intTypePromotion=3

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 17

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
66
download

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

số liệu địa chất công trình được xây dựng dựa vào kết quả khảo sát 5 hố khoàn bằng máy khoan SH 30 với độ sau khoả sát từ 30 40 m. Kết quả khảo sát bằng thiết bị xuyên tĩnh Hà Lan có mũi công 600, đường kính đáy mũi côn bằng 37,5mm, xuyên tĩnh không liên tục có áo ma sát. Mặt bằng hố khoan và mặt cắt địa chất điển hình như sau Kết quả khảo sát bằng máy khoan: Lớp đất 1: Lớp đất 1 là lớp đất trồng, đất lấp chưa liền thổ có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 17

  1. Chương 17: thiÕt kÕ mãng 1. Sè liÖu ®Þa chÊt Sè liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®-îc x©y dùng dùa vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t 5 hè khoµn b»ng m¸y khoan SH 30 víi ®é sau kho¶ s¸t tõ 30  40 m. KÕt qu¶ kh¶o s¸t b»ng thiÕt bÞ xuyªn tÜnh Hµ Lan cã mòi c«ng 600, ®-êng kÝnh ®¸y mòi c«n b»ng 37,5mm, xuyªn tÜnh kh«ng liªn tôc cã ¸o ma s¸t. MÆt b»ng hè khoan vµ mÆt c¾t ®Þa chÊt ®iÓn h×nh nh- sau KÕt qu¶ kh¶o s¸t b»ng m¸y khoan: Líp ®Êt 1: Líp ®Êt 1 lµ líp ®Êt trång, ®Êt lÊp ch-a liÒn thæ cã chiÒu dµy trung b×nh lµ 1m. Líp ®Êt 2: Líp ®Êt 2 lµ líp sÐt pha, dÎo mÒm mµu n©u gô cã chiÒu dµy trung b×nh 2,2m. C¸c chØ tiªu c¬ lý nh- sau: W(%) w k(g/cm3   n (%) G (%) (g/cm3) ) 29,76 1,76 1,25 2,63 1,087 51,8 92,8 Wnh Wd Id Is A1-2 C  33,4 27,4 6,4 0,61 0,03 0,146 17012 M« ®un ®µn håi ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
  2. (1   ). E0   36(kG / cm 2 ) a1 2 Líp ®Êt 3: Líp ®Êt 3 lµ líp ®Êt bïn, x¸c thùc vËt dµy trung b×nh 5m tõ cao tr×nh (-3,2m  -8,2m). Líp ®Êt 4: Líp ®Êt 4 lµ líp sÐt pha, dÎo cøng mµu n©u gô cã chiÒu dµy trung b×nh 14m ph©n bè trªn toµn mÆt b»ng. C¸c chØ tiªu c¬ lý nh- sau: W(%) w k(g/cm3   n (%) G (%) (g/cm3) ) 31 1,8 1,33 2,68 1,015 50,1 91,3 Wnh Wd Id Is A1-2 C  37,4 29,7 7,7 0,63 0,032 0,099 16019 M« ®un ®µn håi ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (1   ). E0   64(kG / cm 2 ) a1 2 Líp ®Êt 5:
  3. Líp ®Êt 5 lµ líp c¸t bôi mµu x¸m tro, chÆt võa, cã chiÒu dµy trung b×nh 8m ph©n bè trªn toµn mÆt b»ng. C¸c chØ tiªu c¬ lý nh- sau: Thµnh phÇn h¹t  Gãc nghØ HÖ sè 0,25  0,1 0,05 0,01 Kh« -ít ®Òu 0,5 0,25 0,1 0,05 h¹t 5% 60% 23% 12% 2,6 3801 23051 2,4 7 w = 1,84 (g/cm3); E0= 110 (g/cm3);  = 300 KÕt qu¶ xuyªn tÜnh ChiÒu qc Líp ®Êt  k qp= k.qc qs=qc/ dµy(m) (T/m2) 1. SÐt dÎo 1 20 33 0,5 10 0,67 2. Bïn 5 8 33 0,5 4 0,267 3. SÐt pha 14 274 40 0,45 126,3 6,85 4. C¸t bôi 642 100 0,5 321 6,42 C¸c hÖ sè k vµ  tra b¶ng 5 - 11 SGK nÒn vµ mãng cho cäc ®ãng.
  4. cÊu t¹o ®Þa chÊt
  5. Sè liÖu vÒ c«ng tr×nh Sau khi tÝnh to¸n khung ë trªn tõ b¶ng tæ hîp t¶i träng ta chän ra c¸c cÆp néi lùc nguy hiÓm t¹i ch©n c¸c cét trôc: + Víi cét trôc O : M = -15796.056kGm N = -194156.42 kG Q = -4245.562 kG + Víi cét trôc P: M= -16794.14 kGm N = -179796.76 kG Q = -4807.456 kG + Víi cét trôc Q: M = -17696.386 kGm N = -143985.58 kG Q = -5316.534 kG + Víi cét trôc S: M = -15476.226 kGm N = -146144.03 kG Q = -4428.945 kG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản