Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 30

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:182

200
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 30: Gặp Nguy Nan Hào Kiệt Khuất Thân .....Lệnh Hồ Xung từ từ đứng dậy nói: - Các ngươi... đến đông người... Hồng Nhân Hùng kinh ngạc ngắt lời:.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những truyện của Kim Dung, những phong trào võ thuật, thiền đạo tu tập,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 30

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC Höìi 111 Ngöëc Buát Öng vaâ Hùæc Baåch Tûã cuäng thua luön.........................2 Höìi 112 Àaåi Trang Chuáa cuäng chõu thêët baåi .........................................13 Höìi 113 Giang Nam Tûá Hûäu cûã ngûúâi taái àêëu ......................................26 Höìi 114 Xuöëng àûúâng hêìm haâo kiïåt nghi ngúâ .......................................38 Höìi 115 Lïånh Höì Xung àïì nghõ thaã tuâ nhên .........................................47 Höìi 116 Cuöåc àêëu kiïëm giûäa Lïånh Höì Xung vaâ Laäo Nhêåm ..................59 Höìi 117 Chöën Hùæc Lao daâo daåt soáng loâng ..............................................67 Höìi 118 Nghô thêm mûu gaåt keã thêm mûu ...........................................79 Höìi 119 Lïånh Höì Xung tñnh kïë lûâa àõch ................................................90 Höìi 120 Thoaát lao tuâ muöën cûáu ên nhên ...............................................98 Höìi 121 Lïånh Höì Xung do thaám Mai trang .........................................109 Höìi 122 Àêìu haâng phaãi uöëng naäo thêìn àan.........................................120 Höìi 123 Traã baãn àaân, Chung cöng tûå vêån ............................................132 Höìi 124 Tiïn Haâ Lônh chaåm traán taâ ma ..............................................148 Höìi 125 Giaã say sûa caãn löëi boån Hùçng Sún..........................................160 Höìi 126 Trong heãm nuái phaái Hùçng Sún bõ khöën.................................171 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 Höìi 111 Ngöëc Buát Öng vaâ Hùæc Baåch Tûã cuäng thua luön Ngöëc Buát Öng ra chiïìu thêët voång hoãi: - Phong huynh àïå khöng hiïíu thû phaáp û? Àûúåc röìi! Vêåy àïí ta giaãi thñch cho maâ nghe. Thûá buát phaáp naây kïu bùçng "Buâi tûúáng quên thi". Nguyïn noá laâ thi thiïëp cuãa Nhan Chên Khaánh biïën hoáa ra, caã thaãy coá 23 chûä. Möîi chûä tûâ ba àïën mûúâi chiïu khöng chûâng. Laäo àïå lùæng tai maâ nghe cho roä: "Buâi tûúáng quên! Àaåi quên chïë luåc húåp Maãnh tûúáng thanh cûãu cai Chiïën maä nhû long höí Àùçng lùng haâ traáng tai!" Lïånh Höì Xung noái: - Daå! Vaän böëi xin vêng lúâi chó giaáo. Song miïång chaâng lêím bêím: - Bêët luêån thi tûâ, thû phaáp gò cuãa laäo mònh cuäng chùèng hiïíu. Ngöëc Buát Öng giú phaán quan buát lïn nhùçm maá bïn traái Lïånh Höì Xung àiïím ba chêëm. Àoá laâ ba neát chêëm àêìu cuãa chûä "Buâi". Ba chêëm naây múái laâ hû chiïu. Ngöëc Buát Öng laåi giú buát lïn muöën vaåch tûâ trïn xuöëng dûúái. Lïånh Höì Xung liïìn phoáng kiïëm ra kiïìm haäm tiïn cú àêm leå vaâo vai bïn phaãi laäo. Ngöëc Buát Öng bêët àùæc dô phaãi xoay ngang cêy buát àïí àúä thò thanh trûúâng kiïëm cuãa Lïånh Höì Xung àaä ruåt vïì röìi. Binh khñ cuãa hai bïn chûa àuång nhau vò àoá toaân laâ hû chiïu. Nhûng àêy cuäng laâ thûác thûá nhêët vïì buát phaáp "Buâi tûúáng quên thi" cuãa Ngöëc Buát Öng.Ngöëc Buát Öng laåi phoáng ra thûác thûá hai, Lïånh Höì Xung thêëy cêy phaán quan buát cuãa laäo vûâa cûã àöång, chaâng khöng chúâ cho ngoån buát phoáng túái àaä vung trûúâng kiïëm têën cöng. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 Ngöëc Buát Öng laåi xoay buát qua thïë thuã thò àöìng thúâi Lïånh Höì Xung cuäng giêåt kiïëm vïì. Thïë laâ àïå nhõ thûác cuãa Ngöëc Buát Öng cuäng múái xûã àûúåc nûãa chiïu. Ngöëc Buát Öng bõ chaâng phong toãa mêët hai thûác khiïën cho buát phaáp àùæc yá nhêët cuãa laäo khöng taâi naâo sûã àûúåc hoaân toaân. Laäo rêët lêëy laâm khoá chõu chùèng khaác gò möåt ngûúâi viïët chûä rêët töët, song vûâa cêët buát lïn viïët, thò bõ möåt àûác con nñt àûáng bïn giûä buát keáo tay thuãy chung khöng sao viïët àûúåc möåt chûä toaân veån. Laäo nghô thêìm: - Mònh àem àoaån àêìu baâi thú Buâi tûúáng quên àoåc cho gaä nghe àïí gaä biïët àûúâng löëi buát phaáp cuãa mònh maâ kiïìm chïë mêët tiïn cú. Tûâ giúâ ta khöng theo thûá tûå baâi thú maâ ra chiïu nûäa. Laäo nghô vêåy liïìn àûa buát lïn khöng chêëm möåt caái tûâ goác trïn bïn tay mùåt keáo xuöëng àïën chöî quanh úã goác dûúái meá taã. Kònh lûåc cuãa laäo àêíy rêîy maâ ngoån buát laäo vaåch àêy laâ löëi thaão thû vïì chûä "nhû". (Trong cêu: "Chiïën maä nhû long höí"). Lïånh Höì Xung laåi phoáng trûúâng kiïëm àêm vaâo naách bïn phaãi laäo. Laäo giêåt mònh kinh haäi phaãi xoay phaán quan buát ài àïí ngùn chùån thanh trûúâng kiïëm cuãa àöëi phûúng. Lïånh Höì Xung phoáng chiïu kiïëm naây khöng phaãi àêm laäo thêåt sûå maâ chó laâ möåt thuã thïë vïì tû thûác. Ngöëc Buát Öng múái sûã àûúåc nûãa chiïu. Bao nhiïu tinh thêìn khñ lûåc laäo têåp trung vaâo caã trong löëi thaão thû nhaát buát naây maâ àöåt nhiïn buát múái àûa àïën giûäa àûúâng laåi phaãi chuyïín hûúáng. Din biïën naây chùèng nhûäng laâm cho neát buát phaãi ngûâng laåi maâ àöìng thúâi vò luöìng nöåi lûåc àöíi àûúâng khiïën cho khñ huyïët nhöån nhaåo trong huyïåt Àan àiïìn, khoá chõu vö kïí. Laäo thúã maånh möåt caái röìi muáa tñt cêy phaán quaán buát muöën viïët chûä "àùçng". Nhûng cuäng chó nûãa chiïu laäo àaä bõ Lïånh Höì Xung têën cöng phaãi laái buát ài àïí chiïët giaãi. Laäo tûác quaá quaát lïn: - Thùçng loãi naây chó quêëy röëi! Röìi laäo sûã cêy phaán quan buát mau leå hún. Song bêët luêån laäo biïën hoáa caách naâo thò möîi chûä nhiïìu lùæm laâ múái viïët àûúåc hai neát liïìn bõ Lïånh Höì Xung kiïìm chïë khöng viïët tiïëp àûúåc. Ngöëc Buát Öng laåi quaát lïn möåt tiïëng thêåt to röìi biïën hoáa buát phaáp. Laäo khöng àûa nhanh nhû trûúác maâ ngûng troång cêy buát thaânh thïë tuöët kiïëm giûúng cung. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Lïånh Höì Xung tuy khöng biïët àûúâng buát phaáp naây cuãa àöëi phûúng laâ theo thïë cuãa Trûúng Phi, àaåi tûúáng nhaâ Thuåc Haán, viïët chûä "Baát möng sún minh". Nhûng chaâng cuäng nhêån thêëy àûúâng buát naây khaác trûúác rêët nhiïìu, chaâng chùèng cêìn hiïíu àöëi phûúng sûã chiïu thûác gò, cûá thêëy phaán quan buát cuãa laäo cûã àöång laâ laåi àaánh vaâo chöî sú húã.Ngöëc Buát Öng tûác quaá theát lïn be be. Bêët luêån laäo biïën chiïu caách naâo cuäng chó sûã àûúåc nûãa chiïu laâ bõ caãn trúã khöng taâi naâo sûã hïët möåt chiïu troån veån. Ngöëc Buát Öng laåi biïën àöíi buát phaáp. Laäo sûã löëi chûä trong baâi Tûå Sûå Thiïëp cuãa Hoaâi Töë. Àûúâng buát cûåc kyâ phûác taåp. Laäo nghô buång: - Löëi thaão cuãa Hoaâi Töë àaä khoá nhêån ra. Ta coân thêu thïm vaâo löëi chûä thaão naây thò chùæc thùçng loãi khöng taâi naâo nhêån ra löëi àaåi thaão trïn thanh kiïëm maâ biïët àûúâng àoán àúä. Laäo khöng hiïíu Lïånh Höì Xung chùèng nhûäng muâ tõt chûä thaão maâ ngay löëi chên phûúng chaâng cuäng chùèng biïët mêëy. Laäo cho laâ luác trûúác súã dô kiïìm chïë àûúåc mònh vò chaâng taâi àoaán moâ àûúâng buát cuãa laäo. Thûåc ra Lïånh Höì Xung chó tröng thêëy chöî naâo sú húã vïì àûúâng kiïëm laâ cöng kñck àïí phaá laäo maâ thöi. Caã löëi àaåi thaão naây cuãa Ngöëc Buát Öng möîi chiïu laäo cuäng chó sûã àûúåc nûãa chûâng. Möëi uêët hêån trong loâng laäo chûáa chêët möîi luác möåt nhiïìu. Àöåt nhiïn laäo la lúán: - Theâm vaâo khöng àaánh nûäa! Röìi laäo nhaãy voåt ra luâi laåi phña sau. Àoaån laäo hùm húã xaách thuâng rûúåu cuãa Àan Thanh tiïn sinh lïn àöí xuöëng àêët thaânh möåt vuäng lúán. Ngöëc Buát Öng dêìm ngoån buát vaâo trong vuäng rûúåu viïët lïn tûúâng baâi "Buâi tûúáng quên thi". Caã 23 chûä buát phaáp àïìu rêët tinh thêm. Nhêët laâ chûä "nhû" tûúãng chûâng muöën phaá bûác vaách bay ài. Ngöëc Buát Öng viïët xong thúã phaâo möåt caái nheå nhoäm röìi nöíi lïn traâng cûúâi khoaái traá. Laäo ngheåo àêìu ngheåo cöí thûúãng ngoaån nhûäng chûä àaåi tûå àoã nhû maáu vûâa viïët lïn vaách. Miïång trêìm tröì khen ngúåi: - Tuyïåt diïåu! Thêåt laâ tuyïåt diïåu! Thû phaáp cuãa ta bònh sinh chûa coá bûác naâo tuyïåt nhû bûác naây. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 Ngöëc Buát Öng caâng ngùæm nghña caâng lêëy laâm àùæc yá. Laäo noái: - Nhõ ca! Cùn kyâ thêët naây nhõ ca àïí laåi cho tiïíu àïå úã vò tiïíu àïå khöng thïí naâo rúâi àûúåc bûác chûä naây. Tiïíu àïå coân e rùçng tûâ àêy trúã ài khöng bao giúâ laåi coá dõp viïët töët àûúåc nhû bûäa nay. Hùæc Baåch Tûã noái: - Àûúåc lùæm! Gian phoâng naây cuãa tiïíu huynh ngoaâi caái baân thúâ chùèng coá thûá gò múái àûúåc. Duâ tam àïå khöng úã thò ta cuäng boã ài vò hiïån giúâ ngûúi àaä viïët bûác àaåi tûå röìng bay phûúång muáa vaâo vaách thò ta coân tônh têm àïí nghô cúâ thïë naâo àûúåc? Ngöëc Buát Öng tiïëp tuåc ngheåo àêìu ngheåo cöí tûå ca ngúåi: - Duâ laâ Nhan Löî Cöng phuåc sinh võ têët àaä viïët àûúåc hay nhû bûác naây. Laäo quay laåi nhòn Lïånh Höì Xung noái: - Phong huynh àïå! Nhúâ laäo àïå nung nêëu loâng ta àêìy buát yá khöng núi phaát tiïët maâ àöåt nhiïn àêìu ngoán tay bêåt nöåi lûåc xö ra viïët nïn möåt kiïåt taác chûa tûâng coá tûâ höìi khai thiïn lêåp àõa. Kiïëm phaáp cuãa laäo àïå tinh diïåu thò thû phaáp cuãa ta cuäng tuyïåt haão. Nhû thïë kïu bùçng möîi ngûúâi coá möåt súã trûúâng riïng chùèng ai thua ai. Cuöåc tyã àêëu naây bêët phên thùæng baåi. Hûúáng Vêën Thiïn lùåp laåi: - Daå chñnh thïë! Möîi ngûúâi coá möåt súã trûúâng riïng, bêët phên thùæng baåi. Àan Thanh tiïn sinh xen vaâo: - Coân àiïím nûäa maâ tam ca chûa noái àïën laâ nhúâ thûá rûúåu tuyïåt haão cuãa tiïíu àïå. Hùæc Baåch Tûã noái: - Tam àïå ta tñnh tònh chêët phaác maâ say mï thû phaáp nhû keã àiïn khuâng. Say mï àïën àöå tyã thñ thua röìi cuäng khöng chõu nhêån. Hûúáng Vêën Thiïn giaãi thñch: - Taåi haå àaä hiïíu lêìm! Boån taåi haå àaánh cuöåc chó noái laâ trong Mai trang khöng coá ngûúâi naâo thùæng àûúåc kiïëm phaáp cuãa Phong huynh àïå. Duâ hai bïn bêët phên thùæng baåi thò vuå àaánh cuöåc naây boån taåi haå cuäng khöng thua. Hùæc Baåch Tûã gêåt àêìu noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 - Àuáng thïë! Laäo thoâ tay vaâo gêìm kyã àaá keáo ra möåt têëm thiïët baãn hònh vuöng. têëm thiïët baãn naây nhoã hún baân cúâ möåt chuát. Trïn mùåt thiïët baãn coá vaåch 19 àûúâng baân cúâ. Nguyïn noá laâ möåt têëm baân cúâ àuác bùçng sùæt. Hùæc Baåch Tûã cêìm goác baân cúâ sùæt giú lïn noái: - Phong huynh àïå! Ta duâng caái baân cúâ naây laâm khñ giúái àïí laänh giaáo mêëy cao chiïu cuãa laäo àïå. Hûúáng Vêën Thiïn noái: - Taåi haå nghe noái têëm baân cúâ naây laâ möåt baáu vêåt cuãa nhõ trang chuáa, noá thu huát àûúåc moåi loaåi khñ giúái vaâ aám khñ. Hùæc Baåch Tûã giûúng mùæt lïn nhòn Hûúáng Vêën Thiïn möåt höìi röìi noái: - Àöìng huynh quaã laâ möåt tay hiïíu röång nhúá dai. Ta mïën phuåc vö cuâng! Thûåc ra thûá binh khñ naây coá phaãi laâ baáu vêåt gò àêu? Noá coá pha chêët àaá nam chêm duâng àïí huát nhûäng thûá chïë bùçng sùæt. Ngaây trûúác úã trïn thuyïìn cuäng nhû úã trïn lûng ngûåa ta cuâng ngûúâi àaánh cúâ, duâ bõ luác lùæc, àûúâng baân cúâ vêîn khöng röëi loaån. Hûúáng Vêën Thiïn noái: - Teá ra laâ thïë! Lïånh Höì Xung nghe noái nghô buång: - May maâ Hûúáng àaåi ca biïët àûúâng chó giaáo khöng thò thanh trûúâng kiïëm cuãa ta rêët dïî bõ baân cúâ cuãa laäo thu huát. Nhû vêåy laäo chùèng cêìn àaánh mònh cuäng phaãi thua. Luác ta àöëi àõch vúái laäo phaãi rêët thêån troång khöng àïí baân cúâ àuång vaâo trûúâng kiïëm. Chaâng liïìn vung kiïëm lïn noái: - Xin nhõ trang chuáa chó àiïím cho. Hùæc Baåch Tûã àaáp: - Khöng daám! Kiïëm phaáp Phong huynh àïå rêët cao thêm. Bònh sinh ta chûa thêëy ai bùçng. Múâi laäo àïå tiïën chiïu ài. Lïånh Höì Xung tiïån tay queát möåt hû chiïu. Thanh trûúâng kiïëm cuãa chaâng voâng veâo úã trïn khöng lao vïì phña trûúác. Hùæc Baåch Tûã ngú ngaác tûå hoãi: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 - Àêy laâ chiïu söë gò? Laäo thêëy muäi kiïëm àêm vïì phña cöí hoång mònh liïìn vung baân cúâ lïn àoán. Lïånh Höì Xung liïìn xoay muäi kiïëm àêm qua vai bïn taã laäo. Hùæc Baåch Tûã laåi àûa baân cúâ lïn gaåt. Lïånh Höì Xung khöng chúâ cho muäi kiïëm àêm túái àaä ruåt vïì röìi àêm vaâo buång dûúái laäo. Hùæc Baåch Tûã laåi àûa baân cúâ xuöëng gaåt, laäo nghô buång: - Nïëu mònh khöng phaãn kñch thò tranh tiïn thïë naâo àûúåc? Àaánh cúâ cêìn nhêët nûúác tranh tiïn. Tyã voä cuäng cêìn ra tay trûúác. Hùæc Baåch Tûã àaä tinh thêm kyâ lyá dô nhiïn thêm hiïíu àaåo tranh tiïn. Laäo giú baân cúâ lïn àêåp vaâo vai bïn taã Lïånh Höì Xung. Chiïëc baân cúâ naây vuöng hai thûúác dêìy möåt têëc, laâ möåt thûá khñ giúái rêët trêìm troång. Baân cúâ àuác bùçng thûá sùæt àen, nùång hún sùæt thûúâng nhiïìu. Nïëu àïí noá àuång vaâo trûúâng kiïëm thò duâ chùèng coá chêët nam chêm huát sùæt, trûúâng kiïëm cuäng bõ noá àêåp gaäy. Lïånh Höì Xung húi nghiïng mònh ài, phoáng kiïëm àêm vaâo naách àöëi phûúng. Nguyïn Hùæc Baåch Tûã têën cöng theo bònh diïån, laäo thêëy àöìi phûúng phoáng kiïëm àêm xeáo túái, duâ laâ chiïu kiïëm chùèng vaâo lïì löëi naâo, song chöî bõ têën cöng cêìn phaãi àöëi phoá. Laäo liïìn àûa baân cúâ chïnh chïëch ài àïí gaåt trûúâng kiïëm. Àöìng thúâi laäo phoáng vïì phña trûúác ra chiïu "Àaåi phi". Chiïu naây vûâa thuã vûâa cöng. Duâ Lïånh Höì Xung coá àöëi phoá àûúåc thò nhûäng chiïu sau laåi öì aåt xö túái. Ngúâ àêu chaâng boã mùåc chùèng lyá gò túái. Thanh trûúâng kiïëm vêîn phoáng chïnh chïëch tiïëp tuåc têën cöng. Chiïu "Àaåi phi" cuãa Hùæc Baåch Tûã coá taác duång vûâa thuã vûâa cöng nïn hiïåu lûåc cuãa noá chó coá möåt nûãa. Baân cúâ maâ queát ngang thò chó coân laåi thïë thuã. Lïånh Höì Xung liïn tiïëp phoáng ra dû 40 chiïu khiïën cho Hùæc Baåch Tûã phaãi ngùn taã àoán hûäu, chöëng àúä trûúác sau. Laäo thuã thïë rêët kñn àaáo tûúãng chûâng nûúác cuäng khöng chaãy vaâo àûúåc. Hai ngûúâi àaä chiïët giaãi ngoaâi 40 chiïu maâ Hùæc Baåch Tûã toaân giûä thïë thuã, khöng phaãn kñch àûúåc lêìn naâo. Boån Ngöëc Buát Öng, Àan Thanh tiïn sinh, Àinh Kiïn, Thi Lïånh Oai thêëy vêåy khöng khoãi trúån mùæt haá miïång. Kiïëm phaáp cuãa Lïånh Höì Xung àaä khöng mau leå laåi chùèng coá chi laâ maänh liïåt lúåi haåi. Luác biïën chiïu cuäng chùèng coá chöî naâo biïën aão ly kyâ, nhûng möîi nhaát àêm ra àïìu khiïën cho Hùæc Baåch Tûã phaãi àúä taã chöëng hûäu, khöng thïí boã àûúåc chöî sú húã. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 Nïn biïët bêët luêån tay cao thuã naâo àaä àöång thuã tyã voä vúái ngûúâi, luác ra chiïu söë têët coá chöî sú húã, nhûng àaä tranh tiïn àûúåc möåt bûúác àïí àaánh vaâo chöî yïëu haåi àöëi phûúng thò chöî sú húã cuãa mònh khöng coân laâ sú húã nûäa. Duâ cho àïën haâng trùm haâng ngaân chöî sú húã cuäng chùèng àaáng ngaåi. Hùæc Baåch Tûã àöång thuã cuâng Lïånh Höì Xung, möîi lêìn laäo cûã àöång baân cúâ laâ muäi kiïëm cuãa àöëi phûúng laåi troã ngay vaâo chöî sú húã cuãa laäo. Laäo cuäng laâ möåt bêåc àaåi sû vïì voä hoåc, vûâa thêëy muäi kiïëm cuãa àöëi phûúng troã vaâo àêu liïìn tiïn liïåu àûúåc hêåu quaã do muäi kiïëm àêm túái. Trong böën mûúi mêëy chiïu naây, Lïånh Höì Xung têën cöng rêët raát khiïën cho laäo khöng raãnh tay àïí phaãn kñch àûúåc lêëy nûãa chiïu, chùèng khaác cuöåc àêëu cúâ vúái möåt tay cao thuã. Àêëu cúâ maâ suát möåt chuát laâ nhû ngûúâi bõ troái chên cöåt tay, böën mûúi mêëy chiïu tyã nhû böën mûúi mêëy nûúác cúâ maâ nûúác naâo cuäng bõ àöëi phûúng chiïëm mêët ûu thïë, tûác laâ thïë bñ. Hùæc Baåch Tûã thêëy àaåi cuåc àaä roä liïìn tûå nhuã: - Nïëu coân keáo daâi tònh traång naây thò duâ coá àêëu àïën 200 chiïu nûäa mònh cuäng lêm vaâo cuåc diïån bõ àaánh maâ khöng phaãn kñch àûúåc. Miïång laäo lêím bêím: - Nïëu khöng maåo hiïím àïí thùæng möåt àoân thò oai danh Hùæc Baåch Tûã naây seä tröi theo doâng nûúác.Laäo liïìn queát ngang baân cúâ röìi vung leå àaánh ra nhùçm àêåp xuöëng vai bïn taã Lïånh Höì Xung. Lïånh Höì Xung vêîn khöng traánh neá. Thanh trûúâng kiïëm cuãa chaâng trûúác àõnh àêm vaâo buång dûúái àöëi phûúng, nhûng Hùæc Baåch Tûã laåi khöng thu baân cúâ vïì àïí che àúä, vêîn tiïëp tuåc phoáng túái tûåa höì quyïët yá liïìu maång gêy cuöåc lûúäng baåi cêu thûúng. Luác thanh trûúâng kiïëm cuãa Lïånh Höì Xung àêm túái, laäo àûa ngoán tay troã vaâ ngoán tay giûäa bïn traái ra àõnh cùæp lêëy soáng kiïëm. Nguyïn Hùæc Baåch Tûã àaä luyïån thêìn cöng "Huyïìn thiïn chó". Hai ngoán tay laäo vêån nöåi lûåc vaâo lúåi haåi chùèng keám chi möåt thûá khñ giúái. Nùm ngûúâi baâng quang thêëy Hùæc Baåch Tûã maåo hiïím nhû vêåy àïìu bêåt tiïëng la: - UÁi chaâ! Ai nêëy àïìu hiïíu caách àaánh naây khöng coân laâ tyã thñ àïí biïët taâi cao thêëp maâ laâ cuöåc àêëu sinh tûã. Nïëu laäo khöng cùåp truáng soáng kiïëm têët bõ muäi kiïëm àêm vaâo buång. Trong khoaãng thúâi gian chúáp HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 nhoaáng naây caã nùm ngûúâi cuâng höìi höåp trong loâng, tay ûúát àêìm möì höi. Moåi ngûúâi thêëy hai ngoán tay cuãa Hùæc Baåch Tûã sùæp chaåm vaâo soáng kiïëm. Truáng hay khöng chûa kïí, thïë naâo cuäng coá möåt ngûúâi bõ troång thûúng hay bõ mêët maång. Nïëu cùåp truáng thanh trûúâng kiïëm cuãa Lïånh Höì Xung khöng phoáng túái àûúåc nûäa maâ chaâng seä bõ baân cúâ àêåp truáng lûng khöng coân caách naâo traánh àûúåc. Bùçng cùåp khöng truáng hay cùåp truáng maâ lûåc lûúång hai ngoán tay khöng àuã giûä yïn àûúåc thïë kiïëm, thanh trûúâng kiïëm tiïëp tuåc àêm vïì phña trûúác thò khi àoá Hùæc Baåch Tûã coá muöën luâi laåi cuäng khöng kõp nûäa. Nhûng hai ngoán tay cuãa Hùæc Baåch Tûã chûa àuång àïën soáng kiïëm thò thanh trûúâng kiïëm laåi àûa lïn nhùçm àêm vaâo cöí hoång Hùæc Baåch Tûã. Caách biïën chiïu naây ra ngoaâi sûå tiïn liïåu cuãa moåi ngûúâi, vò tûâ cöí chñ kim trong voä hoåc, chûa bao giúâ coá chiïu thûác nhû vêåy. Trong trûúâng húåp naây din ra thò chiïu kiïëm àêm vaâo buång dûúái luác trûúác chó laâ hû chiïu. Nhûäng tay cao thuã tyã àêëu maâ duâng hû chiïu naây thò chùèng khaác chi troâ treã nñt. Chiïu thûác tuy khöng coá úã trong kiïëm lyá maâ Lïånh Höì Xung sûã ra múái kyâ. Thanh kiïëm àûa leå lïn trïn nhùçm àêm cöí hoång àöëi phûúng. Nïëu baân cúâ cuãa Hùæc Baåch Tûã tiïëp tuåc àêåp xuöëng thò nhêët àõnh muäi kiïëm seä àêm thuãng cöí hoång laäo. Hùæc Baåch Tûã giêåt mònh khinh haäi. Laäo vêån àöång hïët sûác bònh sinh vaâo tay phaãi giûä baân cúâ àûáng yïn laåi. Laäo laâ ngûúâi hiïíu leä àêëu cúâ, chêën àöång têm linh, hiïíu àûúåc têm yá àöëi phûúng, tûå nhuã: - Nïëu ta dûâng baân cúâ laåi khöng àêåp xuöëng thò têët nhiïn gaä cuäng khöng phoáng trûúâng kiïëm túái nûäa.Quaã nhiïn Lïånh Höì Xung khöng thêëy baân cúâ cuãa àöëi phûúng tiïëp tuåc têën cöng, chaâng cuäng dûâng kiïëm laåi. Muäi kiïëm chó coân caách cöí hoång àöëi phûúng chûâng möåt têëc maâ baân cúâ coân caách lûng chaâng khöng àêìy hai têëc. Hai ngûúâi nhòn nhau giûä thïë cûúng trò, da thõt toaân thên khöng maãy may rung àöång. Luác naây hai ngûúâi khöng nhuác nhñch maâ boån baâng quang nhòn roä tònh traång coân nguy hiïím hún laâ luác kõch àêëu. Cuåc diïån tuy vaâo thïë giùçng co maâ thûåc ra Lïånh Höì Xung àaä chiïëm àûúåc thûúång phong toaân diïån.Nïn biïët baân cúâ laâ möåt vêåt rêët nùång. Noá úã trïn cao caách hai thûúác maâ hïët sûác àêåp xuöëng thò múái àaã thûúng àûúåc àöëi phûúng. Bêy giúâ chó coân caách lûng Lïånh Höì Xung coá hai têëc thò sûác maånh àïën àêu àêåp xuöëng cuäng khöng àaã thûúng chaâng àûúåc. Coân Lïånh Höì Xung chó kheä àûa thanh HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 trûúâng kiïëm laâ giïët chïët àûúåc àöëi phûúng ngay. Tònh thïë ûu liïåt cuãa hai bïn thêåt laâ roä rïåt. Hûúáng Vêën Thiïn cûúâi noái: - Bïn naây khöng daám tranh tiïn bïn kia cuäng khöng daám tranh tiïn. Theo kyâ lyá laâ thïë "Song hoaåt". Nhõ trang chuáa laâ bêåc àaåi trñ àaåi duäng àêëu vúái Phong huynh àïå bêët phên thùæng baåi. Lïånh Höì Xung thu kiïëm vïì, luâi laåi hai bûúác khom lûng noái: - Taåi haå cam bïì àùæc töåi. Hùæc Baåch Tûã tuãm tóm cûúâi baão Hûúáng Vêën Thiïn: - Àöìng huynh kheáo noái giúän. Sao laåi khöng phên thùæng baåi? Kiïëm thuêåt cuãa Phong huynh àïå tuyïåt àöëi tinh thêm. Taåi haå thua liïíng xiïíng röìi. Àan Thanh tiïn sinh noái: - Nhõ ca! Taâi duâng con cúâ laâm aám khñ cuãa nhõ ca laâ möåt tuyïåt kyä trong voä lêm, 361 con cúâ vûâa àen vûâa trùæng h liïång ra laâ khöng ai traánh àûúåc. Sao nhõ ca khöng thûã xem cöng phu phaá aám khñ cuãa Phong huynh àïå thïë naâo? Hùæc Baåch Tûã àöång têm, nhûng laäo thêëy Hûúáng Vêën Thiïn lêím nhêím gêåt àêìu quay sang ngoá Lïånh Höì Xung maâ chaâng cûá thaãn nhiïn khöng toã veã xuác àöång thò nghô thêìm: - Kiïëm phaáp gaä naây cao thêm àïën trònh àöå suöët àúâi mònh cuäng chûa thêëy ai bò kõp. Trïn àúâi hiïån nay e rùçng chó coá ngûúâi àoá laâ thùæng àûúåc gaä. Mònh coi veã mùåt boån chuáng vêîn bònh tônh chùèng coá yá lo ngaåi chuát naâo. Nïëu coân phoáng aám khñ ra chó töí loâi thïm caái dúã cuãa mònh. Laäo liïìn lùæc àêìu àaáp: - Taåi haå àaä nhêån thua röìi thò coân tyã aám khñ laâm chi nûäa? Ngöëc Buát Öng laåi nhúá àïën bûác buát thiïëp cuãa Trûúng Huác liïìn hoãi: - Àöìng huynh! Àöìng huynh laåi múã bûác buát thiïëp cho taåi haå coi nûäa ài. Hûúáng Vêën Thiïn móm cûúâi àaáp: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 - Haäy chúâ àaåi trang chuáa thùæng àûúåc Phong laäo àïå röìi, bûác thiïëp àoá seä thuöåc quyïìn súã hûäu cuãa tam trang chuáa. Khi àoá duâ tam trang chuáa coá coi suöët ba ngaây ba àïm cuäng laâ quyïìn cuãa mònh. Ngöëc Buát Öng noái: - Taåi haå phaãi coi àïën baãy ngaây naãy àïm liïìn múái vûâa. Hûúáng Vêën Thiïn noái: - Àûúåc röìi! Tam trang chuáa seä coi baãy ngaây baãy àïm chûá sao. Ngöëc Buát Öng noáng ruöåt noái: - Nhõ ca! Tiïíu àïå ài múâi àaåi ca àöång thuã, nïn chùng? Hùæc Baåch Tûã àaáp: - Hai ngûúi úã laåi àêy tiïëp khaách àïí ta ài múâi àaåi ca cho. Àan Thanh tiïn sinh noái: - Phaãi àêëy! Phaãi àêëy! Phong huynh àïå! Chuáng ta laåi uöëng rûúåu nûäa. Húäi öi! Thuâng rûúåu ngon naây bõ tam ca àöí ra mêët nhiïìu röìi. Laäo noái xong roát rûúåu ra chung. Hùæc Baåch Tûã trúã goát ra ngoaâi röìi. Ngöëc Buát Öng tûác mònh hoãi: - Caái gò maâ rûúåu ngon cuãa ngûúi bõ ta àöí ài mêët nhiïìu? Rûúåu uöëng vaâo buång röìi thaânh nûúác tiïíu àaái ra. Coân rûúåu thêëm buát viïët lïn vaách ngaân àúâi khöng huã. Nhúâ coá thû phaáp cuãa ta maâ rûúåu àï tiïëng thúm muön thuúã. Vò coá ngûúâi coi thû phaáp cuãa ta múái biïët trïn àúâi coá thûá rûúåu àoã Thöí löì phöìn cuãa ngûúi. Àan Thanh tiïn sinh nêng chung rûúåu lïn nhòn vaâo bûác vaách noái: - Bûác vaách úi laâ bûác vaách! Àúâi ngûúi thêåt laâ may mùæn àûúåc nïëm thûá rûúåu ngon cuãa tûá thaái gia naây. Duâ khöng coá tam ca ta viïët chûä vaâo mùåt ngûúi. Ngûúi, ngûúi... ngûúi cuäng muön àúâi khöng huã naát. Lïånh Höì Xung cûúâi noái: - So vúái bûác vaách vö tri vö giaác, vaän böëi coân may hún nhiïìu. Chaâng noái xong cêët chung rûúåu lïn uöëng möåt húi caån hïët. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Hûúáng Vêën Thiïn ngöìi bïn chó böìi tiïëp hai cheán röìi dûâng laåi khöng uöëng nûäa. Àan Thanh tiïn sinh vaâ Lïånh Höì Xung tiïëp tuåc uöëng hoaâi, caâng uöëng caâng cao hûáng. Hai ngûúâi uöëng àïën 17, 18 chung röìi múái thêëy Hùæc Baåch Tûã trúã ra noái: - Phong huynh àïå! Àaåi ca ta múâi laäo àïå haäy lûu böå. Àöìng huynh ngöìi àêy uöëng thïm mêëy cheán nûäa àûúåc chùng? Cêu naây hiïín nhiïn àaåi trang chuáa chó tiïëp möåt mònh Lïånh Höì Xung. Hûúáng Vêën Thiïn kinh ngaåc nghô thêìm: - Lïånh Höì huynh àïå nhoã tuöíi chûa àuã kiïën thûác. Àïí möåt mònh y vaâo tyã voä e rùçng seä lúä viïåc. Nhûng nhõ trang chuáa àaä noái vêåy, chùèng leä mònh cuäng àoâi ài. Laäo liïìn buöng möåt tiïëng thúã daâi àaáp: - Taåi haå vö duyïn khöng àûúåc baái kiïën àaåi trang chuáa. Thêåt laâ möåt àiïìu höëi tiïëc suöët àúâi. Hùæc Baåch Tûã noái: - Xin Àöìng huynh min traách. Àaåi ca ta êín cû àaä lêu khöng tiïëp kiïën ai caã. Vò nghe noái kiïëm thuêåt cuãa Phong huynh àïå tuyïåt thïë vö song, ngûúâi àem loâng ngûúäng möå nïn múái múâi vaâo ra mùæt. Tuyïåt nhiïn khöng phaãi coá yá bêët kñnh Àöìng huynh. Hûúáng Vêën Thiïn noái: - Taåi haå khöng daám. Lïånh Höì Xung àùåt kiïëm xuöëng kyã àaá ài theo Hùæc Baåch Tûã ra khoãi kyâ thêët, xuyïn qua daäy haânh lang àïën trûúác möåt caái cöíng toâ voâ. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 Höìi 112 Àaåi Trang Chuáa cuäng chõu thêët baåi Trïn tûúâng cöíng coá hai chûä àaåi tûå "Cêìm têm" bùçng àaá thuãy tinh mêìu lam. Neát buát rêët giaâ dùån cûáng caáp. Àuáng laâ thuã buát cuãa Ngöëc Buát Öng.Vaâo qua cöíng laâ möåt con àûúâng hoa thanh u tõch mõch, hai bïn truác rêåm xanh om. Àûúâng hoa traãi àaá trûáng ngöîng àaä phuã àêìy rïu xanh. Hiïín nhiïn ngaây thûúâng rêët ñt ngûúâi qua laåi. Ài hïët con àûúâng naây thò àïën trûúác ba gian thaåch thêët. Trûúác sau thaåch thêët àïìu tröìng möåt rùång tuâng baãy taám cêy cao ngêët. Boáng cêy toãa ra böën mùåt êm u. Hùæc Baåch Tûã àêíy cûãa nheå nhaâng, kheä baão Lïånh Höì Xung: - Múâi Phong huynh àïå vaâo ài! Lïånh Höì Xung vûâa bûúác chên qua cûãa àaä ngûãi muâi àaân hûúng ngaâo ngaåt. Hùæc Baåch Tûã lïn tiïëng: - Thûa àaåi ca! Phong huynh àïå úã phaái Hoa Sún àaä túái. Möåt laäo giaâ tûâ trong nöåi thêët ài ra chùæp tay noái: - Phong huynh àïå giaá lêm tïå trang, laäo phu khöng ra xa àoán tiïëp àûúåc. Xin Phong huynh àïå tha thûá cho. Lïånh Höì Xung thêëy laäo naây vaâo traåc saáu, baãy chuåc tuöíi, gêìy nhû que cuãi. Da mùåt àïìu loäm caã vaâo, tröng chùèng khaác chiïëc àêìu lêu. Song cùåp mùæt loang loaáng toã ra tinh thêìn quùæc thûúác. Chaâng khom lûng thi lïî àaáp: - Vaän böëi àûúâng àöåt àïën àêy thêåt laâ maåo muöåi. Mong tiïìn böëi tha töåi cho. Laäo giaâ noái: - Phong huynh dêåy quaá lúâi! Hùæc Baåch Tûã noái: - Àaåi ca taåi haå àaåo hiïåu laâ Hoaâng Chung Cöng, chùæc Phong huynh cuäng nghe tiïëng röìi. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 Lïånh Höì Xung àaáp: - Vaän böëi ngûúäng möå àaåi danh böën võ trang chuáa tûâ lêu. Bûäa nay àûúåc baái kiïën tön nhan thêåt laâ vaån haånh. Loâng chaâng rêët àöîi bùn khoùn, tûå nghô: - Hûúáng àaåi ca thêåt laâ lùæm chuyïån úäm úâ. Y khöng dùån ta trûúác vaâ chó baão nhêët thiïët nghe y xïëp àùåt. Bêy giúâ y khöng coá úã bïn mònh ta, nïëu àaåi trang chuáa àêy àûa ra vêën àïì nan giaãi thò biïët ûáng àöëi caách naâo cho àùång? Hoaâng Chung Cöng hoãi: - Laäo phu nghe noái Phong huynh laâ truyïìn nhên cuãa Phong laäo tiïn sinh, möåt võ tiïìn böëi phaái Hoa Sún kiïëm thuêåt thöng thêìn. Laäo phu rêët àem loâng ngûúäng möå Phong laäo tiïn sinh vïì nhên phêím cuäng nhû vïì voä cöng, àaáng tiïëc chûa àûúåc höåi diïån lêìn naâo. Trûúác àêy ñt lêu trïn chöën giang höì coá tiïëng àöìn Phong laäo tiïn sinh àaä xa chúi tiïn caãnh, laäo phu rêët àöîi àau thûúng. Bûäa nay àûúåc gùåp truyïìn nhên chñnh thöëng cuãa Phong laäo tiïn sinh cuäng àûúåc an uãi phêìn lúán chñ nguyïån bònh sinh. Khöng hiïíu Phong huynh coá phaãi laâ con chaáu Phong laäo tiïn sinh khöng? Lïånh Höì Xung lêëy laâm khoá nghô buång baão daå: - Phong thaái sû thuác töí àaä ên cêìn dùån ta khöng àûúåc tiïët löå haânh tung cuãa laäo nhên gia. Laäo nhên gia truyïìn thuå kiïëm phaáp cho ta, khöng hiïíu taåi sao Hûúáng àaåi ca biïët àûúåc? Y vaâo àêy àïí diïîu voä dûúng oai baão ta hoå Phong, khoá loâng traánh khoãi yá àõnh lûâa bõp. Nïëu bêy giúâ ta noái thûåc ra thiïåt cuäng khoá öín. Chaâng àaânh haâm höì àaáp cho xong chuyïån. - Vaän böëi laâ àïå tûã thuöåc haâng hêåu böëi cuãa laäo nhên gia. Vò tû chêët ngu muöåi, vaän böëi thuå giaáo àûúåc coá ñt ngaây thaânh ra kiïëm phaáp cuãa laäo nhên gia mûúâi phêìn chûa hiïíu àûúåc möåt hai. Hoaâng Chung Cöng thúã daâi noái: - Nïëu Phong huynh àïå thûåc tònh múái hoåc àûúåc hai phêìn mûúâi kiïëm phaáp cuãa laäo nhên gia maâ àaä àaánh baåi àûúåc caã ba võ huynh àïå cuãa laäo phu thò kiïëm thuêåt cuãa Phong laäo tiïn sinh thêåt cao thêm khöng biïët àïën àêu maâ lûúâng! Lïånh Höì Xung noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 - Ba võ trang chuáa cuâng vaän böëi múái chó qua laåi húâi húåt mêëy chiïu chûa phên thùæng baåi àaä dûâng tay röìi. Hoaâng Chung Cöng gêåt àêìu. Böå mùåt tuám da boåc xûúng löå ra möåt tia cûúâi, cêët tiïëng khen ngúåi: - Con ngûúâi tuöíi treã àaä khöng kiïu ngaåo laåi khöng noáng naãy thêåt laâ khoá kiïëm. Laäo thêëy Lïånh Höì Xung cûá àûáng hoaâi liïìn múâi: - Phong huynh haäy ngöìi xuöëng ghïë noái chuyïån. Lïånh Höì Xung cuâng Hùæc Baåch Tûã vûâa an võ thò möåt tïn àöìng tûã àïí toác traái àaâo bûng lïn ba cheán traâ xanh. Hoaâng Chung Cöng noái: - Laäo phu nghe noái Phong huynh coá böå cêìm phöí kïu bùçng "Tiïëu ngaåo giang höì khuác" tinh vi aão diïåu hiïëm coá trïn àúâi. Chuyïån àoá coá thêåt chùng? Laäo phu tñnh thñch êm nhaåc. Trong nhûäng cöí phöí chûa thêëy coá khuác àaân naây bao giúâ. Lïånh Höì Xung àaáp: - Böå cêìm phöí naây do ngûúâi múái àêy àùåt ra. Chaâng nghô thêìm: - Hûúáng àaåi ca bõa chuyïån huyïn thuyïn lûâa bõp àûúåc boån hoå. Ta xem böën võ trang chuáa úã Cö Sún Mai Trang naây àïìu khöng phaãi ngûúâi têìm thûúâng. Nïëu y àûa mònh àïën cêìu hoå trõ bïånh thò viïåc gò phaãi baây ra lùæm chuyïån rùæc röëi nhû vêåy? Ngaây trûúác hai võ tiïìn böëi Lûu Chñnh Phong vaâ Khuác Dûúng giao cêìm phöí naây vaâo tay ta laâ vò hai võ àoá súå cöng trònh hao phñ bao nhiïu têm huyïët seä bõ mai möåt úã nhên gian. Nay àaåi trang chuáa àêy àaä ham mï êm nhaåc, vêåy mònh cûá lêëy cho laäo coi. Chaâng liïìn thoâ tay vaâo boåc moác lêëy cêìm phöí, rúâi khoãi chöî ngöìi hai tay àûa lïn noái: - Múâi àaåi trang chuáa coi ài! Hoaâng Chung Cöng nghiïng mònh àoán lêëy röìi hoãi: - Àêy laâ taác phêím cuãa möåt nhên vêåt cêån àaåi û? Laäo phu êín cû àaä lêu huã lêåu heåp hoâi, nïn khöng biïët trïn àúâi vûâa tröí ra möåt võ êm nhaåc àaåi sû. Laäo noái cêu naây toã ra coá yá khöng tin. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Hoaâng Chung Cöng lêåt trang thûá nhêët ra vûâa coi vûâa noái: - Ö! Àêy laâ khuác nhaåc cêìm tiïu húåp têëu. Chaâ! Khuác naây taâi quaá nhó! Laäo coi möåt luác röìi sùæc mùåt biïën àöíi. Hoaâng Chung Cöng vûâa lêåt cêìm phöí coi, vûâa bêåt nùm ngoán tay traái xuöëng baân nhû kiïíu gaãy àaân. Laäo coi àûúåc hai trang röìi ngêíng àêìu lïn ngú ngêín xuêët thêìn, miïång lêím bêím tûå noái möåt mònh: - Khuác àaân naây biïën sang àiïåu "giöëc", àiïåu "chuãy", möåt caách gêëp ruát thïë naây maâ têëu àûúåc û?Lïånh Höì Xung nghe laäo noái vêåy liïìn àaáp: - Quaã thiïåt coá ngûúâi têëu àûúåc àoá. Hoaâng Chung Cöng cùåp mùæt trúån ngûúåc lïn hoãi laåi: - Sao Phong huynh biïët coá ngûúâi têëu àûúåc? Phong huynh cuäng biïët daåo àaân chùng? Lïånh Höì Xung lùæc àêìu àaáp: - Dô nhiïn vaän böëi khöng biïët gaãy àaân, maâ àaä àûúåc nghe hai ngûúâi têëu röìi. Ngûúâi thûá nhêët húåp têëu vúái möåt võ thöíi tiïu. Hai võ àoá àaä soaån ra khuác "Tiïëu ngaåo giang höì" naây. Hoaâng Chung Cöng hoãi: - Coân möåt võ nûäa gaãy àûúåc laâ ai? Lïånh Höì Xung thêëy laäo hoãi àïën Doanh Doanh ngûåc chaâng laåi noáng bûâng, chaâng àaáp: - Võ thûá hai naây laâ möåt ngûúâi àaân baâ. Hoaâng Chung Cöng ngú ngaác hoãi: - Àaân baâ û? Ngûúâi àoá... àaä bao nhiïu tuöíi? Lïånh Höì Xung nghô buång: - Doanh Doanh rêët cùm phêîn keã naâo noái vùæng mùåt laâ naâng coá quen biïët vúái mònh. Vêåy mònh khöng thïí àïí cho Hoaâng Chung Cöng biïët roä. Nghô vêåy chaâng liïìn àaáp: - Võ àoá thûåc tònh àaä bao nhiïu tuöíi, vaän böëi khöng àûúåc hiïíu roä. Ban àêìu vaän böëi gùåp y kïu bùçng "baâ baâ". HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 Hoaâng Chung Cöng "uãa" lïn möåt tiïëng röìi hoãi: - Phong huynh àïå kïu y bùçng baâ baâ û? Vêåy y laâ möåt baâ giaâ hay sao? Lïånh Höì Xung àaáp: - Khi êëy vaän böëi nghe y gaãy àaân phña sau bûác reâm, khöng àûúåc nhòn roä mùåt. Chùæc y laâ möåt baâ laäo giaâ. Lïånh Höì Xung nhúá túái Doanh Doanh àaä giaã laâm möåt baâ giaâ vaâ doåc àûúâng chaâng cûá kïu y bùçng baâ baâ hoaâi, bêy giúâ khöng biïët y úã àêu. Chaâng vûâa cûúâi thêìm trong buång vaâ têm thêìn naãy ra möëi bêng khuêng khön taã. Hoaâng Chung Cöng nhòn ra ngoaâi cûãa söí ngú ngêín xuêët thêìn höìi lêu röìi veã mùåt àùm chiïu hoãi: - Võ baâ baâ gaãy àaân coá hay lùæm khöng? Lïånh Höì Xung àaáp: - Y têëu rêët hay. Sau y coân daåy vaän böëi gaãy àaân, àaáng tiïëc laâ vaän böëi chùèng hoåc àûúåc khuác naâo hïët. Hoaâng Chung Cöng vöåi hoãi: - Baâ daåy Phong huynh àïå àúân khuác gò? Lïånh Höì Xung buång baão daå: - Nïëu mònh noái laâ khuác "Thanh têm phöí thiïån truá" thò khöng kheáo laäo àoaán àûúåc laâ Doanh Doanh mêët. Chaâng liïìn àaáp: - Vaän böëi baãn tñnh lú ành vïì êm nhaåc, chùèng nhûäng quïn khuác àiïåu maâ cuäng chùèng nhúá tïn laâ khuác gò nûäa. Hoaâng Chung Cöng lêím bêím möåt mònh: - Chùæc khöng phaãi y röìi. Coá lyá àêu coân söëng úã nhên gian àûúåc. Laäo laåi hoãi: - Hiïån võ baâ baâ êëy úã àêu? Lïånh Höì Xung thúã daâi àaáp: - Nïën vaän böëi maâ biïët thò coân noái gò nûäa? Möåt höm trúâi töëi röìi, vaän böëi mï man bêët tónh röìi y boã ài. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 Tûâ àoá khöng hiïíu y ài vïì phûúng naâo? Hoaâng Chung Cöng àûáng phùæt dêåy hoãi: - Phong huynh àïå baão möåt buöíi töëi y àöåt nhiïn ly khai Phong huynh àïå röìi sau ài àêu khöng biïët nûäa û? Lïånh Höì Xung veã mùåt buöìn thaãm gêåt àêìu. Hùæc Baåch Tûã tûâ naäy àïën giúâ khöng lïn tiïëng. Laäo thêëy Hoaâng Chung Cöng ra veã bêng khuêng, súå laäo mùæc phaãi bïånh cuä liïìn noái ngay: - Phong huynh àïå àêy cuâng möåt võ Àöìng huynh phaái Tung Sún túái àêy noái laâ trong Mai trang coá ngûúâi thùæng àûúåc kiïëm phaáp cuãa Phong huynh àïå... Hoaâng Chung Cöng ngùæt lúâi: - Hûâ! Chùæc phaãi coá ngûúâi thùæng àûúåc kiïëm phaáp cuãa y, y múái chõu àûa böå cêìm phöí "Tiïëu ngaåo giang höì" khuác cho ta sao luåc, coá àuáng thïë khöng? Hùæc Baåch Tûã àaáp: - Àuáng thïë. Nïëu àaåi ca khöng xuêët maä thò Cö Sún Mai trang chuáng ta... Hoaâng Chung Cöng núã möåt nuå cûúâi thï lûúng noái tiïëp: - Ba võ laäo àïå àaä khöng thùæng àûúåc thò ta cuäng chùèng ùn thua. Hùæc Baåch Tûã noái: - Boån tiïíu àïå so vúái àaåi ca thïë naâo àûúåc? Hoaâng Chung Cöng noái: - Ta àaä giaâ röìi thò coân laâm gò àûúåc nûäa? Lïånh Höì Xung àûáng dêåy hai tay nêng böå cêìm phöí kñnh cêín àûa lïn noái: - Baão kiïëm àïí tùång ngûúâi hiïåp sô. Ngûúâi soaån ra cêìm phöí naây luác trao cho vaän böëi coá ên cêìn dùån laåi laâ tòm àïën möåt bêåc cao sô chuyïn vïì êm nhaåc àïí kñnh tùång, khiïën giai phêím cuãa hai võ àoá àaä lao têm soaån ra khoãi bõ thêët truyïìn. Àaåi trang chuáa àaåo hiïåu laâ Hoaâng Chung Cöng dô nhiïn laâ möåt bêåc cao thuã vïì mön êm nhaåc. Vêåy tûâ nay trúã ài, thiïn cêìm phöí naây thuöåc quyïìn súã hûäu cuãa àaåi trang chuáa. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 Hoaâng Chung Cöng vaâ Hùæc Baåch Tûã àïìu rêët àöîi ngaåc nhiïn. Hùæc Baåch Tûã luác trûúác úã trong kyâ thêët Hûúáng Vêën Thiïn ra chiïìu khoá khùn khiïën ngûúâi ta phaãi noáng loâng. Bêy giúâ laäo khöng ngúâ anh chaâng Phong Nhõ Trung naây laåi khùèng khaái tùång ngay. Nhûng laäo laâ tay chuyïn àêëu kyâ liïìn nghô ngay túái Lïånh Höì Xung coá cûã àöång naây hùèn laâ böë trñ thïë hiïím gò àêy àïí dêîn duå Hoaâng Chung Cöng mùæc bêîy. Nhûng trong luác nhêët thúâi laäo chûa khaám phaá ra àûúåc chaâng coá chöî naâo traá nguåy. Hoaâng Chung Cöng khöng tiïån àoán lêëy, laäo noái: - Khöng coá cöng traång àêu laåi hûúãng löåc? Giûäa Phong huynh àïå vaâ ta vöën khöng quen biïët khi naâo daám nhêån hêåu lïî cuãa Phong huynh àïå? Hai võ túái tïå trang coá àiïìu chi tû giaáo, xin thaânh thûåc noái cho nghe. Lïånh Höì Xung nghô buång: - Hûúáng àaåi ca túái Mai trang coá duång yá gò maâ trûúác khi àïën àêy y chùèng húã möi nûãa lúâi. Theo chöî ta phoãng àoaán thò coá leä muåc àñch àïën Mai trang laâ àïí cêìu böën võ trang chuáa trõ thûúng cho ta. Nhûng caách sùæp àùåt cuãa y chöî naâo cuäng cûåc kyâ thêìn mêåt. Phaãi chùng böën võ trang chuáa naây àïìu laâ nhûäng nhên vêåt haânh àöång khaác laå, àûáng riïng möåt àûúâng löëi, nïn y khöng thïí noái roä àûúåc? Mùåt khaác Hûúáng àaåi ca coá mûu cêìu sûå gò úã àêy ta cuäng khöng hay. Vêåy ta noái thùèng cuäng khöng phaãi laâ coá yá khinh maån ngûúâi. Nghô vêåy chaâng liïìn àaáp: - Vaän böëi theo Àöìng àaåi ca àïën baão trang, thûåc tònh maâ noái thò trûúác khi vaâo àêy vaän böëi chûa àûúåc nghe àaåi danh böën võ trang chuáa vaâ cuäng khöng biïët úã àúâi laåi coá caác võ úã Cö Sún Mai trang... Chaâng ngûâng laåi möt chuát röìi tiïëp: - Àoá chùèng qua vò vaän böëi laâ keã huã lêåu heåp hoâi nïn khöng àûúåc biïët túái caác võ cao nhên tiïìn böëi trong voä lêm. Xin hai võ miïîn traách cho. Chaâng noái gúä cêu naây toã ra danh hiïåu Mai trang chùèng phaãi khöng lûâng lêîy khùæp núi maâ chó vò chaâng thûåc tònh hiïíu biïët nöng caån. Hoaâng Chung Cöng liïëc mùæt ngoá Hùæc Baåch Tûã, trïn möi löå ra möåt nuå cûúâi, laäo noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 - Lúâi Phong huynh àïå àêy rêët chên thaânh, laäo phu xin àa taå. Chñnh laäo phu cuäng lêëy laâm kyâ laâ böën anh em mònh êín cû taåi Lêm An, trïn chöën giang höì ñt ngûúâi biïët túái. Giûäa Nguä nhaåc kiïëm phaái vaâ anh em laäo phu laåi chùèng coá liïn quan gò maâ sao caác võ laåi tòm túái àêy? Nhû vêåy laâ Phong huynh àïå quaã tònh khöng biïët gò àïën lai lõch cuãa böën anh em laäo phu! Lïånh Höì Xung àaáp: - Vaän böëi vö cuâng höí theån, mong rùçng hai võ trang chuáa thöng caãm vaâ chó giaáo cho. Vûâa röìi vaän böëi thöët lúâi ngûúäng möå àaåi danh böën võ trang chuáa tûâ lêu... Thûåc ra... Thûåc ra... Chaâng ngêåp ngûâng khöng biïët noái gò nûäa, thò Hoaâng Chung Cöng àaä gêåt àêìu hoãi ngay: - Böå cêìm phöí naây Phong huynh àïå thaânh têm cho laäo phu û? Lïånh Höì Xung àaáp: - Àuáng thïë! Hoaâng Chung Cöng laåi hoãi: - Laäo phu muöën hoãi Phong huynh àïå möåt cêu nûäa laâ laäo àïå thûåc tònh chõu lúâi uãy thaác cuãa ai àem tùång cêìm phöí naây cho laäo phu? Lïånh Höì Xung àaáp: - Cêìm phöí naây chñnh ngûúâi soaån ra noá àaä trao cho vaän böëi vaâ chó cùn dùån tòm ngûúâi xûáng àaáng maâ kñnh tùång, chûá khöng chó àõnh roä nhên vêåt naâo. Àaåi trang chuáa àaä laâ ngûúâi tri êm, vaän böëi mûâng böå cêìm phöí naây àaä tòm àûúåc chuã nhên xûáng àaáng. Hoaâng Chung Cöng öì lïn möåt tiïëng, neát mùåt khö àeát thoaáng löå veã mûâng vui. Hùæc Baåch Tûã noái: - Phong laäo àïå trao tùång cêìm phöí naây cho àaåi ca liïåu Àöìng huynh coá chõu khöng? Lïånh Höì Xung àaáp: - Hai bûác thû hoåa kia laâ cuãa Àöìng àaåi ca, vaän böëi khöng biïët àïën. Coân böå cêìm phöí naây laâ cuãa riïng vaän böëi, chùæc y chùèng phaãn àöëi laâm chi. Hùæc Baåch Tûã noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2