Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 27

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:227

163
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 27: Khúc Phi Yến Xin Thuốc Cứu Người ...Nghi Lâm thấy thi thể Lệnh Hồ Xung mà nàng ôm trong tay dần dần lạnh giá, nhưng nàng không cảm thấy nặng nề mà cũng không biết bi thương chi hết. Nàng đang ở trong tình trạng như người mất hồn, không biết ôm xác chết này đi đâu thì nàng chợt tới đầm sen bên đường..... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 27

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC Höìi 51 Nhúá sû muöåi Höì Xung lêm bïånh ..................................................2 Höìi 52 Lïånh Höì Xung luyïån voä trûâ gian................................................14 Höìi 53 Lïånh Höì Xung àoaåt kiïëm sû nûúng............................................23 Höìi 54 Àiïìn Baá Quang xuêët hiïån àöåt ngöåt ............................................32 Höìi 55 Thua voä cöng tröí taâi miïång lûúäi..................................................42 Höìi 56 Lïånh Höì Xung duâng kïë hoaän binh .............................................52 Höìi 57 Lïånh Höì Xung mêëy lêìn baåi trêån ................................................64 Höìi 58 Phong Thanh Dûúng chó àiïím kiïëm phaáp .................................73 Höìi 59 Höì Xung luyïån àöåc cö cûãu kiïëm .................................................82 Höìi 60 Àiïìn Baá Quang thua trêån boã ài ..................................................96 Höìi 61 Nuái Hoa Sún phaát sinh biïën cöë .................................................107 Höìi 62 Höì Xung duâng trñ khñch quaái nhên ..........................................121 Höìi 63 Cuöåc tranh luêån giûäa hai phe kiïëm - khñ .................................133 Höìi 64 Luåc Tiïn xeá xaác Thaânh Bêët Ûu ................................................145 Höìi 65 Höì Xung khöën àöën vò trõ thûúng ..............................................157 Höìi 66 Di ngön huyïìn bñ àoaán khöng ra ..............................................169 Höìi 67 Súå Luåc Tiïn thaây troâ laánh naån .................................................182 Höìi 68 Rúâi tiïíu xaá gùåp Àiïìn Baá Quang................................................193 Höìi 69 Khi Lêm Tûã nùæm tay kïët baån ...................................................205 Höìi 70 Trõ nöåi thûúng Bêët Giúái ra tay..................................................216 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 Höìi 51 Nhúá sû muöåi Höì Xung lêm bïånh Lïånh Höì Xung àûáng trú ra höìi lêu röìi lau queåt lûãa àöët àuöëc àïí tiïëp tuåc coi àöì hònh trïn vaách àaá. Hùæn thêëy kiïëm chiïu möîi luác möåt kyâ aão, caâng àaánh caâng tinh diïåu. Hún trùm chiïu cuöëi cuâng thûåc àïën àöå kyâ aão khön lûúâng, kyâ bñ tuyïåt luên. Nhûng bêët luêån kiïëm chiïu lúåi haåi àïën àêu cön böíng cuãa àöëi phûúng vêîn ghï gúám hún àïí kiïìm chïë. Kiïëm phaáp phaái Hoa Sún cuöëi cuâng khöng chöëng nöíi khiïën ngûúâi sûã kiïëm phaãi vûát boã trûúâng kiïëm, cuái àêìu uöën göëi quyâ xuöëng trûúác mùåt ngûúâi sûã cön. Bao nhiïu phêîn nöå trong loâng Lïånh Höì Xung àïìu tiïu tan hïët, chó coân laåi möåt nöîi buöìn man maác. Tuy hùæn biïët ngûúâi sûã cön khùæc àöì hònh naây khöng khoãi coá àiïìu kiïu ngaåo khinh baåc, nhûng Hoa Sún kiïëm phaáp bõ àaã phaá hïët, khöng coân caách gò àïí tranh huâng thûåc sûå caã trùm phêìn trùm, chùèng coân nghi ngúâ gò nûäa. Töëi höm êëy Lïånh Höì Xung ài quanh trong hêåu àöång chùèng hiïíu àïën mêëy trùm voâng. Suöët àúâi chûa bao giúâ hùæn bõ àaã kñch trêìm troång nhû lêìn naây. Miïång hùæn lêím bêím: - Boån mònh tûå haâo voä cöng phaái Hoa Sún àûúåc liïåt danh vaâo haâng Nguä nhaåc kiïëm phaái tûác laâ möåt danh mön àaåi phaái nhêët nhò trong voä lêm maâ thûåc ra voä cöng baãn phaái chûa chõu nöíi möåt àoân cuãa ngûúâi ta. Nhûäng kiïëm chiïu trïn vaách àaá ñt ra laâ túái phên nûãa caã sû phuå, sû nûúng cuäng chûa hoåc àïën. Song giaã tyã coá luyïån àûúåc kiïëm phaáp baãn mön túái trònh àöå töëi cao vaâ duâ laâ sû phuå cuäng coân thua xa lùæm. Nhû vêåy noá coân duâng laâm gò àûúåc? Àöëi phûúng maâ biïët caách phaá giaãi thò tay cao thuã tuyïåt àöëi baãn mön cuäng phaãi quùèng kiïëm àêìu haâng. Bùçng chùèng chõu thua thò chó coân àûúâng tûå saát. Lïånh Höì Xung caâng ngêîm nghô caâng àau khöí. Phûúng àöng hûâng saáng, hùæn cuäng khöng biïët.Luác trúâi saáng roä, hùæn nhòn hònh ngûúâi quyâ xuöëng àêët àêìu haâng, loâng caâng se laåi. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 Hùæn cêìm kiïëm lïn muöën àeäo vaách àaá ài. Nhûng muäi kiïëm sùæp chaåm vaâo vaách hùæn laåi nghô: - Bêåc àaåi trûúång phu phaãi cho quang minh löîi laåc. Baåi laâ baåi, thùæng laâ thùæng. Kyä thuêåt phaái Hoa Sún mònh khöng bùçng ngûúâi thò coân noái gò nûäa? Àoaån hùæn vûát trûúâng kiïëm xuöëng buöng möåt tiïëng thúã daâi. Hùæn laåi ài coi nhûäng hònh khùæc kiïëm chiïu cuãa böën phaái Tung Sún, Haânh Sún, Thaái Sún vaâ Hùçng Sún thò cuäng bõ àöëi thuã àaánh thua liïíng xiïíng, khöng coân thïë naâo cûáu vaän àûúåc röìi sau cuâng cuäng phaãi quyâ xuöëng àêìu haâng. Lïånh Höì Xung coá tû chêët thöng minh àùåc biïåt laåi theo möåt phaái lêu ngaây nïn kiïën vùn röång raäi. Tuy hùæn khöng hiïíu roä àïën chöî tinh thêm vïì kiïëm chiïu cuãa caác phaái kia nhûng nhûäng àiïìu cöët yïëu hùæn àïìu àaä àûúåc nghe qua. Nhûäng kiïëm chiïu khùæc trïn vaách àaá, chùèng chiïu naâo khöng cûåc kyâ cao minh lúåi haåi, song möîi chiïu àïìu bõ àöëi phûúng àaã phaá. Ngoaâi sûå kinh haäi trong loâng hùæn coân traân ngêåp möëi nghi ngúâ. Hùæn tûå hoãi: - Phaåm Tuâng, Triïåu Haåc, Trûúng Thûâa Phong, Trûúng Thûâa Vên laâ nhûäng ngûúâi lai lõch thïë naâo? Taåi sao hoå laåi nghô ra àûúåc caách àaã phaá nhûäng kiïëm chiïu cuãa Nguä nhaåc kiïëm phaái mònh maâ mònh chûa tûâng nghe ngûúâi trong voä lêm noái túái? Taåi sao Nguä nhaåc kiïëm phaái vêîn giûä àûúåc oai danh cho túái ngaây nay? Lïånh Höì Xung nhêån thêëy Nguä nhaåc kiïëm phaái ngaây nay vêîn àûáng vaâo haâng cûå phaách úã àúâi thiïåt khöng khoãi coá chöî maåo danh döëi àúâi hay ñt ra kiïu haänh maâ nöíi tiïëng. Mêëy nghòn ngûúâi tûâ sû trûúãng àïën àïå tûã Nguä nhaåc kiïëm phaái maâ coân àûáng vûäng àûúåc laâ nhúâ nhûäng àöì hònh khùæc trïn vaách àaá naây chûa bõ tiïët löå ra ngoaâi. Böîng trong loâng Lïånh Höì Xung nêíy ra möåt yá niïåm: - Sao ta chùèng giú buáa lïn baåt hïët àöì hònh trïn vaách àaá naây ài, khöng àïí laåi möåt vïët tñch gò úã trïn thïë gian nûäa? Nhû vêåy coá phaãi Nguä nhaåc kiïëm phaái seä baão toaân àûúåc oai danh, coi nhû ta chûa phaát giaác ta hêåu àöång naây. Hùæn lûúåm möåt cêy buáa lúán lïn, nhûng khi coi túái nhûäng chiïu söë kyâ diïåu trïn vaách àaá laåi khöng núä haå thuã baåt ài. Hùæn trêìm ngêm möåt luác röìi la lïn: - Bõt tai laåi àïí ùn cùæp nhaåc ngûåa laâ tûå döëi mònh vaâ döëi ngûúâi. Lïånh Höì Xung naây khi naâo laåi haânh àöång thïë àûúåc? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Lïånh Höì Xung ài ra tiïìn àöång suy nghô haâng nûãa ngaây röìi laåi vaâo hêåu àöång quan saát nhûäng àöì hònh trïn vaách àaá. Hùæn hïët ài ra röìi laåi ài vaâo khöng biïët bao nhiïu lêìn nûäa. Trúâi àaä xïë chiïìu, böîng nghe coá tiïëng bûúác chên söåt soaåt. Nhaåc Linh San xaách thuâng cúm ài lïn.Lïånh Höì Xung mûâng rúä vö cuâng. Hùæn chaåy ra sûúân nuái àoán tiïëp lúán tiïëng goåi: - Tiïíu sû muöåi! Thanh êm hùæn run lïn toã ra cûåc kyâ xuác àöång. Nhaåc Linh San khöng traã lúâi, cûá cùæm àêìu ài lïn. Naâng àaåt thuâng cúm xuöëng baân àaánh kõch möåt tiïëng röìi khöng theâm liïëc mùæt ngoá Lïånh Höì Xung lêëy möåt lêìn, trúã goát ài luön. Lïånh Höì Xung xiïët nöîi böìn chöìn. Hùæn la lïn: - Tiïíu sû muöåi! Tiïíu sû muöåi! Tiïíu sû muöåi laâm sao thïë? Nhaåc Linh San hùæng dùång möåt tiïëng, chñ àêìu ngoán chên traái xuöëng àêët, tung mònh nhaãy voåt xuöëng nuái. Lïånh Höì Xung kïu hoaâi: - Tiïíu sû muöåi! Tiïíu sû muöåi!... Nhûng thuãy chung Nhaåc Linh San vêîn khöng thûa maâ cuäng chùèng ngoaãnh àêìu laåi ngoá hùæn lêìn naâo. Lïånh Höì Xung trong daå hoang mang, khöng biïët laâm thïë naâo àûúåc. Hùæn múã thuâng ra coi thêëy àuã cúm trùæng vaâ hai àôa rau nhû moåi khi. Hùæn àûáng ngú ngêín ngoá thuâng cúm röìi ngêy ngûúâi ra nhû phöîng àaá. Töëi höm êëy Lïånh Höì Xung hai ba lêìn àõnh ùn cúm nhûng lêìn cuäng chó vaâ vaâo möåt miïëng laâ laåi thêëy àùæng möìm àùæng miïång khöng sao nuöët ài àûúåc. Hùæn àaânh boã baát àuäa xuöëng khöng ùn uöëng nûäa, ngöìi lêím bêím: - Nïëu tiïíu sû muöåi giêån mònh thò sao laåi coân àûa cúm lïn cho? Bùçng naâng khöng giêån thò sao laåi chùèng noái vúái mònh lêëy möåt cêu hay ngoá mònh lêëy möåt lêìn? Coân cho laâ Luåc sû àïå mùæc bïånh nïn naâng phaãi mang cúm lïn cuäng khöng àuáng, vò Luåc sû àïå maâ àau thò coân coá nguä sû àïå, baát sû àïå... ai àûa cúm cho mònh chùèng àûúåc? Taåi sao tiïíu sû muöåi phaãi tranh lêëy viïåc naây? Nhûäng laân soáng tû tûúãng nhö lïn deåp xuöëng döìn dêåp trong loâng hùæn vïì viïåc suy àoaán têm tònh Nhaåc Linh San, khiïën hùæn phïë HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 boã caã viïåc xem xeát voä cöng trïn vaách àaá trong hêåu àöång. Höm sau luác xïë chiïìu, Nhaåc Linh San laåi àûa cúm lïn, naâng vêîn khöng theâm ngoá hùæn lêëy möåt lêìn, hay noái lêëy möåt cêu. Luác xuöëng nuái coân haát vang baâi "Phuác Kiïën sún ca". Lïånh Höì Xung loâng àau nhû cùæt, buång baão daå: - Teá ra naâng cöë yá trïu tûác ta. Àïën chiïìu höm thûá ba, Nhaåc Linh San cuäng lïn, naâng àùåt maånh thuâng cúm xuöëng baân röìi laåi trúã goát ài luön. Lïånh Höì Xung khöng nhõn àûúåc nûäa la lïn: - Coá chuyïån gò xin cûá noái ài! Lïånh Höì Xung thêëy mùåt naâng löå veã laånh luâng tûåa höì bao phuã möåt laân sûúng daây àùåc, tuyïåt khöng möåt chuát niïìm núã vui tûúi, àêm ra luöëng cuöëng, hùæn êëp uáng: - Tiïíu sû muöåi... Tiïíu sû muöåi... Tiïíu sû muöåi... Nhaåc Linh San hoãi: - Tiïíu muöåi laâm sao? Lïånh Höì Xung êëp uáng: - Tiïíu huynh... tiïíu huynh.... Ngaây thûúâng hùæn laâ ngûúâi ung dung laäng maån, miïång lûúäi mau leå. Nhûng luác naây hùæn yïu Nhaåc Linh San bùçng möåt têëm loâng tha thiïët, nïn khöng thöët nïn lúâi. Nhaåc Linh San noái: - Àaåi sû ca khöng noái thò tiïíu muöåi ài àêy! Àoaån xoay mònh cêët bûúác. Lïånh Höì Xung böìn chöìn trong daå. Hùæn tûå nhuã: - Bêy giúâ naâng xuöëng nuái, thò mònh phaãi chúâ àïën chiïìu mai. Vaã mònh khöng hoãi cho biïët sûå tònh, àïm nay biïët bao nöîi àau khöí haânh haå thò mònh chõu sao nöíi? Hún nûäa cûá coi àiïåu naây thò chùæc mai naâng laåi lïn, coá khi àïën haâng thaáng naâng chùèng lïn nûäa cuäng chûa biïët chûâng. Trûúác tònh traång cêëp baách, hùæn vöåi vûún tay ra nñu tay aáo Nhaåc Linh San. Nhaåc Linh San tûác giêån vuâng vùçng: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 - Buöng tay ra! Röìi naâng giêåt maånh àaánh "roaåc" möåt tiïëng, tay aáo bõ àûát trïî xuöëng, àïí húã laân da trùæng noän möåt bïn caánh tay. Nhaåc Linh San vûâa theån vûâa tûác. Naâng khöng biïët dêëu caánh tay vaâo àêu àûúåc. Ta nïn biïët àaân baâ con gaái àúâi xûa, trûâ mùåt muäi vaâ hai baân tay, khöng thïí àïí húã hang bêët cûá möåt chöî naâo trong thên thïí, vò àoá laâ möåt àiïìu rêët nhú nhuöëc höí theån. Nhaåc Linh San tuy laâ ngûúâi àaä hoåc voä nhûng vêîn coân cêu nïå nhûäng tiïíu tiïët thöng thûúâng cuãa con nhaâ khuï caác. Nay àöåt nhiïn húã nûãa caánh tay naâng ngûúång nghõu beän leän la lïn: - Ngûúi... lúán mêåt... Lïånh Höì Xung höët hoaãng xin löîi: - Tiïíu sû muöåi! Tiïíu huynh rêët ên hêån... khöng phaãi tiïíu huynh cöë yá thïë àêu. Nhaåc Linh San phaãi lêëy öëng tay bïn phaãi phuã lïn caánh tay bïn traái. Naâng lúán tiïëng hoãi: - Àaåi sû ca muöën noái gò? Lïånh Höì Xung ngêåp ngûâng noái: - Tiïíu huynh khöng hiïíu vò leä gò... tiïíu sû muöåi laåi àöëi àaäi vúái tiïíu huynh nhû vêåy? Nïëu tiïíu huynh coá töåi thiïåt... thò tiïíu sû muöåi cûá ruát kiïëm maâ àêm vaâo ngûúâi tiïíu huynh mûúâi baãy mûúâi taám nhaát... duâ tiïíu huynh coá chïët cuäng khöng oaán hêån. Nhaåc Linh San cûúâi laåt noái: - Àaåi sû ca laâ bêåc huynh trûúãng, coân ai daám haåch töåi nûäa? Noái chi àïën chuyïån cheám 17, 18 nhaát? Àaåi sû ca khöng àêm ngûúâi ta 17, 18 nhaát laâ phuác lùæm röìi. Lïånh Höì Xung noái: - Tiïíu huynh àaä nghô àïën bïí oác maâ khöng sao hiïíu àûúåc mònh mùæc töåi vúái tiïíu sû muöåi úã chöî naâo? Nhaåc Linh San la lïn: - Àaåi sû ca khöng hiïíu û? Àaåi sû ca khöng hiïíu û? Àaåi sû ca baão Luåc Hêìu nhi àêìu caáo vúái gia gia maá maá, chùæc laâ àaåi sû ca hiïíu lùæm röìi. Lïånh Höì Xung rêët lêëy laâm kyâ tûå hoãi: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 - Tiïíu huynh baão Luåc sû àïå àêìu caáo chuyïån gò lïn sû phuå cuâng sû nûúng?... Gaä àêìu caáo thïë naâo? Nhaåc Linh San noái: - Àaåi sû ca àaå hiïíu roä gia gia cuâng maá maá cûng tiïíu muöåi lùæm, kiïån caáo cuäng chùèng laâm gò. Chaâ chaâ! Àaä thûa kiïån ngûúâi ta... coân kheáo giaã vúâ. Chùèng leä àaåi sû ca khöng biïët thêåt û? Lïånh Höì Xung chêën àöång têm linh. Hùæn vúä leä ngay lêåp tûác, trong loâng caâng tùng thïm phêìn àau khöí. Hùæn noái: - Luåc sû àïå cuâng Lêm sû àïå àêëu kiïëm röìi bõ thûúng, sû phuå cuâng sû nûúng àïìu biïët caã, nhên thïë maâ traách phaåt Lêm sû àïå coá àuáng thïë khöng? Hùæn nghô thêìm trong buång: - Chùæc vò viïåc sû phuå cuâng sû nûúng traách phaåt Lêm sû àïå, röìi cö naây giêån ta chûá gò? Nhaåc Linh San noái: - Giûäa sû huynh, sû àïå tyã kiïëm vúái nhau, möåt bïn lúä tay chûá khöng phaãi cöë yá àaã thûúng, thïë maâ gia gia laåi o bïë Luåc hêìu nhi, chó traách mùæng tiïíu Lêm tûã möåt trêån nùång nïì. Gia gia coân baão cöng lûåc tiïíu Lêm tûã keám coãi khöng nïn hoåc chiïu söë "Hûäu Phuång laåi nghi" vaâ cêëm tiïíu muöåi khöng àûúåc luyïån kiïëm cho gaä. Hay lùæm! Thïë laâ àaåi sû ca àûúåc kiïån. Nhûng... nhûng tiïíu muöåi khöng lyá gò àïën àaåi sû ca nûäa, vaâ vônh vin khöng nhòn mùåt àaåi sû ca! Cêu "vônh viïîn tiïíu muöåi khöng nhòn mùåt àaåi sû ca" luác bònh thúâi Nhaåc Linh San vêîn thûúâng noái vúái Lïånh Höì Xung nhûäng luác àuâa giúän nhoäng nheäo. Coá àiïìu naâng noái cêu naây vúái cùåp mùæt àûa àêíy, miïång cûúâi chuám chñm, chùèng coá chuát gò laâ "khöng nhòn mùåt caã". Nhûng lêìn naây khaác hùèn, naâng noái bùçng möåt gioång rêët cûúng quyïët, veã mùåt rêët nghiïm khùæc. Lïånh Höì Xung tiïën laåi gêìn möåt bûúác noái: - Tiïíu sû muöåi... tiïíu huynh... Hùæn muöën noái "tiïíu huynh thiïåt tònh khöng hïì baão Luåc sû àïå caáo töë vuå naây vúái sû phuå cuâng sû nûúng bao giúâ". Nhûng hùæn laåi nghô rùçng: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 - Mònh tûå vêën têm chùèng coá àiïìu chi phaãi höí theån, mònh àaä khöng laâm viïåc naây haâ têët phaãi nùn nó ai?Nïn chûä "tiïíu huynh" vûâa thöët ra khoãi cûãa miïång, hùæn liïìn dûâng laåi khöng noái nûäa. Nhaåc Linh San hoãi: - Àaåi sû ca laâm sao? Lïånh Höì Xung lùæc àêìu àaáp: -Tiïíu huynh khöng sao caã. Chó nghô rùçng sû phuå hay sû nûúng coá cêëm tiïíu sû muöåi khöng àûúåc chó àiïím cho Lêm sû àïå luyïån kiïëm cuäng chùèng phaãi laâ viïåc troång àaåi, maâ sao tiïíu sû muöåi laåi oaán hêån tiïíu huynh àïën thïë? Nhaåc Linh San àoã mùåt lïn noái: - Tiïíu muöåi cûá oaán hêån àaåi sû ca àêëy! Tiïíu muöåi cûá oaán hêån àaåi sû ca àêëy! Àaåi sû ca àõnh àaã phaá vuå naây àïí haâng ngaây tiïíu muöåi khöng daåy Lêm sû àïå luyïån kiïëm seä lïn àêy bêìu baån vúái àaåi sû ca chûá gò? Hûâ! Àaåi sû ca lêìm röìi! Tiïíu muöåi vônh viïîn khöng nhòn mùåt àaåi sû ca nûäa. Dûát lúâi naâng dêåm maånh chên phaãi xuöëng àêët, bùng mònh voåt ài. Lêìn naây Lïånh Höì Xung khöng daám vûún tay ra nñu keáo naâng nûäa. Hùæn àau loâng tï taái. Bïn tai laåi vang lïn thanh êm trong treão haát khuác "Phuác Kiïën sún ca". Hùæn chaåy ra sûúân nuái ngoá xuöëng thêëy boáng sau lûng Nhaåc Linh San tha thûúát àang chuyïín qua möåt khu thung luäng, caánh tay bïn traái thêëp thoaáng löìng vaâo öëng tay aáo bïn phaãi, hùæn caâng bùn khoùn trong daå nghô thêìm: - Mònh keáo raách tay aáo naâng nïëu naâng töë caáo vuå naây vúái sû phuå cuâng sû nûúng thò hai võ laäo gia têët baão mònh laâ keã khinh baåc vö l vúái tiïíu sû muöåi. Vêåy... biïët laâm thïë naâo bêy giúâ? Vuå naây maâ àöìn àaåi ra thò ngay boån sû àïå, sû muöåi cuäng coi reã mònh röìi. Nhûng hùæn laâ ngûúâi khoaát àaåt, liïìn buång baão daå: - Thûåc tònh ta coá khinh baåc vúái naâng àêu maâ ngaåi? Àaåi trûúång phu laâm viïåc khöng höí theån vúái lûúng têm laâ àuã. Coân ngûúâi ta muöën nghô thïë naâo thò mùåc hoå, mònh giûä thïë naâo àûúåc? Tuy Lïånh Höì Xung khöng quan têm àïën viïåc nñu raách aáo Nhaåc Linh San nûäa, nhûng hùæn nghô túái chuyïån naâng chó vò khöng HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 àûúåc daåy kiïëm cho Lêm Bònh Chi maâ àem loâng giêån döîi thò trong loâng hùæn laåi xoát xa. Luác àêìu hùæn coân àem daå khoan höìng, tûå giaãi thñch: - Tiïíu sû muöåi nhoã tuöíi hiïëu àöång maâ mònh phaãi úã trïn nuái saám höëi, khöng ai chuyïån troâ àïí naâng giaãi muöån, vêåy naâng phaãi kiïëm con ngûúâi tuöíi suyát soaát ngang nhau laâ Lêm sû àïå àïí laâm bêìu baån, chûá thûåc ra naâng coá loâng daå naâo khaác àêu? Nhûng sau hùæn laåi nghô rùçng: - Mònh cuâng naâng úã vúái nhau tûâ nhoã àïën lúán, tònh nghôa thêm troång biïët laâ chûâng naâo? Lêm sû àïå àïën Hoa Sún bêët quaá múái àûúåc mêëy thaáng thò möëi thên sú hêåu baåc khaác nhau chûá? Hùæn nghô túái àêy röìi laåi àau loâng. Höm êëy hùæn hïët tûâ trong àöång chaåy ra sûúân nuái, laåi tûâ sûúân nuái chaåy vaâo trong àöång, chaåy lui chaåy túái khöng biïët àïën mêëy trùm lêìn. Suöët ngaây nhû vêåy röìi àïën chiïìu töëi chó thêëy Luåc Àaåi Hûäu àem cúm lïn. Gaä àùåt cúm xuöëng baân xúái ra baát röìi noái: - Múâi àaåi sû ca duâng cúm ài! Lïånh Höì Xung ûâ möåt tiïëng cêìu àuäa baát lïn vaâ hai miïëng maâ khöng sao nuöët àûúåc. Hùæn liïëc mùæt nhòn ra sûúân nuái röìi uïí oaãi àùåt baát cúm xuöëng. Luåc Àaåi Hûäu hoãi: - Àaåi sû ca! Sùæc mùåt àaåi sû ca coi thêm lùæm. Phaãi chùng trong ngûúâi khöng àûúåc khoan khoaái? Lïånh Höì Xung lùæc àêìu àaáp: - Khöng sao àêu. Luåc Àaåi Hûäu noái: - Moán nêëm naây do tiïíu àïå höm qua ài haái vïì nêëu cho àaåi sû ca ùn. Àaåi sû ca nïëm thûã coi muâi võ thïë naâo. Lïånh Höì Xung khöng núä phêåt yá gaä gùæp nêëm ùn mêëy miïëng röìi khen: - Ngon lùæm! Thûåc ra nêëm coá muâi võ thúm ngon maâ miïång hùæn chùèng thêëy ngon laânh chuát naâo. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 Luåc Àaåi Hûäu cûúâi hò hò noái: - Àaåi sû ca úi! Tiïíu àïå baáo cho àaåi sû ca biïët möåt tin rêët hay. Sû phuå cuâng sû nûúng bùæt àêìu tûâ ba bûäa nay àaä cêëm Lêm tiïíu tûã khöng àûúåc theo tiïíu sû muöåi àïí hoåc kiïëm nûäa. Lïånh Höì Xung laånh luâng hoãi laåi: - Sû àïå àêëu kiïëm vúái Lêm sû àïå khöng nöíi röìi àïën khoác loác kïí lïí vúái sû phuå cuâng sû nûúng, coá phaãi thïë khöng? Luåc Àaåi Hûäu nhaãy böí lïn hoãi: - Ai baão tiïíu àïå khöng àõch nöíi gaä. Tiïíu àïå... tiïíu àïå... Gaä noái àïën àêy lêåp tûác im bùåt. Lïånh Höì Xung vöën àaä hiïíu roä. Tuy Lêm Bònh Chi nhúâ chiïu "Hûäu phuång lai nghi" maâ xuêët kyâ bêët yá àaã baåi Luåc Àaåi Hûäu nhûng Luåc Àaåi Hûäu nhêåp mön àaä lêu ngaây thò bêët luêån thïë naâo Lêm Bònh Chi cuäng chûa phaãi laâ àöëi thuã cuãa gaä àûúåc. Súã dô gaä coá töë caáo vúái sû phuå, sû mêîu thûåc ra cuäng chó vò hùæn. Lïånh Höì Xung laåi nghô: - Teá ra boån sû àïå sû muöåi àïìu coá loâng töåi nghiïåp cho mònh vaâ chuáng àaä hiïíu hïët ñt lêu nay tiïíu muöåi khöng ûa mònh nûäa chó vò chuyïån Lêm Bònh Chi. Luåc sû àïå vò giao hûäu vúái mònh múái nghô caách vaän höìi tònh thïë. Hûâ! Bêåc àaåi trûúång phu khi naâo chõu àïí cho ai thûúng xoát? Àöåt nhiïn hùæn nöíi cún tûác giêån nhû ngûúâi àiïn, cêìm lêëy baát cúm àôa rau liïång caã xuöëng vûåc sêu röìi theát lïn: - Ai cêìn ngûúi àa sûå? Ai cêìn ngûúi àa sûå? Luåc Àaåi Hûäu giêåt mònh kinh haäi. Trûúác nay gaä vêîn kñnh phuåc àaåi sû ca àïën cûåc àiïím khöng ngúâ laåi laâm cho hùæn phêîn khñch àïën thïë. Gaä hoaãng súå vö cuâng chó luâi hoaâi, miïång êëp uáng: - Àaåi... àaåi sû ca!... Lïånh Höì Xung liïång hïët cúm rau xuöëng vûåc sêu röìi vêîn chûa nguöi giêån. Tiïån tay lûúåm tûâng khöëi àaá tiïëp tuåc liïång xuöëng hang sêu hoaâi. Luåc Àaåi Hûäu noái: - Àaåi sû ca! Àuáng laâ tiïíu àïå chùèng ra gò... àaåi sû ca àaánh àoân ài! HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 Lïånh Höì Xung tay àang cêìm viïn àaá nghe gaä noái vêåy liïìn quay laåi lúán tiïëng hoãi: - Sû àïå coá àiïìu chi khöng töët? Luåc Àaåi Hûäu súå taái mùåt, luâi thïm möåt bûúác miïång êëp uáng: - Tiïíu àïå... tiïíu àïå... cuäng khöng biïët. Lïånh Höì Xung buöng tiïëng thúã daâi, liïång viïn àaá trong tay ra ngoaâi xa röìi keáo tay Luåc Àaåi Hûäu noái: - Luåc sû àïå úi! Xin löîi nheá! Àêy laâ tûå tiïíu huynh nöíi cún phiïìn muöån, khöng can gò àïën Luåc sû àïå caã. Luåc Àaåi Hûäu thúã phaâo möåt caái noái: - Àïí tiïíu àïå xuöëng lêëy cúm khaác lïn cho àaåi sû ca. Lïånh Höì Xung gaåt ài: - Khöng! Khöng cêìn nûäa! Mêëy bûäa nay tiïíu huynh àùæng miïång khöng muöën ùn. Luåc Àaåi Hûäu liïëc nhòn thêëy thuâng cúm bûäa qua àïí trïn baân vêîn coân nguyïn chûa àuång àïën. Gaä khöng khoãi löå veã lo êu, liïìn hoãi: - Àaåi sû ca! Caã höm qua àaåi sû ca cuäng khöng ùn cúm û? Lïånh Höì Xung gûúång cûúâi àaáp: - Luåc sû àïå bêët têët phaãi quan têm. Mêëy bûäa nay tiïíu huynh àùæng miïång khöng muöën ùn maâ thöi.Luåc Àaåi Hûäu khöng daám noái nûäa. Höm sau chûa àïën giúâ thên gaä àaä xaách cúm lïn nuái buång baão daå: - Bûäa nay lêëy àûúåc höì rûúåu lúán laåi nêëu àûúåc hai moán canh ngoåt, mònh phaãi khuyïn àaåi ca ùn thïm mêëy baát cúm. Luác hùæn lïn àïën sûúân nuái ngoá thêëy Lïånh Höì Xung àang nùçm nguã trïn phiïën àaá lúán trong àöång, veã mùåt rêët laâ tiïìu tuåy thò trong loâng cuäng húi kinh haäi, cêët tiïëng goåi: - Àaåi sû ca! Àaåi sû ca haäy coi caái gò àêy? Gaä vûâa hoãi vûâa giú hêìu rûúåu lïn lùæc mêëy caái, àoaån múã nuát ra. Lêåp tûác trong thaåch àöång traân ngêåp muâi rûúåu thúm ngaát. Lïånh Höì Xung quñ rûúåu nhû tñnh maång. Hùæn liïìn àoán lêëy döëc lïn nuöët ûâng ûåc möåt húi àaä caån nûãa bêìu, röìi cêët tiïëng khen: - Rûúåu naây ngon lùæm! HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Luåc Àaåi Hûäu mûâng rúä vö cuâng noái: - Tiïíu àïå xúái cúm cho àaåi sû ca. Lïånh Höì Xung xua tay noái: - Khöng! Mêëy bûäa nay tiïíu huynh khöng muöën ùn cúm. Luåc Àaåi Hûäu khêín khoaãn: - Àaåi sû ca raáng ùn möåt baát thöi maâ. Gaä noái xong àúm cúm àêìy vaâo baát. Lïånh Höì Xung thêëy gaä têån têm liïìn àaáp: - Àûúåc röìi! Àïí tiïíu huynh uöëng rûúåu xong seä ùn cúm. Nhûng röìi hùæn vêîn khöng ùn baát cúm naây, cûá àïí nguyïn àoá. Höm sau Luåc Àaåi Hûäu àem cúm lïn thêëy baát cúm àêìy höm qua vêîn àïí trïn mùåt baân maâ Lïånh Höì Xung àang nguã mï man. Luåc Àaåi Hûäu thêëy hai maá Lïånh Höì Xung àoã lïn liïìn àûa tay ra súâ traán thò àêìu hùæn noáng chùèng khaác nûúác söi. Gaä kheä hoãi: - Àaåi sû ca mùæc bïånh û? Lïånh Höì Xung miïång uá úá: - Rûúåu! Rûúåu! Ta muöën uöëng rûúåu. Luåc Àaåi Hûäu tuy coá àem rûúåu lïn, nhûng khöng daám cho hùæn uöëng. Gaä cêìm cheán nûúác kïì vaâo miïång. Lïånh Höì Xung uöëng caån cheán nûúác lúán röìi la lïn: - Rûúåu ngon! Rûúåu ngon quaá. Àoaån ngaã huyåch xuöëng phiïën àaá lúán, miïång vêîn noái mï: - Rûúåu ngon, rûúåu ngon... Luåc Àaåi Hûäu thêëy hùæn bïånh thïë trêìm troång thò trong loâng noáng naãy vö cuâng. Höm êëy sû phuåcuâng sû nûúng laåi coá viïåc phaãi haå sún, Luåc Àaåi Hûäu chaåy nhû bay xuöëng nuái baáo cho boån Lao Àûác Nùåc hay. Nhaåc Bêët Quêìn tuy àaä coá lúâi minh huêën trong möîi ngaây ngoaâi möåt lêìn àûa cúm, khöng möåt ai àûúåc lïn gùåp Lïånh Höì Xung. Nhûng hiïån giúâ hùæn bõ bïånh maâ lïn thùm tûúãng cuäng khöng àïën nöíi phaåm luêåt. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 Nhûng boån àöì àïå khöng daám keáo ài möåt luác, chia phiïn ra maâ ài. Trûúác hïët laâ Lao Àûác Nùåc vaâ Lûúng Phaát ài lïn. Höm sau àïën lûúåt Thi Àúái Tûã vaâ Cao Cùn Minh. Luåc Àaåi Hûäu höm êëy àïën baáo cho Nhaåc Linh San hay laâ àaåi sû ca mùæc bïånh, boån àöìng mön chia lûúåt lïn thùm. Khi êëy Nhaåc Linh San vêîn chûa nguöi giêån àaáp: - Àaåi sû ca nöåi cöng tinh thêm sao laåi mùæc bïånh àûúåc? Tiïíu muöåi khöng mùæc lûâa àêu. Nhûng Lïånh Höì Xung chuyïën naây bïånh rêët nguy hiïím. Böën ngaây liïìn mï man bêët tônh. Luåc Àaåi Hûäu cöë sûác nùn nó Nhaåc Linh San coân thiïëu quò hai chên xuöëng àïí maâ van vó. Nhaåc Linh San bêy giúâ múái noáng loâng cuâng Luåc Àaåi Hûäu lïn nuái thò thêëy Lïånh Höì Xung maá hoáp, rêu àêm tua tuãa chûá khöng diïm duáa nhû ngaây thûúâng. Nhaåc Linh San chaåy àïën bïn goåi: - Àaåi sû ca! Tiïíu muöåi lïn thùm àêy, àûâng húân giêån nûäa àûúåc khöng? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 Höìi 52 Lïånh Höì Xung luyïån voä trûâ gian Lïånh Höì Xung veã mùåt thêët thêìn, tröë mùæt lïn nhòn Nhaåc Linh San. Muåc quang ngú ngaác tûåa höì khöng nhêån ra naâng. Nhaåc Linh San hoãi: - Àaåi sû ca! Tiïíu muöåi àêy maâ! Sao àaåi sû ca laåi ngú ngêín thïë? Lïånh Höì Xung vêîn giûúng mùæt lïn ngêy ngêy ngöë ngöë höìi lêu röìi nhùæm laåi. Caã àïën luác Luåc Àaåi Hûäu cuâng Nhaåc Linh San ài röìi hùæn vêîn lúâ múâ thuãy chung khöng tónh taáo laåi. Chuyïën naây Lïånh Höì Xung bõ bïånh àïën hún möåt thaáng múái dêìn dêìn thuyïn giaãm. Nhaåc Linh San túái thùm hùæn ba lêìn. Lêìn thûá hai thêìn trñ hùæn àaä phuåc höìi laåi. Vûâa thêëy naâng àïën hùæn toã ra vui mûâng khön xiïët. Lêìn thûá ba naâng lïn thùm bïånh thò Lïånh Höì Xung àaä ngöìi dêåy àûúåc. Hùæn ùn mêëy miïëng àiïím têm maâ naâng àem lïn cho. Röìi tûâ höm êëy tuyïåt khöng thêëy boáng naâng nûäa. Sau Lïånh Höì Xung ài laåi àûúåc thò quaá nûãa ngaây hùæn ra sûúân nuái tröng ngoáng tiïíu sû muöåi, nhûng khi nghe tiïëng bûúác chên thò biïët laâ Luåc Àaåi Hûäu treâo lïn, chùèng thêëy hònh boáng Nhaåc Linh San àêu caã. Möåt höm vaâo luác xïë chiïìu, Lïånh Höì Xung àang ngöìi chuá yá tröng ngoáng sûúân nuái thò thêëy hai boáng ngûúâi bûúác chên mau leå dõ thûúâng thoùn thoùæt ài lïn. Ngûúâi ài trûúác aáo quêìn tha thûúát àuáng laâ boáng daáng ngûúâi àaân baâ. Hai ngûúâi naây khinh cöng cûåc cao, treân vaách nuái döëc ngûúåc chùèng khaác ài trïn àêët bùçng. Hùæn chuá yá nhòn kyä thò ra sû phuå cuâng sû nûúng. Hùæn mûâng quaá lúán tiïëng reo: - Sû phuå, sû nûúng! Chó trong khoaãnh khùæc, Nhaåc Bêët Quêìn vaâ Nhaåc phu nhên song song vûúåt lïn sûúân nuái. Phu nhên tay xaách thuâng cúm. Theo luêåt lïå phaái Hoa Sún mêëy àúâi truyïìn laåi thò tïn àïå tûã bõ trûâng phaåt trïn sún àöång àïí quay mùåt vaâo vaách saám höëi, sû HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 huynh, sû àïå àöìng mön khöng àûúåc lïn àêy troâ chuyïån. Duâ laâ àöì àïå cuãa keã thuå hònh cuäng khöng àûúåc lïn nuái thùm thêìy. Thïë maâ chñnh vúå chöìng Nhaåc Bêët Quêìn laåi thên haânh lïn thùm hùæn nïn hùæn hoan hó khön xiïët! Hùæn vöåi chaåy túái trûúác mùåt phuåc xuöëng laåy. Hùæn öm lêëy hai chên Nhaåc Bêët Quêìn la lïn: - Sû phuå sû nûúng! Àïå tûã nhúá hai laäo nhên gia àïën chïët ài àûúåc. Nhaåc Bêët Quêìn nhñu cùåp löng maây. Laäo àaä biïët tïn àaåi àïå tûã naây rêët giaâu tònh caãm, khoá bïë khùæc chïë loâng mònh àûúåc. Àêy chñnh laâ möåt àiïìu töëi kyå vïì viïåc luyïån voä cöng thûúång thûâa cuãa phaái Hoa Sún. Trûúác khi vúå chöìng Nhaåc tiïn sinh lïn nuái àaä doâ hoãi bïånh tònh Lïånh Höì Xung. Tuy boån àïå tûã khöng noái roä, nhûng nghe gioång lûúäi chuáng, hai võ àaä àoaán ra nguyïn nhên nhuöëm bïånh cuãa hùæn do Nhaåc Linh San maâ ra. Khi hai võ kïu con gaái àïën gaån hoãi ngoån ngaânh cho roä sûå thûåc thò thêëy naâng êëp uáng, gioång noái khöng àûúåc tûå nhiïn laåi caâng biïët roä hún. Bêy giúâ Nhaåc Bêët Quêìn nghe hùæn thöí löå têm tònh liïìn biïët ngay nûãa nùm trúâi úã trïn sún àöång saám höëi, hùæn tuyïåt khöng têën túái àûúåc chuát naâo. Trong loâng laäo rêët àöîi khöng vui, laäo buöng tiïëng thúã daâi. Nhaåc phu nhên àûa tay ra nêng Lïånh Höì Xung dêåy, cùåp mùæt trong saáng cuãa baâ chùm chuá nhòn hùæn höìi lêu thêëy dong mao tiïìu tuåy keám vui tûúi húán húã ngaây trûúác xa lùæm. Bêët giaác baâ sinh loâng thûúng xoát cêët gioång dõu daâng hoãi: - Xung nhi! Sû phuå cuâng ta vûâa úã ngoaâi quan aãi vïì nghe tin ngûúi mùæc bïånh trêìm troång, bêy giúâ ngûúi àaä búát nhiïìu chûa? Lïånh Höì Xung noáng caã mùåt maây cú höì sa lïå. Hùæn àaáp: - Àïå tûã bònh phuåc röìi. Hai võ laäo nhên gia ài àûúâng xa nhoåc mïåt vïì túái núi àaä lïn thùm àïå tûã.... Hùæn noái túái àêy, têm tònh xuá àöång, khöng nhõn àûúåc àêm ra ngheån ngaâo, phaãi quay àêìu nhòn ra chöî khaác maâ lau nûúác mùæt. Nhaåc phu nhên lêëy trong thuâng cúm ra möåt baát sêm thang noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 - Àêy laâ thûá "Daä sún nhên sêm" úã ngoaâi quan aãi nêëu thaânh thang rêët böí ñch cho thên thïí. Ngûúi haäy uöëng ài! Lïånh Höì Xung nghô àïën sû phuå cuâng sû nûúng ài àûúâng xa muön dùåm vûâa àïën laåi àem ngay nhên sêm cho mònh uöëng trûúác tiïn thò trong loâng caãm kñch vö cuâng. Hùæn bûng lêëy baát sêm tay run lêíy bêíy àïí vaäi ra mêët möåt chuát. Nhaåc phu nhên liïìn giú tay ra cêìm lêëy baát sêm kïì vaâo miïång cho Lïånh Höì Xung uöëng. Lïånh Höì Xung uöëng tûâng húáp lúán cho xong röìi noái: - Àa taå sû phuå cuâng sû nûúng. Nhaåc Bêët Quêìn àûa ngoán tay ra chêín maåch cho Lïånh Höì Xung thò thêëy maåch phuâ àöång maâ chaåy nhanh quaá thò biïët nöåi cöng so vúái ngaây trûúác thoaái böå rêët nhiïìu. Laäo caâng khöng vui, laånh nhaåt noái: - Bïånh thò khoãi röìi... Ngûâng möåt laát laäo hoãi tiïëp: - Xung nhi! Ngûúi úã àêy saám höëi mêëy thaáng àaä laâm nhûäng viïåc gò? Sao nöåi cöng ngûúi chùèng nhûäng khöng tiïën maâ coân thoaái böå? Lïånh Höì Xung cuái àêìu àaáp: - Daå! Xin sû phuå cuâng sû nûúng tha töåi cho. Nhaåc phu nhên móm cûúâi noái vúái trûúång phu: - Xung nhi phaãi möåt phen mùæc bïånh trêìm troång, hiïån giúâ cuäng chûa khoãi hùèn thò dô nhiïn nöåi lûåc phaãi keám trûúác. Chùèng leä sû ca muöën gaä caâng phaát bïånh cöng phu laåi caâng cao cûúâng... Nhaåc Bêët Quêìn ngùæt lúâi: - Ta khaão nghiïåm àêy khöng phaãi laâ àïí coi thên thïí gaä maånh hay yïëu maâ àïí hiïíu nöåi cöng tu luyïån. Caái naây khöng liïn quan gò àïën coá bïånh hay khöng. Nöåi cöng cuãa baãn mön khöng giöëng nhû caác phaái khaác, nïëu tu luyïån chuyïn cêìn hún thò duâ laâ trong luác mùæc bïånh cuäng tiïën böå khöng ngûâng. Huöëng chi Xung nhi tu luyïån nöåi cöng baãn mön àaä qua 10 nùm, nïëu gaä khöng bõ ngoaåi thûúong thò chùèng thïí mùæc bïånh àûúc. Àêy chó laâ vò duyïn cúá khöng kiïìm chïë àûúåc thêët tònh luåc duåc. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 Nhaåc phu nhên biïët trûúång phu noái àuáng beân quay sang baão Lïånh Höì Xung: - Xung nhi! Sû phuå ngûúi trûúác nay vêîn ön töìn rùn daåy laâ àïí ngûúi duång têm luyïån khñ têåp kiïëm. Vêåy coá phaåt ngûúi lïn sún àöång naây úã möåt mònh saám höëi caái àoá khöng hùèn laâ àïí traách phaåt maâ coân coá yá muöën cho ngûúi khoãi bõ nhûäng àiïìu phiïìn nhiu bïn ngoaâi laâm cho phên têm. Ngûúi úã àêy trong möåt nùm thò bêët luêån nöåi cöng hay kiïëm thuêåt phaãi tiïën nhanh múái àuáng. Khöng ngúâ... khöng ngúâ... húäi öi.... Lïånh Höì Xung höí theån vö cuâng. Hùæn cuái àêìu xuöëng noái: - Àïå tûã biïët mònh coá löîi. Tûâ nay trúã ài seä raáng duång cöng tu têåp. Nhaåc Bêët Quêìn noái: - Trong voä lêm caâng ngaây caâng xaãy nhiïìu biïën cöë. Ta cuâng sû nûúng ngûúi mêëy nùm nay khöng ngúát bön ba tûá xûá vïì nhêån thêëy nhûäng mêìm hoåa sùæp túái khoá maâ giaãi trûâ àûúåc. Röìi àêy têët phaát sinh vaå lúán nïn trong loâng rêët àöîi khöng yïn. Laäo ngûâng möåt chuát röìi noái tiïëp: - Ngûúi laâ àaåi àïå tûã baãn mön, ta cuâng sû nûúng ngûúi têët àem loâng kyâ voång vaâo ngûúi, mong ngûúi ngaây sau coá thïí chia seã gaánh nùång phaái Hoa Sún ngaây thïm hûng thõnh. Nhûng ngûúi vûúáng vñu vaâo möëi tònh nhi nûä, khöng cêìu tiïën böå, tr nhaác voä cöng, khiïën chuáng ta rêët laâ thêët voång. Lïånh Höì Xung thêëy sû phuå löå veã lo êu thò vûâa súå haäi vûâa höí theån, laåy phuåc xuöëng àêët noái: - Àïå tûã... àïå tûã thêåt laâ àaáng chïët, vò àaä cö phuå têëm loâng kyâ voång cuãa sû phuå cuâng sû nûúng. Nhaåc Bêët Quêìn giú tay ra nêng hùæn dêåy móm cûúâi noái: - Ngûúi tûå biïët löîi laâ àûúåc röìi, nûãa thaáng sau ta laåi lïn àêy khaão nghiïåm kiïëm phaáp cuãa ngûúi. Laäo noái xong chuyïín mònh ài xuöëng. Lïånh Höì Xung la goåi: - Sû phuå.... coá möåt viïåc... Hùæn toan bêím vïì nhûäng àöì hònh trïn vaách àaá hêåu àöång nhûng Nhaåc Bêët Quêìn àaä vung tay aáo möåt caái röìi bùng bùng xuöëng nuái. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 Nhaåc phu nhên kheä baão Lïånh Höì Xung: - Nûãa thaáng túái ngûúi nïn duång cöng luyïån kiïëm phaáp cho tinh thuåc. Vuå naây coá liïn quan àïën tûúng lai suöët àúâi cuãa ngûúi. Vêåy ngûúi chúá coá lú laâ, chïính maãng. Lïånh Höì Xung àaáp: - Daå! Sû nûúng... Hùæn laåi toan noái àïën nhûäng kiïëm chiïu trïn vaách àaá, nhûng Nhaåc phu nhên móm cûúâi troã vaâo sau lûng Nhaåc Bêët Quêìn xua tay gaåt ài, röìi trúã goát raão bûúác theo laäo. Lïånh Höì Xung tûå hoãi: - Taåi sao sû nûúng laåi noái viïåc luyïån kiïëm coá liïn quan àïën cuöåc tûúng lai cuãa àúâi ta vaâ khuyïn ta chúá coá lú laâ chïính maãng? Taåi sao sû nûúng chúâ sû phuå ài röìi múái ngêëm ngêìm dùån doâ ta. Phaãi chùng... phaãi chùng... Hùæn nghô túái möåt viïåc maâ traái tim àêåp thònh thònh, noáng caã mùåt maây nïn khöng daám nghô thïm nûäa. Trong têm tû hùæn nêíy ra möåt möëi hy voång, tûå nhuã: - Phaãi chùng sû phuå cuâng sû nûúng àaä biïët ta vò tiïíu sû muöåi maâ sinh bïånh vaâ muöën cho tiïíu sû muöåi hoâa duyïn vúái ta? Chó cêìn sao ta luyïån cöng cho gioãi, bêët luêån nöåi cöng hay kiïëm thuêåt àïìu phaãi xûáng àaáng àïí nhêån lêëy chên truyïìn cuãa sû phuå? Sû phuå khöng tiïån noái roä coân sû nûúng coi ta nhû con möåt nïn múái thêìm dùån ta. Nïëu khöng thò coân coá viïåc gò quan hïå àïën cuöåc tûúng lai trong àúâi ta nûäa? Hùæn nghô àïën àêy bêët giaác tinh thêìn phêën khúãi, liïìn cêìm lêëy thanh kiïëm luyïån laåi nhûäng chiïu töëi cao thêm maâ sû phuå àaä truyïìn cho. Nhûng múái luyïån chûa xong möåt lûúåt trong àêìu oác hùæn laåi nöíi lïn nhûäng àöì hònh trong vaách àaá taåi hêåu àöång. Röìi bêët luêån hùæn ra chiïu naâo laåi nhúá ngay túái caách phaá giaãi. Hùæn sûã chiïu dúã dang röìi dûâng kiïëm laåi nghô thêìm: - Nhûäng bûác àöì hònh trïn vaách àaá trong hêåu àöång lêìn naây mònh chûa kïí roä àûúåc vúái sû phuå cuâng sû nûúng, nûãa thaáng sau hai võ laåi lïn nuái mònh phaãi coi kyä laåi àïí bêím xin hai võ phaá giaãi möëi nghi ngúâ cho mònh múái àûúåc. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 Nhûäng lúâi noái cuãa Nhaåc phu nhên tuy khiïën cho Lïånh Höì Xung phêën khúãi tinh thêìn nhûng trong voâng nûãa thaáng viïåc tu luyïån nöåi cöng kiïëm thuêåt cuäng chùèng tiïën böå àûúåc mêëy, vò möîi luác luyïån têåp hùæn laåi phên têm nghô vêín nghô vú: - Sû phuå cuâng sû nûúng gaã tiïíu sû muöåi cho ta nhûng chùèng hiïíu naâng coá vui loâng khöng? Khi ta cuâng naâng kïët thaânh phu thï chùèng hiïíu naâng coá quïn àûúåc Lêm sû àïå chùng? Thûåc ra Lêm sû àïå bêët quaá múái nhêåp mön àûúåc mêëy thaáng röìi xin naâng huêën luyïån kiïëm phaáp. Thoái thûúâng gaä coá troâ chuyïån vúái naâng chó laâ àïí giaãi buöìn, chùæc hai ngûúâi chûa coá tònh yá gò. Ta cuâng tiïíu sû muöåi súám töëi úã vúái nhau trong mûúâi mêëy nùm trúâi thò gaä bò vúái ra thïë naâo àûuúåc? Bûäa trûúác suyát nûäa ta mêët maång dûúái chûúãng lûåc cuãa Dû Thûúng Haãi, may nhúâ Lêm sû àïå tiïën ra noái mêëy lúâi khùèng khaái ta múái thoaát naån. Suöët àúâi ta khöng thïí quïn viïåc naây àûúåc vaâ ngaây sau ta nïn hïët loâng tûã tïë vúái gaä. Nïëu gaä gùåp hoaån naån maâ ta cêìn hy sinh tñnh maång, ta cuäng phaãi xöng vaâo giaãi cûáu cho gaä. Thúâi gian thêëm thoùæt chùèng bao lêu àaä hïët nûãa thaáng. Höm êëy vaâo luác xïë chiïìu, vúå chöìng Nhaåc Bêët Quêìn laåi àûa nhau lïn sún àöång saám höëi. Lao Àûác Nùåc, Luåc Àaåi Hûäu vaâ Nhaåc Linh San ba ngûúâi theo sau hai võ. Lïånh Höì Xung thêëy tiïíu sû muöåi cuäng lïn, hùæn múã miïång chaâo: - Sû phuå, sû nûúng! Thanh êm hùæn run lïn vò xuác àöång. Nhaåc phu nhên thêëy Lïånh Höì Xung tûúi tónh, sùæc mùåt höìng haâo khaác hùèn nûãa thaáng trûúác àêy, baâ móm cûúâi gêåt àêìu noái: - San nhi! Ngûúi lêëy cúm cho àaåi sû ca ùn no röìi coân luyïån kiïëm. Nhaåc Linh San vêng lúâi múã thuâng lêëy baát àuäa, àúm àêìy möåt baát cúm trùæng röìi cûúâi noái: - Àaåi sû ca! Múâi àaåi sû ca duâng cúm ài! Lïånh Höì Xung àaáp: - Àa... àa taå... Nhaåc Linh San cûúâi hoãi: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 - Sao? Àaåi sû ca haäy coân noáng laånh hay sao maâ gioång noái run run? Lïånh Höì Xung cûúâi àaáp: - Khöng... khöng coá gò caã. Hùæn tûå nhuã: - Nïëu röìi àêy súám töëi mònh àûúåc coá naâng ngöìi bïn maâ ùn cúm thò suöët àúâi chùèng coân mong moãi àiïìu chi nûäa. Luác naây loâng hùæn raåo rûåc chùèng àïí yá gò àïën cúm nûúác, chó ùn lêëy ùn àïí cho choáng hïët. Nhaåc Linh San cûúâi hoãi: - Tiïíu muöåi lêëy thïm cúm cho àaåi ca ùn nheá. Lïånh Höì Xung àaáp: - Àa taå! Tiïíu huynh khöng ùn nûäa. Sû phuå cuâng sû nûúng àang chúâ ngoaâi kia. Hùæn raão bûúác ra ngoaâi àöång thêëy vúå chöìng Nhaåc Bêët Quêìn àang saánh vai ngöìi trïn phiïën àaá lúán. AÁnh tõch dûúng chiïëu vaâo phña sau hia võ in boáng daâi lï thï trïn sûúân nuái. Lïånh Höì Xung chaåy àïën trûúác mùåt hai võ khom lûng thi lïî. Hùæn muöën noái nhiïìu caãm thêëy noái gò cuäng khöng öín. Luåc Àaåi Hûäu àûa mùæt nhaáy hùæn mêëy caái, veã mùåt ra chiïìu hoám hónh. Lïånh Höì Xung nghô buång: - Chùæc Luåc sû àïå àûúåc hay tin gò àêy nïn gaä hoan hó cho mònh. Nhaåc Bêët Quêìn àûa mùæt nhòn Lïånh Höì Xung mêëy lêìn röìi noái: - Höm qua Cao Cùn Minh úã Trûúâng An vïì cho hay Àiïìn Baá Quang àaä gêy ra mêëy vuå àaåi aán taåi trong thaânh. Lïånh Höì Xung sûãng söët noái: - Àiïìn Baá Quang àïën Trûúâng An û? Haânh àöång cuãa gaä hêìu hïët laâ nhûäng viïåc àöìi baåi. Nhaåc Bêët Quêìn noái: - Caái àoá laåi coân phaãi baân. Ngûúi coá biïët nhaâ hoå Hoùæc úã Thiïn Cên trang trong thaânh Trûúâng An chûá? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2