Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
196
lượt xem
79
download

Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

  1. BM-HAPI-11-01 ____________________________________________________________________ CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRỰC TIÊP CHỦ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TÊN CHỦ ĐẦU TƯ ____________________________ ________ Số :........../TTr-...... Hà Nội, ngày tháng năm........ TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (Tên dự án) Kính gửi : − Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội − Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội; Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội; Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Căn cứ Quyết định số: /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày tháng năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư (Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư); Căn cứ Quyết định số: /QĐ-…(tên cơ quan giao KH vốn) ngày tháng năm 200…của… về việc phê duyệt kế hoạch vốn cho dự án ….(tên dự án); Căn cứ Quyết định số: /QĐ-… (tên cơ quan phê duyệt) ngày ….tháng … năm 200…về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán dự án (tên dự án) hoặc phê duyệt dự toán; Các căn cứ khác ( nếu có) …………….., (Tên chủ đầu tư) trình …………..UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án theo các nội dung sau: Tên dự án:………………………………………………………………….. Chủ đầ u t ư: ………………………………………………………………… Quy mô đầu tư:……………………………………………………………. Tổng m ức đ ầu t ư: ………………………………………………………….. Nguồn vốn:………………………..………………………………………. 1/3
  2. BM-HAPI-11-01 ____________________________________________________________________ Thời gian thực hiện: ……………………………………………………….. 1. Phần công việc đã thực hiện: ( Bao gồm các công việc liên quan tới chuẩn bị dự án với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện ) TT Công việc Đơn vị Căn cứ pháp Giá trị Loại hợp thực hiện lý để thực đồng hiện 2. Phần công việc không đấu thầu: (Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định từ điều 18 đến điều 24 của Luật Đấu thầu và điều 97 của Luật Xây dựng) TT Công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 3. Phần kế hoạch đấu thầu: (Bao gồm những công việc hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định từ điều 18 đến điều 24 của Luật Đấu thầu và điều 97 của Luật Xây dựng, kể cả các công việc như rà phá bom mìn, xây dựng khu tái định cư, bảo hiểm công trình, đào tạo…..) - Cơ sở của việc chia dự án thành các gói thầu trên cơ sở tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án và có quy mô gói thầu hợp lý. Nêu rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Nội dung của từng gói thầu bao gồm: a. Tên gói thầu: b. Giá gói thầu: c. Nguồn vốn: d. Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu: e. Thời gian lựa chọn nhà thầu: f. Hình thức hợp đồng: g. Thời gian thực hiện hợp đồng: Với những nội dung nêu trên,……….(tên chủ đầu tư) kính đề nghị UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xem xét phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án./. Nơi nhân: CHỦ ĐẦU TƯ - Như trên; (Thủ trưởng ký tên, đóng dấu) - Lưu. 2/3
  3. BM-HAPI-11-01 ____________________________________________________________________ 3/3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản