intTypePromotion=3

Toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa - Mai Văn Hai

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
29
lượt xem
2
download

Toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa - Mai Văn Hai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa" dưới đây, nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn vấn đề toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa, sự tác động của toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa - Mai Văn Hai

  1. 16 Xã hội học, số 2(110), 2010 TOµN CÇU HO¸ Vµ §A D¹NG V¡N HO¸ Mai V¨n Hai* Toµn cÇu ho¸ hiÖn ®ang lµ vÊn ®Ò thêi sù ®èi víi mäi quèc gia, d©n téc. §Ó dÔ h×nh dung vÒ tiÕn tr×nh nµy, xin trÝch dÉn ra ®©y hai nhËn xÐt: mét cña Franscoi Houtart, nhµ x· héi häc ng­êi BØ, nãi vÒ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ, vµ mét n÷a cña Edgar Morin, nhµ triÕt häc ng­êi Ph¸p, nãi vÒ toµn cÇu ho¸ v¨n ho¸. - Toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ: Dông cô chi tiÕt dµnh cho m«n hockey trªn b¨ng nghÜ ra ë Thuþ §iÓn, ®­îc cÊp vèn ë Canada, ®­îc l¾p r¸p ë Cleveland (Hoa Kú) vµ §an M¹ch, råi ®­îc ph©n phèi ë B¾c Mü vµ ch©u ¢u. Nã ®­îc cÊu t¹o tõ nh÷ng hîp kim mµ cÊu tróc ph©n tö lµ thµnh qu¶ cña nh÷ng nghiªn cøu ®­îc thùc hiÖn ë bang Delaware (Hoa Kú) vµ ®­îc trao b»ng s¸ng chÕ ë ®ã, nh­ng chóng l¹i ®­îc s¶n xuÊt ë NhËt B¶n. ChiÕn dÞch qu¶ng c¸o ®­îc thai nghÐn ý t­ëng t¹i Anh, phim ®­îc quay t¹i Canada, lång tiÕng ë Anh vµ dµn dùng ë New Jersey (Hoa Kú). VËy, c¸i nµo trong nh÷ng thø trªn lµ s¶n phÈm cña Hoa Kú? S¶n phÈm nµo kh«ng ph¶i? Ph¶i quyÕt ®Þnh nh­ thÕ nµo ®©y? - Toµn cÇu ho¸ vÒ v¨n ho¸: Mçi c¸ nh©n giê ®©y còng thu nhËn hay ®ång ho¸ vËt chÊt vµ th«ng tin tõ kh¾p n¬i trªn thÕ giíi. VÝ nh­ tr­êng hîp mét ng­êi ®µn «ng ch©u ¢u ch¼ng h¹n, anh ta mçi s¸ng võa ngñ dËy ®· më m¸y thu thanh NhËt B¶n nghe tin tøc c¸c biÕn cè x¶y ra kh¾p thÕ giíi: Thêi sù vÒ nói löa phun dung nham, ®éng ®Êt, ®¶o chÝnh, héi nghÞ quèc tÕ, ®­îc chuyÓn ®Õn c¨n phßng gi÷a lóc anh ta nhÊm nh¸p tõng híp trµ tõ Sri Lanka, Ên §é hay Trung Hoa, còng cã thÓ anh ta uèng cµ phª m«ka tõ Ethiopia hay cµ phª Aribica tõ Mü Latinh. Anh ta cã thÓ ë nhµ còng th­ëng thøc ®­îc nh¹c giao h­ëng §øc do ng­êi TriÒu Tiªn chØ huy, hoÆc xem biÓu diÔn vë "La BohÌme" trªn truyÒn h×nh víi ca sÜ da ®en Barbara Hendrick ®ãng vai Mimi vµ diÔn viªn Placido Domingdo ng­êi T©y Ban Nha ®ãng vai Rudolph. Qu¶ lµ, do c¸c qu¸ tr×nh liªn kÕt, toµn cÇu ho¸ ®ang lµm h×nh thµnh mét thÞ tr­êng thÕ giíi thèng nhÊt, mét sù l­u th«ng kh«ng g× c­ìng næi cña tù do hµng ho¸, cña t­ b¶n, cña phæ biÕn th«ng tin vµ qua ®ã g¾n liÒn c¸c nÒn v¨n ho¸ l¹i víi nhau. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp nh­ thÕ, c¸c quèc gia, d©n téc lín - n¬i cã nÒn kinh tÕ hïng m¹nh, ®ang t¹o ra nh÷ng t¸c ®éng vµ g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá c¶ vÒ kinh tÕ vµ v¨n ho¸ ®èi víi c¸c quèc gia, d©n téc cã nÒn kinh tÕ yÕu kÐm h¬n. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, cã nhµ nghiªn cøu ®· ®­a ra gi¶ thuyÕt r»ng kÕt qu¶ cña toµn cÇu ho¸ cã thÓ lµm xãi mßn c¸c truyÒn thèng v¨n ho¸ vµ n¶y sinh mét nÒn v¨n ho¸ toµn cÇu, mµ nh÷ng biÓu hiÖn ®Çu tiªn cña nã ®· cã mÆt ë kh¾p n¬i (nh­ mèt, thÓ thao, du lÞch, v¨n ho¸ ®¹i chóng...). NÒn v¨n ho¸ toµn cÇu trong t­¬ng lai - mét nhµ v¨n ho¸ häc viÕt - "sÏ lÊy c¬ së tõ mét nÒn v¨n ho¸ "t¹i chç" ngµy nay cã nhiÒu nÐt ­u tó nhÊt, vµ tuy cã tiÕp nhËn ®«i ba yÕu tè cña c¸c nÒn v¨n ho¸ kh¸c nh­ng vÒ c¬ b¶n vÉn gi÷ l¹i nh÷ng nÐt c¬ b¶n ®Æc tr­ng cña nÒn v¨n ho¸ nµy". Trong khi Êy, mét sè * PGS, ViÖn X· héi häc. Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn
  2. Mai Văn Hai 17 ng­êi kh¸c l¹i pháng ®o¸n ®Õn sù ra ®êi cña mét kiÓu con ng­êi míi, víi c¸c phÈm chÊt siªu x· héi, siªu v¨n ho¸, siªu d©n téc trong mét t­¬ng lai kh«ng xa. Nh÷ng dù b¸o kh«ng mÊy s¸ng sña ®ã kh«ng khái lµm giËt m×nh cho c¸c bËc «ng bµ, cha mÑ, khi nh×n thÊy lò trÎ mÆc quÇn jean, ¸o thun, ¨n b¸nh pizza vµ uèng C«ca C«la - hä sî r»ng con ch¸u m×nh råi ®©y sÏ thµnh lai c¨ng, mÊt gèc. Sù lo ng¹i bëi nh÷ng dù b¸o trªn ®©u ph¶i lµ v« cí. Ng­êi ta nhËn thÊy lµ, mçi ngµy l¹i cã thªm nhiÒu lo¹i h×nh v¨n ho¸ ngo¹i lai xuyªn qua biªn giíi quèc gia vµ t¸c ®éng lªn c¸c truyÒn thèng, tËp qu¸n trong ®êi sèng x· héi. Nãi chi ®Õn nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn, ngay c¶ c¸c n­íc ë ch©u ¢u, n¬i tõng ®øng ®Çu vÒ t­ t­ëng, khoa häc, nghÖ thuËt vµ cã nhiÒu ng­êi ®­îc gi¶i Nobel còng kh«ng tr¸nh khái bÞ x©m lÊn bëi c¸c lo¹i nh¹c rock, rap, phim ¶nh Hollywood, McDonald's, gµ r¸n Kentucky, v.v... Sù x©m lÊn nµy m¹nh ®Õn møc, ®Ó b¶o vÖ b¶n s¾c, chÝnh phñ Canada ®ßi hái c¸c ®µi truyÒn thanh cña n­íc m×nh ph¶i ph¸t 35% ch­¬ng tr×nh ban ngµy lµ c¸c bµi h¸t Canada vµ do ca sÜ Canada tr×nh diÔn. Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ lan réng ®· lµm "th­¬ng m¹i ho¸" c¸c quan hÖ x· héi vèn tr­íc ®©y chØ dùa trªn c¬ së céng ®ång, viÖc trao ®æi dùa trªn quan hÖ t×nh c¶m vµ tÝnh t­îng tr­ng thiªng liªng. §ång thêi, nh÷ng thµnh tùu riªng mµ tõng d©n téc ®· ®¹t ®­îc nh­ v¨n häc, nghÖ thuËt, triÕt häc, khoa häc - th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i - l¹i ®ang v­ît ra khái khu«n khæ d©n téc vµ c¸c biªn giíi quèc gia ®Ó trë thµnh tµi s¶n chung nh©n lo¹i. Theo xu h­íng Êy, toµn cÇu ho¸ lµ ®ång nghÜa víi sù thñ tiªu tÝnh ®a d¹ng vµ xo¸ mê sù kh¸c biÖt cña c¸c nÒn v¨n ho¸. NghÜa lµ thÕ giíi ®ang ®øng tr­íc nguy c¬ cña mét nÒn v¨n ho¸ "®ång phôc". Nguy c¬ "®ång phôc" ho¸ vÒ v¨n ho¸ còng gièng nh­ nguy c¬ c¹n kiÖt c¸c nguån gen quÝ hiÕm. Trong lÜnh vùc m«i tr­êng vµ sinh häc, sù c¹n kiÖt c¸c nguån gen sÏ lµm mÊt ®i tÝnh ®a d¹ng sinh häc, mÊt ®i sù c©n b»ng sinh th¸i. Còng t­¬ng tù, sù ®ång nhÊt ho¸ c¸c hÖ thèng gi¸ trÞ vµ chuÈn mùc, biÓu t­îng vµ ng«n ng÷, v.v... sÏ lµm suy yÕu kh¶ n¨ng s¸ng t¹o - nh©n tè hÕt søc quan träng ®èi víi sù tån t¹i l©u dµi cña mçi nÒn v¨n ho¸. VÒ ®iÒu nµy, c¸c nhµ v¨n ho¸ häc ®· c¶nh b¸o, nÕu nh­ c¸c nÒn v¨n ho¸ trªn tr¸i ®Êt ®Òu gièng nhau th× kh«ng chØ lµ nh©n lo¹i kh«ng cßn sù ®a d¹ng ®Ó t×m tßi vµ "c¸ch t©n", kh«ng cßn nguån sinh lùc dåi dµo ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t triÓn, mµ c¶ thÕ giíi nµy sÏ trë nªn nghÌo nµn vµ ®¬n ®iÖu h¬n nhiÒu so víi c¸i thÕ giíi mµ chóng ta bá l¹i phÝa sau. Tuy nhiªn, xem xÐt vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn kh«ng chØ trªn c¬ së sù t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸, mµ c¶ trong nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ, nh÷ng kinh nghiÖm lÞch sö, còng nh­ quan s¸t ngay chÝnh b¶n th©n cña tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸, ng­êi ta nhËn ra nhiÒu lý do ®Ó yªn t©m tr­íc sù t¸c ®éng t­ëng nh­ kh«ng g× c­ìng næi cña nã. Tr­íc hÕt, còng chÝnh c¸c nhµ nghiªn cøu - mµ phÇn ®«ng l¹i lµ c¸c nhµ v¨n ho¸ häc - ®· kh¼ng ®Þnh r»ng toµn cÇu ho¸, internet vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin hiÖn ®¹i nhÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh ra nh÷ng con ng­êi hoµn toµn míi vÒ chÊt, tøc lµ nh÷ng ng­êi n»m ngoµi mét x· héi, mét nÒn v¨n ho¸ vµ mét d©n téc cô thÓ. Cã Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn
  3. 18 Toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa thÓ nãi, kh«ng chØ b©y giê, mµ c¶ trong t­¬ng lai thÕ giíi vÉn ch­a ph¶i lµ mét céng ®ång chung vÒ v¨n ho¸, bëi qu¸ tr×nh ®ång ho¸ v¨n ho¸ mét c¸ch toµn diÖn vÉn ch­a v­ît khái ranh giíi cña c¸c quèc gia d©n téc. Vµ nh­ vËy, ch¾c ch¾n kh«ng cã mét kiÓu con ng­êi míi nµo sinh ra ®Ó thay thÕ, c¸c qu¸ tr×nh liªn kÕt cña toµn cÇu ho¸ vÉn ®ßi hái sù hiÓu biÕt vµ hîp t¸c lÉn nhau gi÷a nh÷ng con ng­êi thuéc c¸c nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau mµ sù tån t¹i cña nã ®· cã chiÒu dµi hµng ngh×n n¨m vµ hiÖn vÉn ®ang tån t¹i trªn tr¸i ®Êt nµy. Thø hai, toµn cÇu ho¸ lµ qu¸ tr×nh diÔn ra kh«ng ®ång ®Òu vµ chøa ®Çy m©u thuÉn, ë ®ã c¸c n­íc giµu chiÕm vÞ trÝ thñ lÜnh vµ lµ kÎ chiÕn th¾ng, trong khi c¸c n­íc nghÌo l¹i trë nªn nghÌo h¬n n÷a. Do ®ã, phong trµo chèng l¹i toµn cÇu ho¸ còng ngµy mét t¨ng lªn. Chóng ta cã thÓ nhËn ra ®iÒu nµy t¹i c¸c héi nghÞ toµn cÇu ë Seatle, Praha vµ Davos. Nh­ng kh«ng chØ lµ m©u thuÉn giÇu - nghÌo, mµ ngay chÝnh c¸c n­íc giµu víi nhau th× sù c¹nh tranh, giµnh giËt vÒ vèn vµ thÞ tr­êng, ch¹y ®ua vÒ c«ng nghÖ còng diÔn ra rÊt quyÕt liÖt. L¹i n÷a, bªn c¹nh toµn cÇu ho¸ cßn cã tiÕn tr×nh khu vùc ho¸ víi møc ®é gay g¾t còng kh«ng thua lµ mÊy. Nh­ vËy, toµn cÇu ho¸, trong khi lµm xuÊt hiÖn sù tÝch hîp vµ thèng nhÊt v¨n ho¸ trªn ph¹m vi thÕ giíi, th× ®ång thêi còng kÐo theo nã sù ph©n ho¸ vÒ v¨n ho¸ mét c¸ch s©u s¾c nhÊt. BiÓu hiÖn sinh ®éng cho sù ph©n ho¸ nµy lµ sù ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c kh¸i niÖm nh­: nÒn v¨n minh, v¨n ho¸ khu vùc, v¨n ho¸ d©n téc, v¨n ho¸ vïng, v.v... Thø ba, kinh nghiÖm lÞch sö cho thÊy, mçi quèc gia, d©n téc khi cã sù giao l­u, tiÕp xóc vµ tiÕp thu v¨n ho¸ cña c¸c quèc gia, d©n téc kh¸c, th«ng th­êng vÒ mÆt chñ quan ng­êi ta kh«ng bª nguyªn xi, mµ chØ chän lùa lÊy nh÷ng mÆt, nh÷ng yÕu tè cã lîi, råi c¶i biÕn, d©n téc ho¸, b¶n ®Þa ho¸ cho phï hîp ®Ó thµnh v¨n ho¸ cña m×nh. ë n­íc ta, khi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®­a ra khÈu hiÖu: "Trung víi §¶ng, HiÕu víi d©n" th× chÝnh lµ B¸c ®· nhµo nÆn l¹i c¸c kh¸i niÖm "Trung" vµ "HiÕu" trong häc thuyÕt Nho gi¸o cã nguån gèc tõ Trung Quèc cæ ®¹i cho phï hîp víi thùc tÕ ViÖt Nam thêi hiÖn ®¹i. C¸c nhµ nghiªn cøu gäi sù chän lùa vµ d©n téc ho¸ nµy lµ sù tiÕp biÕn v¨n ho¸, hay lµ ®é "khóc x¹" trong tiÕp thu v¨n ho¸. Thø t­, mçi quèc gia, d©n téc ®Òu cã mét truyÒn thèng lÞch sö, v¨n ho¸ riªng (nh­ chÕ ®é x· héi, t«n gi¸o vµ s¾c téc, v.v...), nªn viÖc ®Þa ph­¬ng ho¸ c¸c gi¸ trÞ vµ yÕu tè v¨n ho¸ ngo¹i nhËp ®­îc "chän lùa" còng kh«ng gièng nhau. Trªn tinh thÇn ®ã, sù t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸ cã thÓ lµ gièng nhau, song kÕt qu¶ ch¾c ch¾n sÏ rÊt kh¸c nhau ë tõng n¬i ®ãn nhËn. ViÖc "®Þa ph­¬ng ho¸" theo nh÷ng c¸ch thøc riªng nh­ thÕ lµm cho v¨n ho¸ nh×n trªn qui m« thÕ giíi l¹i cµng thªm l¾m h×nh nhiÒu vÎ (nh­ c¸c truyÒn thèng Khæng gi¸o, PhËt gi¸o tõ tr­íc ®Õn nay ë Trung Quèc, Hµn Quèc, ViÖt Nam... lµ rÊt kh¸c nhau). ThÕ lµ, toµn cÇu ho¸ kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ thñ tiªu ®­îc tÝnh ®a d¹ng v¨n ho¸, mµ tr¸i l¹i cßn trë thµnh mét nguån lùc t¹o ra sù ®a d¹ng míi. Thø n¨m, chÝnh sù liªn kÕt qu¸ chÆt, qu¸ gÇn gòi còng lµ mét lý do lµm n¶y sinh sù kh¸c biÖt. Êy lµ khi mçi ng­êi ®Òu muèn t« ®Ëm nÐt riªng ®éc ®¸o cña m×nh, ®Ó ®­îc lµ chÝnh m×nh. Nh­ mét ph¶n øng tù vÖ, mét khi thÕ giíi cµng nhÊt thÓ ho¸ bao Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn
  4. Mai Văn Hai 19 nhiªu th× vÊn ®Ò b¶n s¾c d©n téc cµng næi lªn bÊy nhiªu. §¬n cö nh­ trong giao tiÕp h»ng ngµy ch¼ng h¹n, mét khi tiÕng Anh trë thµnh phæ cËp, th× lËp tøc nã còng kh¬i dËy søc ®èi kh¸ng cña thæ ng÷, vµ nh­ vËy sù ®a d¹ng l¹i cã c¬ së míi ®Ó h×nh thµnh. Trong t¸c phÈm Chñng téc vµ lÞch sö, nhµ nh©n häc næi tiÕng ng­êi Ph¸p LÐvi-Strauss viÕt r»ng: "NhiÒu tËp qu¸n ®· n¶y sinh kh«ng ph¶i tõ mét sù cÇn thiÕt néi t¹i hay mét sù cè thuËn lîi nµo ®ã, mµ chØ tõ ý muèn kh«ng phô thuéc vµo mét nhãm bªn c¹nh". Víi nh÷ng lý do võa tr×nh bµy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng sù lo ng¹i vÒ c¸c qu¸ tr×nh liªn kÕt cña toµn cÇu ho¸ sÏ lµm n¶y sinh mét nÒn v¨n ho¸ toµn cÇu lµ kh«ng cã c¨n cø v÷ng ch¾c. MÆc dÇu xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ ®ang ®Æt ra nhiÒu thö th¸ch, nh­ng tõ ®ã còng ®em l¹i l¾m c¬ héi cho sù c¸ biÖt ho¸ vµ ®a d¹ng v¨n ho¸. Còng LÐvi-Strauss tõng nhËn xÐt, lµ loµi ng­êi th­êng xuyªn n»m gi÷a hai qu¸ tr×nh m©u thuÉn nhau, mét qu¸ tr×nh h­íng tíi thiÕt lËp sù thèng nhÊt, cßn qu¸ tr×nh kia th× nh»m duy tr× hoÆc kh«i phôc sù kh¸c nhau. ¤ng cßn l­u ý, trªn hai b×nh diÖn vµ hai tr×nh ®é ®èi lËp nhau, ®©y chÝnh lµ hai c¸ch m¹nh lªn kh¸c nhau. CÇn nãi thªm lµ, kh«ng ph¶i ®Õn b©y giê ViÖt Nam míi më cöa ra víi thÕ giíi, mµ tõ trong lÞch sö chóng ta ®· cã nh÷ng cuéc giao l­u, tiÕp xóc hoÆc tù nguyÖn hoÆc bÞ c­ìng bøc víi nhiÒu nÒn v¨n ho¸, trong ®ã cã nh÷ng nÒn v¨n ho¸ lín nh­ Trung Quèc, Ên §é, Ph¸p vµ Mü. Nh­ng trong c¸c cuéc giao l­u vµ tiÕp xóc Êy, chóng ta võa cã thÓ tiÕp thu c¸c yÕu tè v¨n ho¸ n­íc ngoµi, võa gi÷ g×n ®­îc thuÇn phong mü tôc cña cha «ng ®Ó l¹i. LÊy sù biÕn ®æi v¨n ho¸ ViÖt Nam lµm minh chøng, mét nhµ sö häc ®· chØ ra r»ng vÒ mÆt trang phôc, ng­êi ®µn «ng ViÖt x­a chØ ®ãng khè, thÕ råi theo thêi gian, hä chuyÓn sang mÆc quÇn èng sí, quÇn l¸ täa, ®Õn thêi kú hiÖn ®¹i hä l¹i mÆc quÇn "ph¨ng", quÇn ¢u, c¶ quÇn bß n÷a. Còng mét phong th¸i nh­ vËy, ng­êi ®µn bµ ViÖt, nhÊt lµ ë n÷ thanh niªn, ®· tõ chç mÆc v¸y, ¸o tø th©n, vÊn kh¨n má qu¹ ®Õn mÆc ¸o ph«ng, quÇn èng bã, ®Çu ®Ó trÇn vµ nhuém hoÆc uèn tãc, v.v... Tuy nhiªn, ®èi víi ng­êi ®µn «ng vµ ng­êi ®µn bµ ViÖt, tr­íc sau hä vÉn lµ ng­êi ViÖt, vÉn gi÷ tôc thê cóng tæ tiªn, vÉn b¶o l­u mèi quan hÖ hä hµng th©n mËt vµ ®Çm Êm, vÉn duy tr× thø quan hÖ l¸ng giÒng tèi löa t¾t ®Ìn cã nhau - tãm l¹i lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn truyÒn thèng ë hä vÉn kh«ng hÒ cã sù thay ®æi. V× vËy, ngµy nay nÕu líp trÎ cã mÆc quÇn jeans, ¸o thun, ¨n b¸nh pizza, uèng Coca Cola th× tr­íc sau hä vÉn lµ ng­êi ViÖt Nam, vÉn mang t©m hån vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam. Kh«ng cã g× ph¶i lo ng¹i./. Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn
  5. 20 Toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa Tµi liÖu tham kh¶o 1. Jean - Pierre vµ céng sù. 1997. Sociologie contemporaine Vigot, Paris. 2. L.G. Ionin. 1996. Sociologija Kultury, M.Logos. 3. Mai V¨n Hai vµ céng sù. 2009. X· héi häc v¨n hãa. Nxb §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. 4. Phßng X· héi häc V¨n hãa. 2008. B­íc ®Çu t×m hiÓu c¬ cÊu tæ chøc x· héi lµng ViÖt qua chÆng ®­êng ®æi míi. B¸o c¸o ®Ò tµi tiÒm lùc; L­u t¹i phßng X· héi häc V¨n hãa, ViÖn X· héi häc. 5. Phßng X· héi häc Gia ®×nh. 2008. Kh¸c biÖt vÒ gi¸ trÞ gia ®×nh gi÷a c¸c líp thÕ hÖ vµ gi÷a nam vµ n÷. B¸o c¸o ®Ò tµi tiÒm lùc; L­u t¹i phßng X· héi häc Gia ®×nh, ViÖn X· héi häc. 6. NhiÒu t¸c gi¶. 2006. V¨n hãa thêi héi nhËp. Nxb TrÎ. T¹p chÝ Tia s¸ng. TP. Hå ChÝ Minh. 7. Jonh J. Macionis. 2004. X· héi häc. Nxb Thèng kª. TP. Hå ChÝ Minh. 8. M.A. Biriukova. 2001. TÝch hîp vµ ph©n hãa v¨n hãa. Trong T¹p chÝ TriÕt häc, sè 1, Matxcova. Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản