Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 36

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:147

159
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 36: Lưu Chính Phong Thụ Chức Triều Ðình ....Nghi Lâm niệm kinh thanh âm mỗi lúc một êm dịu, tưởng chừng như trong tay nàng có cầm một cành dương thực sự vẩy nước nhiệm màu cứu khổ cứu nạn của Bạch y đại sĩ. .... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 36

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC Höìi 211 Lïånh Höì Xung laåc mêët ngûúâi yïu...............................................2 Höìi 212 Trong hêåu àöång, quêìn huâng bõ naån ..........................................14 Höìi 213 Thoaát khoãi hang huâm laåi gùåp aác ön..........................................27 Höìi 214 Àiïìn Baá Quang cuäng coá biïåt taâi ................................................39 Höìi 215 Triïu Dûúng phong àaåi höåi quêìn huâng ....................................52 Höìi 216 Cuöåc ra mùæt cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo ..................................65 Höìi 217 Lïånh Höì Xung tûâ biïåt ngûúâi yïu ..............................................77 Höìi 218 Lïånh Höì Xung reân luyïån nöåi cöng............................................90 Höìi 219 Xung Hû àaåo trûúãng thiïët kïët cûå àõch ...................................102 Höìi 220 Ngûúâi trong kiïåu sao khöng xuêët hiïån? .................................114 Höìi 221 Triïu Dûúng giaáo chuã bêy giúâ laâ ai?.......................................126 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 Höìi 211 Lïånh Höì Xung laåc mêët ngûúâi yïu Laäo giaâ kia hùçn hoåc noái: - Ngûúâi coi kiïëm phaáp naây laâ trong loâng coá yá khöng tûã tïë röìi. Hùæn tûã trung niïn tay nùæm àöëc kiïëm noái: - Chûúãng mön Nguä nhaåc phaái laâ Nhaåc tiïn sinh àaä coá thõnh tònh cho boån taåi haå vaâo àêy coi kiïëm phaáp khùæc trïn vaách àaá, khöng haån àõnh chöî naâo àûúåc coi hay chöî naâo khöng àûúåc coi caã. Laäo giaâ noái: - Ngûúi àaä coá chuyïån mûu àöì bêët lúåi cho phaái Tung Sún ta thò khöng thïí dung ngûúi àûúåc. Haán tûã trung niïn caäi: - Nùm phaái àaä húåp nhêët, hiïån giúâ chó coá Nguä nhaåc phaái, laâm gò coân phaái Tung Sún nûäa? Nïëu nùm phaái khöng húåp nhêët thò Nhaåc tiïn sinh àaä chùèng cho vaâo trong thaåch àöång nuái Hoa Sún naây àïí coi kiïëm phaáp. Haán tûã noái cêu naây khiïën laäo giaâ kia tùæc hoång khöng biïët noái sao. Möåt tïn àïå tûã phaái Tung Sún àöåt nhiïn vûún tay ra nùæm lêëy sau vai haán tûã àêíy maånh möåt caái, àöìng thúâi quaát lúán: - Ngûúi leám miïång vûâa chûá! Haán tûã trung niïn xoay tay laåi nùæm lêëy cöí tay gaä hêët ra ngoaâi. Tïn àïå tûã phaái Tung Sún loaång choaång ngûúâi ài mêëy caái röìi ngaä lùn ra. Giûäa luác êëy trong phaái Thaái Sún àöåt nhiïn coá ngûúâi lúán tiïëng quaát: - Ngûúi laâ ai? Sao ngûúi daám ùn mùåc theo phuåc sùæc cuãa phaái Thaái Sún ta traâ tröån vaâo àêy àïí coi leán Thaái Sún kiïëm phaáp? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 Böîng thêëy möåt thiïëu niïn mònh mùåc phuåc sùæc cuãa phaái Thaái Sún chaåy vöåi ra ngoaâi. Bïn cûãa àöång, möåt ngûúâi chaåy ra quaát: - Àûáng laåi! Ngûúi laâ ai maâ daám àïën àêy quêëy röëi? Ngûúâi gaác cûãa liïìn thoâ tay traái ra àêm vaâo mùæt gaä. Thiïëu niïn vöåi luâi laåi möåt bûúác. Tay mùåt ngûúâi gaác cûãa phoáng ra nhanh nhû gioá laåi nhùçm àêm vaâo mùæt thiïëu niïn. Thanh trûúâng kiïëm cuãa thiïëu niïn àaä phoáng ra ngoaâi khoá bïì àúä gaåt, gaä àaânh luâi laåi möåt bûúác. Ngûúâi gaác cûãa vung cûúác queát ngang möåt caái. Thiïëu niïn nhêíy voåt lïn àïí traánh. Böîng nghe àaánh binh möåt tiïëng. Trûúác ngûåc gaä bõ truáng chûúãng miïång thöí maáu tûúi. Hai tïn àïå tûã phaái Thaái Sún úã phña sau liïìn bùæt lêëy gaä. Luác naây böën tïn mön àöì phaái Tung Sún àang bao vêy haán tûã trung niïn. Böën thanh trûúâng kiïëm loáe lïn àêm ra. Kiïëm phaáp cuãa haán tûã trung niïn rêët lúåi haåi nhûng hiïín nhiïn hùæn khöng phaãi laâ ngûúâi trong Nguä nhaåc kiïëm phaái. Mêëy tïn àïå tûã àûáng bïn hö lïn: - Hùæn khöng phaãi laâ ngûúâi trong Nguä nhaåc kiïëm phaái. Hùæn laâ gian tïë traâ tröån vaâo àêy. Hai chöî xaãy cuöåc àaánh nhau khiïën cho trong sún àöång àang tõch mõch biïën thaânh àaåi loaån. Lïånh Höì Xung buång baão daå: - Ta nhên luác naáo loaån naây maâ ài kiïëm Maåc Àaåi sû baá. Chaâng liïìn neá mònh chaåy vaâo àûúâng hêìm nhûng múái àu àûúåc mêëy bûúác chúåt nghe nhûäng tiïëng êìm êìm nhû trúâi long àêët lúã. Moåi ngûúâi àïìu bêåt tiïëng la hoaãng. Lïånh Höì Xung giêåt mònh kinh haäi, vöåi quay trúã laåi thò thêëy cûãa sún àöång àêët àaá rúát xuöëng túái têëp. Trong àöång buåi àêët tung bay. Chaâng àaânh boã viïåc ài kiïëm Maåc Àaåi tiïn sinh höët hoaãng trúã ra kiïëm Doanh Doanh. Nhûng luác naây moåi ngûúâi àang chaåy ài chaåy laåi túái têëp àao kiïëm vung lïn loaån xaâ ngêìu maâ trûúác mùåt laåi caát buåi múâ mõt, chaâng khöng tröng roä Doanh Doanh úã chöî naâo. Lïånh Höì Xung liïìn chen lêën vaâo giûäa àaám àöng àïí chaåy ra. Ba lêìn chaâng phaãi neá mònh traánh àao kiïëm khöng biïët tûâ àêu phoáng túái. Lïånh Höì Xung chaåy ra àïën cûãa àöång bêët giaác la thêët thanh: - Thöi chïët röìi! HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Chaâng ngoá thêëy möåt khöëi àaá nùång túái vaâi vaån cên àaä vñt chùåt cûãa àöång. Trong luác hoang mang chaâng nhòn thêëy thïë tûúãng chûâng khöng coân löëi ra vaâo nûäa. Chaâng liïìn lúán tiïëng goåi: - Doanh Doanh! Doanh Doanh! Chaâng nghe vùng vùèng nhû coá tiïëng Doanh Doanh àaáp laåi maâ thanh êm tûåa höì úã giûäa àûúâng hêìm. Vò hún haâng trùm ngûúâi la oá kïu gaâo nïn khöng taâi naâo nghe roä àûúåc. Lïånh Höì Xung tûå hoãi: - Taåi sao Doanh Doanh laåi vaâo àïën cûãa àûúâng hêìm? Chaâng xoay chuyïín yá nghô liïìn tónh ngöå ngay, miïång lêím bêím: - Phaãi röìi! Vò khöëi àaá lúán naây truát xuöëng. Doanh Doanh àûáng chúâ ta úã cûãa àöång naâng khöng tûå mònh tröën ài maâ coân nghô àïën ta. Ta úã cûãa àûúâng hêìm xöng ra kiïëm naâng thò naâng laåi xöng vaâo cûãa àûúâng hêìm kiïëm ta. Chaâng liïìn trúã goát chaåy vaâo cûãa àûúâng hêìm. Trûúác trong àöång coá àïën hún hai chuåc ngoån àuöëc thùæp saáng trûng nhûng tûâ luác khöëi àaá lúán tuåt xuöëng bñt cûãa àöång moåi ngûúâi naáo loaån caã lïn. Ngûúâi thò vûát àuöëc ài, laåi coá nhûäng boá àuöëc àöí xuöëng tùæt ngêëm. Söë àuöëc coân chaáy khöng àûúåc möåt nûãa maâ trong àöång laåi buåi àêët mõt muâ tröng chó thêëy möåt mêìu vaâng kheâ. Tai nghe tiïëng la hoaãng: - Cûãa àöång bõ vñt chùåt röìi! Cûãa àöång bõ vñt chùåt röìi! Coá ngûúâi tûác giêån la: - Àêy laâ êm mûu cuãa tïn gian tùåc Nhaåc Bêët Quêìn! Ngûúâi khaác thoáa maå: - Phaãi àêëy! Quên gian tùåc lûâa gaåt chuáng ta baão vaâo àêy coi kiïëm phaáp con meå noá... Mêëy chuåc ngûúâi nhêët tïì àöång thuã àêíy khöëi àaá lúán. Nhûng khöëi àaá naây nùång bùçng möåt traái nuái nhoã nïn duâ mêëy chuåc ngûúâi vêån hïët nöåi lûåc ra àêíy cuäng khöng xï xñch àûúåc chuát naâo. Laåi coá ngûúâi lúán tiïëng la: - Mau mau theo àûúâng àõa àaåo maâ ra! HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 Nhiïìu ngûúâi àaä nghô túái àiïím naây tûâ trûúác hoå chen lêën xö àêíy nhau àûáng chùåt nhû nïm cöëi úã cûãa àûúâng hêìm. Nguyïn àûúâng hêìm naây ngaây trûúác Àaåi Lûåc thêìn maâ úã Ma giaáo duâng buáa lúán khoeát àûúâng hêìm chó loåt möåt ngûúâi maâ bêy giúâ hún hai chuåc ngûúâi chen nhau thò coân tiïën vaâo thïë naâo àûúåc? Giûäa luác naáo loaån laåi hún chuåc ngoån àuöëc nûäa bõ tùæt truåi. Trong àaám àöng hai àaåi haán cöë sûác chen lêën nhûäng ngûúâi bïn caånh xöng vaâo àûúâng cûãa hêìm. Hai ngûúâi soáng vai tiïën vïì phña trûúác nhûng cûãa àûúâng hêìm chêåt quaá àuång vaâo vaách àaá àaánh sêìm möåt tiïëng khöng sao tiïën vaâo àûúåc. Àaåi haán meá hûäu vung tay traái möåt caái, àaåi haán meá taã ruá lïn möåt tiïëng thï thaãm. Trûúác ngûåc gaä bõ möåt lûúäi truãy thuã àêm vaâo. Àaåi haán meá hûäu tiïån tay àêíy xaác àaåi haán bõ àêm ra röìi chuöìn vaâo àûúâng hêìm. Coân bao nhiïu ngûúâi nûäa xö àêíy nhau àïìu muöën xöng vaâo. Nïn biïët cûãa ngoaâi sún àöång àaä bõ taãng àaá lúán vñt chùåt trûâ àûúâng hêìm khöng coân löëi naâo ra àûúåc. Trïn vaách sún àöång tuy khùæc toaân nhûäng chiïu thûác voä cöng thûúång thûâa nhûng nïëu ngûúâi bõ haäm chïët úã trong sún àöång thò duâ voä cöng tinh diïåu àïën àêu cuäng bùçng vö ñch. Böîng coá tiïëng ngûúâi la hoaãng: - Xûúng ngûúâi chïët! Xûúng ngûúâi chïët! Röìi möåt baân tay giú cao möåt chiïëc xûúng àuâi ngûúâi chïët lïn. Dûúái aánh lûãa vaâng kheâ leo leát, tònh traång êm thêìm naây caâng khiïën cho ngûúâi ta phaãi úán da gaâ. Lïånh Höì Xung khöng tòm thêëy Doanh Doanh àang böìn chöìn trong daå, chaâng nghe tiïëng ngûúâi la hoaãng thò biïët ngay àoá laâ haâi cöët cuãa boån trûúãng laäo Ma giaáo ngaây trûúác. Trong àêìu oác chaâng böîng loáe lïn möåt yá nghô: - Mûúâi võ trûúãng laäo Ma giaáo àïìu laâ nhûäng tay baãn laänh thêìn sêìu quyã khoác coân bõ aám toaán vuâi xaác úã àêy, vêåy bûäa nay ta cuâng Doanh Doanh chùèng chùæc coá gò thoaát naån àûúåc khöng. Nïëu quaã sû phuå ta àaä sùæp àùåt vuå naây thò thêåt laâ taân nhêîn. Chaâng thêëy moåi ngûúâi úã cûãa àûúâng hêìm xö àêíy nhau àang cún noáng nêíy loâng chaâng àöåt nhiïn nöíi saát khñ nghô thêìm: - Boån naây laâm trúã ngaåi chên tay ta, ta phaãi giïët hïët ài múái coá thïí cuâng Doanh Doanh thoaát thên möåt caách ung dung àûúåc. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 Tay cêìm àöëc kiïëm toan ruát ra àïí giïët ngûúâi böîng möåt thiïëu niïn quúâ quaång nñu lêëy toác mònh, toaân thên gaä run bêìn bêåt, mùåt gaä xaám nhû tro taân. Hiïín nhiïn gaä khiïëp súå àïën cuâng cûåc. Lïånh Höì Xung laåi naãy loâng thûúng xoát buång baão daå: - Gaä cuäng nhû ta àïìu bõ ngûúâi aám toaán, vêåy gaä laâ baån hûäu cuãa ta, ta nghô tònh àöìng höåi àöìng thuyïìn giuáp nhau coân chûa àûúåc leä naâo laåi giïët gaä àïí tiïët hêån? Thanh trûúâng kiïëm cuãa chaâng àaä ruát ra khoãi voã chûâng möåt thûúác chaâng laåi tra vaâo voã àaánh caách möåt tiïëng. Böîng nghe hún hai chuåc ngûúâi möîi ngûúâi la möåt cêu: - Tiïën vaâo leå ài! - Sao laåi khöng nhuác nhñch chuát naâo? - Khöng vaâo àûúåc hay sao? - Löi hùæn ra ài! Böîng chaâng ngoá thêëy möåt àaåi haán úã cûãa àûúâng hêìm chui vaâo röìi maâ hai chên úã coân úã ngoaâi tûåa höì bõ ngheän àûúâng. Nhûng àaåi haän cuäng khöng chõu lui ra. Hai ngûúâi àûáng àoá liïìn cuái xuöëng möîi ngûúâi cêìm möåt chên àaåi haán keáo maånh möåt caái. Àöåt nhiïn mêëy chuåc ngûúâi àöìng thanh bêåt tiïëng la hoaãng. Nguyïn hai ngûúâi keáo ra möåt caái xaác khöng àêìu. Maáu tûúi úã cöí tuön ra öìng öåc. Thuã cêëp àaåi haán dô nhiïn àaä bõ ngûúâi àûáng trong àûúâng hêìm cùæt àûát röìi. Giûäa luác êëy Lïånh Höì Xung böîng nhòn thêëy trong goác sún àöång coá möåt ngûúâi ngöìi dûúái àêët. Dûúái aánh lûãa lúâ múâ coi phaãng phêët nhû Doanh Doanh. Lïånh Höì Xung mûâng quaá muöën chaåy túái núi ngay nhûng vûâa cêët bûúác liïìn àuång phaãi àaám àöng. Chaâng cöë sûác chen lêën nhûng luác naây quêìn haâo àaä thaânh möåt àaám loaån xaâ ngêìu chùèng khaác gò àaân nhùång xanh àêm böí quaáng quaâng, ngûúâi thò vung kiïëm lïn cheám bûâa baäi, ngûúâi laåi àêëm ngûåc kïu trúâi. Coá àaám àaánh nhau tuái buåi, coá ngûúâi chaåy lui chaåy túái. Lïånh Höì Xung vûâa khoa chên bûúác thò hai chên böîng bõ möåt ngûúâi öm lêëy chùçng chùçng. Chaâng vung tay àaánh möåt chûúãng vaâo àêìu ngûúâi naây thò hoå ruá lïn möåt tiïëng thï thaãm maâ vêîn khöng chõu buöng tay. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 Lïånh Höì Xung quaát: - Nïëu ngûúi coân giûä ta thò ta phaãi giïët chïët ngûúi. Àöåt nhiïn cùèng chên chaâng àau nhoái lïn, ngûúâi kia àaä haá miïång cùæn vaâo. Lïånh Höì Xung vûâa kinh haäi vûâa tûác giêån, chaâng thêëy moåi ngûúâi nhû àaám àiïn khuâng. Àoám àuöëc trong sún àöång möîi luác möåt tùæt dêìn, chó coân hai boá àuöëc chaáy nhûng cuäng àöí xuöëng röìi maâ chùèng ai buöìn lûúåm lïn. Chaâng liïìn lúán tiïëng hö: - Lûúåm àuöëc lïn! Lûúåm àuöëc lïn. Böîng möåt ngûúâi to beáo nöíi lïn traâng cûúâi hö höë, vung chên àaåp lïn möåt boá àuöëc dêåp tùæt ài. Lïånh Höì Xung ruát trûúâng kiïëm ra cheám vaâo giûäa lûng ngûúâi vûâa cùæn chên chaâng thò àöåt nhiïn trûúác mùæt töëi sêìm laåi chùèng nhòn thêëy gò nûäa. Nguyïn boá àuöëc cuöëi cuâng àaä tùæt ngêëm. Àoám àuöëc tùæt hïët, quêìn haâo trong àöång àïìu kinh haäi, chùèng ai noái gò nûäa thaânh ra lùång ngùæt nhû túâ. Biïën diïîn àöåt ngöåt naây àaä laâm cho hoå chên tay luöëng cuöëng. Nhûng chó trong khoaãnh khùæc, tiïëng kïu gaâo, tiïëng la oá vaâ tiïëng ngûúâi khoác laåi nöíi lïn êìm êìm. Lïånh Höì Xung tûå nhuã: - Bûäa nay chùæc laâ phaãi chïët. May maâ ta cuâng Doanh Doanh àûúåc chïët vúái nhau möåt chöî. Chaâng nghô túái àêy trong loâng khöng súå haäi gò nûäa maâ laåi mûâng thêìm. Chaâng tñnh àuáng chöî Doanh Doanh lêìn moâ ài túái. Lïånh Höì Xung ài àûúåc mêëy bûúác thò àöåt nhiïn coá ngûúâi chaåy cheáo laåi àêm sêìm vaâo chaâng. Ngûúâi naây nöåi lûåc rêët cao thêm maâ thïë àuång laåi rêët trêìm troång. Lïånh Höì Xung bõ àöëi phûúng àuång teá bùæn ra hai bûúác, chaâng xoay mònh nûãa voâng, laåi hêëp têëp àûáng lïn tiïën vïì phña Doanh Doanh ngöìi. Tai chaâng chó nghe tiïëng quaát thaáo, tiïëng khoác loác vaâ mêëy chuåc thanh niïn vûâa àao vûâa kiïëm vung lïn chaåm nhau chaát chuáa. Moåi ngûúâi úã trong chöî töëi têm thêìn baâng hoaâng, phêìn lúán lêm vaâo tònh traång giúã àiïn giúã khuâng. Ai cuäng lo mònh bõ nguy khöën röìi muáa tñt binh khñ àïí mong tûå vïå. Möåt söë laäo thaânh tñnh tònh trêìm troång, hoùåc ngûúâi àõnh lûåc rêët cao thêm chñnh ra hoå coá thïí bònh tônh lùæng nghe biïën din àùång liïåu bïì ûáng phoá nhûng nhûäng ngûúâi bïn caånh vung binh khñ loaån lïn thaânh ra cuäng phaãi HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 ruát khñ giúái muáa may àïí tûå vïå chûá khöng coân caách naâo khaác vò trong sún àöång àaä àöng ngûúâi laåi chùèng nhòn thêëy gò àïí coá thïí neá traánh. Nhûäng tiïëng binh khñ àuång nhau choang choaãng vaâ nhûäng tiïëng la vang lïn khöng ngúát. Thónh thoaãng coá caã tiïëng rïn xiïët, tiïëng thoáa maå úã miïång ngûúâi bõ thûúng phaát ra. Lïånh Höì Xung nghe xung quanh mònh tiïëng binh khñ rñt lïn veo veáo. Duâ kiïëm phaáp chaâng cao thêm àïën àêu cuäng chùèng coá caách naâo thi triïín àûúåc. Thónh thoaãng chaâng laåi bõ nhûäng nhaát kiïëm khöng biïët tûâ phña naâo phoáng túái laâm cho bõ thûúng. Lïånh Höì Xung chúåt àöång têm, lêåp tûác ruát trûúâng kiïëm ra muáa àïí höå vïå thûúång baân. Chaâng lêìn moâ tûâng bûúác àïí toan ài vaâo vaách àöång. Chaâng cho laâ chó coá caách tûåa vaách maâ ài laâ àúä phêìn nguy hiïím. Vûâa röìi luác aánh saáng leo leát chaâng àaä nhòn thêëy boáng ngûúâi ngöìi tûåa vaách tûúng tûå nhû Doanh Doanh. Chaâng tûúãng cûá lêìn moâ nhû vêåy maâ túái chöî àoá thò may ra coá thïí gùåp naâng. Tûâ chöî Lïånh Höì Xung àûáng vaâo túái vaách àöång chó caách chûâng vaâi trûúång nhûng úã giûäa àaám rûâng àao mûa kiïëm trong gang têëc cuäng gùåp nguy hiïím, möîi bûúác àïìu coá tûã thêìn àoán chúâ nïn khoá maâ vaâo túái àûúåc. Chaâng nghô buång: - Nïëu ta maâ chïët dûúái lûúäi kiïëm cuãa möåt cao nhên thò cuäng cam loâng nhûng tònh hònh trûúác mùæt lúä mònh bõ haå saát thò chó toi maång möåt caách höì àöì. Keã giïët mònh khöng chûâng chó laâ möåt tïn meâo queâ, baãn laänh haång beát. Trûúác tònh caãnh naây duâ laâ Àöåc cö àaåi hiïåp taái sinh cuäng chùèng phaát huy àûúåc baãn laänh àïí tûå giûä mònh. Lïånh Höì Xung nhúá túái Àöåc Cö cêìu baåi thò trong àêìu oác loáe lïn tia saáng chaâng lêím bêím: - Phaãi röìi theo cuåc diïån bûäa nay nïëu ta khöng bõ ngûúâi àêm chïët möåt caách haâm höì thò cuäng laâ ta giïët ngûúâi möåt caách bûâa baäi. Muöën mònh söëng thò ngûúâi phaãi chïët. Giïët thïm möåt ngûúâi laâ búát möåt phêìn nguy hiïím cho mònh. Chaâng rung trûúâng kiïëm ra chiïu "Phaá khñ thûác" trong pheáp Àöåc Cö cûãu kiïëm. Chiïu naây àaánh ra caã böën mùåt phña trûúác, phña sau, bïn taã, bïn hûäu. Nguyïn phaá khñ thûác laâ möåt chiïu chuyïn àïí phaá giaãi nhûäng aám khñ cuãa bïn àõch. Möåt khi àaä ra chiïu naây thò duâ haâng vaån muäi tïn àöìng thúâi bay túái cuäng khöng thïí truáng ngûúâi chaâng àûúåc. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 Lïånh Höì Xung phoáng kiïëm ra chiïu phaá khñ thûác böîng nghe phña trûúác coá tiïëng ruá: - UÁi chao! Tiïëp theo chaâng laåi caãm thêëy thanh trûúâng kiïëm cuãa mònh àaä àêm truáng möåt ngûúâi vaâ nghe tiïëng la: - Trúâi úi! Tiïëng la rêët kheä maâ laâ thanh êm cuãa möåt ngûúâi àaân baâ. Lïånh Höì Xung giêåt mònh kinh haäi. Tay chaâng nhuän ra suyát nûäa rúát mêët kiïëm. Traái tim àêåp thònh thònh chaâng tûå hoãi: - Ngûúâi truáng kiïëm phaãi chùng laâ Doanh Doanh? Chùèng leä ta giïët Doanh Doanh röìi û? Chaâng khöng nhõn àûúåc nûäa, cêët tiïëng goåi: - Doanh Doanh! Phaãi Doanh muöåi àoá khöng? Nhûng khöng thêëy ngûúâi àaân baâ kia phaãn ûáng chi hïët. Kïí ra thanh êm Doanh Doanh Lïånh Höì Xung àaä quen tai lùæm. Naâng chó kheä rïn laâ chaâng cuäng nhêån ra àûúåc. Nhûng luác naây trong sún àöång haâng vaån thanh êm phaát ra rêët öìn aâo maâ tiïëng la cuãa ngûúâi àaân baâ laåi nhoã quaá, mùåt khaác trong loâng Lïånh Höì Xung rêët tha thiïët vúái Doanh Doanh, àêìu oác chaâng röëi loaån. Chaâng nghe tûåa höì laâ tiïëng Doanh Doanh maâ laåi tûåa höì khöng phaãi naâng. Lïånh Höì Xung kïu goåi luön mêëy cêu vêîn khöng coá tiïëng àaáp laåi, chaâng liïìn cuái xuöëng súâ moâ dûúái àêët thò àöåt nhiïn khöng biïët möåt àoân cûúác tûâ àêu phoáng túái àaánh truáng vaâo möng chaâng àaánh "binh" möåt tiïëng khiïën chaâng bùæn voåt ngûúâi vïì phña trûúác. Luác chaâng àang coân úã trïn khöng chên traái laåi àau nhoái lïn vò bõ möåt roi quêët truáng. Lïånh Höì Xung giú tay traái lïn àïí höå vïå caái àêìu. Böîng nghe àaánh "binh" möåt tiïëng, caã tay lêîn àêìu chaâng àuång vaâo vaách àöång röìi rúát xuöëng. Chaâng caãm thêëy trïn àêìu, caánh tay, vïë àuâi, möng àñt chöî naâo cuäng àau àúán, tûúãng chûâng bao nhiïu khúáp xûúng trong ngûúâi àïìu trêåt ra ngoaâi. Chaâng vûâa àõnh thêìn liïìn cêët tiïëng goåi: - Doanh Doanh! Doanh Doanh! Chñnh chaâng cuäng nghe thanh êm mònh ngheån ngaâo nhû tiïëng khoác. Loâng chaâng àau khöí àïën cuâng cûåc, la êìm lïn: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 - Ta giïët Doanh Doanh röìi! Ta giïët Doanh Doanh röìi! Chaâng khöng nghô gò nûäa, huy àöång trûúâng kiïëm tiïën ra giïët luön mêëy ngûúâi. Àöåt nhiïn giûäa luác moåi thanh êm huyïn naáo hai tiïëng àaân tònh tang cuãa cêy dao cêìm vang lïn. Hai tiïëng naây tuy nhoã nheå maâ loåt vaâo löî tai Lïånh Höì Xung nhû tiïëng seát àaánh khiïën chaâng kinh têm àöång phaách. Lïånh Höì Xung mûâng quaá kïu ruá lïn: - Doanh Doanh! Doanh Doanh! Chaâng xuác àöång muöën nhaãy vïì phña tiïëng àaân phaát ra nhûng chaâng nhêån thêëy ngay tiïëng àaân caách chaâng rêët xa. Trong sún àöång naây quaäng àûúâng mêëy trûúång so vúái vaån dùåm trïn chöën giang höì coân nguy hiïím hún gêëp trùm lêìn. Muöën ài hïët quaäng caách mûúâi mêëy trûúång maâ bònh yïn khöng chïët laâ chuyïån khoá khùn vö cuâng. Giaã tyã tiïëng àaân naây do Doanh Doanh phaát ra thêåt tûác laâ naâng coân söëng thò chaâng chùèng thïí liïìu chïët möåt caách maåo hiïím. Nïëu hai ngûúâi khöng àûúåc nùæm tay nhau maâ chïët thò xuöëng suöëi vaâng cuäng coân öm hêån. Lïånh Höì Xung luâi laåi hai bûúác tûåa vaâo vaách tûå nhuã: - Chöî naây tûúng àöëi an toaân hún. Chaâng lùæng tai nghe tiïëng àaân vêîn tûâ tûâ àûa túái. Àöåt nhiïn chaâng caãm thêëy kònh phong thöíi túái biïët laâ coá ngûúâi muáa kiïëm xöng túái chaâng liïìn vung kiïëm àêm ra nhûng thanh trûúâng kiïëm vûâa cûã àöång trong loâng chaâng biïët ngay coá àiïìu bêët diïåu. Pheáp Àöåc Cö cûãu kiïëm chó tuyïåt diïåu úã chöî nhùçm thêëy chöî sú húã trong chiïu thûác cuãa àöëi phûúng àïí àaánh vaâo vò chiïu thûác cuãa mònh coá thïí phoáng ra sau maâ túái trûúác àïí thuã thùæng nhûng hiïån giúâ úã trong sún àöång töëi om, chùèng nhòn thêëy àõch nhên àêu. Chiïu thûác àaä khöng nhòn roä thò coân noái chi àïën chuyïån tòm chöî sú húã cuãa àöëi phûúng. Khöng nhòn thêëy chöî sú húã laâ pheáp Àöåc Cö cûãu kiïëm thaânh vö duång. Lïånh Höì Xung múái phoâng trûúâng kiïëm ra chûâng möåt thûúác vöåi neá mònh sang meá taã. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 Böîng nghe àaánh "chaát" möåt tiïëng! Tiïëng theo laâ tiïëng "binh" röìi tiïëng ruá "uái chao". Chaâng nghô buång: - Chùæc ngûúâi phoáng khñ giúái àêm vaâo vaách àöång, khñ giúái bõ gaäy ngûúâi hoå chuái ài röìi bõ muäi khñ giúái àêm vaâo mònh. Lïånh Höì Xung ngêín ngûúâi ra. Tai chaâng khöng nghe thêëy ngûúâi àoá àöång tônh gò nûäa chaâng chùæc hoå àaä chïët röìi liïìn buång baão daå: - Trong boáng töëi thò kiïëm thuêåt cuãa mònh coá cao thêm àïën àêu cuäng chùèng khaác chi keã têìm thûúâng. Thöi ta àaânh nhêîn naåi àïí chúâ cú höåi khaác seä tòm àïën tûúng höåi vúái Doanh Doanh. Chaâng nghe tiïëng binh khñ huy àöång cuâng tiïëng la oá àaä búát ài nhiïìu thò biïët laâ trong khoaãnh khùæc naây nhiïìu ngûúâi àaä bõ chïët vaâ bõ thûúng. Chaâng cêìm trûúâng kiïëm vung muáa úã trûúác ngûúâi cho thaânh têëm lûúái àïí àïì phoâng coá ngûúâi àaánh túái möåt caách àöåt ngöåt. Luác naây tiïëng dao cêìm chúåt tùæt chúåt nöíi chùèng thaânh khuác àiïåu naâo. Lïånh Höì Xung trong loâng laåi xao xuyïën tûå hoãi: - Phaãi chùng Doanh Doanh àaä bõ thûúng? Hay ngûúâi gaãy àaân kia khöng phaãi laâ naâng? Sau möåt luác lêu tiïëng quaát thaáo dêìn dêìn ngûâng laåi chó coân söë ngûúâi khaá àöng rïn ró hay thoáa maå. Thónh thoaãng múái coá tiïëng binh khñ àuång nhau hoùåc tiïëng quaát thaáo phaát ra úã nhûäng chöî saát vaách àöång. Lïånh Höì Xung nghô thêìm: - Nhûäng ngûúâi khöng chïët coân laåi àïìu àûáng tûåa vaách àöång. Boån ngûúâi naây voä cöng tûúng àöëi cao thêm vaâ trñ oác cuäng tinh tïë hún. Chaâng khöng nhõn àûúåc nûäa lúán tiïëng goåi: - Doanh Doanh! Doanh muöåi úã chöî naâo? Tiïëng àaân úã phña àöëi diïån vang lïn mêëy tiïëng tònh tang tûåa höì àïí àaáp laåi. Lïånh Höì Xung mûâng quyánh voåt ngûúâi vïì phña trûúác. Chên traái chaâng vûâa haå xuöëng caãm thêëy möåt vêåt mïìm nhuän chaâng biïët mònh àaä dêîm lïn möåt ngûúâi. Tiïëp theo tiïëng kònh phong rñt lïn rêët gêëp. Möåt cêy binh khñ tûâ dûúái àêët hêët ngûúåc lïn. Nöåi lûåc chaâng thêåt laâ thêm hêåu! Tuy HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 chaâng khöng nhòn roä binh khñ àöëi phûúng àaánh túái nhûng cuäng phaát giaác kõp thúâi liïìn àïì khñ nhaãy luâi trúã laåi vïì phña vaách àöång. Chaâng tûå nhuã: - Dûúái àêët khùæp chöî àïìu coá ngûúâi nùçm coá ngûúâi múái bõ thûúng chûa chïët ta khöng thïí ài àûúåc. Böîng nghe tiïëng khaân khaân cuãa möåt laäo giaâ cêët lïn: - Caác võ haäy nghe àêy! Chuáng ta truáng phaãi gian kïë cuãa Nhaåc Bêët Quêìn bõ giam haäm vaâo tuyïåt àõa. Tûúãng nïn àöìng têm húåp lûåc àïí cuâng nhau tòm caách thoaát cún hiïím ngheâo, khöng nïn vung binh khñ loaån xaå àïí taân saát nhau nûäa! Nhiïìu ngûúâi àöìng thanh àaáp: - Chñnh phaãi! Chñnh phaãi! Lïånh Höì Xung nghe tiïëng biïët laâ coá àïën ba chuåc ngûúâi. Nhûäng ngûúâi naây toaân àûáng tûåa lûng vaâo vaách àöång khöng nhuác nhñch. Möåt laâ hoå bònh tônh hún ngûúâi, hai laâ luác naây taåm thúâi khöng coân möëi lo uöíng maång ngay nïn trêën tônh laåi àûúåc àïí suy nghô. Laäo giaâ kia laåi noái: - Bêìn àaåo laâ Ngoåc Chung Tûã úã phaái Thaái Sún. Xin caác võ haäy thu àao kiïëm vïì! Chuáng ta úã trong boáng töëi lúä àuång vaâo keã khaác cuäng quyïët àûâng haå thuã hay àaã thûúng giïët ngûúâi. Caác võ bùçng hûäu coá nghe lúâi taåi haå chùng? Moåi ngûúâi àöìng thanh àaáp: - Phaãi thïë múái àûúåc! Tiïëp theo khöng coân nghe thêëy tiïëng huy àöång binh khñ maâ chó thêëy tiïëng laách caách cuãa àao kiïëm tra vaâo voã sùæt. Coân rêët ñt ngûúâi kheä vung muáa àao kiïëm nhûng chó möåt laát röìi dûâng caã laåi. Ngoåc Chung Tûã noái: - Taåi haå xin caác võ tuyïn lúâi thïì àöåc: "Ai maâ coân ra tay haåi ngûúâi thò bõ vuâi xaác trong àöång naây, vônh viïîn khöng thêëy boáng mùåt trúâi nûäa". Bêìn àaåo laâ Ngoåc Chung Tûã úã phaái Thaái Sún xin phaát thïå trûúác. Hïët thaãy moåi ngûúâi àöìng thanh phaát thïå theo. Ai cuäng nghô buång: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 - Ngoåc Chung Tûã àaåo trûúãng quaã laâ ngûúâi coá kiïën thûác. Nïëu ai nêëy àöìng têm hiïåp lûåc thò may ra coân coá thïí thoaát thên àûúåc, bùçng cûá vung àao kiïëm loaån lïn giïët ngûúâi bûäa baäi laâ phaãi chïët hïët. Ngoåc Chung Tûã laåi noái: - Xin caác võ haäy baáo tñnh danh ài! Liïìn coá nhûäng ngûúâi lïn tiïëng xûng danh: - Taåi haå laâ möî úã phaái Haânh Sún. - Taåi haå laâ möî úã phaái Thaái Sún. - Taåi haå laâ möî úã phaái Tung Sún. Quaã nhiïn àïìu laâ nhûäng tay cao thuã tiïìn böëi úã ba phaái Tung Sún, Thaái Sún vaâ Haânh Sún. Lïånh Höì Xung chúâ moåi ngûúâi xûng danh xong múái lïn tiïëng: - Taåi haå laâ Lïånh Höì Xung úã phaái Hùçng Sún. Quêìn haâo "uãa" lïn möåt tiïëng röìi noái: - Lïånh Höì àaåi hiïåp! Chûúãng mön phaái Hùçng Sún úã àêy thò hay lùæm! Gioång noái cuãa moåi ngûúâi àïìu àêìy veã vui mûâng. Lïånh Höì Xung nghô buång: - Mònh cuäng hoãng beát coân hay gò nûäa? Nhûng röìi chaâng hiïíu roä ngay vò quêìn haâo thêëy chaâng voä cöng cao cûúâng, coá chaâng úã àêy thò viïåc thoaát hiïím thïm phêìn hy voång. Ngoåc Chung Tûã hoãi: - Xin hoãi Lïånh Höì chûúãng mön: Sao quyá phaái laåi chó coá möåt mònh chûúãng mön túái àêy? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 Höìi 212 Trong hêåu àöång, quêìn huâng bõ naån Ngoåc Chung Tûã quaã laâ tay laäo luyïån, mûu kïë tinh vi. Laäo vêîn coá yá hoaâi nghi Lïånh Höì Xung coân coá yá ngêëm ngêìm laâm àiïìu bêët lúåi cho moåi ngûúâi. Laäo nghi ngúâ nhû vêåy cuäng phaãi, vò khùæp thiïn haå ai cuäng biïët Lïånh Höì Xung xuêët thên úã phaái Hoa Sún maâ laâ àaåi àïå tûã cuãa Nhaåc Bêët Quêìn. Hún nûäa boån àïå tûã hai phaái Hoa Sún vaâ Hùçng Sún coá mêëy trùm ngûúâi. Thïë maâ chó möåt mònh Lïånh Höì Xung bõ haäm vaâo trong tuyïåt àõa trong sún àöång thò khöng hoaâi nghi sao àûúåc? Lïånh Höì Xung nghe Ngoåc Chung Tûã hoãi vêåy chaâng buöåt miïång: - Taåi haå coân möåt ngûúâi àöìng baån... Chaâng khöng nhõn àûúåc lúán tiïëng hö: - Doanh... Chaâng múái hö möåt tiïëng "Doanh" röìi nghô ngay: - Doanh Doanh laâ aái nûä duy nhêët cuãa giaáo chuã Triïu Dûúng thêìn giaáo, hiïån hai phe chñnh taâ àaä thaânh thïë nûúác lûãa àöëi nghõch nhau khöng nïn vò viïåc naây maâ àïí xaãy ra nhûäng chi tiïët bêët ngúâ àaáng tiïëc. Vò thïë chaâng dûâng laåi khöng goåi nûäa. Ngoåc Chung Tûã laåi lïn tiïëng: - Coá võ naâo àem theo àaá lûãa khöng? Xin queåt lûãa thùæp lïn. Quêìn huâng reo hoâ: - Phaãi lùæm! Phaãi lùæm! - Chuáng ta thêåt höì àöì! Sao khöng nghô ra viïåc naây tûâ trûúác? - Mau mau bêåt lûãa lïn ài! Thûåc ra vûâa röìi àang cún naáo loaån, ai cuäng chó nghô baão vïå thên mònh coân raãnh àêu tñnh àïën chuyïån thùæp lûãa? Duâ coá ngûúâi HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 nghô túái nhûng thoâ tay moác lêëy àaá thò khöng chûâng chûa kõp queåt lûãa àaä bõ keã àûáng bïn cheám chïët tûúi röìi. Sau mêëy tiïëng "xoeåt xoeåt" nhûäng tia lûãa bùæn ra röìi chaáy saáng loâa. Moåi ngûúâi thùæp lûãa vaâo möìi giêëy, trong sún àöång laåi nöíi lïn nhûäng tiïëng hoan hö nhiïåt liïåt. Lïånh Höì Xung àaão mùæt nhòn quanh thêëy böën mùåt vaách àöång àïìu coá ngûúâi àûáng. Ngûúâi naâo ngûúâi nêëy mùåt muäi àoã loâm vò maáu tûúi bùæn vaâo, thónh thoaãng coá ngûúâi tay coân cêìm kiïëm tûâ tûâ àûa qua àûa laåi. Àêy laâ nhûäng ngûúâi àùåc biïåt cêín thêån, tuy hoå àaä nghe quêìn haâo tuyïn lúâi troång thïå nhûng chûa tin hùèn nïn vêîn giûä thïë thuã àïì phoâng bêët trùæc. Lïånh Höì Xung raão bûúác tiïën vïì phña vaách àöång trûúác mùåt àïí tòm kiïëm Doanh Doanh. Àöåt nhiïn trong àaám àöng coá tiïëng ngûúâi hö: - Àöång thuã ài! Tiïëp theo baãy taám ngûúâi tûâ trong àûúâng hêìm ài ra vung trûúâng kiïëm cheám túái. Quêìn haâo quaát hoãi: - Ai àoá? Ai àoá? Röìi moåi ngûúâi laåi ruát khñ giúái ra àïí nghinh àõch. Cuöåc chiïën àêëu din ra vaâi hiïåp thò mêëy möìi lûãa thùæp lïn laåi tùæt ngêëm. Lïånh Höì Xung tiïëp tuåc voåt vïì phña vaách àöång àöëi diïån. Böîng chaâng caãm thêëy úã meá hûäu dûúâng nhû coá khñ giúái cheám túái. Trong boáng töëi chaâng khöng biïët chöëng cûå bùçng caách naâo àaânh nùçm phuåc xuöëng. Möåt tiïëng "chaát" vang lïn! Möåt thanh àún àao àaä cheám vaâo vaách àaá. Lïånh Höì Xung nghô buång: - Chûa chùæc àaä phaãi ngûúâi naây cöë yá muöën giïët ta. Vò hoå muöën tûå vïå maâ trong boáng töëi khöng nhòn thêëy gò nïn vung kiïëm cheám bûâa. Chaâng nghô vêåy röìi nùm yïn khöng nhuác nhñch. Ngûúâi kia laåi cheám mêëy àao vaâo quaäng khöng röìi dûâng laåi. Laåi coá tiïëng la: - Phaãi giïët hïët boån mùåt chuöåt ài! Àûâng àïí tïn naâo söëng soát! HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Mûúâi mêëy thanh êm àöìng thúâi àaáp laåi: - Tuên lïånh! Tiïëp theo saáu baãy ngûúâi hö: - Àuáng laâ Taã Laänh Thiïìn! Àuáng laâ Taã Laänh Thiïìn! Laåi coá ngûúâi la: - Sû phuå! Àïå tûã úã chöî naây! Lïånh Höì Xung cuäng nghe roä ngûúâi phaát lïånh laâ Taã Laänh Thiïìn thò buång baão daå: - Sao hùæn cuäng úã àêy? Thïë thò ra tïn laäo tùåc naây àaä böë trñ caåm bêîy chûá khöng phaãi sû phuå ta. Nhaåc Bêët Quêìn mêëy lêìn àõnh giïët chaâng nhûng chaâng vêîn nhúá möëi tònh thêìy troâ chùèng khaác gò cha con mêëy chuåc nùm trúâi àaä ùn sêu vaâo têm khaãm khöng taâi naâo têíy xoáa àûúåc. Chaâng nghô túái keã sùæp àùåt gian mûu khöng phaãi laâ Nhaåc Bêët Quêìn thò thêëy trong loâng àûúåc an uãi rêët nhiïìu. Chaâng cho laâ chïët vïì tay Taã Laänh Thiïìn coân sung sûúáng hún bõ sû phuå mûu haåi. Laåi nghe tiïëng Taã Laänh Thiïìn trêìm trêìm voång lïn: - Caác ngûúi coân daám múã miïång kïu ta bùçng sû phuå thò thêåt laâ mùåt dêìy! Caác ngûúi khöng trònh ta àaä tûå tiïån àïën nuái Hoa Sún huâa nhau haânh àöång lûâa thêìy phaãn baån. Khi naâo chuáng ta coân dung tha cho tuåi aác àöì caác ngûúi àûúåc? Laåi coá thanh êm oang oang cêët lïn: - Thûa sû phuå! Àïå tûã àûúåc tin úã hêåu àöång trïn ngoån saám höëi nuái Hoa Sún coá khùæc nhûäng kiïëm chiïu tinh diïåu cuãa baãn phaái, àïå tûã quay vïì bêím sû phuå röìi múái túái núi thò e rùçng kiïëm chiïu trïn vaách àöång àaä bõ keã khaác huãy ài röìi nïn vöåi vaä ài ngay. Àïå tûã àõnh buång, sau khi coi kiïëm phaáp seä trúã vïì lêåp tûác àïí trònh baây nöåi dung nhûäng kiïëm chiïu cuâng sû phuå. Taã Laänh Thiïìn noái: - Ngûúi thêëy ta àui mùæt maâ khöng coi vaâo àêu nûäa. Coá phaãi ngûúi hoåc àûúåc kiïëm phaáp tinh diïåu röìi thò chùèng cêìn nhòn nhêån ta laâ sû phuå nûäa? Nhaåc Bêët Quêìn kïu caác ngûúi àïën àïí tuyïn thïå têåp trung vúái hùæn. Caác ngûúi coá tuên theo thò hùæn múái àïí caác ngûúi vaâo àöång coi kiïëm phaáp. Chuyïån àoá coá àuáng khöng? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 Tïn àïå tûã phaái Tung Sún àaáp: - Daå! Àïå tûã... töåi àaáng muön thaác. Nhûng àoá laâ kïë quyïìn nghi taåm thúâi maâ thöi, vaã laåi Nguä nhaåc kiïëm phaái chuáng ta àaä húåp nhêët, laäo laâm chûúãng mön thò viïåc nghe lïånh laäo cuäng laâ... àñch àaáng. Ngúâ àêu tïn gian tùåc àoá laåi thi haânh àöåc kïë giam haäm boån àïå tûã vaâo àêy. Laåi möåt tïn nûäa noái: - Thûa sû phuå! Xin laäo nhên gia dêîn boån àïå tûã ra thoaát khoãi cún hoaån naån naây! Boån àïå tûã seä ài tòm tïn gian tùåc Nhaåc Bêët Quêìn àïí baáo thuâ. Taã Laänh Thiïìn hùæng dùång möåt tiïëng röìi àaáp: - Chuã yá cuãa ngûúi kheáo àêëy! Hùæn ngûâng laåi möåt chuát röìi cêët tiïëng goåi: - Lïånh Höì Xung! Ngûúi cuäng àïën àêëy û? Ngûúi àïën laâm chi vêåy? Lïånh Höì Xung àaáp: - Àêy laâ àêët cuä cuãa ta, ta muöën àïën laâ àïën. Caác haå àïën àêy laâm chi? Taã Laänh Thiïìn laånh luâng noái: - Ngûúi chïët àïën gaáy röìi maâ coân vö l vúái bêåc trûúãng böëi. Lïånh Höì Xung noái: - Laäo duâng êm mûu haäm haåi anh huâng thiïn haå, ai cuäng coá quyïìn chu diïåt maâ coân àoâi laâm trûúãng böëi cuãa ta nûäa û? Taã Laänh Thiïìn hö: - Bònh Chi! Ngûúi giïët chïët gaä ài! Trong boáng töëi coá tiïëng ngûúâi àaáp: - Daå! Àuáng laâ thanh êm Lêm Bònh Chi. Lïånh Höì Xung trong loâng kinh haäi nghô thêìm: - Teá ra Lêm Bònh Chi cuäng àïën àêy. Gaä cuâng Taã Laänh Thiïìn àïìu àui mùæt röìi. Ñt lêu nay boån chuáng nhêët àõnh àaä luyïån têåp caách sûã kiïëm cuãa keã àui muâ. Chuáng lêëy tai thay mùæt àaä quen, vêåy thuêåt nghe tiïëng gioá àïí phên biïåt phûúng hûúáng cuãa chuáng tinh thêm HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 hún ta. Bêy giúâ úã trong boáng töëi tònh thïë thaânh traái ngûúåc: mònh biïën thaânh àui muâ maâ boån chuáng laåi saáng mùæt thò mònh àõch vúái chuáng thïë naâo àûúåc? Nghô vêåy chaâng caãm thêëy úán laånh xûúng söëng, àaânh im húi lùång tiïëng chó mong àöëi phûúng khöng phaát giaác ra chaâng úã chöî naâo. Böîng laåi nghe Lêm Bònh Chi noái: - Lïånh Höì Xung! Ngûúi àaä tûâng laâm mûa laâm gioá trïn chöën giang höì khöng ngúâ bûäa nay laåi chïët vïì tay ta. Ha ha! Ha ha... Tiïëng cûúâi cuãa gaä àêìy veã nham hiïím. Chên gaä cêët bûúác tiïën laåi. Vûâa röìi Lïånh Höì Xung àaä àöëi àaáp vúái Taã Laänh Thiïìn, chöî chaâng àûáng àaä bõ Lêm Bònh Chi phaát giaác. Trong sún àöång yïn lùång nhû túâ. Lïånh Höì Xung nghe tiïëng chên cuãa Lêm Bònh Chi bûúác ài möåt bûúác laâ chaâng laåi tûúãng chûâng mònh àïën gêìn Quyã mön quan möåt bûúác. Àöåt nhiïn coá tiïëng ngûúâi la: - Khoan àaä! Lïånh Höì Xung àaä àêm muâ mùæt boån taåi haå, khiïën boån taåi haå khöng coân àûúåc nhòn thêëy boáng mùåt trúâi nûäa, vêåy nhûúâng cho taåi haå giïët tïn aác tùåc àoá. Mûúâi mêëy ngûúâi lïn tiïëng phuå hoåa röìi àöìng thúâi tiïën gêìn laåi. Lïånh Höì Xung chêën àöång têm thêìn, chaâng biïët boån naây laâ 15 ngûúâi àaä bõ chaâng àêm muâ mùæt úã ngoaâi toâa phaá miïëu. Höm lïn nuái Tung Sún thûúng nghõ viïåc thöëng nhêët Nguä nhaåc kiïëm phaái, chaâng àaä tûâng gùåp boån hoå úã doåc àûúâng. Chuáng àui mùæt àaä lêu vaâ thuêåt lêëy tai thay mùæt caâng cao minh hún. Möåt tïn Lêm Bònh Chi chaâng coân khöng chöëng nöíi bêy giúâ laåi thïm mûúâi lùm ngûúâi nûäa chaâng caãm thêëy caâng nguy hiïím hún nhiïìu. Lïånh Höì Xung nghe tiïëng bûúác chên cuãa nhiïìu ngûúâi vang lïn chaâng liïìn àïì khñ len leán lûúát mònh rêët kheä vïì meá taã mêëy bûúác. Böîng nghe mêëy tiïëng "chaát chaát" vang lïn. Mêëy thanh trûúâng kiïëm àaä àêm vaâo vaách àöång chöî chaâng àûáng luác trûúác. May úã chöî mûúâi mêëy ngûúâi àöìng thúâi têën cöng tiïëng bûúác chên laåo xaåo lêën aát tiïëng bûúác chên cuãa chaâng nïn chuáng khöng hiïíu chaâng àaä di chuyïín ài chöî naâo. Lïånh Höì Xung cuái xuöëng súâ thêëy möåt thanh trûúâng kiïëm liïìn lûúåm lïn liïång vïì phña trûúác. Böîng coá tiïëng la "uái chao", möåt ngûúâi àaä bõ muäi kiïëm phoáng truáng. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 Mûúâi mêëy ngûúâi kia nhêët tïì xöng túái. Tiïëng khñ giúái vang lïn. Chuáng àaä cuâng moåi ngûúâi xaãy cuöåc chiïën àêëu. Tiïëng la heát kïu ruá vang lïn khöng ngúát. Chó trong khoaãnh khùæc àaä coá saáu baãy ngûúâi truáng kiïëm uöíng maång. Nhûäng ngûúâi naây àïìu baãn laänh cao cûúâng nhûng úã trong boáng töëi chùèng nhòn thêëy gò nïn khöng phaãi laâ àöëi thuã cuãa boån àui mùæt. Lïånh Höì Xung nhên luác öìn aâo laåi lûúát vïì meá taã thïm mêëy bûúác. Chaâng súâ vaách àöång thêëy khöng coá ngûúâi liïìn leán nùçm phuåc xuöëng buång baão daå: - Taã Laänh Thiïìn àem Lêm Bònh Chi cuâng boån àui mùæt túái àêy laâ àaä àõnh buång sùén mûúån boáng töëi trong sún àöång àïí tiïu diïåt boån mònh. Hùæn laâ keã thêm mûu nham hiïím nïn àaä baây ra caåm bêîy naây. Coá àiïìu mònh khöng hiïíu taåi sao hùæn cuäng biïët núi àêy cuäng coá sún àöång naây? Chaâng xoay chuyïín yá nghô röìi hiïíu ngay, miïång lêím bêím: - Phaãi röìi! Bûäa trûúác Nhaåc Linh San tiïíu sû muöåi úã trïn Phong Thiïìn àaâi àaä duâng nhûäng tuyïåt chiïu khùæc trïn vaách àaá hêåu àöång naây àïí àaã baåi nhûäng tay cao thuã phaái Thaái Sún vaâ phaái Haânh Sún thò dô nhiïn naâng àaä vaâo hêåu àöång naây röìi. Nhaåc Linh San àaä biïët thò cöë nhiïn Lêm Bònh Chi cuäng biïët. Böîng nghe Lêm Bònh Chi lúán tiïëng goåi: - Lïånh Höì Xung! Ngûúi khöng daám xuêët hiïån, laåi ruåt àêìu ruåt cöí êín nêëp nhû loaâi ruâa àen thò sao phaãi laâ anh huâng haão haán? Lïånh Höì Xung lûãa giêån böëc lïn bûâng bûâng cú höì khöng nhõn àûúåc toan àûáng phùæt dêåy cuâng Lêm Bònh Chi quyïët möåt phen tûã chiïën nhûng sau khi xoay chuyïín yá nghô chaâng neán loâng nghô buång: - Bêåc àaåi trûúång phu phaãi biïët àûúâng lui túái. Coá lyá àêu laåi tranh hoãi vúái gaä, àöång bêìu maáu noáng cuãa keã vuä phu? Ta chûa tòm thêëy Doanh Doanh quyïët khöng thïí liïìu maång möåt caách khinh xuêët. Röìi chaâng laåi nghô: - Ta àaä nhêån lúâi vúái tiïíu sû muöåi chiïëu cöë cho Lêm Bònh Chi. Nïëu ta xöng ra cuâng gaä quyïët àêëu bõ gaä giïët chïët thò chùèng àaáng chuát naâo. Traái laåi ta giïët àûúåc gaä laâ phaãn böåi lúâi hûáa vúái tiïíu sû muöåi. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 Taã Laänh Thiïìn noái: - Cûá giïët kyâ hïët nhûäng tïn gian tïë cuâng baån àöì úã trong àöång naây thò chùæc Lïånh Höì Xung cuäng khöng thoaát àûúåc. Chó trong khoaãnh khùæc tiïëng khñ giúái chaåm nhau chaát chuáa, tiïëng la goåi kïu ruá laåi vang lïn khöng ngúát. Lïånh Höì Xung nùçm phuåc dûúái àêët, möåt luác lêu vêîn khöng thêëy ngûúâi naâo àaánh túái. Lïånh Höì Xung chuá yá lùæng tai nghe xem coá thêëy tiïëng Doanh Doanh khöng maâ chùèng thêëy gò. Chaâng nghô buång: - Doanh Doanh coân thöng minh tinh tïë hún ta nhiïìu, luác naây bao nhiïu möëi nguy cú rònh rêåp dô nhiïn naâng khöng gêíy àaân nûäa. Ta chó mong nhaát kiïëm vûâa röìi mònh khöng àêm truáng naâng laâ yïn. Khi chaâng nghe roä quêìn haâo cuâng boån àui mùæt din ra möåt cuöåc aác àêëu cûåc kyâ khöëc liïåt. Trong nhûäng cêu chûãi ruãa la oá thónh thoaãng chaâng laåi nghe tiïëng thoáa maå "Cuát con baâ maây ài!". Cêu thoáa maå naây nghe chùèng thuêån tai chuát naâo, thöng thûúâng ngûúâi ta mùæng nhau bùçng nhûäng cêu "Cheám cha con meå noá" hay laâ "Töí baâ quên choá àeã" chûá chùèng bao giúâ noái cêu "Cuát con baâ maây ài". Bêët giaác chaâng lêím bêím: - Phaãi chùng àêy laâ thöí ngûä cuãa möåt àõa phûúng naâo àùåc biïåt? Lïånh Höì Xung tiïëp tuåc lùæng tai. Chaâng phaát giaác nùm chûä "Cuát con baâ maây ài" thûúâng thûúâng do hai ngûúâi mùæng nhau, cûá hai ngûúâi cuâng thöët ra cêu naây laâ tiïëng khñ giúái àaánh nhau böîng dûâng laåi. Coân khi naâo möåt ngûúâi mùæng cêu naây khöng coá tiïëng àaáp laåi nhû vêåy laâ hoå tiïëp tuåc àaánh hoaâi. Lïånh Höì Xung sau möåt luác ngêîm nghô liïìn hiïíu ra, buång baão daå: - Teá ra àêy laâ möåt aám ngûä cuãa boån àui muâ àïí phên biïåt ngûúâi cuâng phe vúái mònh. Trong boáng töëi hai bïn àaánh nhau loaån xaâ ngêìu, khoá maâ phên biïåt àûúåc ai laâ baån ai laâ thuâ. Boån àui mùæt àaä ûúác àõnh vúái nhau laâ trûúác khi ra chiïu phaãi cêët tiïëng thoáa maå "Cuát con baâ maây ài". Àöëi phûúng cuäng mùæng laåi bùçng cêu naây tûác laâ ngûúâi cuâng phe maâ khöng mùæng laåi hoùåc khöng noái àuáng tûác laâ ngûúâi bïn àõch cûá viïåc vung binh khñ lïn cheám. Chuáng àaä coá yá sûã duång cêu khaác HTTP://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2