intTypePromotion=1

Tổ chức công nghệ chuẩn đoán kỹ thuật ô tô - Hiệu quả của chuẩn đoán

Chia sẻ: Hi Car Car | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
202
lượt xem
103
download

Tổ chức công nghệ chuẩn đoán kỹ thuật ô tô - Hiệu quả của chuẩn đoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Coi chuẩn đoán kỹ thuật là một phần quan trọng trong quá trình bảo dưỡng kỹ thuật , theo quan niệm này thì quá trình bảo dưỡng kỹ thuật thì phải thực hiện cưỡng bức theo định kỳ và có kế hoạch với nội dung quy định trước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức công nghệ chuẩn đoán kỹ thuật ô tô - Hiệu quả của chuẩn đoán

 1. Chöông 5 TOÅ CHÖÙC COÂNG NGHEÄ CHAÅN ÑOAÙN KYÕ THUAÄT OÂTOÂ HIEÄU QUAÛ CUÛA CHAÅN ÑOAÙN I. TOÅ CHÖÙC BAÛO DÖÔÕNG KYÕ THUAÄT KEÁT HÔÏP VÔÙI CHAÅN ÑOAÙN. 1. Moái quan heä giöõa baûo döôõng vaø chaån ñoaùn: Chaån ñoaùn kyõ thuaät chieám vai troø vaø vò trí raát quan troïng trong quaù trình söû duïngï oâtoâ. Hieän nay ñang toàn taïi hai quan nieäm: Coi chaån ñoaùn kyõ thuaät laø moät phaàn cuûa quaù trình baûo döôõng kyõ thuaät, theo quan nieäm naøy thì baûo döôõng kyõ thuaät phaûi thöïc hieän cöôõng böùc theo ñònh kyø vaø coù keá hoaïch vôùi noäi dung qui ñònh tröôùc, khi thöïc hieän caùc caáp baûo döôõng coù keát hôïp vôùi chaån ñoaùn kyõ thuaät. ÔÛ Vieät Nam tröôùc nhöõng naêm 1994-1995 vaãn theo quan nieäm naøy (theå hieän ôû cheá ñoä “Baûo döôõng vaø söûa chöõa oâtoâ” do Boä Giao thoâng Vaän taûi ban haønh). Coi baûo döôõng kyõ thuaät laø moät phaàn cuûa chaån ñoaùn kyõ thuaät. Coâng taùc chaån ñoaùn kyõ thuaät laø chính vaø cöôõng böùc theo ñònh kyø coù keá hoaïch vôùi nhöõng noäi dung qui ñònh tröôùc, coøn baûo döôõng kyõ thuaät chæ laø heä quaû cuûa chaån ñoaùn kyõ thuaät neáu thaáy caàn thieát thì baûo döôõng, söûa chöõa, neáu khoâng caàn thieát thì thoâi. ÔÛ nöôùc ta hieän nay tuøy theo tình hình trang thieát bò chaån ñoaùn kyõ thuaät cuûa caùc toång coâng ty, doanh nghieäp maø coù theå aùp duïng moät trong hai hình thöùc treân. Nhöng xu höôùng chung hieän nay laø chaån ñoaùn kyõ thuaät laø chính, cöôõng böùc theo ñònh kyø theo keá hoaïch coøn baûo döôõng kyõ thuaät laø heä quaû cuûa chaån ñoaùn. - 119 -
 2. 2. Chaån ñoaùn kyõ thuaät: Vò trí cuûa chaån ñoaùn kyõ thuaät trong quy trình coâng ngheä baûo döôõng ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû: Chu kyø chaån ñoaùn hôïp lyù. Chi phí cho aùp duïng chaån ñoaùn kyõ thuaät laø thaáp. Tính coâng ngheä cuûa chaån ñoaùn kyõ thuaät phaûi cao. Muoán xaùc ñònh chu kyø chaån ñoaùn kyõ thuaät ta phaûi tieán haønh theo hai böôùc: o Döïa vaøo chæ tieâu tính tin caäy cuûa moät soá chi tieát chính cuûa toång thaønh hoaëc cuûa xe ñeå xaùc ñònh chu kyø chaån ñoaùn kyõ thuaät cuûa toång thaønh hoaëc cuûa xe vôùi chi phí rieâng nhoû nhaát. o So saùnh chu kyø chaån ñoaùn kyõ thuaät vôùi chu kyø baûo döôõng kyõ thuaät (cheá ñoä hieän haønh qui ñònh) roài quyeát ñònh caáp chaån ñoaùn . - Neáu nguyeân coâng cuûa chaån ñoaùn coù chu kyø gaàn vôùi BD-I hoaëc lôùn hôn 1,5 laàn BD-I thì ñöôïc xeáp vaøo chaån ñoaùn I. (CÑ-I). Theo keát quaû thöïc nghieäm cuûa moät soá nöôùc, ta thaáy chaån ñoaùn kyõ thuaät heä thoáng phanh, heä thoáng laùi, loáp xe, caùc caëp tieáp ñieåm trong maù vít ñen coâ, trong heä thoáng ñieän…… seõ thuoäc CÑ-I. - Neáu nguyeân coâng chaån ñoaùn coù chu kyø gaàn vôùi BD-II hoaëc lôùn hôn seõ xeáp vaøo CÑ-II. Cuõng theo caùc keát quaû thöïc nghieäm ta thaáy chaån ñoaùn kyõ thuaät: - 120 -
 3. ñoäng cô, ly hôïp, hoäp soá, caàu sau, caàu tröôùc……… vaø moät soá yeâu caàu söûa chöõa seõ thuoäc CÑ-II. Thoâng thöôøng taïi caùc vò trí chaån ñoaùn kyõ thuaät laép ñaët caùc thieát bò chaån ñoaùn coá ñònh coøn taïi caùc vò trí baûo döôõng, söûa chöõa duøng caùc thieát bò chaån ñoaùn di ñoäng xaùch tay. Veà quy trình baûo döôõng kyõ thuaät keát hôïp vôùi chaån ñoaùn kyõ thuaät laø quan heä töông hoã giöõa caùc nguyeân coâng chaån ñoaùn kyõ thuaät vaø nguyeân coâng baûo döôõng kyõ thuaät, cho neân khi laäp quy trình phaûi xeùt ñeán caùc ñaëc ñieåm keát caáu cuûa thieát bò chaån ñoaùn kyõ thuaät. Sau ñaây, giôùi thieäu moät sô ñoà coâng ngheä chung nhaát cho baûo döôõng, söûa chöõa keát hôïp vôùi chaån ñoaùn kyõ thuaät. Hình 5.1 . Sô ñoà coâng ngheä chung cho baûo döôõng söûa chöõa keát hôïp vôùi chaån ñoaùn - 121 -
 4. Sau khi xe hoaït ñoäng veà xí nghieäp phaûi qua traïm kieåm tra, sau ñeán traïm baûo döôõng haøng ngaøy (baûo döôõng sau hình trình xe chaïy veà) ñeå laøm veä sinh beân ngoaøi, queùt doïn, lau chuøi, röûa xe……. Caùc xe khoâng caàn phaûi baûo döôõng, söûa chöõa ñöôïc ñöa ñeán khu chôø. Xe naøo caàn BD - I thì qua CÑ -I sau ñoù xuoáng gian BD - I - CÑ, xe caàn BD - II thì qua CÑ - II sau ñoù xuoáng gian BD - II - CÑ, xe caàn söûa chöõa nhoû xuoáng SCTX - CÑ (söûa chöõa thöôøng xuyeân). Taïi caùc gian baûo döôõng, söûa chöõa naøy coù caùc thieát bò chaån ñoaùn löu ñoäng xaùch tay. Xe baûo döôõng söûa chöõa xong ñöôïc ñöa xuoáng gara, cuõng coù theå sau CÑ - I, CÑ - II caùc toång thaønh khoâng thaáy coù vaán ñeà gì ta cuõng ñöa xuoáng gara, chuaån bò cho haønh trình laøm vieäc sau. II. TOÅ CHÖÙC COÂNG NGHEÄ BAÛO DÖÔÕNG KYÕ THUAÄT CUØNG VÔÙI CHAÅN ÑOAÙN KYÕ THUAÄT ÔÛ CAÙC XÍ NGHIEÄP VAÄN TAÛI. Coù raát nhieàu phöông aùn baûo döôõng söûa chöõa cuøng vôùi chaån ñoaùn kyõ thuaät, caùc phöông aùn naøy phuï thuoäc vaøo coâng suaát cuûa xí nghieäp, chöông trình saûn xuaát, trang thieát bò chaån ñoaùn vaø maët baèng saûn xuaát. Ta coù theå tham khaûo moät soá phöông aùn toå chöùc saûn xuaát do moät soá vieän nghieân cöùu veà chaån ñoaùn kyõ thuaät, nghieân cöùu veà söû duïng oâtoâ cuûa Nga ñeà xuaát . 1. Xí nghieäp coù coâng suaát nhoû coù khoaûng 50 – 100 xe: Daây chuyeàn ñöôïc theå hieän treân hình sau. - 122 -
 5. Hình 5.2 . Toå chöùc baûo döôõng, söûa chöõa vaø chaån ñoaùn kyõ thuaät ÔÛ xí nghieäp coâng suaát nhoû: Caùc thieát bò duøng trong chaån ñoaùn thöôøng laø caùc chi tieát xaùch tay nhö: maùy hieän soùng Tektronic 550A, thieát bò phaân tích khí xaû ñoäng cô Diezel: OPAX2000 – II, ñoäng cô xaêng Multigas M488, thieát bò kieåm tra goùc ñaùnh löûa, goùc phun nhieân lieäu Stroboflast, Centrefa… 2 . Xí nghieäp coù coâng suaát trung bình coù khoaûng 100 – 400 xe: - 123 -
 6. Hình 5.3 . Toå chöùc baûo döôõng, söûa chöõa vaø chaån ñoaùn kyõ thuaät ôû xí nghieäp coù coâng suaát trung bình BD - I thöïc hieän treân tuyeán daây chuyeàn, BD - II treân caùc vò trí vaïn naêng. Treân CÑ - I, BD - I boá trí caùc thieát bò chaån ñoaùn nhö: baêng thöû phanh (VLT, Dambra), baêng kieåm tra heä thoáng treo (VLT, Dambra). Treân CÑ - II boá trí baêng kieåm tra chaát löôïng keùo, chaån ñoaùn toång hôïp tình traïng kyõ thuaät cuûa ñoäng cô: T660 hoaëc thieát bò chaån ñoaùn chuyeân saâu. Caùc xe vaøo CÑ - I, BD - I neáu coù nhu caàu söûa chöõa seõ sang SCTX roài ñeán gara baûo quaûn, neáu caàn xaùc ñònh loaïi chaát löôïng söûa chöõa thì quay laïi CÑ -I. - 124 -
 7. Caùc xe vaøo CÑ - II ñeå BD - II, sau khi BD - II coù theå quay laïi CÑ - I ñeå kieåm tra theo tieâu chuaån an toaøn giao thoâng. Taïi caùc vò trí chuyeân duøng coù laép ñaët caùc thieát bò chaån ñoaùn cho pheùp caùc coâng vieäc baûo döôõng, söûa chöõa coù chaát löôïng cao, giaù thaønh haï. Ngoaøi ra ôû caùc xí nghieäp lôùn (haøng ngaøn xe) ngöôøi ta boá trí BD - I, BD - II treân caùc tuyeán daây chuyeàn laøm vieäc hai ca ñeå taän duïng naêng löïc cuûa thieát bò (sô ñoà coâng ngheä cô baûn khoâng thay ñoåi nhieàu so vôùi loaïi xí nghieäp coù coâng suaát trung bình). 3 . Toå chöùc chaån ñoaùn nhanh: Do soá löôïng oâtoâ löu thoâng treân ñöôøng ngaøy caøng nhieàu, ñeå kòp phaùt hieän caùc hö hoûng nhaèm giaûm bôùt tai naïn giao thoâng ngöôøi ta toå chöùc caùc traïm chaån ñoaùn nhanh (caùc traïm naøy coøn phuïc vuï cho caùc xe tö nhaân nöõa). Chaån ñoaùn nhanh thöôøng laø CÑ - I duøng trong caùc xí nghieäp vaän taûi xe khaùch, taéc xi, vaän taûi, caùc traïm doïc ñöôøng, traïm khaùm xe cuûa ñaêng kieåm… Hình sau giôùi thieäu tuyeán chaån ñoaùn nhanh cuûa Nga ñeå tham khaûo. - 125 -
 8. Hình 3.4 . Tuyeán chaån ñoaùn nhanh ba vò trí 1: kích naâng; 2: baêng kieåm tra goùc ñaët baùnh xe daãn höôùng; 3: baêng kieåm tra phanh; 4: baøn; 5: tuû Vò trí 1: Kieåm tra tình traïng kyõ thuaät cuûa baùnh xe, aùp suaát hôi loáp, heä thoáng laùi, khôùp chuyeån höôùng, cöôøng ñoä aùnh saùng pha, coát, ñoä chuïm cuûa ñeøn pha, caùc loaïi ñeøn tín hieäu, coøi, gaït nöôùc möa, khoaù cöûa….… Vò trí 2: Kieåm tra goùc ñaët cuûa baùnh xe daãn höôùng, ñoä kín cuûa caùc oáng daãn, kieåm tra caùc ñaêng, ñoä leäch cuûa caàu sau….… Vò trí 3: Kieåm tra hieäu quaû phanh, haønh trình töï do cuûa phanh, kieåm tra phanh tay……. Khi chaån ñoaùn, xe ñöôïc di chuyeån nhôø baêng chuyeån, taát caû caùc thoâng soá chaån ñoaùn ñöôïc keát noái vôùi maùy tính trung taâm, caùc keát quaû chaån ñoaùn ñöôïc so saùnh vôùi caùc thoâng soá tieâu chuaån. Neáu xe kieåm tra maø khoâng ñaït caùc tieâu chuaån kyõ thuaät thì ñöôïc ñöa sang khu baûo döôõng, söûa chöõa rieâng 4. Toå chöùc chaån ñoaùn ôû caùc traïm baûo döôõng, baûo haønh: - 126 -
 9. Hieän nay coù nhieàu haõng cheá taïo xe hôi noåi tieáng nhö TOYOTA, FORD, MEKONG, MERCEDES BENZ, DAEWOO, SUZUKI, HYUNDAI… lieân doanh laép raùp vaø tieâu thuï oâtoâ taïi Vieät Nam. Soá löôïng xe ngaøy caøng nhieàu cho neân dòch vuï sau baùn haøng (baûo döôõng, baûo haønh) laø voâ cuøng quan troïng vaø caàn thieát. Taïi caùc traïm naøy ngoaøi nhieäm vuï chaån ñoaùn kyõ thuaät baûo döôõng baûo haønh xe cuûa haõng coøn nhaän laøm cho caùc loaïi xe khaùc. Thieát bò cuûa caùc traïm naøy ñaày ñuû caû thieát bò chaån ñoaùn chung vaø chaån ñoaùn chuyeân saâu, thoâng thöôøng coù caùc loaïi thieát bò sau: - Baêng kieåm tra chaát löôïng phanh. - Baêng kieåm tra goùc ñaët baùnh xe daãn höôùng. - Baêng kieåm tra chaát löôïng keùo. - Thieát bò chaån ñoaùn toång hôïp tình traïng kyõ thuaät cuûa ñoäng cô. - Thieát bò phaân tích noàng ñoä khí xaû, kieåm tra loït hôi xuoáng caùc te, kieåm tra caùc loaïi bôm nhieân lieäu, caùc loaïi ñoàng hoà ño… thieát bò kieåm tra heä thoáng ñieän (maùy hieän soùng). - Thieát bò kieåm tra heä thoáng laùi, heä thoáng truyeàn löïc…………. Hình sau giôùi thieäu moät phöông aùn boá trí maët baèng khu chaån ñoaùn cuûa traïm baûo döôõng: Hình 5.5. Maët baèng khu chaån ñoaùn cuûa traïm baûo döôõng - 127 -
 10. Vò trí 1: Ñaët caùc kích naâng, maùy neùn khí, thieát bò kieåm tra ñeøn pha, kieåm tra heä thoáng laùi, choát chuyeån höôùng, giaù ñeå duïng cuï ñoà ngheà, baøn tuû,… Vò trí 2: Ñaët baêng thöû phanh, thieát bò tra daàu phanh, kieåm tra heä thoáng truyeàn löïc, caùc giaù ñeå duïng cuï, baøn tuû… Vò trí 3: Ñaët baêng kieåm tra goùc ñaët baùnh xe daãn höôùng, thieát bò kieåm tra caùc loaïi ñoàng hoà ño (aùp suaát, nhieät ñoä, ñoàng hoà ñieän…). Vò trí 4: Ñaët baêng kieåm tra chaát löôïng keùo Vò trí 1-2 duøng cho CÑ-I coù theå sau CÑ-II xe ra khoûi khu chaån ñoaùn coøn nhöõng xe caàn CÑ-II (chuyeân saâu) seõ qua 3-4. Sau chaån ñoaùn caùc xe ñöôïc ñöa ñeán caùc vò trí baûo döôõng baûo haønh. III. HIEÄU QUAÛ CUÛA CHAÅN ÑOAÙN KYÕ THUAÄT: 1 . Phöông phaùp phaân tích vaø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa chaån ñoaùn: Muoán phaân tích vaø ñaùnh giaù ñöôïc hieäu quaû cuûa chaån ñoaùn kyõ thuaät khi coi baûo döôõng laø moät phaàn cuûa chaån ñoaùn vôùi khi coi chaån ñoaùn laø moät phaàn cuûa baûo döôõng ta phaûi theo doõi, ñoái chöùng caùc soá lieäu, caùc chi phí……… cuûa caùc xe khi aùp duïng phöông phaùp treân. a. Löu tröõ thoâng tin trong chaån ñoaùn kyõ thuaät: - 128 -
 11. Vieäc löu tröõ ñaày ñuû caùc thoâng tin veà tình traïng cuûa xe sau moãi laàn chaån ñoaùn laø quan troïng vaø voâ cuøng caàn thieát, noù giuùp cho ngöôøi quaûn lyù theo doõi ñöôïc söï bieán ñoåi tình traïng kyõ thuaät cuûa caùc toång thaønh, oâtoâ sau moät thôøi gian söû duïng. Cho pheùp ngöôøi quaûn lyù choïn loïc, phaân tích tình traïng kyõ thuaät cuûa töøng toång thaønh, ñaùnh giaù tình traïng kyõ thuaät vaø hieäu quaû söû duïng xe. Sô ñoà löu tröõ vaø söû duïng thoâng tin toång quaùt hình sau: Hình 3.6 . Sô ñoà thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin - 129 -
 12. Vieäc löu tröõ caùc thoâng tin veà ñaëc tính kyõ thuaät cuûa cuïm, toång thaønh (caøng cuï theå, caøng chính xaùc caøng toát) cuûa moãi laàn chaån ñoaùn, keát hôïp vôùi caùc soá lieäu tieâu chuaån seõ giuùp chuùng ta xaùc ñònh ñöôïc cheá ñoä vaø tieâu chuaån chaån ñoaùn hôïp lyù nhaát ñeå baûo ñaûm caùc tieâu chuaån veà kyõ thuaät vaø kinh teá. Phieáu coâng ngheä chaån ñoaùn phaûi ñaûm baûo ñaày ñuû caùc noäi dung vaø caùc thoâng tin veà chaån ñoaùn ñoàng thôøi tieän lôïi cho vieäc ghi cheùp vaø theo doõi. Caùc phieáu CÑ-I vaø CÑ-II coù theå tham khaûo ôû caùc baûng sau. PHIEÁU CHAÅN ÑOAÙN CÑ-I Phieáu soá:…………………………… Ngaøy……………..thaùng…………………..naêm……………………. Loaïi xe:…………………………….. Maùc xe:……………………………. Quaõng ñöôøng laên baùnh: …………………………………km Loáp xe Hieäu quaû phanh Baùnh xe Hoa loáp Aùp suaát Caàu Baùnh Löïc phanh Thôøi gian moøn xe (kG) phanh (mm) (sec) Cuõ Ñaõ Cuõ Ñieàu Cuõ Ñieàu bôm chænh chænh Tröôùc Traùi OÂtoâ Traùi Phaûi Phaûi Sau Traùi ║ Traùi Phaûi Phaûi Khe hôû tay laùi (≤1500) Mooùc Traùi Khe hôû khôùp chuyeån Phaûi höôùng Haønh trình Baøn ñaïp ║ Traùi töï do ly hôïp Baøn ñaïp Phaûi - 130 -
 13. phanh Löïc beân (4-10kG) Ñoä cong caàu (≤30mm) Daãn ñoäng phanh hôû Chieáu saùng tín hieäu Daây ñai Goùc ñoùng tieáp ñieåm Cuoän ñaùnh löûa, tuï Bougie Löôïng CO (≤2%) Ñeøn pha Accu Ñoäi tröôûng Caùn boä KT (Kyù teân ) (Kyù teân) PHIEÁU CHAÅN ÑOAÙN CÑ-II Phieáu soá:…………………………… Ngaøy……………..thaùng…………………..naêm……………………. Loaïi xe:…………………………….. Maùc xe:……………………………. Quaõng ñöôøng laên baùnh: …………………………………km Caùc khe hôû Thieát bò ñieän Khôùp Doïc truïc Traùi ………. Ñieän aùp accu chuyeån (1,5mm) Phaûi ………. Tæ troïng dung dòch höôùng Höôùng kính Traùi ………. Cuoän ñaùnh löûa, tuï ñieän Phaûi ………. Goùc ñaùnh löûa sôùm Khe hôû trong heä thoáng Boä ñieàu chænh chaân khoâng laùi Ñoä ñaûo truïc cardan Boä ñieàu chænh ñieän - 131 -
 14. Khe hôû 1 2 3 4 5 6 Löôïng CO toång coäng cuûa hoäp soá Khe hôû toång coäng cuûa Coâng suaát ñoäng cô truïc cardan Khe hôû toång coäng cuûa Hieäu suaát truyeàn löïc truyeàn löïc chính Daây ñai Maùy phaùt ñieän Traïng thaùi loáp Hieäu quaû phanh Baùnh xe Ñoä moøn loáp Aùp suaát Baùnh xe Löïc phanh Thôøi gian (mm) phanh Cuõ Môùi Cuõ Môùi Cuõ Môùi Tröôùc Traùi…………… OÂtoâ 1 Traùi Phaûi………….. Phaûi Sau Traùi…………… 2 Traùi Phaûi………….. Phaûi Ñoä rô vaønh tay laùi Rô 1 Traùi Khe hôû khôùp chuyeån mooùc Phaûi höôùng Haønh trình Baøn ñaïp ly 2 Traùi töï do hôïp Baøn ñaïp Phaûi phanh Löïc beân Phanh tay Caàu bò cong Ñeøn vaø coøi xe Ñoäi tröôûng Caùn boä KT (Kyù teân ) (Kyù teân) - 132 -
 15. Khi coù soá lieäu cuûa moãi laàn chaån ñoaùn ta seõ laäp baûng thoáng keâ vaø thoâng tin theo thöù töï cuûa caùc laàn chaån ñoaùn kyõ thuaät (caùc thoâng tin tích luyõ) theo baûng döôùi ñaây: b. Baûng thoáng keâ traïng thaùi kyõ thuaät: 1- Loaïi oâtoâ:………………………………………………. 2- Bieån ñaêng kyù:……………………………………. 3- Laùi xe:…………………………………………………. Ngaøy Quaõng Thoâng soá chaån ñoaùn chaån ñöôøng Tieâu Loït hôi Truïc Heä Söûa Ghi ñoaùn laên baùnh Coâng hao xuoáng khuyûu truyeàn chöõa chuù km suaát nhieân caùc te baïc ñoäng lieäu Vieäc thu thaäp caùc thoâng tin vaø phaân tích chuùng laø cô sôû ñeå hoaøn thieän caùc cheá ñoä ñònh möùc chaån ñoaùn, hoaøn thieän qui trình coâng ngheä baûo döôõng, söûa chöõa, hoaøn thieän coâng taùc toå chöùc, quaûn lyù kyõ thuaät. 2. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû chaån ñoaùn: - 133 -
 16. Vieäc öùng duïng chaån ñoaùn kyõ thuaät trong quaù trình söû duïng xe ñaõ giuùp chuùng ta phaùt hieän kòp thôøi söï bieán xaáu tình traïng kyõ thuaät xe ñeå ñieàu chænh, söûa chöõa. Vì vaäy seõ giaûm ñöôïc chi phí cho söûa chöõa, giaûm tieâu hao nhieân lieäu, giaûm tai naïn giao thoâng, keùo daøi ñöôïc tuoåi thoï cuûa caùc chi tieát. Khi aùp duïng chaån ñoaùn kyõ thuaät trong quaù trình baûo döôõng vaø söûa chöõa oâtoâ ñoøi hoûi phaûi coù chi phí cho vieäc mua saém thieát bò chaån ñoaùn, chi phí cho caùc thieát bò phuï, cho naêng löôïng (ñieän, khí neùn, nhieân lieäu,…) caùc chi phí cho ngöôøi vaän haønh, baûo döôõng söûa chöõa thieát bò… Vì vaäy ta phaûi tính toaùn xem hieäu quaû kinh teá vaø kyõ thuaät khi aùp duïng chaån ñoaùn ñeán möùc naøo. Hieäu quaû chaån ñoaùn bieåu hieän baèng nhieàu chæ tieâu: Caùc chæ tieâu giaù trò nhö: voán ñaàu tö, giaù thaønh, naêng suaát lao ñoäng, lôïi nhuaän thu ñöôïc…….. Caùc chæ tieâu töï coù: chi phí nhieân lieäu saêm loáp, phuï tuøng döï tröõ chi phí cho lao ñoäng, söûa chöõa……. Ngoaøi ra coøn ñaùnh giaù baèng nhöõng chæ tieâu khaùc: Soá löôïng xe hö hoûng khi ñang chaïy treân ñöôøng do caùc nguyeân nhaân kyõ thuaät. Chaát löôïng cuûa baûo döôõng, söûa chöõa. Möùc ñoä cô giôùi hoaù, töï ñoäng hoaù trong chaån ñoaùn, ñieàu kieän laøm vieäc…… Döïa vaøo phaân tích vaø tính toaùn qua caùc thoâng tin treân ta coù theå ñaùnh giaù ñöôïc nhieàu maët, töông ñoái toaøn dieän hieäu quaû kinh teá cuûa vieäc aùp duïng quaù trình chaån ñoaùn trong baûo döôõng vaø söûa chöõa oâtoâ. 3. Hieäu quaû cuûa chaån ñoaùn oâtoâ: - 134 -
 17. Vieäc xaùc ñònh hieäu quaû chaån ñoaùn raát caàn thieát noù cho pheùp chuùng ta coù neân phaùt trieån vaø aùp duïng phöông aùn laáy chaån ñoaùn laø chính, cöôõng böùc coù keá hoaïch vaø baûo döôõng laø quaù trình keøm theo hay khoâng. Vì vaäy ta döïa vaøo moät soá chæ tieâu chính ñeå ñaùnh giaù. + Voán ñaàu tö tính cho moät xe K (ñoàng/xe) A+ B K= (ñoàng/xe) X - A: chi phí cho mua saém vaø laép ñaët caùc thieát bò chaån ñoaùn (ñoàng) - B: chi phí cho xaây döïng nhaø xöôûng (ñoàng) - X: soá löôïng xe vaøo xöôûng chaån ñoaùn (xe) + Chi phí khai thaùc rieâng cho chaån ñoaùn C (ñoàng/1000km) D ⋅ 1000 C = (ñoàng/1000 km) L - D: toång chi phí trong naêm cho chaån ñoaùn bao goàm: löông thôï vaø laùi xe, chi phí cho ñieän naêng, nhieân lieäu, daàu môõ, khí neùn, veä sinh coâng nghieäp, baûo döôõng söûa chöõa thieát bò (ñoàng). - L: quaõng ñöôøng xe laên baùnh trong naêm (km) + Soá tieàn lôøi caû naêm do chaån ñoaùn kyõ thuaät E (ñoàng) L E = (y1-y2) (ñoàng) 1000 - 135 -
 18. - y1: chi phí cho baûo döôõng, söûa chöõa tröôùc khi (khoâng) aùp duïng chaån ñoaùn (ñoàng/1000km). - y2: chi phí cho baûo döôõng, söûa chöõa sau khi (coù) aùp duïng chaån ñoaùn (ñoàng/1000km). + Toång tieàn lôøi öôùc tính do aùp duïng chaån ñoaùn I (ñoàng) I=E+N+M+S–D (ñoàng) - N: lôøi caû naêm do tieát kieäm nhieân lieäu (ñoàng) - M: lôøi do tieát kieäm daàu môõ (ñoàng) - S : lôøi do tieát kieäm saêm loáp (ñoàng) + Thôøi gian thu hoài voán T (naêm) A+ B T = I Ñeå tính moät caùch töông ñoái vaø saùt thöïc teá ta choïn hai nhoùm xe ñoái chöùng cuøng ñieàu kieän khai thaùc, cuøng trình ñoä ngöôøi laùi… moät nhoùm xe laáy chaån ñoaùn kyõ thuaät laøm chính vaø baûo döôõng söûa chöõa laø quaù trình keøm theo so saùnh vôùi moät nhoùm xe laáy baûo döôõng kyõ thuaät laøm chính, chaån ñoaùn laø quaù trình keøm theo ñeå so saùnh vaø tính hieäu quaû kinh teá. - 136 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản