ®Ñp ¸o xanh chÕt lÆng s÷ng sê, vãc th©n uyÓn chuyÓn dÞu mÒm cña nµng y nh− tª cøng. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - B©y giê c« cã cßn tù tin n÷a kh«ng? C« nhËn thÊy t«i cßn ch−a nì giÕt c« ch¨ng? Mòi dao bÐn ngãt vÉn ®Æt y n¬i cæ cña nµng. Ng−êi ®Ñp ¸o xanh kh«ng cßn nãi ®−îc, ®«i m«i nµng run rÈy... Lý TÇm Hoan thë ra: - Cã mÊy viÖc mµ t«i mong sau nµy c« nªn nhí: thø nhÊt, ng−êi ®µn «ng th−êng kh«ng thÝch m×nh bÞ ®éng, thø hai, c« kh«ng nªn t−ëng t−îng r»ng m×nh qu¸ ®Ñp... C« g¸i ¸o xanh c¨n m«i run giäng: - T«i... t«i ®· phôc c¸c h¹ råi, xin c¸c h¹ h·y lÊy dao ra... Lý TÇm Hoan nãi: - T«i cã viÖc cÇn ph¶i hái C« g¸i vÉn run run: - C¸c h¹...cø hái... Lý TÇm Hoan hái: - C« muèn vËt g× th× rÊt ®«ng ng−êi ®µn «ng d©ng hiÕn, v× lÏ ®ã nhÊt thiÕt c« kh«ng ph¶i lµ kÎ cÇu tham tiÒn tµi. C« lµ mét ng−êi ®µn bµ, tù nhiªn sÏ kh«ng v× s¾c, thÕ th× t¹i sao c« l¹i hy sinh tÊt c¶ ®Ó mong ®−îc bé Kim Ty Gi¸p? C« g¸i ¸o xanh nãi: - T«i ®· nãi råi, vËt nµo cµng khã ®−îc, t«i cµng thÌm muèn. TrÇm ng©m mét gi©y, Lý TÇm Hoan mØm c−êi ®iÒm ®¹m: - T«i kh«ng lÊy dao ra khái cæ c«, ch¼ng lÏ c« kh«ng lÊy cæ khái dao t«i sao? C« g¸i ¸o xanh lËp tøc khum ®Çu phãng ra, y nh− mét con mÌo bÞ chñ bãp ®au tai. Lý TÇm Hoan nãi: - TiÕt trêi rÊt l¹nh, nªn mÆc quÇn ¸o vµo. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 58 Nguyªn t¸c : Cæ Long C« g¸i ¸o xanh liÕc vµo mÆt Lý TÇm Hoan, tia m¾t nµng nÈy löa... Nh−ng qua mét gi©y, nµng vôt c−êi: - T«i biÕt, c¸c h¹ kh«ng nì giÕt t«i mµ! Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t: - Hõ? ThËt thÕ µ?... Bµn tay hä Lý vÉn m©n mª c¸n dao vµ thong th¶ nãi: - T«i nãi xong c©u nµy, nÕu c« kh«ng chÞu ®i ra, th× mòi dao sÏ xuyªn qua cæ c« ®Êy. C« tin nh− thÕ kh«ng? C« g¸i nghiÕn r¨ng, hai tay gom lÑ quÇn ¸o, khom m×nh phãng th¼ng ra ngoµi nh− mét con thá. Tõ ngoµi cöa vÉn cßn nghe giäng nãi rÝt qua kÏ r¨ng nµng: - Lý TÇm Hoan, ng−¬i kh«ng ph¶i lµ ®µn «ng, ng−¬i kh«ng ph¶i lµ con ng−êi...Th¶o nµo vî ng−¬i l¹i ch¼ng cuèn gãi theo trai...B©y giê th× ta biÕt c¶ råi! *** TuyÕt tr¾ng ph¶n chiÕu lµm cho mÆt ®Êt nh− s¸ng rùc lªn, nh−ng trong nhµ bÕp vÉn u ¸m nh− phÇn mé. Lý TÇm Hoan vÉn ngåi im lÆng, t− thÕ kh«ng hÒ thay ®æi... Tia m¾t hä Lý nãi lªn mét nçi thèng khæ bi ai tét ®é, c©u nãi sau cïng cña ng−êi thiÕu n÷ ¸o xanh nh− mu«n ngµn mòi kim ch©m thÊu ruét gan. - Ng−êi vî t−¬ng lai... Ng−êi b¹n th©n thiÕt... Hä ph¶n béi hay tù m×nh x« hä vµo ph¶n béi ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2