intTypePromotion=1

Tìm hiểu C# và ứng dụng của C# p 6

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
21
download

Tìm hiểu C# và ứng dụng của C# p 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Lớp và đối tượng (Tiếp theo) 4.4 Hủy đối tượng Giống với Java, C# cũng cung cấp bộ thu dọn rác tự động nó sẽ ngầm hủy các biến khi không dùng. Tuy nhiên trong một số trường hợp ta cũng cần hủy tường minh, khi đó chỉ việc cài đặt phương thức Finalize(), phương thức này sẽ được gọi bởi bộ thu dọn rác. Ta không cần phải gọi phương thức này. 4.4.1 Hủy tử của C# Hủy tử của C# cũng giống như hủy tử trong C++. Khai báo một hủy tử theo cú pháp: ~() {} trong đó, định danh của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu C# và ứng dụng của C# p 6

  1. Lớp và đối tượng Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang 4.4 Hủy đối tượng Giống với Java, C# cũng cung cấp bộ thu dọn rác tự động nó sẽ ngầm hủy các biến khi không dùng. Tuy nhiên trong một số trường hợp ta cũng cần hủy tường minh, khi đó chỉ việc cài đặt phương thức Finalize(), phương thức này sẽ được gọi bởi bộ thu dọn rác. Ta không cần phải gọi phương thức này. 4.4.1 Hủy tử của C# Hủy tử của C# cũng giống như hủy tử trong C++. Khai báo một hủy tử theo cú pháp: ~() {} trong đó, định danh của hủy tử trùng với dịnh danh của lớp. Để hủy tường minh ta gọi phương thức Finalize() của lớp cơ sở trong nội dung của hủy tử này. 4.4.2 Finalize hay Dispose Finalize không được pháp gọi tường minh; tuy nhiên trong trường hợp ta đang giữ môt tài nguyên hệ thống và hàm gọi có khả năng giải phóng tài nguyên này, ta sẽ cài đặt giao diện IDisposable (chí có một phương thức Dispose). Giao diện sẽ được đề cậpp ở chương sau. 4.4.3 Câu lệnh using Bởi vì ta không thể chắc rằng Dispose() sẽ được gọi và vì việc giải phóng tài nguyên không thể xác định được, C# cung cấp cho ta lệnh using để đảm bảo rằng Dispose() sẽ được gọi trong thời gian sớm nhất. Ví dụ sau minh hoạ vấn đề này: 29
  2. Lớp và đối tượng Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Ví dụ 4-8 Sử dụng using using System.Drawing; class Tester { public static void Main( ) { using (Font theFont = new Font("Arial", 10.0f)) { // sử dụng theFont } // phương thức Dispose của theFont được gọi Font anotherFont = new Font("Courier",12.0f); using (anotherFont) { // sử dụng anotherFont } // phương thức Dispose của anotherFont được gọi } } 4.5 Truyền tham số C# cung cấp các tham số ref để h iệu chỉnh giá trị của những đối tượng bằng các tham chiếu. 4.5.1 Truyền bằng tham chiếu Một hàm chỉ có thể trả về một giá trị. Trong trường hợp muốn nhận về nhiều kết quả, ta sử dụng chính các tham số truyền cho hàm như các tham số có đầu ra (chứa trị trả về). Ta gọi tham số truyền theo kiểu này là tham chiếu. Trong C#, tất cả các biến có kiểu tham chiếu sẽ mặc định là tham chiếu khi các biến này được truyền cho hàm. Các biến kiểu giá trị để khai báo tham chiếu, sử dụng từ khóa ref. Ví dụ 4-9 Trị trả về trong tham số public class Time { // một phương thức public public void DisplayCurrentTime( ) { System.Console.WriteLine("{0}/{1}/{2} {3}:{4}:{5}", Month, Date, Year, Hour, Minute, Second); } public int GetHour( ) { return Hour; } public void GetTime(ref int h, ref int m, ref int s) { h = Hour; m = Minute; s = Second; } // hàm dựng public Time(System.DateTime dt) 30
  3. Lớp và đối tượng Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang { Year = dt.Year; Month = dt.Month; Date = dt.Day; Hour = dt.Hour; Minute = dt.Minute; Second = dt.Second; } // biến thành viên private private int Year; private int Month; private int Date; private int Hour; private int Minute; private int Second; } public class Tester { static void Main( ) { System.DateTime currentTime = System.DateTime.Now; Time t = new Time(currentTime); t.DisplayCurrentTime( ); int theHour = 0; int theMinute = 0; int theSecond = 0; t.GetTime(ref theHour, ref theMinute, ref theSecond); System.Console.WriteLine("Current time: {0}:{1}:{2}", theHour, theMinute, theSecond); } } Kết quả: 11/17/2000 13:41:18 Current time: 13:41:18 4.5.2 Truyền tham số đầu ra (out parameter) Như đã có đề ập ở các chương trước, dể sử dụng được, một biến phải được khai báo và khởi tạo giá trị ban đầu. Như trong Ví dụ 4-9 các biến theHour, theMinute, theSecond phải được khởi tạo giá trị 0 trước khi truyền cho hàm GetTime. Sau lời gọi hàm thì giá trị các biến sẽ thay đổi ngay, vì vậy C# cung cấp từ khóa out để không cần phải kho8\73i tạo tham số trước khi dùng. Ta sửa khai báo hàm GetTime trong ví dụ trên như sau: public void GetTime(out int h, out int m, out int s) Hàm Main() không cần khởi tạo trước tham số int theHour, theMinute, theSecond; t.GetTime(out theHour, out theMinute, out theSecond); Vì các tham số không được khời gán trước nên trong thân hàm (như trường hợp này là GetTime) không thể sử dung các tham số (thực hiện phép lấy giá trị tham số) này trước khi khởi gán lại trong thân hàm. Ví dụ public void GetTime(out int h, out int m, out int s) { 31
  4. Lớp và đối tượng Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang int nKhong_y_nghia = h; // lỗi, h chưa khởi gán } 4.6 Nạp chồng phương thức và hàm dựng Ta muốn có nhiều phương thức cùng tên mà mỗi phương thức lại có các tham số khác nhau, số lượng tham số cũng có thể khác nhau. Như vậy ý nghĩa của các phương thức được trong sáng hơn và các phương thức linh động hơn trong nhiều trường hợp. Nạp chồng cho phép ta làm được việc này. Ví dụ 4-10 Nạp chồng hàm dựng public class Time { // public accessor methods public void DisplayCurrentTime( ) { System.Console.WriteLine("{0}/{1}/{2} {3}:{4}:{5}", Month, Date, Year, Hour, Minute, Second); } // constructors public Time(System.DateTime dt) { Year = dt.Year; Month = dt.Month; Date = dt.Day; Hour = dt.Hour; Minute = dt.Minute; Second = dt.Second; } public Time(int Year, int Month, int Date, int Hour, int Minute, int Second) { this.Year = Year; this.Month = Month; this.Date = Date; this.Hour = Hour; this.Minute = Minute; this.Second = Second; } // private member variables private int Year; private int Month; private int Date; private int Hour; private int Minute; private int Second; } public class Tester { static void Main( ) { System.DateTime currentTime = System.DateTime.Now; Time t = new Time(currentTime); t.DisplayCurrentTime( ); Time t2 = new Time(2000,11,18,11,03,30); t2.DisplayCurrentTime( ); 32
  5. Lớp và đối tượng Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang } } 4.7 Đóng gói dữ liệu với property Trong lập trình C++, thông thường để đọc hoặc gán giá trị cho biến thành viên, lập trình viên thường viết hai hàm get và set tương ứng cho biến. C# cung cấp khai báo hàm chung gọi là property cho hàm get và set. Ví dụ: trong lớp DocGia có biến thành viên m_sHoTen, cài đặt Property cho biến thành viên này như sau: public string HoTen { get { return m_sHoTen; } set { m_sHoTen = value; } } Property có một vài khác biệt so với hàm thành viên. Thứ nhất khai báo Property không có tham số và cặp ngoặc. Trong thân property dùng hai từ khóa get/set tương ứng cho hai hành động lấy/thiết đặt giá trị thuộc tính. Trong thân set, có biến mặc dịnh là value, biến này sẽ mang kiểu đã được khai báo property, như trong trường hợp trên là string. Biến value sẽ nhận giá trị được gán cho Property. Cách sử dụng một Property như sau: 1 // trong thân của một hàm 2 DocGia dgMoi = new DocGia(); 3 4 // sử dung property set 5 dgMoi.HoTen = "Nguyễn Văn A"; 6 7 // sử dụng property get 8 string ten = dgMoi.HoTen; //ten có giá trị "Nguyễn Văn A" Ở dòng mã thứ 5, khối set trong property HoTen sẽ được gọi, biến value sẽ có giá trị của biến nằm sau phép gán (trong trường hợp này là "Nguyễn Van A"). Nếu trong thân hàm không cài đặt hàm set, property sẽ có tính chỉ đọc, phép gán sẽ bị cấm. Ngược lại nếu không cài đặt hàm get, property sẽ có tính chỉ ghi. Ví dụ 4-11 Minh họa dùng một property public class Time { // public accessor methods public void DisplayCurrentTime( ) { System.Console.WriteLine("Time\t: {0}/{1}/{2} {3}:{4}:{5}", month, date, year, hour, minute, second); } // constructors public Time(System.DateTime dt) { year = dt.Year; month = dt.Month; date = dt.Day; 33
  6. Lớp và đối tượng Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang hour = dt.Hour; minute = dt.Minute; second = dt.Second; } // tạo một đặc tính public int Hour { get { return hour; } set { hour = value; } } // các biến thành viên kiểu private private int year; private int month; private int date; private int hour; private int minute; private int second; } public class Tester { static void Main( ) { System.DateTime currentTime = System.DateTime.Now; Time t = new Time(currentTime); t.DisplayCurrentTime( ); int theHour = t.Hour; System.Console.WriteLine("\nRetrieved the hour: {0}\n", theHour); theHour++; t.Hour = theHour; System.Console.WriteLine("Updated the hour: {0}\n", theHour); } } 4.7.1 Phương thức get Thân của phương thức truy cập get cũng giống như các phương thức khác nhưng phương thức này trả vể một đối tượng kiểu là một đặc tính của lớp. Ví dụ muốn lấy Hour như sau: get { return hour; } 4.7.2 Phương thức set Phương thức set thiết lập giá trị một property của đối tượng và có trị trả về là void. Phương thức set có thể ghi vào cơ sở dữ liệu hay cập nhật biến thành viên khi cần. Ví dụ: set { hour = value; } 4.7.3 Các trường chỉ đọc C# cung cấp từ khoá readonly để khai báo các biến thành viên. Các biến khai báo kiểu này chỉ cho phép gán giá trị cho biến một lần vào lúc khởi tạo qua constructor. 34
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2