intTypePromotion=1

tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 3

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
189
lượt xem
45
download

tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mômen xoắn trên trục bánh chủ động, T1=26194 Nmm . Ka : hệ số phụ thuộc vào loại răng, Ka = 43 (răng nghiêng). Hệ số ba = bw/aw; chọn theo dãy tiêu chuẩn ta có ba = 0,3 bd 0,53. ba  u1  1 0,53.0,3.  5, 78  1 1, 08 Tra ở sơ đồ 3 (bảng 6.7, trang 98) ta đ-ợc KH = 1,15; u1= 5,78; [H]=495,4 MPa Thay số ta định được khoảng cách trục tính sơ bộ: aw1 Chọn aw1 = 120 3.2 Xác định các thông số ăn khớp Chọn khoảng cách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 3

  1. Chương 3: TÝnh bé truyÒn cÊp nhanh – B¸nh r¨ng nghiªng 3.1 X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc: T1.K H  aw2 = Ka(u1+1) 3  H  2 .u1. ba Víi: T1: M«men xo¾n trªn trôc b¸nh chñ ®éng, T1=26194 Nmm . Ka : hÖ sè phô thuéc vµo lo¹i r¨ng, Ka = 43 (r¨ng nghiªng). HÖ sè ba = bw/aw; chän theo d·y tiªu chuÈn ta cã ba = 0,3   bd  0,53. ba  u1  1  0,53.0,3.  5, 78  1  1, 08 Tra ë s¬ ®å 3 (b¶ng 6.7, trang 98) ta ®-îc KH = 1,15; u1= 5,78; [H]=495,4 MPa Thay sè ta ®Þnh ®-îc kho¶ng c¸ch trôc tÝnh s¬ bé: 26194.1,15 aw1  43.(5,78 +1). 3  120,6 mm 4952.5, 78.0,3 Chän aw1 = 120 3.2 X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ¨n khíp Chän kho¶ng c¸ch trôc tÝnh to¸n: aw1 = 120 mm.  M«®un : m m = (0,01  0,02). aw1 = (0,01  0,02).120 =1,2  2,4. Chän m = 2,0
  2. TÝnh sè r¨ng cña b¸nh r¨ng: §èi víi hép gi¶m tèc sö dông hai cÆp b¸nh r¨ng nghiªng ®Ó ®¶m b¶o ®-îc c«ng suÊt truyÒn cña cÆp b¸nh r¨ng ta tiÕn hµnh chän s¬ bé gãc nghiªng r¨ng  = 100 Sè r¨ng cña b¸nh r¨ng nhá tÝnh s¬ bé: Z1 = 2 aw1cos  / [m(u1 +1)] = 2.120.cos 100 / [2.(5,78+1] = 17,43 Ta chän Z1 = 17 r¨ng VËy sè r¨ng b¸nh r¨ng lín: Z2 = u1 Z1 = 5,78.17 = 98,26 chän Z2 = 98 r¨ng Tæng sè r¨ng cña c¶ hai b¸nh r¨ng: Zt = Z1 + Z2 = 17+98=125; Z 2 98 Do ®ã tØ sè truyÒn thùc sÏ lµ: u   5, 765 Z1 17 u  ut 5, 765  5, 78 Sai sè tû sè truyÒn: u  100%  .100%  0, 26% u 5,78 Gãc nghiªng r¨ng: cos   m( z1  z2 ) / 2aaw  2.125/ 2.120  0,9583 . Nh- vËy  = 16,590 3.3 KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc: Yªu cÇu cÇn ph¶i ®¶m b¶o H  [H] , H = ZM ZH Z 2.T1 .K H .(u m  1) (1.1); b w .u m .d 2 w1 Trong ®ã : - ZM: HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng c¬ tÝnh vËt liÖu, ZM = 274 Mpa1/3 (b¶ng 65) - ZH: HÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc;
  3. - Z : HÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng; - KH: HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc; - bw : ChiÒu réng vµnh r¨ng. - dw : §-êng kÝnh vßng l¨n cña b¸nh chñ ®éng (b¸nh r¨ng nhá); - T1 = 26194 Nmm ; - Víi hÖ sè chiÒu réng vµnh r¨ng:  ba1 = 0,3 bw =  ba1 . aw1 = 0,3.120 = 36 mm . Gãc pr«fin r¨ng b»ng gãc ¨n khíp : tg tg 200 t = tw = arctg ( )  arctg ( )  20, 7970 cos  cos16,590 Gãc nghiªng cña r¨ng trªn h×nh trô c¬ së: b cã trÞ sè: tg  b  cos  t .tg   cos 20,797 0.tg16,590  0, 2785   b = 15,560, 2 cos  b 2 cos15,560 ZH = = = 1,65; sin 2 tw sin 2.20, 7970 HÖ sè trïng khíp däc:    bw sin  /( m)  36.sin16,590 /( .2)  1, 6  1    1 1    1 1   1,88  3, 2     cos   1,88  3, 2     cos16,590  1,59 ;   Z1 Z 2     17 98   Nh- vËy hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cô¨ trïng khíp r¨ng: Z = 1 1   0,793  1,59 §-êng kÝnh vßng l¨n b¸nh nhá:
  4. dw1 = 2aw1 /(um+1) = 2.120/(5,765 + 1) = 35,477 mm  .d w1.n1  .35, 477.350 VËn tèc vßng: v =   0,65m / s 60000 60000 Theo b¶ng 6.14 ta chän cÊp chÝnh x¸c 9, khi ®ã theo trÞ sè tra ®-îc t¹i b¶ng 14 ta cã: KH = 1,13 aw1 120  H   H .g o v  0,002.73.0,65.  0,133 um 5, 765 víi c¸c trÞ sè: -  H : trÞ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sai sè ¨n khíp, tra b¶ng 6.15 ta cã:  H = 0,002 -g0 :hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sai lÖch b-íc r¨ng ta tra b¶ng 6.16 cã:go =73 víi: KH = 1,13  H .bw .d w1 0, 433.36.35, 477 K Hv  1   1  1, 008 2.TI K H  .K H  2.26194.1,15.1,13 Khi ®ã hÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc: KH = KH.KHVKH = 1,15.1,008.1,13 = 1,31 Thay sè vµo (1.1): H = 2.26194.1, 31.(5, 765  1) 274.1,65.0,793.  477,96 Mpa 36.5, 765.35, 477 2 TÝnh chÝnh x¸c øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp : [H] = [H]. ZRZVKxH.
  5. Víi v = 0,65 m/s  ZV = 1 (v× v < 5m/s ). CÊp chÝnh x¸c ®éng häc lµ 9, chän møc chÝnh x¸c tiÕp xóc lµ 9. Khi ®ã cÇn gia c«ng ®¹t ®é nh¸m lµ Ra = 1,25...0,63 m. Do ®ã ZR = 1 Víi da < 700mm  KxH = 1.  [H] = [H]. ZRZVKxH = 495,5.1.1.1 =495,5 MPa , Nh- vËy H < [H] nªn ®iÒu kiÖn bÒn tiÕp xóc cña cÆp b¸nh r¨ng tho¶ m·n. 3.4 KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn uèn: Yªu cÇu F  [F] ; F = 2.T1.KF.Y .Y.YF1/( bw.dw3.m) TÝnh c¸c th«ng sè : Theo b¶ng 6.7 ta cã KF = 1,32 ; víi v < 2,5 m/s tra b¶ng 6.14(trang 107) cÊp chÝnh x¸c 9 th× KF = 1,37. Tra b¶ng 6.16 chän go= 73 Theo b¶ng 6.15 => F =0,006 aw1 120 =>  F   F .gov1  0, 006.73.0, 65.  1,3 ut 5, 765  F .bw .d w13 1,3.36.35,377 K Fv  1   1  1, 02 2.TI K F  .K F 2.26194.1,37.1,13 KF = KF.KF.KFV = 1,32.1,37.1,02 = 1,8 Víi  = 1,59  Y = 1/ = 1/1,59 = 0,63;  = 16,590 Y = 1 – /140 = 1 – 16,590/140 = 0,88; Sè r¨ng t-¬ng ®-¬ng:
  6. ZV1 = Z1/cos3 = 17/(0,9583)3 = 19 r¨ng. ZV2 = Z2/cos3 = 98/(0,9583)3 = 112 r¨ng. Víi ZV1 = 19, ZV2 = 112 tra b¶ng 6.18 trang 109 th× YF1= 4,08; YF2= 3,60; Víi m = 2, YS = 1,08- 0,0695ln(2) = 1,03 ChÕ t¹o b¸nh r¨ng theo ph-¬ng ph¸p phay: YR = 1 Do da < 400mm nªn KxF = 1 khi ®ã:  F1    F1 .Yû .Yý .K xF  252.1.1.1  252 MPa  F 2    F 2 .Yû .Yý .K xF  237.1.1.1  237MPa Thay vµo c«ng thøc: F = 2.T1.KFYYYF/( bwdw.m), ta cã: F1 = 2.26194.1,8.0,63.0,88.4,08/ (36.35,477.2) =83,5 MPa  F1 < [F1]1 = 252 Mpa; F2 = F1.YF2 / YF1 = 83,5.3,6/ 4,08 = 73,7 MPa;  F2 < [F2]2 = 237 Mpa Nh- vËy r¨ng tho¶ m·n ®é bÒn uèn. 3.5 KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i. øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp:  H max  2,8. ch2  2,8.450  1260 MPa  F1 max  0,8. ch1  0,8.580  464MPa  F 2 max  0,8. ch 2  0,8.450  360 MPa HÖ sè qu¸ t¶i: Kqt= Tmax/T = 1,6; H1max=H . K qt  440. 1,6  557 MPa < [H]max = 1260 MPa;
  7. §Ó ®Ò phßng biÕn d¹ng d- hoÆc ph¸ háng tÜnh mÆt l-în ch©n r¨ng ta kiÓm nghiÖm: F1max= F1. Kqt = 68.1,6 = 109 MPa ; F2max= F2. Kqt = 64.1,6 = 103 MPa ; v× F1max < [F1]max = 464 MPa F2max < [F2]max = 360 Mpa Nªn r¨ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn khi qu¸ t¶i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2