Tính lựa chọn cấp bảo vệ dùng phần mềm matlab

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
177
lượt xem
72
download

Tính lựa chọn cấp bảo vệ dùng phần mềm matlab

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Matlab là môi trường tính toán kỹ thuật bằng máy tính. matlab tập hợp các phép phân tích số học, tính toán ma trận, xử lý tín hiệu và độ họa trong môi trường để sử dụng trong đó các vấn đề và giải thuật được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính lựa chọn cấp bảo vệ dùng phần mềm matlab

 1. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Chöông 4 TÍNH LÖÏA CHOÏN CAÁP BAÛO VEÄ DUØNG PHAÀN MEÀM MATLAB I . GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM MATLAB : 1. Ñònh nghóa : MATLAB laø moâi tröôøng tính toaùn kyõ thuaät baèng maùy tính. MATLAB taäp hôïp caùc pheùp phaân tích soá hoïc, tính toaùn ma traän, xöû lyù tín hieäu vaø ñoà hoaï trong moâi tröôøng deã söû duïng trong ñoù caùc vaán ñeà vaø giaûi thuaät ñöôïc dieãn taû baèng caùc bieåu thöùc toaùn hoïc maø khoâng caàn phaûi laäp trình phöùc taïp nhö caùc ngoân ngöõ khaùc . MATLAB cuõng coù nhöõng coâng cuï öùng duïng trong moät soá lónh vöïc goïi laø caùc hoäp coâng cuï (toolbox) raát quan troïng ñoái vôùi haàu heát ngöôøi söû duïng MATLAB. Caùc hoäp coâng cuï bao goàm xöû lyù tín hieäu, thieát keá heä thoáng ñieàu khieån, taùi taïo heä thoáng ñoäng löïc, nhaän daïng heä thoáng vaø caùc lónh vöïc khaùc. 2. Caøi ñaët MATLAB vaøo maùy tính: a. Yeâu caàu cuûa phaàn meàm : Phaàn meàm MATLAB ñöôïc chöùa trong ñóa CD hay bao goàm nhieàu ñóa 1,4 MB: ñóa heä thoáng vaø caùc ñóa chöùa caùc hoäp thoaïi coâng cuï. Do ñoù ñeå caøi ñaët MATLAB, caàn moät maùy tính vôùi caùc yeâu caàu sau : ♦ Maùy tính IBM, Compaq hay heä thoáng maùy tính töông thích 100 % vôùi moät CPU Intel 386, 486, hay CPU hieäu Pentium. ♦ Moät ñóa cöùng vôùi ít nhaát 30 MB coøn troáng. ♦ Boä nhôù trong phaûi toái thieåu laø 8 MB. ♦ Moät maøn hình maøu. ♦ Phaàn meàm Microsoft Window 3.X trôû leân. ♦ Heä ñieàu haønh MS-DOS version 3.1 hoaëc môùi hôn. ♦ Moät mouse söû duïng ñöôïc trong Window. b. Caùc böôùc caøi ñaët : Ñeå maùy tính söû duïng ñöôïc MATLAB thì caáu hình toái thieåu boä nhôù RAM phaûi coù dung löôïng 16 MB hay 32 MB, oå cöùng 1,2 GB trôû leân, oå ñóa CD ñeå Install chöông trình töø CD – ROM, neáu khoâng coù oå CD thì naïp chöông trình naøy vaøo maùy töø oå ñóa cöùng phuï ñaõ naïp saün phaàn meàm MATLAB. Khi ñeå ñóa CD vaøo maùy, chöông trình Auto Run töï ñoäng chaïy. TRANG 49
 2. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nhaáp chuoät vaøo INSTALL, hoäp thoaïi Setup xuaát hieän. Moät veät xanh xuaát hieän taêng daàn töø traùi sang phaûi baùo cho bieát vieäc caøi ñaët ñang tieán haønh. Khi keát thuùc quaù trình thì hoäp thoaïi Setup Type xuaát hieän. Chöông trình MATLAB cho 3 cheá ñoä caøi ñaët: • Typical – caøi ñaët nhöõng phaàn chung nhaát thöôøng ñöôïc nhieàu ngöôøi söû duïng. • Compact – caøi ñaët nhöõng phaàn heä toái thieåu. • Custom – cho pheùp ngöôøi duøng choïn theo yù rieâng. Vì MATLAB 5.3 chieám dung löôïng raát lôùn, ôû ñaây choïn Custom ñeå choïn löïa caùc phaàn caàn thieát cho phuø hôïp theo dung löôïng oå ñóa cöùng ñang coøn troáng. Nhaáp chuoät vaøo phaàn Custom – Destination Directory – maëc nhieân MATLAB choïn ñöôøng daãn thö muïc caøi ñaët ôû C:\ program Files\ Odyssey\ -neáu ñoàng yù thì nhaáp vaøo Next ñeå tieáp tuïc. Hoäp thoaïi Welcome xuaát hieän. Neáu khoâng ñoàng yù thì nhaáp vaøo nuùt Browse ñeå chæ ñöôøng daãn khaùc. Hoäp thoaïi Choose Directory xuaát hieän. Nhaäp ñöôøng daãn thö muïc caøi ñaët trong hoäp Path ,nhaán OK tieáp tuïc caøi ñaët. Nhaán Next ñeå tieáp tuïc cho ñeán khi hoaøn thaønh quaù trình caøi ñaët. c. Khôûi ñoäng chöông trình MATLAB: Tröôùc tieân khôûi ñoäng Windows, sau ñoù kích Mouse vaøo bieåu töôïng MATLAB ñeå kích hoaït chöông trình vaø cöûa soå vuøng laøm vieäc (workspace)cuûa MATLAB. Töø ñaây coù theå baét ñaàu laøm vieäc vôùi chöông trình MATLAB. II.TÍNH TOAÙN LÖÏA CHOÏN CAÁP BAÛO VEÄ : Nhöõng taùc haïi do seùt ñaùnh tröïc tieáp gaây ra, gaây thieät haïi lôùn veà ngöøôi vaø taøisaûn, do ñoù phaûi yeâu caàu löïa choïn caáp baûo veä. Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp, phaûi caân nhaéc caùc yeáu toá sau: • Coâng trình coù nhieàu ngöôøi laøm vieäc. • Dòch vuï trong coâng trình hoaït ñoäng lieân tuïc. • Maät ñoä seùt taïi vuøng xaây döïng coâng trình. • Chieàu cao coâng trình. • Coâng trình coù hay khoâng coù chöùa vaät lieäu chaùy noå, caùc di saûn vaên hoaù khoâng theå thay theá ñöôïc. Tuøy theo ñaëc ñieåm cuûa coâng trình maø coù theå löïa choïn caáp baûo veä thích hôïp. Tuyø theo tyû soá giöõa taàn soá seùt chaáp nhaän ñöôïc Nc vaø taàn soá seùt tính toaùn Nd maø ta coù theå quyeát ñònh löïa choïn caáp baûo veä phuø hôïp. TRANG 50
 3. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 1. Muïc ñích: Tính toaùn löïa choïn caáp baûo veä choáng seùt. 2. Moâi tröôøng tính toaùn: Moâi tröôøng tính toaùn choáng seùt laø phaàn meàm MATLAB 5.3. 3. Caùc soá lieäu ban ñaàu: ♦ Maät ñoä phoùng ñieän seùt Ng laø maät ñoä phoùng ñieän seùt haèng naêm treân moät km2 . Ng = Na / 2,2 Ngmax = 0,04 . Nk1,25 = Nk / 10 = 2Ng Trong ñoù : Ngmax : maät ñoä phoùng ñieän seùt lôùn nhaát Nk : soá ngaøy doâng trung bình trong naêm ôû moät soá ñòa phöông cuûa Vieät Nam do toång cuïc khí töôïng thuyû vaên thoáng keâ. ♦ Taàn soá seùt ñaùnh tröïc tieáp Nd : Trong moät naêm, taàn soá naøy ñöôïc tính nhö sau: Nd = Ngmax . Ac . C1 . 10-6 ( / naêm ) Trong ñoù : • Ac : vuøng taäp trung töông ñöông cuûa coâng trình, laø vuøng coù xaùc suaát bò seùt ñaùnh gioáng nhö coâng trình ôû cuøng moät ñieàu kieän seùt. Ñoái vôùi coâng trình coù caáu truùc hình hoäp chöõ nhaät vôùi chieàu daøi laø L, chieàu roäng laø W, chieàu cao laø H, thì vuøng taäp trung töông ñöông ñöôïc tính: Ac = LW + 6H( L + W ) + 9πH2 • C1 : heä soá phuï thuoäc vaøo vò trí coâng trình Vò trí coâng trình C1 Coâng trình naèm trong vuøng coù caùc caáu truùc khaùc, caây cao ngang hoaëc 0,25 cao hôn coâng trình. Coâng trình bao quanh bôûi caùc coâng trình khaùc thaáp hôn. 0,5 Coâng trình ñoäc laäp, khoâng coù caùc coâng trình khaùc trong phaïm vi 3H. 1 Coâng trình naèm treân nuùi hay ñoài cao. 1 Khi vuøng taäp trung töông ñöông cuûa coâng trình bao cho caû nhöõng coâng trình laân caän thì caùc coâng trình laân caän khoûi caàn phaûi tính toaùn kyõ. ♦ Taàn soá seùt chaáp nhaän ñöôïc Nc : Nc = 5,5 / C Trong ñoù : C = C2 . C3 . C4 . C5 TRANG 51
 4. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Vôùi : • C2 : heä soá caáu truùc coâng trình C2 Keát caáu Kim loaïi Thöôøng Deã chaùy Kim loaïi 0,5 1 2 Thöôøng 1 1 2,5 Deã chaùy 2 2,5 3 • C3 : heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu chöùa trong coâng trình C3 Khoâng giaù trò vaø khoâng deã chaùy. 0,5 Giaù trò bình thöôøng vaø coù khaû naêng baét löûa. 1 Giaù trò cao vaø ñaëc bieät baét löûa. 2 Giaù trò cao, baét löûa cao, deã gaây noå. 3 • C4 : heä soá phuï thuoäc tính naêng cuûa coâng trình C4 Khoâng coù ngöôøi laøm vieäc thöôøng xuyeân 0,5 Coù ngöôøi laøm vieäc thöôøng xuyeân 1 Taäp trung ñoâng ngöôøi, khoù sô taùn 3 • C5 : heä soá phuï thuoäc vaøo taùc haïi cuûa seùt C5 Coâng trình khoâng yeâu caàu hoaït ñoäng lieân tuïc, khoâng coù taùc haïi ñoái 1 vôùi moâi tröôøng Coâng trình yeâu caàu hoaït ñoäng lieân tuïc ,coù taùc haïi ñoái vôùi moâi 5 tröôøng Coù taùc haïi ñoái vôùi moâi tröôøng 10 Neáu Nd ≤ Nc : coâng trình coù theå khoâng caàn heä thoáng choáng seùt. Neáu Nd > Nc : coâng trình caàn thieát phaûi coù heä thoáng choáng seùt vôùi heä soá E = 1 – Nc / Nd cho pheùp löïa choïn caáp baûo veä cho coâng trình. Heä soá E Caáp baûo veä löïa choïn Doøng xung ñænh Khoaûng caùch tieân ñaïo ( KA) (m) E > 0,98 Caáp 1 + bieän phaùp - - TRANG 52
 5. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP baûo veä boå sung 0,95 [ E ≤ 0,98 Caáp 1 2,8 20 0,8 [ E < 0,95 Caáp 2 9,5 45 0 < E < 0,8 Caáp 3 14,7 60 Khi moät heä thoáng choáng seùt coù heä soá E’ nhoû hôn heä soá tính toaùn E thì phaûi söû duïng moät soá bieän phaùp boå sung ñeå taêng cöôøng hieäu quaû cuûa caùc heä thoáng, caùc bieän phaùp tieâu bieåu laø : ♦ Giaûm ñieän aùp böôùc vaø ñieän aùp tieáp xuùc. ♦ Giaûm aûnh höôûng quaù ñieän aùp xung leân caùc thieát bò ñieän töû. 4. Löu ñoà: Baét ñaàu Nhaäp caùc thoâng soá L, W, H, C1, C2, C3, C4, C5, Ngm Nc:=5.5/C2*C3*C4*C5 Ac:=L*W+6*H*(L+W)+9*π*H² Nd:=Ac*C1*Ngm*10-² S Nd>Nc Ñ E:=1-Nc/Nd E:=1-Nc/Nd S E>0.98 Ñ S 0.95≤E ≤0.98 Khoâng caàn Caáp 1 + boå sung Ñ 0.8≤E
 6. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 5. Höôùng daãn söû duïng: ♦ Khôûi ñoäng MATLAB 5.3. ♦ Chuyeån thö muïc hieän haønh sang oå ñóa A baèng caùch ñaùnh c:\>cd A:\ ↵ ♦ Sau ñoù goïi file spkt baèng caùch ngaäp leänh spkt taïi daáu nhaéc cuûa chöông trình : A:\>spkt↵ ♦ Giao dieän cuûa chöông trình xuaát hieän nhö hình ve.õ ♦ Nhaäp maät khaåu " anh " vaøo oâ maät khaåu vaø nhaán phím Enter (↵) TRANG 54
 7. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP ♦ Cöûa soå laøm vieäc cuûa chöông trình xuaát hieän nhö hình veõ : ♦ Nhaäp caùc thoâng soá caàn thieát vaøo: chieàu daøi L, chieàu roäng W, chieàu cao H, maät ñoä phoùng ñieän seùt trong moät naêm treân moät km Ngm, caùc heä soá cuûa coâng trình: C1, C2, C3, C4, C5. ♦ Ñöa con troû tôùi muïc tính toaùn, aán phím Enter (↵ ). ♦ Chöông trình töï ñoäng tính toaùn vaø ñöa ra keát quaû. 6. Caùc keát quaû: Nhaäp vaøo caùc thoâng soá: daøi L=68m, roäng W=40m, cao H=11m, C1=1, C2=2, C3=3, C4=3, C5=10. Keát quaû tính toaùn ñöôïc hieån thò nhö sau: TRANG 55
 8. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Thay ñoåi caùc thoâng soá caàn tính toaùn, daøi L=44m, roäng W=25m, cao H=11m, c1=1, c2=2, C3=3, C4=3, C5=10 ta ñöôïc keát quaû nhö sau : 7. Maõ nguoàn: a) Demo function demo() t=(1:2:15)'*pi/8; x=sin(t); TRANG 56
 9. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP y=cos(t); fill(x,y,'r'); axis equal; text(0,0,'CHOÁNG SEÙT','color',[1 1 1],... 'fontname','Vni-times','fontsize',40,... 'HorizontalAlignment','center'); b) Giao dieän: *Tao cac giao dien pw=get(h1_Epw,'string'); if strcmp(pw,'anh') set(h1_Title1,'visible','off'); set(h1_CT,'visible','off'); set(h1_HCG,'visible','off'); set(h1_TPW,'visible','off'); set(h1_Epw,'visible','off'); set(h1_THE,'visible','on'); set(h1_Frame1,'visible','on'); set(h1_Frame2,'visible','on'); set(h1_Frame3,'visible','on'); set(h1_Frame4,'visible','on'); set(h1_Tlwh,'visible','on'); set(h1_TL,'visible','on'); set(h1_TW,'visible','on'); set(h1_TH,'visible','on'); set(h1_Ngmax,'visible','on'); set(h1_EL,'visible','on'); set(h1_EW,'visible','on'); set(h1_EH,'visible','on'); set(h1_ENgmax,'visible','on'); set(h1_TC,'visible','on'); set(h1_TC1,'visible','on'); set(h1_TC2,'visible','on'); set(h1_TC3,'visible','on'); set(h1_TC4,'visible','on'); TRANG 57
 10. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP set(h1_TC5,'visible','on'); set(h1_PC1,'visible','on'); set(h1_PC2,'visible','on'); set(h1_PC3,'visible','on'); set(h1_PC4,'visible','on'); set(h1_PC5,'visible','on'); set(h1_TKQ,'visible','on'); set(h1_TNd,'visible','on'); set(h1_TNc,'visible','on'); set(h1_TE,'visible','on'); set(h1_ENd,'visible','on'); set(h1_ENc,'visible','on'); set(h1_EE,'visible','on'); set(h1_BAction,'visible','on'); demo; end c) spkt load SPKT h0 = figure('Units','points', ... 'Color',[0 0 0], ... 'Colormap',mat0, ... 'FileName','SPKT', ... 'MenuBar','none', ... 'Name','HE CHUYEN GIA CHONG SET', ... 'NumberTitle','off', ... 'PaperPosition',[18 180 576 432], ... 'PaperUnits','points', ... 'Position',[0 21 480 324.75], ... 'Tag','Fig1', ... 'ToolBar','none',... 'DefaultaxesColor','none', ... 'DefaultaxesXColor',[1 0 1], ... 'DefaultaxesYColor',[1 0 1], ... TRANG 58
 11. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'DefaultaxesZColor',[1 0 1]); h1_axes = axes('Parent',h0, ... 'Units','pixels', ... 'CameraUpVector',[0 1 0], ... 'Color',[0 0 0], ... 'ColorOrder',mat1, ... 'Position',[232 45 386 314], ... 'Tag','Axes1', ... 'visible','off',... 'XColor',[1 0 1], ... 'YColor',[1 0 1], ... 'ZColor',[1 0 1]); h1_Title1 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0 0 0], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',20, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[37.5 242.25 405.75 59.25], ... 'String','TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN ÑIEÄN TÖÛ', ... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText1'); h1_CT = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0 0 0], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',15, ... 'ForegroundColor',[0 1 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[43.5 198 96.75 19.5], ... 'String','Chöông trình', ... 'Style','text', ... TRANG 59
 12. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'Tag','StaticText2'); h1_HCG = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0 0 0], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',30, ... 'ForegroundColor',[0 0 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[57.75 129 395.25 37.5], ... 'String','XAÙC ÑÒNH MÖÙC BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT', ... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText3'); h1_TPW = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0 0 0], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',15, ... 'ForegroundColor',[0 1 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[124.5 54.75 102 21.75], ... 'String','Nhaäp maät khaåu', ... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText4'); h1_Epw = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[233.25 56.25 84.75 18], ... 'Style','edit', ... 'callback','giaodien',... 'Tag','EditText1'); h1_THE = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... TRANG 60
 13. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'BackgroundColor',[0 1 0], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',18, ... 'ForegroundColor',[0.501960784313725 0 0.501960784313725], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[162.75 287.25 306.75 25.5], ... 'String','XAÙC ÑÒNH MÖÙC BAÛO VEÄ', ... 'visible','off',... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText5'); h1_Frame1 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.501960784313725], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[3 7.5 150 315.75], ... 'Style','frame', ... 'visible','off',... 'Tag','Frame1'); h1_Frame2 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[9 222.75 138.75 79.5], ... 'Style','frame', ... 'visible','off',... 'Tag','Frame2'); h1_Tlwh = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.501960784313725], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',11, ... TRANG 61
 14. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'ForegroundColor',[0 1 0.250980392156863], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[12.75 304.5 129 16.5], ... 'String','Nhaäp caùc thoâng soá', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText6'); h1_TL = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 288 64.5 12], ... 'String','Thoâng soá L', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText7'); h1_TW = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 269.25 64.5 12], ... 'String','Thoâng soá W', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText7'); h1_TH = uicontrol('Parent',h0, ... TRANG 62
 15. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 249 64.5 12], ... 'String','Thoâng soá H', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText7'); h1_Ngmax = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[11.25 226.5 67.5 15.75], ... 'String','Thoâng soá Ngm', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText7'); h1_EL = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81.75 285.75 63.75 15], ... 'Style','edit', ... 'string','0',... 'visible','off',... 'Tag','EditText2'); TRANG 63
 16. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP h1_EW = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81 267 63.75 15], ... 'Style','edit', ... 'string','0',... 'visible','off',... 'Tag','EditText2'); h1_EH = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81 247.5 63.75 15], ... 'Style','edit', ... 'string','0',... 'visible','off',... 'Tag','EditText2'); h1_ENgmax = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[1 1 1], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81 227.25 63.75 15], ... 'Style','edit', ... 'visible','off',... 'string','0',... 'Tag','EditText2'); h1_TC = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.501960784313725], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',11, ... 'ForegroundColor',[0 1 0], ... TRANG 64
 17. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'ListboxTop',0, ... 'Position',[21 202.5 112.5 16.5], ... 'String','Choïn caùc thoâng soá C', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText8'); h1_Frame3 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[8.25 110.25 138.75 90.75], ... 'Style','frame', ... 'visible','off',... 'Tag','Frame3'); h1_TC1 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 183.75 60.75 13.5], ... 'String','Choïn C1', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText9'); h1_TC2 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... TRANG 65
 18. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'ListboxTop',0, ... 'Position',[11.25 165.75 60.75 14.25], ... 'String','Choïn C2', ... 'visible','off',... 'Style','text', ... 'Tag','StaticText9'); h1_TC3 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[11.25 149.25 60.75 12.75], ... 'String','Choïn C3', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText9'); h1_TC4 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 132 60.75 13.5], ... 'String','Choïn C4', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText9'); h1_TC5 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... TRANG 66
 19. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.250980392156863], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',10, ... 'ForegroundColor',[1 0 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[10.5 114.75 60.75 14.25], ... 'String','Choïn C5', ... 'Style','text', ... 'visible','off',... 'Tag','StaticText9'); h1_PC1 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81 184.5 63.75 15.75], ... 'String','0.25|0.5|1.0|1.0', ... 'Style','popupmenu', ... 'Tag','PopupMenu1', ... 'visible','off',... 'Value',1); h1_PC2 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[81 166.5 63.75 15.75], ... 'String','0.5|1.0|2.0', ... 'Style','popupmenu', ... 'Tag','PopupMenu1', ... 'visible','off',... 'Value',1); h1_PC3 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[80.25 148.5 63.75 15.75], ... 'String','0.5|1.0|2.0|3.0', ... TRANG 67
 20. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 'Style','popupmenu', ... 'Tag','PopupMenu1', ... 'visible','off',... 'Value',1); h1_PC4 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[80.25 130.5 63.75 15.75], ... 'String','0.5|1.0|3.0', ... 'Style','popupmenu', ... 'Tag','PopupMenu1', ... 'visible','off',... 'Value',1); h1_PC5 = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[80.25 112.5 63.75 15.75], ... 'String','1.0|5.0|10.0', ... 'Style','popupmenu', ... 'Tag','PopupMenu1', ... 'visible','off',... 'Value',1); h1_TKQ = uicontrol('Parent',h0, ... 'Units','points', ... 'BackgroundColor',[0.501960784313725 0.501960784313725 0.501960784313725], ... 'FontName','Vni-times', ... 'FontSize',11, ... 'ForegroundColor',[0 1 0], ... 'ListboxTop',0, ... 'Position',[37.5 96 73.5 13.5], ... 'String','Caùc keát quaû', ... 'visible','off',... 'Style','text', ... TRANG 68

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản