Tóan 2 - Bài 67, 68

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
6
download

Tóan 2 - Bài 67, 68

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I . Mục tiêu : giúp hs biết thực hiện các phép có nhớ trong đó số bị trừ có 2 chữ số , số trừ có 2 chữ số Biết thực hiện các phép tính liên tiếp ( tính giá trị biểu thức số và giải toán có lời văn ) II . Đồ dùng dạy học : bảng gài số , phiếu bài tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 67, 68

  1. Ti t 67 : 65 – 38 ; 46 – 17 ; 57 – 28 ; 78 – 29 I . M c tiêu : giúp hs bi t th c hi n các phép có nh trong ó s b tr có 2 ch s , s tr có 2 ch s Bi t th c hi n các phép tính liên ti p ( tính giá tr bi u th c s và gi i toán có l i văn ) II . dùng d y h c : b ng gài s , phi u bài t p III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát 2 . Ki m tra bài cũ : 37 – 8 ; 55 – 8 ; 68 – 9 C l p th c hi n t tính và nêu cách tính Yêu c u hs nêu cách tính 2 hs nêu l i cách tính Gv nh n xét chung ph n ki m tra 3 . Bài m i : Ho t ng 1 : yêu c u hs th c hi dn các phép tr lên b ng gài 65 -- 38 27 5 không tr ư c 8 l y 15 – 8 = 7 vi t 7 nh 1 , 3 C l p làm b ng con
  2. thêm 1 b ng 4 , 6 – 4 = 2 , vi t 2 tương t th c hi n phép tính 55 – 8 ; 68 - 9 1 hs c yêu c u Ho t ng 2 : th c hành 3 t th c hi n m i t 1 dãy tính làm vào phi u Bài 1 sgk / 67 : tính i di n m i t lên ch a bài T 1 85 55 95 75 45 -- -- -- -- -- 27 18 46 39 37 58 37 49 36 08 T 2 96 86 66 76 56 -- -- -- -- -- 48 27 19 28 39 48 69 47 48 17 T 3 98 88 48 87 77 Hs i di n m i i 4 em ti p s c -- -- -- --- -- gi i toán 19 39 29 35 48 Hs nh n xét 79 49 19 52 27 Bài 2 sgk / 67 : i n s ( thi ua gi i toán )
  3. Gv nh n xét tuyên dương Hs c bài, phân tích Bài 3 : Làm vào phi u , 2 hs c l i gi i Bài gi i : S tu i c a m năm nay là 65 – 27 = 38 ( tu i ) áp s : 38 tu i 4 . C ng c d n dò : ôn l i b ng tr ãh c tuyên dương , khen ng i hs
  4. Ti t 68 : LUY N T P I . M c tiêu : giúp hs c ng c 15 , 16 , 17 , 18 tr i m t s v kĩ thu t th c hi n phép tr có nh C ng c v gi i toán và th c hành x p hình II . dùng d y h c : 4 hình tam giác như hình v trong sgk / 68 III . Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : hát 2 . Ki m tra bài cũ : 2 hs lên b ng 86 47 − − 69 38 C l p làm b ng con 17 09 Hs nêu cách tính Nh n xét chung 3 . Bài m i : Ho t ng 1 : gi i thi u bài Các em ti p t c th c hi n phép tr có nh và c ng c v gi i toán qua bài luy n t p Ho t ng 2 : th c hành Bài 1 sgk / 68 :tính nh m
  5. 15 – 6 = 9 14 – 8 = 6 16 – 7 = 9 15 – 7 = 8 Hs n i ti p c k t qu 17 – 8 = 9 16 – 9 = 7 18 – 9 = 9 13 – 6 = 7 15 – 8 = 7 15 – 9 = 6 14 – 6 = 8 16 – 8 = 7 17 – 9 = 7 14 – 5 = 9 13 – 7 = 6 13 - 9 = 4 Bài 2 sgk / 68 : tính nh m 2 hs nêu k t qu , hs nh n xét 15 – 5 – 1 = 9 16 – 6 – 3 = 7 17 – 7 – 2 = 8 15 – 6 = 9 16 – 9 = 7 17 – 9 = 8 Gv h i vì sao 15 – 5 – 1 cũng b ng 15 – 6 ? ( vì hs nêu cùng b ng 9 ) Bài 3 sgk / 68 : t tính r i tính 35 – 7 72 – 36 81 – 9 50 – 17 C l p làm vào v 1 hs lên b ng gi i 35 72 81 50 - - - - 7 36 9 17 Bài 4 sgk / 68 : gi i toán
  6. Bài toán cho bi t gì ? bài toán h i gì ? ây là d ng phân tích toán nào ã h c ? yêu c u t tóm t t bài toán và trình 1 hs lên b ng gi i , l p làm vào v bày bài gi i Bài gi i : S lít s a bò ch v t ư c là : 50 – 18 = 32 ( l) áp s : 32 l Bài 5 / 68 : x p 4 hình tam giác thành hình cánh Th o lu n nhóm 6 thi ua ai nhanh qu t ( xem hình v sgk ) nh t Yêu c u gv phát cho m i nhóm 4 hình vuông , hs th o lu n nhóm 6 dán vào gi y A4 , thi ua nhóm nào nhanh nh t Hs tr l i 4 . C ng c d n dò : ti t luy n t p hôm nay em luy n t p nh ng n i dung nào ? V nhà ôn l i b ng tr 5 . Nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản