intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1.821
lượt xem
126
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông

  1. MÉu TK/XC Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ¶nh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc míi chôp, mÆt nh×n th¼ng, ®Çu tê khai ®Ó trÇn, (Dïng cho c«ng d©n ViÖt Nam ®Ò nghÞ cÊp, ph«ng nÒn söa ®æi hé chiÕu phæ th«ng ë trong níc) 1. Hä vµ tªn (ch÷ in hoa)................................................................................................................... 2. Nam N÷ 3. Sinh ngµy.............th¸ng............n¨m............... N¬i sinh (tØnh, TP)............................................................................ 4. GiÊy CMND sè Ngµy cÊp......../......../.......... N¬i cÊp (tØnh, TP)................................. 5. D©n téc...............................6. T«n gi¸o. ...................................7. Sè ®iÖn tho¹i...................................................... 8. §Þa chØ th êng tró (ghi theo sæ hé khÈu ). ................................................................................................................ .................................................................................................................................................................... .................. 9. §Þa chØ t¹m tró (nÕu cã)............................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................... ................... 10. NghÒ nghiÖp ........................................11. Tªn vµ ®Þa chØ c¬ quan (nÕu cã)........................................................... .................................................................................................................................................................... .................. 12. Cha: hä vµ tªn ............................................................................................sinh ngµy .........../............/...................
  2. MÑ: hä vµ tªn .............................................................................................sinh ngµy.........../............/.................... Vî /chång: hä vµ tªn..................................................................................sinh ngµy.........../............/.................... 13. Hé chiÕu PT ®îc cÊp lÇn gÇn nhÊt (nÕu cã) sè.........................................cÊp ¶nh ngµy............/............/.................... míi chôp, 14. Néi dung ®Ò nghÞ (2) ................................................................................................ mÆt nh×n th¼ng, 15. Con díi 14 tuæi ®Ò nghÞ cÊp chung hé chiÕu (nÕu cã): ®Çu ®Ó trÇn, ph«ng nÒn Hä vµ tªn (ch÷ in hoa).. ...................................................................Nam N÷ tr¾ng Sinh ngµy.......th¸ng.......n¨m............ N¬i sinh (tØnh, TP)...................................... T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vÒ lêi khai trªn. X¸c nhËn cña Tr ëng C«ng an x·/ph êng/ thÞ trÊn hoÆc Lµm t¹i...........................ngµy...... th¸ng..... n¨m ........ cña Thñ tr ëng c¬ quan, tæ chøc ®îc ñy th¸c (3) Ngêi ®Ò nghÞ (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô, ®ãng dÊu ) (Ký, ghi râ hä tªn ) PhÇn dµnh cho C¬ quan qu¶n Lý xuÊt nhËp c¶nh .................................................................................................................................................................... .................. .................................................................................................................................................................... .................. .................................................................................................................................................................... ...................
  3. ___________________________________________________________________________
  4. Chó thÝch: (1) Nép 04 ¶nh, mçi tê khai d¸n 1 ¶nh vµo khung, 2 ¶nh ®Ó rêi. (2) Ghi cô thÓ: §Ò nghÞ cÊp hé chiÕu lÇn ®Çu; cÊp l¹i hé chiÕu (do mÊt / hÕt h¹n / t¸ch cÊp riªng hé chiÕu cho con); cÊp ®æi hé chiÕu; thay ®æi hä vµ tªn, ngµy th¸ng n¨m sinh, sè giÊy CMND trong hé chiÕu; bæ sung con díi 14 tuæi vµo hé chiÕu cña cha/ mÑ; söa ®æi n¬i sinh trong hé chiÕu; ®Ò nghÞ kh¸c nÕu cã (ghi râ lý do). (3) Tr ëng C«ng an x·, phêng, thÞ trÊn n¬i th êng tró hoÆc t¹m tró x¸c nhËn ®èi víi c¸c tr êng hîp göi hå s¬ qua ®êng Bu ®iÖn vµ tr êng hîp lµ trÎ em díi 14 tuæi. Tr êng hîp ñy th¸c cho c¬ quan, tæ chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n nép hå s¬ th× Thñ tr ëng c¬ quan, tæ chøc ®ã x¸c nhËn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2